Délmagyarország, 1981. november (71. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-01 / 257. szám

ViLÁS Pl?©1ETÁRJ&t, Tl. évfolyam 257. szám 1981. november 1. vasárnap Ára: 1,80 forint zán és a Maroson Gáterősítés, kikötőépítés, korszerűsítés Néhány napja kijjebb és kijjebb szorulnak a horgá­szok a folyómedertől az emelkedő vízszintet követve a Tiszán és a Maroson, ám ez nem jelent árvízveszélyt, jóllehet, áradéban van még a Szegednél találkozó két folyó. Mint dr. Vágás István, az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság főmunkatársa el­mondta, az — egyébként nem mindig egyértelmű előrejel­zések szerint nem, vagy csak kismértékben várható, hogy a hullámterekre is' „kilép" a víz. Vagyis: áradás ide, ára­dás oda, az ATIVIZIG-nél nyugalom van. Amikor nincs, az a készültség — bármilyen fokozatban. Miután erre nem kell szá­mítani, az igazgatóság dol­gozói végzik szokásos évi beruházási, fenntartási mun­kájukat az egész területen. Bár lassacskán beleszól az időjárás is, és beszorulnak a védettebb helyekre, ugyan­akkor a terveknek megfele­lően, a befejezésükhöz köze­lednek az idei évre előírt munkálatok. Nagyszabású, több éves program részét képezi az I970-es nagy árvízben „sokat szenvedett" Maros-gát meg­erősítése. Jelenleg a folyó bal partján dolgoznak az építők, a FOKA Vállalat és a ba.iai vízügyi igazgatóság kotróbajójának segítségével. Ez utóbbi annak a hagyomá­nyos összefogásnak-együtt­működésnek áz eredménye, amely az ország valamennyi vízügyi szolgálata között az egymás kisegítése érdekében létezik. Most a bajai szak­emberek dolgoznak Szegeden, máskor árvízvédekezésen vesznek részt a szegediek Baján — vagy éppen Győ­rött. Amikor a bajai igaz­gatóság a Duna töltését erő­sítette, az ATIVIZIG készí­tette el a folyószakasz vé­delmi rendszerének műszaki terveit. Ami a „másnak tervezési" illeti, éppen pénteken adták át rendeltetésének a szegedi és a kiskunmajsai vízgazdál­kodási társulatok kivitelezé­sében elkészült belvízelveze­tő rendsezert a szegedi Mó­ra Tsz-ben, amelynek terveit — társadalmi munkában — az ATIVIZIG szakemberei készítették. Szegeden folytatódnák a tiszai áruszállítást jelentősen megváltoztató medencés ki­kötő építési munkálatai. Most a szárazföldi átrakó­fogadó terület feltöltését végzik. Mint ifj .Szilléri László osztályvezető elmond­ta, az idén elkezdték a töl­téskorrekciót is, amelyen a Betonútépítő Vállalat gépei dolgoznak. Az idei munkála­tok során az ATIVIZIG és a Közraktározási Központ közös létesítményének építé­se mintegy 100 millió forint­nyi költséget használ fel. Klárafalván a régi, el­avult gátőrtelep helyén új épül. Jelenleg a főépület és az árvízvédelmi munkálatok­hoz oly nélkülözhetetlen szertár kivitelezésén dolgoz­nak. A telep azon túl, hogy az ott élő gátőrnek kényel­mesebb otthont biztosít, a korszerű felszereléssel, ki­képzéssel nagyobb biztonsá­got nyújt az esetleges árvíz­védelmi munkálatokhoz is. Eközben végzik az üzemi hírközlő rendszer korszerű­sítését is, amelynek kereté­ben drénezőgéppel fektetik a föld alá a telefonkábeleket a gát mentén. (Mindez ter­mészetesen az árvédelmi biz­tonságot, a töltés teherbírá­sát nem veszélyezteti.) I. Zs. Éghajlati világprciraa Az ENSZ meteorológiai világszervezetének tavaly in­dított tízéves éghajlati világ­programja keretében az Or­szagos Meteorológiai Intézet központjában megkezdődött az adatok számítástechnikai feldolgozása. Témakörök sze­rint csoportosítják a beér­kező adatokat, hogy egysé­ges képet adjanak a Kár­pát-medence városainak klí­májáról, a magas légkörről és a mezőgazdaság számára hasznosítható éghajtlati ösz­szefüggésekről. Az első információkat a közelmúltban küldték el a világprogram washingtoni adatbankjához. Erdeink szerepe a pihenésben Szeretjük az erdőt. Ha rá­érősen járjuk a természetet, kirándulunk valahová, vagy gépkocsival utazunk hazánk tájain, leginkább fák és bokrok szomszédságában vá­gyódunk megpihenni. El sem tudjuk képzelni az éle­tet erdők, ligetek, csalitok nélkül. A hajdani természe­ti népeknek az erdő nyúj­tott védelmet és táplálékot, szolgáltatott építőanyagot, tüzelőt, szerszámot, de a mai ember számára is nél­külözhetetlen. Mivel azon­ban nemcsak használja az ember az erdőt, hanem gyakran ki is használja, sőt olykor meggondolatlanul irtja, muszáj intézményesen gondoskodni annak védel­méről, illetve megteremtem az ésszerű erdőgazdálkodás föltételeit Törvények hatására kezd­ték meg hazánkban a tönk­rement erdők újratelepíté­sét, az Alföld fásítását. Több mint 200 éve szerepel erdőgazdasági üzemtervek­ben az erdő védelme, csök­kentésének megakadályozá­sa. hogy a gazdasági szük­ségletek kielégítésén túl ma­napság a pihenő lakosság kényeimét is szolgálja. Ta­lán ősi ösztön a természet utáni vágy. Nemcsak Ma­gyarországon, hanem leg­több hasonló fejlettségű ál­lamban úgyszólván társa­dalmi igény lett az erdei pihenés és üdülés. A kilenc évvel ezelőtt Buenos Aires­ben rendezett VII. Erdésze­ti Világkongresszuson az erdők alapfunkcióit — a magyar nyára ­küldöttség - termelési. indítvá­környe­erdei utak és vasutak kiépí­tése felé tolódott. Így kapott zetvédelmi és szociális-üdü- minisztériumi anyagi támo­lési szolgáltatásban határoz­ták meg. A világ összes er­gatást a többi között példá­ul a számunkra különösen dőterülete 1978-ban 4 ezer fontos Öpusztaszeri Nemzeti 670 millió hektár volt. ami- Emlékpark is. Jó vizsga Alföldi olajbányászok Görögországban Sikerrel vizsgázták az el- energia előállítására hasz­so erőpróbákon a Görögor- nálják feL szagban dolgozó alföldi A megrendelők a olajbányászok. A Kootojku- jövőben szamitanak a tato Vallalat - a Nifcex ínagyar szakemberek mun­vaiiaiat ,,-,-„ .—,lV,„ u„m Külkereskedelmi közreműködésével — kájára, tervbe vették, hogy a faz ország más területem is ii » t wiT. rájuk bízzák a hőforrások vallalt munkát, geotermikus föltárását energia feltárását. A kiváló szakemberekből, fúrómunká- A kőolajkutatók egy má­sokból álló brigád tervszerű sik csoportja Franciaország­munkával eddig két gőzkú- ban, Párizs környékén kez­tat mélyített — 300 Celsius- dett munkához, ahol ugyan­fokos gőzt hozva a felszínre csak a földben levő hőener­— és most dolgozik a har- gia feltárása a feladat. A madik fúráson. A természeti mélyből feltörő gőzzel, for­eaiergiat a tervek szerint róvízzel lakótelepeket fű­ipari célokra és villamos tenek majd. bői hazánkra 1,6 millió hek­tár esik, s az ország terüle­tének egyhatodát foglalja el. Szaknyelven szólva: er­dősültség .szempontjából 12 európai ország között csak Angliát előzzük meg. Érdemes tudni, hogy tt környezetvédelemre kijelölt erdők nagysága az utóbbi 20 esztendőben majdnem háromszorosára nőtt, az ez­redfordulóig azonban nem várható növekedés. Az úgy­nevezett szociális-üdülési célra kijelölt erdők aránya ugyanebben az időszakban négyszeresére gyarapodott, s a már fölmért igények alap­ján 2000-ig valószínűleg megháromszorozódik. Ez annyit jelent, hogy 19—20 év múlva 213 ezer hektár közjóléti erdőnk lesz. Az új föladatok megvalósítása ér­dekében a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium illetékesei döntöttek a beru­házásokról, meghatározták a lebonyolítás rendjét, vala­mint a finanszírozás és az ellenőrzés szabályait. A IV. ötéves terv idején országosan 86 közjóléti fejlesztési tervet hagytak jóvá. Akkor szinte minden város, illetve nagyobb tele­pülés határában létrehoztak fejlesztésre érdemes erdei tisztásokat, ligeteket. Ezeken a helyeken sétautakat, au­tóparkolókat, forrásokat, ki­látókat, padokat, illemhe­lyeket építettek, eligazító táblákat, szemétgyűjtőket stb. raktak ki. Az V. ötéves terv során folytatódtak ezek a beruházások, az arány azonban a növekvő turiszti­kai forgalomnak megfelelő Egyre nő a látogatók szá­ma. Országosan — becslések szerint — 1976-ban 14,2 millió, 1979-ben pedig 17,4 millió ember kereste föl az údülőerdőket. A VI. ötéves terv erdőtelepítési beruhá­zási javaslatában hangsúlyo­san a Balaton és a Velen­cei-tó környékének tovább­fejlesztése, a nagy forgal­mú erdei kirándulóközpon­tok komfortjának növelése, továbbá a Bükk-hegység tu­risztikai célú kiépítése sze­repel. Sajnos, ma még so­kan nem tekintik megóvan­dó közösségi tulajdonnak az erdei létesítményeket. Nincs olyan szabadba helyezett pad. asztal, szemétgyűjtő, amit a használatba adástól számított egy-két héten be­lül meg ne rongált volna valaki. Gyakori az is, hogy a berendezéseket, fölszerelé­seket eltulajdonítják. Az országban található üdülőerdők, erdei autóspi­henők és arborétumok kör­zetei a következők: Buda­pest környéke; a Balaton­környék; Nyugat-Dunántúl; Dél-Dunántúl; Dél-Alföld, Észak-Alföld; Észak-Ma­gyarország. Minket, Csong­rád megyeieket elsősorban nyilván az V. körzet érde­kel, amelyben a többi kö­zött található az ásotthalmi üdülőerdő, a zsombói és a zákányszéki erdei pihenő, a vásárhelyi pihenőerdő, az ópusztaszeri kirándulóerdő, a szegedi parkerdő. Autós­pihenőnek számít a fölsorolt helyeken kívül az üllési és a rúzsai erdő. valamint a Földeák melletti Korn'el-li­get. F. N. I. Tudományos tanácskozás Szombaton befejeződött 300 orvos, biológus és ve­Miskolcon a magyar klini- gyész vett részt. Az immu­kai laboratóriumi és diag- nológiában és a gastroente­nosztikai társaság 32 kong- rológiában a korszerű orvo­rcsszusa A tndománvos 1a si ellatás alapját képező la­resszusa. A tudományos ta- boratóriumi diagnosztikai nacskozason az ország ku- módszerek eredményeiről lönböző részeiből mintegy folytattak eszmecserét Több lesz a krumplis kenyér A burgonyás kenyér jött, látott, győzött; népszerűségére jellemző, hogy csak ritkán lehet kapni a boltokban, s rö­vid ideig. A Szegedi Sütőipari Vállalat Tavasz utcai ke­nyérgyárában jugoszláv automata gép működik, amely al­kalmas a burgonyás kenyér előállítására. A burgonyapely­het Svájcból importálják — az első szállítmányok novem­ber elejére várhatók. A sütőipar vezetői ekkorra ígérik az ellátás javítását. A hírnek örülünk, mindössze egy apró­ságon gondolkoztunk el: vajon a magyar burgonyából nem lehetne-e a kenyérgyárban is felhasználható alapanyagot készíteni ? Készül a kenyértészta Ezen a gépen formálódik kenyerünk Nagy László felvételei Egykilós kenyeret szednek ki a kemencéből

Next

/
Oldalképek
Tartalom