Délmagyarország, 1981. október (71. évfolyam, 230-256. szám)

1981-10-01 / 230. szám

. JJP h; VILÁG f RO LETÁRJA4, BCYbsCHJCTEK! Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve 71. évfolyam 230. szám 1981. október 1. csütörtök Ára: 1,40 forint -H SX M P '^Mm^Wm^tt, • B !ZQ T.T'S ÁG Á N A K LAPJA Kádár Jáiios íi Gaston Plissonniert A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának meghívására szeptember 27—30-a között hazánkban tartózkodott Gaston Plissonnier, a Francia Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A vendéget fogadta Kádár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára. Havasi Ferenc, az MSZMP Folitikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság titkára megbeszélést folytatott Gaston Plissonnier-val. A szívélyes, elvtársi légkörű talál­kozón áttekintették a nemzetközi helyzetet és eszmecserét folytattak az országainkat és pártjainkat érintő időszerű kérdésekről. A megbeszéléseken jelen volt Berecz János, a KB tagja, a külügyi osztály vezetője. Hannoverben « Sikerrel szerepeltek a Magyar szerszámgép újdonságok Eredményesen szerepeltek a magyar szerszámgépgyártó iparvállalatok és a Techno­impex a napokban zárt Han­noveri Szerszámgép Világki­állításon. a 4. Emoón. A kül­kereskedelmi vállalat veze­tői, hazatérve a nagyszabású seregszemléről a Magyar Távirati Iroda munkatársá­nak elmondták: a várakozás­nak megfelelően sikert arat­tak a magyar ipar szerszám­gépújdonságai, közöttük is elsősorban a Csepel Művek szerszámgépgyárában előál­lított megmunkáló központ. A Technoimpex együttesen 3 millió dollár értékű szer­számgépre kapott megrende­lést NSZK-beli. svájci, oszt­rák ég olasz vállalatoktóL ejezödtek a magyar-d ántárgyalások Lázár György heszesérk&zeft A kedden tartott dán— nak, azt azonban mindenki hajtatott. Itt Lázár Györgyöt magyar politikai tárgyalások elismeri, hogy ez a dél-kop- rövid, szívélyes kihallgatá­után Lázár György, a kor­mány elnöke, aki kétnapos penhágai körzet Európa son fogadta II. Margit ki­egyik ritka építkezési bra- rálynő. Lázár György tolmá­hivatalos látogatáson tartóz- vúrja a lakáshiány orvoslá- csolta Losonczi Pálnak, az kodik Dániában, szerdán az sára. A rendkívül gyorsan Elnöki Tanács elnökének ország építőiparának büsz- épített, egyébként kényelmes üdvözletét az uralkodónőnek keségével: a dél-koppenhágai lakóházak a rászorulók ez- és személyén át a dán nép­városrésszel ismerkedett. A nemrég még elhanyagolt la­pályos vidéken az eltelt mintegy másfél évtized alatt új városnegyed nőtt ki a földből. A házgyári építke­zés esztétikumáról Dániában is szenvedélyes viták dúl­reit juttatták otthonhoz, s nek, amit a királynő jó kí­külön nevezetessége a kerü- vánságokkal viszonozott. Lá­letnek, hogy igen nagy gond- zár Györgyöt, a látogatásra dal szervezték meg közle- elkísérte Anker Jörgensen kedésének biztonságát. dán miniszterelnök. A dél-koppenhágai lakóte- A kora délutáni órákban a lepektől a magyar kormány- miniszterelnök • és kíséreté­fő az Amalienborg kastélyba (Folytatás a 2. oldalon.) tkilig az ipari termeiésrúl A vállalatok előzetes ösz­szegezései arra utalnak, hogy az első háromnegyed évben általában szerény mértékben