Délmagyarország, 1981. augusztus (71. évfolyam, 179-203. szám)

1981-08-01 / 179. szám

YILÁC PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 71. évfolyam 179. szám 1981. augusztus 1. * Szombat Ara: 1,40 forint Gazdasági körkép w termelékenyebben Gyerekek a vízifelepen A városi üzemek, vállalatok dolgozóinak áldozatos munkájával elkészült és alig egy hónapja felavatott szege­di úttörő-vízitelepen igazi vakációhangulatban. népes gyer­meksereg élvezi a nyár. a viz örömeit. A telep kiváló al­kalmat nvúit a város úttörőinek az alapvető vízi iártas­ság megszerzésére, s a tanult ismeretek elmélyítésére. Eh­hez csak evezni és evezni kell. s az ..igazi" indiánkenukat látva, irigyelheti ük a gyerekeket: van alkalmuk bőven. (Az úi vízitelepen riporterünk. Nagy László készített fotó­Eredmények, meg­takarítások A körültekintő felkészülés, s a dolgozók erőfeszítéseinek eredményeként a Volán 10. számú Vállalata nemcsak hogy teljesítette első félévi célkitűzéseit, hanem azoknál sok tekintetben jobb ered­ményeket ért el. Teljesítmé­nyük a tavalyi első félévben elért eredménynél 7,4 szá­zalékkal, a tervezettnél pe­dig 2 százalékkal magasabb. A többlet nagy részét — 9,3 millió forintot — a személy­szállítás hozta. Az elmúlt félévben a vállalat fuvarpia­ci pozícióinak megőrzésére, erősítésére törekedett, ami a kereskedelmi munkára irá­nyította a figyelmet. E tevé­kenység legintenzívebben a személyforgalomban fejlő­dött, s ez a kiszolgálás mi­nőségének javulását, újszerű kapcsolatok — mint például a DÉLÉP-pel kötött komp­lex kiszolgálási szerződés — létrejöttét eredményezte. Az áruszállítás területén piac­kutatási tevékenységük első­sorban a megyei megbízók igényeinek felkutatására irá­nyult. Megyén kívüli felada­tokat azokra az eszközökre kerestek, amelyek megfelelő hatékonyságú foglalkoztatása megyén belül nem volt meg­oldható. Szorosabbá vált kap­csolatuk a megyei ÁFÉSZ­ekkel, s ez a tápfuvarozás mennyiségi növekedését hoz­ta. Felajánlották szolgáltatá­saikat a mezőgazdasági nagy­üzemeknek; a feladatok el­látását elősegítette a nehéz terepen is használható bal­longumis IFA billenőskocsik beszerzése, amelyeket jól hasznosítottak a FÓKA tel­jeskörű kiszolgálásában is. A Volán első félévi költ­séggazdálkodásában kiemel­kedő helyet foglalt el a köz­vetlen költségekkel való gaz­dálkodás. (Abszolút számos megtakarításuk 6 millió 171 ezer forint.) A költségek ked­vező alakulásában nagy sze­repet játszott a tervezettet meghaladó költségkímélő pótkocsi-foglalkoztatás. Jó részt ennek köszönhető, hogy az év első hat hónap­jában közel 9 millió forint értékű üzemanyagot takarí­tottak meg. ami a vállalat életében példátlanul kiemel­kedő eredmény. A bérszín­vonal 1980 első félévéhez vi­szonyítva 9,2 százalékkal emelkedett, a tervezettet 0,9 százalékkal haladta meg. a teljes munkaidős átlagbér pedig 1 százalékkal lett ma­gasabb az előirányzottnál. A fuvarpiaci helyzet ked­vező alakulása, a jó gazdál­kodási eredmények megte­remtették a feltételeit an­nak, hogy a volánosok július 6-i kezdettel elsők között tér­jenek át az ötnapos munka­hétre. Az ezt megelőző szé­les körű ismertetések, meg­beszélések során a vállalat, a gazdálkodó egységek veze­tői és munkakollektívái fele­lősséget vállaltak az éves terv maradéktalan teljesíté­sére, a nyereséggel és sze­mélyi jövedelemmel kapcso­latos célkitűzések megvalósí­tására. i Az idei félév kezdetén az ipairi termelés és értékesítés az egy évvel korábbihoz ké­pest felélénkült. Ebben az időszakban is három piacra támaszkodott az ipar: szál­lítottak belföldre, a szocialista és a tőkés piacra. Az eddigi adatok azt. mutatiák, hogy a nem rubel elszámolású forgalom egyensúlyi helyzete kedvezően alakult. Ez főiként annak köszönhető, hogy a mező­gazdaság és az élelmiszeripar növekvő ár­szinten tudott exportálni. Az ipar kivite­lének mennyisége egyébként stagnált. Lát­ható tehát, hogy jelentős feladataink van­nak. Ahhoz, hogy népgazdaságunk egyen­súlyi helyzete javuljon, további erőfeszíté­sekre van szükség. Jobban kell hasznosí­tani az emberi tőkét, újításokra és energia­racionalizálási intézkedésekre van szükség. Az elmúlt félév megyei mérlege kedve­zőnek mutatkozik. A fejlődési ütem meg­tartásóira van szükség az év végéig A diszperzlt a sláger Olyannyira, hogy nincs is gvorsan be tudják fejezni, s női munka, s a gyártásközi elegendő belőle a boltokban. 