Délmagyarország, 1981. július (71. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

Az Országgyűlési Könyvtár VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK] állományából törölve 71. évfolyam DELMAGYARORSZAG MSZMP SZlGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAP 152. szám 1981. július 1. szerda Ara 1,40 forint Illést tartott a megyei tanács Eredmények a mezőgazdaságban — Jóváhagyták a VI. ötéves területfejlesztési tervet Kádár János megyében A Csongrád megyei tanács tegnap, kedden Szegeden ülésezett. Szabó Sándor, a megyei tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket, a városok, járások politikai, társadalmi éle­tének vezető képviselőit, a megye országgyűlési képviselőit, a meghívott intézmények igazgatóit.'Az elnökségben helyet foglalt Gyárfás Mihály, a megyei pártbizottság titkára. Mé­száros István, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté­rium főosztályvezetője, dr. Kolláth György, a Miniszterta­nács Tanácsi Hivatalának főosztályvezető-helyettese is. A testület megvitatta és elfogadta a vb két tanácsülés közötti tevékenységéről, a megyei tanács vb mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályának irányító, szervező, ellenőrző tevé­kenységéről szóló beszámolót. A tanács meghallgatta az V. ötéves területi terv teljesítéséről szóló tájékoztatót és jóvá­hagyta a VI. ötéves területfejlesztési tervet. Korszerűbb irányítás Hosszasan lehetne idézni a számokat, jelensegeket, amelyek a mezőgazdaság, az állattenyésztés fejlődését pél­dázzák. A testület az elis­merés mellett meghatározta a jövő feladatait is. Hang­súlyozta, hogy egyre na­gyobb szerepe lesz a szub­jektív tényezőknek, a haté­konyabb gazdalkodásnak, és a vezetőkkel szembeni köve­telmények tovább növeked­nek. Vélemények, javaslatok Az irányítás is meghatá­rozza az eredményeket. Ér­vényes ez a tétel a mező­gazdaságra is, és ezért fog­lalkozott nagy figyelemmel a testület a megyei tanács vb mezőgazdasági osztályának munkájával. Köztudott, hogy az utóbbi években módosult a mezőgazdaság területi ál­lami irányítása. A tanács azt a feladatot kapta, hogy az irányítást korszerűsítsék és az ügyintézést egyszerűsítsék és úgy segítsék a gazdasá­gokat, hogy a téeszek önál­lósága is növekedjen. Az irányítás színvonalának elem­zése során a testület termé­szetesen sorra vette a mező­gazdasági eredményeket és a fejlődést gátló tényezőket. Csongrád megye mezőgaz­daságának termelése az V. ötéves tervidőszakban az or­szágos átlagnál nagyobb mértékben, 16 százalékkal nőtt. A nagyüzemek dina­mikus,. így a téeszek 21 szá­zalékos, az állami gazdasá­gok pedig 37 százalékos fej­lődése mellett a kisgazdasá­gok is 8 százalékkal többet termeltek, mint az előző tervidőszakban. Fontos fel­adat volt a gabonatermelés, ezen belül a búza és kuko­rica vetésterületének növe­lése. De ezen kívül nem fe­ledkeztek meg arról, hogy az ipari növények termelését se hanyagolják el a szövetkeze­tek, gazdaságok. Az átlag­termések emelkedését előse­gítette, hogy új, korszerű fajtákat honosítottak meg. A mezőgazdasági osztály irá­nyításával az érdekelt társ­szervek a termelési rendsze­rek bevonásával évenként határozták meg a vetőmag­előállítás módját és kísérle­tezték . ki, honosították meg a legjobb fajtákat. Ennek eredménye, hogy a korszerű, gyorsan termő kukorica te­rülete rövid időn belül 30 százalékkal növekedett. A zöldségtermesztés felfutását a különböző támogatások is elősegítették. A belvízrende­zés, a melioráció hozzájárult ahhoz, hogy a mezőgazdaság többet produkáljon, mint a korábbi tervidőszakban. Egyenletesen fejlődött az állattenyésztés. Az állatállo­mány öt év alatt a tervezett 16 százalékkal szemben 20 százalékkal növekedett. Sok olyan telep épült, ahol meg­felelő körülményeket oizto­sitottak a hatékonyabb ál­lattenyésztéshez. Javult az állategészségügy helyzete is. Nem volt egyenletes a té­eszek fejlődése. A szövetke­zetek egy része még veszte­séges — alacsony színvona­lon gazdálkodik. Bár a sza­nált téeszek száma a koráb­bi tervidőszakhoz képest 34-ről 14-re csökkent, a pénzügyi hiány azonban nö­vekedett. Megállapította a testület, hogy az állami gaz­daságok termelése megha­ladta a szövetkezetekét, kü­lönösen az állattenyésztés­ijén értek el kimagasló ered­ményeket. A szakszövetkeze­tek is figyelemre méltó tel­jesítményt produkáltak, ter­melésüket több mint kétsze­resére emelték. De nemcsak a szövetkezetek, állami gaz­daságok és szakszövetkezetek teljesítménye méltó az elis­merésre, hanem a háztáji és kisegítő gazdaságok termelé­se is. A kisgazdaságok ré­szesedése az összes mezőgaz­dasági termelésből 40—42 százalék. Növekvő export, jobb ellátás A mezőgazdasági osztály munkájának tárgyalásánál először Kiss István (Apát­falva) kért szót. Hangsúlyo­zottan foglalkozott az osztály segítő tevékenységével, és szólt a körzet. termelési gondjairól is. Dudás Kál­mán a szegedi járási ta­nácstagok nevében többek között javasolta, hogy a gyenge adottságú homoki téeszeknél minél több jobb szakemberre kell a vezetést rábízni. Rámutatott arra, hogy a felvásárló és a fo­gyasztói árak között indoko­latlanul nagyok a különb­ségek. Gyakran a szerződé­seknek azért nincs „tekinté­lyük". mert a termelő vagy a felvásárló nem tartja be a' megállapodást. Megemlített egy igen jelentős gondot, amit a homoki gazdaságok­ban éreznek. Nincs elegen­dő kisgép, és érzik a szálli'j tóes.'.közök hiányát is. Dr. Czabarka Jártos (Nagymá­gocs) hangsúlyozta, bár csökkent a párhuzamos el­lenőrzések száma, de még mindig előfordul, és az el­lenőrző sfcervek közötti jobb koordinációt kérte. Felszóla­lásában foglalkozott az ál­lategészségügy helyzetével, a nagyobb gondosságra hív­ta fel a figyelmet. Szabó Jánosné megyei tanácsel­nök-helyettes rámutatott ar­ra. hogy javult a nagyüzemi gazdálkodás színvonala, jobb a belföldi ellátás, nőtt az export. A termelési rend­szerek, valamint azoknak az intézkedéseknek a hatá­sát elemezte, amelyekkel megteremtették a feltétele­ket a hatékonyabb gazdál­kodáshoz. Az elismerő sza­vak mellett szólt a mezőgaz­dasági osztály munkájának fogyatékosságairól Is. és el­sősorban a megye mezőgaz­dasági adottságainak jobb kihasználását kérte. Regöczi István (Szeged) tanácstag, a ZÖLDÉRT igazgatója ismer­tette az általa irányított vállalat tevékenységét, hi­szen előtte több fölszólaló a felvásárlást kritizálta. Be­szélt arról, hogy a ZÖLDÉRT 30 éves,, de már tizenötször szervezték át, hogy jobban megfeleljen az elvárások­nak. A vállalat 1981-től ál­lami támogatás nélkül gaz­dálkodik. Ismertette az árki­alakítás módját, hangsúlyoz­va azt. a vállalat szeretne termelésbiztonságot nyújta­ni. hozzátéve, hogy ez nem könnyű. Mészáros István minisztériumi főosztályveze­tő elismerését fejezte ki a mezőgazdasági osztálynak, amely különösen a mikro­körzet kialakításában. a földvédelemnél, a földhasz­nálatnál szerzett érdemeket, és az eredményeket tekintve nemcsak a mezőgazdaság, hanem mezőgazdasági osz­tály is a megyék sorrendjét tekintve az elsők' között van. Felszólalásában különösen a geotermikus energia kihasz­nálását szorgalmazta. Mol­nár Imre (Tiszasziget) más tanácstagtársához hasonló­an a sok, egymás utáni fe­lesleges ellenőrzést kritizál­ta. Ugyanakkor felvetette, hogy a veszteségrendezésnél nemcsak a hiányt kell a gyors pénzügyi segítséggel megszüntetni, hanem olyan fejlesztést biztosítani, amely, lyel a szövetkezet a gazdál­kodását hosszú távon stabi­lizálhatja. Huszta Vince (Zákányszék) a kisgazdasá­gok gépesítését sürgette, kérte: a főhatóság a zavar­talan gazdálkodás érdekében teremtsen lehetőséget ahhoz, hogy a téesztagok nagyobb gépeket is vásárolhassanak. A felvetésekre a napirend előadója. Szilágyi Ernő osz­tályvezető válaszolt. vala­mint Szabó Sándor elnöki összefoglalójában hangsú­lyozta. hogy a mezőgazda­ság irányításának korszerű­sítése a reményeket bevál­totta. Csongrád megye élelmi­szeripara hasonlóan a mező­gazdasághoz az országos át­lagot meghaladó mértékben fejlődött. Bár a szakemberek véleménye szerint ez az elő­relépés lehetett volna na­gyobb is, ha jobban kihasz­nálják a mezőgazdaság adta lehelőségeket. A feldolgozó és tároló kapacitás nem volt összhangban a mezőgazda­sági termeléssel, így időn­ként veszteségek keletkeztek. Hiába az ország egyik élés­kamrája Csongrád megye, ha nincs elegendő hűtőház és a konzervipar rekonstruk­cióra szorul. Ugyanakkor jó kapcsolat alakult ki az élel­miszeripari üzemek és a me­zőgazdaság között. Közös ér­dekeltség alapján együttmű­ködés jött létre, lgv jelen­tősen fejlődött az élelmiszer­ipari vállalatok exportja és a lakossági ellátás színvo­nala is emelkedett. A megyei tanács áttekin­tette a termőföld hasznosítá­sának és védelmének hely­ietét. A testület megállapí­totta, hogy a nagyüzemi gaz­dálkodás érdekeit nem sért­ve osztottak .kiskerteket, és így egy nagyon fontos lakos­sági igényt elégítettek ki. Igen érdekes adat a követ­kező: 1978-ig 642 hektáron 6297 kiskertet parcelláztak szét, majd ezt követően 236 hektárnyi területen 2 ezer parcellát adtak tartós hasz­nálatba a tanácsi szervek. Eredményes erőfeszítéseket tettek a termőföld ésszerű hasznosítására, a parlagterü­letek csökkentésére. Évek óta kiemelt feladat a termő­föld védelme. Így nagy fi­gyelmet fordít arra a mező­gazdasági osztály, hogy mi­nél nagyobb területet vonja­nak be a művelésbe. Ezért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogyan alakul a ta­nyák sorsa. A tanyák száma tíz év alatt 30 ezerről 23 ezerre csökkent. A romos ta­nyák lebontásában, a terüle­tük megművelésében jó együttműködés alakult kl az érdekelt szervek. Intézmé­nyek, szövetkezetek között. Gazdasági kapcsolatok Korábbi ülésén a tanács jóváhagyta a VI. ötéves pénzügyi és fejlesztési ter­vét. Most a testület a terü­letfejlesztési tervéről szava­zott, és így sorra vette a megye erőforrásait, a fel­ügyelete alá nem tartozó in­tézmények üzemek lehető­ségeit, gazdasági elképzelé­seit is. Dr. Petrik István, a megyei tanács elnökének ál­talános helyettese szóbeli kiegészítőjében hangsúlyoz­ta. hogy a területfejlesztési tervjavaslat kidolgozásához a gazdálkodó szervek és iparvállalatok még nem tud­tak végleges információt, ad­ni, ezért a koordinációt to­vább folytatják. A lehetősé­gek azonban ismertek, és így a VI. ötéves terv területfej­lesztési célkitűzései: a me­gyében gazdálkodó szerve­zetek, intézmények járulja­nak hozzá a népgazdaság egyensúlyának javításához, a társadalmi termelés haté­konyságának növeléséhez, az életszínvonal megőrzéséhez. az életkörülményeknek a le­hetőségekhez igazodó to­vábbfejlesztéséhez. A testü­let áttekintette — az elmúlt ötéves terv eredményeinek értékelése mellett — a ter­melés várható alakulását, az energiagazdálkodást, a tár­sadalmi, gazdasági kapcsola­tok továbbfejlesztésének le­hetőségeit. a tudomány sze­repét a terv megvalósításá­ban. mely fontos kérdésekre lapunkban még visszaté­rünk. E téma tárgyalásánál föl­szólalt dr. Kakuszi László, s a tervgazdasági bizottság véleményét tolmácsolta. Hangsúlyozva, hogy az V. ötéves tervben' jó alapot te­remtettek a további fejlő­déshez. Vecseri József (Szentes) az elmaradt szen­tesi fejlesztések miatt kért szót, Martonosi Andrásné (Hódmezővásárhely) pedig az energiatakarékossági program végrehajtásának körülményeiről beszélt. Kádár János, a Magvar Szocialista Munkáspárt. Köz­ponti Bizottságának első tit­kára tegnap, kedden az est-i órákban Borsod-Abaúj­Zemplén megyébe érkezett. Kíséretében van Ballai Lász­ló és Katona István, a Köz­ponti Bizottság osztályveze­tője. Részt, vesz a látogatáson Gyurkó László író, ország­gyűlési képviselő. A Központi Bizottság első titkárát megyei és helvi ve­zetők Mezőkövesden fogad­ták: Grósz Károly. az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a megyei párt­bizottság első titkára. - Ladá­nyi József, a- megyei tanács elnöke. Pataki István, a me­zőkövesdi tanács elnöke es Szilágyi János, a járási hi­vatal elnöke. Juhász Péter, a mezőkövesdi városi-iárási pártbizottság első titkára üdvözölte a pártbizottság székházánál a gépkocsiból kiszálló Kádár Jánost. Az ünnepi külsőt öltött városban régi matvó szokás szerint nemzetiszínű szalaggal átkö­tött kenyeret és a meave vi­lághírű tokaji• borából kós­tolót nyújtottak át matyó­népviseletű fiatalok, úttörők pedig vörös szegfűvel kö­szöntötték a vendégeket. (MTI) Lázár György látogatása a Fővárosi Tanácsnál, nagyobb építkezéseknél Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke tegnap, kedden egész napos programon tájékozódott a főváros fejlődéséről, a ter­vekről és felkeresett több nagy építkezést, néhány új létesítményt, A városházán Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a buda­pesti pártbizottság első tit­kára és Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke fo­gadta. A tanács épületében Maróthy László Budapest politikai, társadalmi, gazda­sági életéről, a fővárosi párt­szervezetek, kommunisták te­vékenységéről adott tájékoz­tatást. Kiemelte, hogy a fő­város politikai és társadalmi életét a rend, a kiegyensú­lyozottság jellemzi, a párt­szervek munkájának közép­pontjában az MSZMP XII. kongresszusán hozott határo­zatok végrehajtása áll. Az üzemekben, a gyárakban, az intézményekben mindinkább kibontakozik az alkotó kész­ség. Szépvölgyi Zoltán az ötö­dik ötéves terv idején meg­valósult városfejlesztési ered­ményekkel összefüggésben az elkövetkező öt esztendő fel­adatait vázolta. Budapest a következő években is ki­emelt fejlesztési forrásokhoz jut, s a tanács arra törek­szik, hogy minél ésszerűb­ben, jobban gazdálkodjék a reá bízott javakkal. Alapos előkészítő munka és társa­dalmi viták után Budapest hatodik ötéves terve három kiemelt feladatra, a legfon­tosabb társadalompolitikai célúk megvalósítására össz­pontosít: a lakáshelyzet ja­vítására, s a lakóházak, a közintézmények, a köz­művek felújítására, az egész­ségügyi hálózat bővítésére, a meglevő intézmények gyarapítására és az oktatási feltételek javítására. Lázár György elismeréssel nyilat­kozott a hallottakról, kiemel­ve, hogy Budapest gyarapí­tása, az itt élő emberek kö­rülményeinek javítása a ha­todik ötéves tervben is meg­különböztetett helyet foglal el. Mint mondotta, a fővá­rosban tervezett fejlesztési­korszerűsítési elképzelések reálisak. Az elkövetkező években fontos feladat, hogy Budapesten is a legésszerűb­ben és takarékosabban hasz­nálják fel a rendelkezésre álló anyagi eszközöket, s a (Folytatás a 2. oldalon.) A Meosekben Akaanélyttik világrekordja Akna mélyítő rekordereiket köszöntöttek kedden dél­előtt a Mecseki Ércbányák készülő V-ös üzemében, ahol a Zalka Máté szocialista brigád mintegy harmincegy munka­nap átlagát tekintve, műszakonként 20.38 köbméter kőzetet mozgatott meg az öt és fél méter átmérőjű légakna építé­sekor. Ez a mennriség 44,5 százalékkal több a szakirodalom­ban nyilvántartott eddigi világcsúcsnál. A Dörner Konrád vezette tizenkilenc főnvi csapat a Mecsek gyomrában há­romszázhetven méter mélyre jutott, amikor elhatározta: megostromolja a rekordot. Sikerült! Téeszek kölcsönös támogatási alapja Országos kölcsönös tá­mogatási alapot létesítettek a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek — erről döntöttek hétfőn a gazdaságok küldöt­tei a TOT székházában tar­tott értekezleten. Az alapból a beruházásokhoz vagv az át­meneti pénzügyi nehézségek áthidalásához kaphatnak a tagok kedvező feltételek mellett két-három éven be­lül visszafizetendő kölcsönt. Az országos alap anvagi fedezetét az önkéntesen be­lépő területi alapok összegé­nek 20 százaléka alkotla. Te­hát a területi alapokat ie fenntartják. v /

Next

/
Oldalképek
Tartalom