nőtt az ipari termelés, ami részben, összefügg azzal, hogy sok üzem mérsékelte a nem éléggé gazdaságos termékek gyártását, de azt is jelzi, hogy a struktúraváltás még mindig nem eléggé gyors, viszonylag kevés az olyan versenyképes, jó áron érté­kesíthető cikk. amellyel bő­víthetik piacukat, lendülete­sebben növelhetik termelé­süket. Főként azokban az ágaza­tokban, vállalatoknál növe­kedtek nagyobb mértékben az eredményék, ahol a ha­gyományos cikkek iránt is megnőtt az igény. Közismer­ten nagy szükség van ener­giahordozókra, ezért a szén­bányászok erre az évre 300 ezer tonna szén kitermelését vállalták terven felül, s eb­ből a háromnegyed évben 250 ezer tonnát teljesítettek. A kohászatban távolról sem ilyen kielégítő a helyzet, ezt fejezik ki a diósgyőri Lenin Kohászati Művek nehézségei is. |Őszi telepítésekhez Bőséges kínálat facsemetékből Bőséges a facsemete- és a szaporítóanyag-kínálat az őszi telepítésekhez; a faisko­lákból összesen 4,8 millió gyümölcsfaoltványt, 13 mil­lió bogyós gyümölcsű szapo­rítóanyagot és csaknem 15 millió szőlőoltványt szállíta­nak hamarosan a lerakatok­ba. Az árusítás az idén elő­reláthatóan a korábbi évek­nél néhány héttel később, október végén kezdődik, hogy a még zöld hajtások biztonsággal béerjenek, s így garantáltan jó minőségű fa­csemetét, alanyt kapjanak a vásárlók. A szaporítóanyagok döntő többségét forgalmazó Kert­forg KFT-nél elmondták, hogy azokból a gyümölcs­fajokból is jó lesz az őszi ellátás, amelyek a korábbi években gyakran hiányoztak a kínálatból. így meggyfa­csemetéből 548 ezret, ősziba­rackból 778 ezret vásárol­hatnak a telepíteni szándéko­zók. A fajtaválaszték kiala­kításánál is messzemenően alkalmazkodtak a kereslet­hez. A meggyfajták 60 szá­zalékát például az öntermé­kenyülő érdi bőtermő és az újfehértói fürtös adja. őszi­barackból 60 fajta közül vá­logathatnak majd az érdek­lődők. Almából 2 millió, kör­téből 420 ezer, cseresznyéből 225 ezer fiatal fa kerül a le­rakatokba. Tavaly alig volt dió, mert elfagytak az oltá­sok, most ősszel ebből is az igények szerint szállítanak a faiskolák. A bogyósok közül szamócából, fekete és piros ribizkéből jelentős tartaléko­kat is biztosítanak. Sikeres tervidőszakot zárt a megye mezőgazdasága A TESZÖV tisztújító küldöttközgyűlése Fölkészülés a lOT kongresszusára Tegnap Szegeden, a Tisza- kenysége, kevesebb dolgozó szálló koncerttermében tar- többet termel ma a mezőgaz­lotta küldöttközgyűlését a daságj nagyüzemekben, mint Csongrád megyei Mezőgazda- öt évvel ezelőtt, sági Szövetkezetek Szövetsé- Különösen sokat javult a tej­ge. A .tgnáoskozáöon részi, teritiMgg színvonala. Kész­vett Papdi József. a megyei ben az erőteljes anyagi ösz­pártbizottság titkára, dr. Mi- lönzés, részben a fajtaváltás, si Sándor, a Mezőgazdasági a tem'észtési módszerek és Élelmezésügyi MiflfSztéri-> korszerűsödésé, jobb ta- Maros-szög Tsz um főosztályvezetője, Szabó karmánygazdálkodás áll a brigádvezetője a Jánosné, a Csongrád megyei f6jlődés hátterében. A tanács vb elnökhelyettese és másik dinamikusan fejlődő Lehoczki Mihály, a Termelő- ágazat a zöldségtermelés szövetkezetek Országos Ta- volt. Igaz, ekörül a tervidő­nácsa főtitkárhelyettese. szak