1982-re teljes egészében ki- ellenőrzésben igen nagy A BUDALAKK szeaedi avá- elégíthetik a piaci igénveket, szükség lenne ráiuk. Vala­ra valamikor 500 tonnával Jól zárták az első félévet mi okból a képzés szünetelt kezdte, afféle hiánvoótló te- a BUDALAKK-gvárban. Ter- az utóbbi időben, vékenységként. Ám a disz- vük időarányos részét túltel- Gondot fordítottak az im­perzit iött. látott, győzött, az iesítették — forintban is. portanvag-takarékosságra­igénvek ugrásszerűen emel- tonnában is —. árujuk piac- célkitűzésüknek megfelelően kedték. Ma hétezer tonnát képes, az összes megrende- mintegv fél millió forint ér­teiméinek belőle a szegedi lésnek megközelítően 80 szá- tékű importanyagot helyet­gyárban. ám még ez is ke- zalékát tudják csak vissza- tesítettek magyar lenolaiiaL vés. Növelni is akariák a igazolni. Mintegy 170 dol­gyártó kapacitást, a ielen- gozó 460 ezer forint érték- Augusztus végén kezdik légi becslések szerint a ha- ben termel különféle vegvi- építem az 550 négvzetméter zai piac mintegy tízezer árukat. Gondjuk, hogy ke- S^területű raktárat ME­forenát igényelne a népszerű vés a vegyipari szakmunkás ZOPANEL-szerkezetből a belső falfestékből. Remélhe- és a laboráns. Furcsa, hogv Szegedi Építőipari Szövetke­tó. hogy az erre irányuló ez utóbbira lenne jelentkező. zet végzi a kivitelezést. Az fejlesztést tervek szerint és hiszen nem nehéz. tipikus építkezés előkészítése is az első félév eredménye. Szintén az első félévben fe­jeződött be az úgynevezett szikkativókat. a festékek Rongyból — dollár száradását szabályozó adalé­kot gyártó részleg rekonst­Nagy keletje van a nyugati A ruhavarrók csaknem 10 rukcióia. Ezzel mintegv más­piacokon a sok kézi munkát millió forint értékű munká- félszeresére növekedett en­igénylő portékának. A Szc- val járultak az első félév sí- nek az egységnek a kaoaci­gedi Háziipari Szövetkezetben kepeihez. Megvarrtak a szö- tása. megfelelőek a termék éppen e jelenséget isomerték vetkezetten 25 ezer 500 da- műszaki Daraméterei. Üiab­föl, amikor beleegyeztek a rab köntöst, 16 százalékkal ban külföldön is érdeklődés termékszerkezet-váltásba. Az többet a tervezettnél. mutatkozik iránta, erőket a rongyszőnyegek ké­szítésére összpontosították. Nem is jártak rosszul, mert az elmúlt félévben is folya­matosan érkeztek a megren­delések. Gyorsan vevőre ta­láltak a díszes, mintázott ron gy szőnyeg ek. Mégis bunda a bunda Nincs szándékunk nagyon i,rázni a rongyot", mert ép­pen ez sok fejtörést okoz a szövetkezet vezetőségének. Nem mindig kapnak jó ron­gyot, s emiatt éppen hogy csak eleget tudtak tenni a kötelezettségeknek. Igaz, több bevételük lett, mint ahogy tervezték, de ha kap­tak volna időben szőnyegnek­valót, az idei félév is a re­kordok között szerepelne. így sincs azért szégyenkezniva­lójuk. hiszen 28 millió 901 ezer -forint a hat hónap be­vétele, 2 millió forinttal több a vártnál. Apró ötletekkel — mivel az egész szövetkezet fillé­rekből rakosgatja a hasznot — segítettek magukon. Elő­vették a régi üstöket, és alá­juk nem olajjal, hanem rő­zsével, venyigével tüzelnek. A valamikor vesszőfőző bog­rácsokban festik a rongyo­kat. (Ügy tervezik, a piacra kerülő szőnyegek 70 százalé­kát festett rongyból szövik.) Az egyszerű ötlettel drága energiát takarítanak meg. És ha sikerül spórolni az egyik helyen, a másikon az már duplán hasznot hoz. Tudják ezt a Szegedi Házi­ipari Szövetkezetben is. ahol az első félévi sikerek egyik tényezőjeként a takarékos gazdálkodást említették. Ter­mészetesen az sem elhanya­golandó, hogy a dollárt ter­melő bedolgozók — csak­nem négyszázan — mindig pontosan és időben elkészül­nek a vállalt munkával. A Pannónia Vállalat szegedi gyárában mindig is nagy gon­dot fordítottak a gyártmányfejlesztésre. Drága alapanyagból dolgoznak, ezért nem mindegy, hogy milyen minőségű ter­mékeket állítanak elő. Nemrégiben új technológiára tértek át. A képünkön is látható irhabunda a legmodernebb el­járással készült. Ennek köszönhetően, jó piaca is van. Min­den darabot a dollárpiacon értékesítenek, evvel gazdasá­gunk egyensúlyi helyzetét is javítják p

Next

/
Oldalképek
Tartalom