utolsó esztendeiben gon­Molnár Lajos, a téesz- dok is jelentkeztek: a szántó­szövetség elnöke fűzött szó- földi zöldségnövények tér­beli kiegészítést az elnökség mesztését csak bizonyos kor­beszámolójához. Fejlődött a Iátokkal lehet gépesíteni. szövetkezeti mozgalom a me- Kézzel már nem lehet nagy gyében az elmúlt ötéves területről szedni, válogatni a tervidőszak során. Az összes zöldséget. A primőr zöldség­termelési érték több mint 35 termelésnek viszont a költsé­százalékkal volt nagyobb gei növekedtek jelentős mér. takarításkor még jó minő­ségű fűszerpaprika. A fel­dolgozó vállalat jelenlegi anyagi helyzetében nem tud a helyzeten változtatni, ám a kár nemcsak a paprikafel­vásárlókat. hanem az egész népgazdaságot terheli. Tóth Gergelynél a szőregi Tisza— szocialista munkaver­seny-mozgalom helyzetéről tájékoztatta a küldötteket. Sajtos Miklós, a makói Rá­kóczi Szakszövetkezet elnöke a szakszövetkezetek sajátos problémáiból beszélt. Papdi József, a megyei pártbizottság titkára megál­lapította: gazdag és sikeres tervidőszakot zárt a megye mezőgazdasága. A fölmerülő problémák ellenére a szövet­kezeti mozgalom képes meg­felelni a magasabb követel­vekedett a munka termele­Vadtelepítés A nógrádi vadászok az idén tízéves vadtelepítési program megvalósításába kezdtek, amelynek egyik legérdekesebb célkitűzése a dámvad és a muflon megho­nosítása. A Mátra vidékén és a Karancsban szabadon eresztett tizenkilenc gyulaji dámvad a jelek szerint máris jól érzi magát. A friss tele­előre tilos vadászni. Ugyanez vonatkozik a Börzsönyben, a Cserhátban és a Karancsban otthonra lelt budakeszi muf­lonokra is. A MA VOSZ megyei szer­vezete szeretné, ha az évti­zed végére legalább négy­százötven dámvad és ezer— ezerkétszáz muflon gazdagí­taná a nógrádi nagyvadállo­Országgyűlési bizottság megbeszélése piíésre' és az utódokra egy- naányt Mezőgazdaságunk elmúlt egy évtizedéről e népgazda­sági ág jelentőségét hűen tükröző, a fejlődés eredmé­nyeit és gondjait egyaránt árnyaltan megmutató képet kapott szerdai ülésén az or­szággyűlés mezőgazdasági bizottsága. Olyan képet, amely érzékletesen rajzolja ki a tennivalókat, a további cselekvés irányát is, így vár­hatóan jó alapot, ad ahhoz, hogy az országgyűlés követ­kező ülésszakán a képvise­lők sikeres munkát végezze­nek. E megállapítás csendült ki a Parlamentben megtar­tott tanácskozás vitájából: a bizottság tagjai a mezőgaz­daság és az élelmiszeripar helyzetéről, a földtulajdont, a földhasználatot és a föld­védelmet szabályozó törvé­nyek, valamint az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény végre­hajtásának tapasztalatairól készült beszámolókról mond­tak véleményt. A Cselőtei' László elnökle­tével megtartott ülésen részt vett Apró Antal, az ország­gyűlés elnöke is. Elsőként 1 Váncsa Jenő mezőgazdasági 1980-ban, mint 1976-ban. Nő- téliben; a költségnövekedést menyeknek. Vass Imréné. a nem lehet az árakban érvé- csanádpalotai Szabadság Tsz nyesíteni, hiszen bizonyos brigádvezetője a téeszekben határon túl igen kevés a fi- dolgozó nők problémáit ele­zetőképos kereslet rájuk. mezíe. Dr. Misi Sándor, a A megye a növénytermesz- MÉM főosztályvezetője a tés megítélése szempontjából szabályozók várható változó­két jól elkülöníthető részre sáról adott tájékoztatást, oszlik: a homok területeken Ábrahám Vince, a rúzsai azok a gazdaságok produkál- Napsugár Tsz elnöke a vesz­tak jobb eredményeket, ame- teséges téeszek, helyzetéről, lyelc zöldséget, gyümölcsöt megerősödésük kilátásairól termelnek, kevésbé jövedel- beszélt. Lehoczki Mihály, a mezőnek bizonyult a kukori- TOT főtitkárhelyettese pedig ca-, illetve a gabonatermesz- a magyar mezőgazdaság előtt tés. A jobb talajadottságú ré- álló feladatokról szólott, szeken viszont jövedelmező- A küldöttek ezután meg­en lehet ezeket termeszteni, választották a TOT kong­Javult a vezetők és tagok resszusára a megye 28 kül­szakképzettsége, emelkedett a döttét, közülük hatot a TOT mezőgazdaságban dolgozók tagjai közé is javasoltak. életszínvonala. A szükséges- Megválasztották a Csongrád és élelmezésügyi miniszter tartott tájékoztatót, kiemel­ve, hogy Magyarország me­zőgazdasági termelésével a leggyorsabban fejlődő orszá­gok mezőnyében helyezke­dik el. Váncsa Jenő számot adott azokról a tervezett intézke­désekről is, amelyeket a kor­mányzat szükségesnek lát, annak érdekében, hogy az ágazat hatodik ötéves ter­vét sikeresen teljesíthessék. Több ponton kapcsolódtak az elhangzottakhoz Gonda György államtitkárnak, az Országos Környezet- és Ter­mészetvédelmi Hivatal elnö­kének szavai is, aki az em­beri környezet védelméről szóló törvény végrehajtásá­nak tapasztalatairól készült beszámolót ismertette. A környezet védelmének nem lehet célja a termelés visz­szafogása, ám az annál in­kább, hogy a tápanyag-után­pótlásra felhasznált anyagok csak oda jussanak el, ahová szánják azokat. A vitában több képviselő mondta el véleményét. A bizottsági ülés Cselőtei László vita-összefog­lalójával ért véget. nél nagyobb azonban a dif­ferenciálódás az egyes gazda­ságok között. Sok esetben bi­zonyíthatóan nem a rossz te­rületi adottságok, hanem a gazdálkodás hibái állnak a gyenge eredmények hátteré­ben. megyei TESZÖV elnökségét és tisztségviselőit. A 15 tagú elnökség elnöke ismét Mol­nár Lajos. a szentesi Május 1. Tsz elnöke lett. Helyette­sei: Molnár Imre. a szőregi Tisza—Maros-szög Tsz elnök­helyettese és Kis István, az A beszámolót követően apátfalvi Aranykalász Tsz tartalmás vita bontakozott elnöke. A szövetség titkára ki. Sándor Tibor, a forrás- Haskó Pál, 'helyettesei ismét kúti Haladás Tsz elnöke ar- dr. Masa István és dr. Far­ról beszélt, hogy gyenge mi- kas Miklós lettek, nőségű termőföldön is lehet Sándor Tibor, a forráskút: eredményesen gazdálkodni, Haladás Tsz elnöke a TOT ha megfelelő termelési szer- Kiváló Termelőszövetkezeti kezetet alakítanak ki, s meg- Munkáért kitüntetésben rá­találják azokat a belső szer- szesült. A küldöttek ezután vezeti formákat, amelyekkel a megye termelőszövetkezeti hasznos mederbe lehet terel- parasztsága nevében levelet ni a téesztagok aktivitását, fogadtakel, amelyben E neut­Szitás Ágoston. a kiskundo- ronfegyver gyártása ellen rozsmai József Attila Tsz el- tiltakoznak. A levelet a/ nöke elmondta, évről évre a Országos Békclanácshoz jut­telephelyükön pusztul a be- tatják el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom