Délmagyarország, 1981. június (71. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-21 / 144. szám

Vasárnap, 1981. június 21. II ADÁSVÉTEL T^vSbtoenyZSuTsr^^nuT riík eladok. Erd.: dél­után, Makó, Dobsa La­jos n. 2/A. a Bontásból légla, faanyag, ajtók, ablakok. Újszege­den, a jankovich utcá­ban eladók. Érdeklődni: helyszínen vagy Csong­rádi sgt. 21. alatt. 200-as Diesel Mercedes, friss műszakival, vonó­horoggal eladó. Irány­ár: 105 ezer forint. Gá­mes Imre, Csólyospálos, Tanya 632. Eladó új állapotban le­vő, kétszemélyes, nyit­ható rekamié, 2 fotellal, törmelék tégla, bomásból ablakok, sötétbarna kom­binált szekrény és egy ' fali gáz hosugárzó. — Megtekinthető: egész nap. Szeged, Szabadsaj­tó u. 72/B. ZT-s—Wartburg, kifogás­talan állapotban eladó. Szűcs tanár, Szatymaz, IV. ker. 3. Ul Uaikas mikrobusz el­adó. Igényesnek is meg­felel. 83-ig érvényes mű­szaki vizsgával. Érdek­lődni: Makó. Pipacs u. 15., vasárnap délelőtt 12 sóráig. CB rádiótelefon, kézi és nagy teljesítményű, el­adó. Erd.: Mórabalom, Sarló u. (., délután, szombat, vasárnap egész nap és a 81-169-és tele­fonon. FIAT 124-cs, friss mű­' szakival, keveset futott motorral eladó. Sándor­falva, Szabadság tér 7. Tisza-parton 4 személyes, összkomfortos faház, tel­jés berendezéssel -eladó. „Tápéi szabadstrandnál 183 937" Jeligére a Hir­detőbe. ALBÉRLET F^szSEas^nszkomToCos, főbérlő nélküli lakást ke­res gyermekes házaspár, havonkénti fizetéssel. — „Sürgős 14 497" jeligé­re a Sajtóházba. Fiatal házaspár, két gye rekkel főbérlő nélküli, üret, szoba, konyha, spájzoa lakást keres, ha­vonkénti fizetéssel. Stint­pel József né. Tápé, Paj­tás u. 4. Egyedülálló, dolgozó nő albérletet keree. „Július­tól 17 261" jebgéK a Sajtóházba. LAKÁS Belvárost, 50 nEg^etm?­teres, másfél szobás, komfortos. Ili. emeleti, napos, régi bérű. taná­csi lakásomat elcserél­ném kisebb öröklakásra, vagy magánházra. Caak tehermentes érdekel. — ,,Belterületen 17 3»!" jeligére a Sajtóházba. X fedi. 2 szobás, lehetőleg belvárosi, OTP-s laká­sért. „Nyugdflas 17 420" jeligére a Sajtóházba, x Hódmezővásárhelyi vá rosközpontban levő, 2 szoba + étkezős, gázfű­téses. tanácsi lakásom szegedi hasonlóra cserél­ném. „Régi bérűek is ér­dekelnek. 17 434" Jeligé­re a Sajtóházba. INGATLAN űjszcgé3ITT5<^*g>szo? öles. bekerített telek, építési engedéllyel és új­szerű Főrsler pieninó el­adó. Telefon: 11-903. X Két db beépíthető telek eladó. Újszeged, Udvar­helyi u. 2. X Hévízen 360 n-öi társas­ház építésére ls alkalmas közművesített belterület eladó. „Vállalati üdülő­nek is 17 404" Jeligére a Sajlóházba. X kunfehérton 125 n-öl közművesített üdülőtelek eladó. „Nyár 17 074" lei­igérc a Sajlóházba. Mórahalom. Sarló u. 8. sz. alatti családi ház el­adó. Érdeklődni: dél­után, szombaton, vasár­nap egész nap. valamint a 81-169-es telefonon. Beépíthető lelek eladó. Szeged-Tápé. Szirom u 11. Ugyanitt 104 n-öl hétvégi lelek eladó. Szőreg, Nagybecskerekl u. 8. sz., háromszobás magánház sürgősen el­adó. Sándorfalván kb. 200 n-öl zárt kert, villamosí­tott helyen eladó. „Ár­ajánlat 14 490" jeligé­re*^ Sajtóházba. Háromszobás ház Ma­kón, a Kálvin tér l/A szám alatt, sürgősen el­adó. HÁZASSÁG Negyvennégy éves, 177 cm magas, magányos le­gényember, minden ká­ros szenvedélytől men­tes, házasság céljából megismerkedne korban hozzá illő lánnyal vagy özvegyasszonnyal, 38—40 éves korig. Lakás és ko­csi van. „Napsugár — 17 467" jeligére a Saj­tóházba. 30 éves, 178 cm magas, rendezett anyagiakkal, kertes házzal és közép­fokú végzettséggel ren­delkező özvegy fiatalem­ber megismerkedne há­zasság céljából, hozzá illő, szerény, házias, ko­moly természetű leány­nyal vagy elvált asz­szonnyal, 28 éves korig, aki otthonomba jönne. Fényképes leveleket vá­rok. „Kölcsönös megbe­csülés 17 469" jeligére a Sajtóházba. 44 éves, 160 cm magas, szőke, kék szemű, kar­csú, kertészetben dolgo­zó, egyedülálló nő va­gyok. Szeretnék megis­merkedni házasság cél­jából korban hozzám il­lő, káros szenvedélyek­től mentes férfival. Le­hetőleg fényképes leve­leket kérek. Saját la­kással rendelkezem. — „Kölcsönös megbecsülés 17 410" jeligére a Saj­tóházba. Rendezett anyagi helyze­tű, 33 éves, csinos, bar­na. -elvált asszony meg­ismerkedne házasság cél­jából hasonló adottságú, 170 cm-nél magasabb, józan életű férfival. — j , .Személygépkocsival rendelkezők előnyben — 14 487" jeligére a Saj­tóházba. Diplomás női házzal, nyugdíjjal, diplomás, 80 éves férfi ismeretségét keresi, házasság céljá­ból. „Nem jó egyedül — 14 494" jeligére a Sajtő­házba. 49 éves, lakással rendel­kező özvegyember fele­séget keres. „Szegfű — 17 323" jeligére a Sajtó­házba. Társaság hiányában ez­úton keresem, 52—57 éves korig, kiegyensú­lyozott életre vágyó, szeretetre méltó, közép­fokú végzettségű férfi is­meretségét, házasság cél­jából. „ Értelmet az élet­nek 17 331" jeligére a Sajtóházba. Társaság hangában k«re­si független, középkorú férfi, üzlettel, gépkocsi­val, magánházzal, hason­ló körülménnyel rendel­kező, jó megjelenésű hölgy ismeretségét, szin­tén függetlennel. 50 éve­sig. Vegyészeti Ismere­tekkel rendelkező előny­ben. Csak pontos cfrare válaszolok. „Csendes, jószívű legyen 17 328" jeligére a Sajtóházba. 28 éves, 162 cm magas, magas, barna, középvég­zettségű, lakással rendel­kező. elvált nő keresi korban hoszá illó férfi ismeretségét, házasság céljából. Csak fényképes levelekre válaszolok. — „Boldog találkozás — 17 395" jeligére a Sajtó­házba. Középmagas, vékony ter­metű, elvált szakmun­kás férfi megismerked­ne olyan elvált, 50 év körüli asszonnyal. há­zasság céljából, aki sze­reti a nyári tanyai kirán­dulásokat, esetleg kerti munkát, erdő melletti tanyán való pihenést. Ehhez való autó elő­jegyzésben. „Tanyai, hétvégi pihenő 17 317" jeligére a Sajtóházba. 51 éves, középmagas, független özvegyember megismerkedne házasság céljából intelligens, füg­getlen, jó megjelenésű, komoly, házias, nem do­hányzó nővel, 160 cm­ig, özvegyek előnyben. „F-dúr románc 14 508" jeligére a Sajtóházba. Házasság céljából kere­sem annak a 30—38 éves, diplomás férfinak az ismeretségét, aki nyu­galmat, biztonságot és i szeretetet tudna nyújta­ni egy 28 éves nőnek. „Margaréta 183 934" jel­igére a Hirdetőbe. 33 éves, 180 cm magas, 78 kg, elvált férfi há­zasság céljából megis­merkedne jó alakú, el­vált asszonnyal. „PXlma 17 406" jeligére a Sajtó­házba. Munkaalkalmak 39 éves özvegyember, sa­ját házzal, kitűnő anya­giakkal és 2 gyermekkel megismerkedne 35—42 éves korú, házias, gyer­mekszerető, elvált vagy özvegyasszonnyal, házas­ság céljából. „Még nem késő boldognak lenni — 144 637" jeligére levele­ket a makói Magyar Hir­detőbe kérek. Középmagas férfi ra­gyok. társaság hiányában megismerkednék 24—32 év közötti özvegyasz­szonnyal vagy lánnyal, közös szimpátia esetén házasság céljából. Ka­landorok kíméljenek. — Csak fényképes levelekre válaszolok. „Várok rád 1 183 948" Jeligére a Hir­detőbe. SS. évében itvő, 158 cm magas, önhibáján kí­vül elvált férfi berende­zett családi házzal, ke­resi hozzá illő nő isme­retségét. házasság céljá­ból. aki hozzám költöz­ne. „Minden levélre vá­laszolok 257 528" jel­igére a Hirdetőbe. Teljesen független, önhi­báján kívül elvált asz­szony, házasság céljából megismerkedne hasonló és szeretetre vágyó férfi­val. 50 éves korig, fény­képes levelekre válaszo­lok. Kaland kizárva. — „Lakás szükséges — 257 509" jeligére a Hir- ' detóbe. 30 éves, érettségizett nő. 9 éves kisfiával, megis­merkedne 170 cm-nél magasabb, káros szenve­délytől mentes, család­centrikus, jó anyagi kö­rülményék között élő, intelligens férfival, 40 éves korig. Gyermekét egyedül névelő előnyben. Anyagi körülményeink nagyon rendezetlek. — „Nem minden áron — 183 929" jeligére a Hir­detőbe. 42 évea, 164 cm magas, elvált, értelmiségi kör­ben dolgozó nő, meg­ismerkedne korban hoz­zá Illő, józan életű, jő megjelenésű férfival, há­zasság céliéböt. „Nyári találkozás 183 988" Jel­igére a Hirdetőbe. 68 évea, még dolgozó, diplomás nő megismer­kedne diplomás férfival, házasság céljából. „Nyár 183 976" jeligére a Hir­detőbe. 24 évea nő megismer­kedne házasság céljából 28- -30 éves. rendeseit anyagi körülményék kö­zött élő. Intelligens, ma­gas férfival. „Napsugár 183 981" jeligére a Hir­detőbe. 64 eves, nyugdíjas öz­vegyasszony élettársat ke­rés. „Lakás keO — 257 512" jeligére a Hir­detőbe. 22 éves, 178 cm magas fiatalember házasság cél­jából megismerkedne korban hozzá illő hölgy­gyeL „Fényképes leve­lek előnyben 257 510" jeligére a Hirdetőbe. 58 éves, 165 cm magas, vékony termetű, Jó meg­jelenésű, fiatalos külse­jű, szőke asszony, női szabó, rendezett anyagi­akkal, csalédi házzal, keres magas, intelligens, jó megjelenésű férfit, há­zasság céljából, aki jó barátom és társam lenne. Lakás megoldható. „Ér­zelem és értelém — 183 954" jeligére a Hir­detőbe. 51 évea, egéaaségügyl dolgozd, házasság cél­jából megismerkedne egyedülálló nővel. „Megértés 17 414" jeligére a Sajtóházba. EGYÉB Kőműves szakmuakást felveszek állandóra, té­len is dolgozunk. „Sür­gős 17 436" jeligére a Sajtóházba. z Varrógépek Javítása. Csi­szár Sándor .műszerész. Ságvári u. 8—10: z Hosszú álamigazgatási és vállalati gyakorlattal rendelkezd jogász állási változtatna. „Gyakorlott munkaerő 17 409" Jeligé­re a Sajtóházba. Szobalestő-mázoló szak­munkást felveszek. Kis­kundorozsms. Adél köz 18. Martonosi. IPARI SZÖVETKEZET pályázatot hirdet: Felsőfokú szakirányú cs középfokú politikai végzettséggel rendelkező — áruforgalmi osztályvezető — 2 személy okleveles vegyészmérnök műszakvezető és gyártmányfejlesztő munkakörre, gépészmérnök vagy gépész üzemmérnök részére. A fenti munkakörök minimálisan 5 éves szakmai gyakorlathoz kötöttek. „Sürgős 1929/12" jeligére a Sajtóházba. A Szegedi Nyomda felvesz anyagkönyvelőt — legalább 2—3 éves - szakmai gyakorlattal. Je­lentkezni: Bajcsy-Zsilinszky u. 28., munkaügyi osztály. x A Kenderfonó és Szövőipari Vállalat Szegedi Kenderfonógyára felvesz: lakatos szakmunkásokat, egy műszakos munkára érettségi­zett fiatalokat, több műszakos munkarenddel üzemelő műanyag­feldolgozó üzemébe, gépkezelő, gépbeállító, segédművezető mun­kakörbe, irodatakarítöt délutá­nos műszakra, öltözötakarftót váltott műszakra lebet nyugdí­jas js. Férfi, pői betanitott munkásokat 3 műszakos beosz­tásba. üzletkötői munkakörbe érett­ségizett, 25 év feletti munkaerőt felveszünk. A felvetelhez erköl­csi bizonyítvány szükséges. Álla­mi Biztosító városi fiókja, Sze­ged, Kossuth L. sgt. 18-20. x Takarítónőt felveszünk. Nívó Isz. szeged, Dorozsmai út 17— 19. SZ. X Felvételre keresünk munkavé­delmi technikás! végzettséggel, vasipari gyakorlattal rendelkező férfi munkaerőt munkavédelmi vezető munkakörbe. Jelentkezni: FEMTEX Ipari Szövetkezet, Sze­ged, Kossuth: L. sgt. 111., sze­mélyzeti-munkaügyi vezetőnél, x A gyermekkórház-rendelőinté­zet, Szeged, Odesszai krt. 37., 2 hivatalsegédet alkalmaz azonnali belépéssel. Női munkavállalók előnyben. Nyugdíjasok jelentke­zését is várjuk. Jelentkezni le­het: naponta 8—14 óráig, a gaz­dasági hivatalnál. x A Kenderfonó és Szövőipari Vállalat központja kezdő és gya­korlott könyvelőt keres felvétel­re. Jelentkezni: központ, szám­viteli osztály, Szeged, Alsó Ki­kötő sor 11. x A Kenderfonú és Szövőipari Vállalat központja középiskolai végzettséggel és középfokú mun­kaügyi tanfolyammai rendelke­ző munkavállalót keres munka­ügyi előadói munkakörbe. Je­lentkezni lehet: KSZV Központ, Szeged, Alsó Kikötő sor 11. Mun­kaügyi osztály. X Ipari nagyvállalat felvételt hir­det mágnesszalagos adatrögzítői munkakörbe. Jó kereseti lehető­ség, kedvező munkakörülmé­nyek. Betanulási Idő után telje­sítménybérezés, középiskolai végzettség nem szükséges. Je­lentkezéseket kérjük: „Egy mű­szakos munkakör 150 382" jeligé­re a Kígyó utcai Hirdetőbe. x A Volán 10. sz. Vállalat Teher­forgalmi Üzemegysége nehézgép­kezelői vizsgával rendelkező gya­korlott gépjárművezetőket vesz fel: Tátra, KCR és IFA típusú autódarura, valamint vizsgázott gépkezelőket T 174 Weimar és D 141 típusú rakodógépekre. Jelent­kezni lehet: az üzemegység mun­kaügyi csoportjánál. Szeged, Ba­kay N. u. 48. x A Szegedi Biológiai Központ 4 úrás munkaidővel takarítónőt ke­res felvételre. Lehet nyugdíjas is. Jelentkezni: Odesszai krt. 82, sz. alatt. x A Fogászat) és Szájsebészeti Klinika azonnali belépéare keres 8 órás takarítónőket. Jelentkezni lehet: naponta 8—16 óráig, a kli­nika főnővérénél, Lenin krt. 64­86. szám alatt. x Állandó éjszakás takarítónőt keres a női klinika a szülőszobá­ra, 40%-os éjszakai pótdíjjal, va­lamint osztályos takarítónőket, egy műszakra. Jelentkezni a fő­nővérnél. x A Volán 10 sz. Vállalat Sze­mélyforgalmi Üzemegysége a he­lyi üzemhez, Szeged, tehergép­jármű-vezetőket vesz fel autó­buszvezetői tanfolyamra, továbbá tiszaszigeti, sándorfalvi, forrás­kúti lakosokat jegykezelőnek, szegedi lakosokat Indító ellen­őrnek. Az autóbuszvezetői tanfo­lyam díjmentes, a tanfolyam ide­je alatt a dolgozók munkabért kapnak. A jelentkezés előfeltéte­lei: munkalélektani vizsgálaton megfelelés, 2 éves igazolt gépjár­mű-vezetői gyakorlat, 21. életév betöltése: Jelentkezés és részle­tes felvilágosítás: Volán 10. sz. Vállalat személyforgalmi üzem­egysége, munkaerő-gazdálkodási csoport, Marx tér 10—11. x Ipari szövetkezet Jó kereseti le­hetőséggel üzemadminisetrátort, 1 kőműves segédmunkást, 1 udva­rost. raktári segédmunkást, va­lamint vegyi, gumi- és műanyag­Üzemébe férfi és női betanított munkásokat vesz fel. Jelentkez­ni: MEDIKEMIA Vegyi, Gumi­és Műanyagipari Szövetkezet, Szeged, Cserepes sor 34—38. x A Szegedi Orvostudományi Egyetem titkárnői munkakörbe első osztályú gépírót alkalmaz. Jelentkezni: a munkaügyi osztá­lyon. Lenin krt. 107. x Középirányító szerv iparszakon végzett okleveles közgazdászt ke­res. „Fizetés megállapodás sze­rint 1950/12" jeligére a Sajtóház­ba x Villanyszerelőt keresünk sürgő­sen karbantartónak. Lehet nyug­díjas is. Fényképész Szövetkezet, Szeged. Kárász u. 7. x Dekoratőrt krresünk felvételre sürgősen. Fényképész Szövetke­zet. Szeged. Kárász u. 7. x A Gabona forgalmi és Malom­Ipari Szolgáltató Vállalat fertőt­lenítés! egysége felvételre keres általános adminisztrátort, vala­mint beiskolázásra 8 áltaianos végzettségű férfi munkavallalO­kat, 40 éves korig. Jelentkezni: Szeged, Dorozsmai út 1—3. Gabo­naslló. telefon: 61-237. x A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Oktatástechnikai Tan­széke elektronikus műszerészt al­kalmaz. Jelentkezni a tanszéken szerdán, csütörtökön 8—12 óráig, x A Juhász Gyula Tanarképzo Főiskola takarítókat alkalmaz -r Jelentkezés a gazdasági igazgató­ságon. x A KOMFORT Csongrád me­gyei Szolgáltató Ipari Szövetke­zet felvesz kőműves, valamint hidegburkoló szakmunkásokat továbbá segédmunkásokat. Je­lentkezni: Szeged, Gogol utca 33, A. x A Csongrád—Hárs megyei FŰ­SZERT Vállalat polgári fegyve­res őrség tagjai közé felvételt hirdet. Az alkalmazás alapfeltete­lei: 8 általános iskolai végzettség, letöltött katonaidő, 45 év alatti életkor. Részletes felvilágosítás a személyzeti vezetőnél. Szeged, Sóhordó u. 5. x Az Ikarus Szegedi Gyára fel­vesz; nehézgépkezelőt MTz to­lólapos gépre és szerszámlakato­sokat. Jelentkezni: Ikarus Szege­di Gyára, Szeged, Fonógyári út 9. Munkaügyi osztály. x A Hídépítő Vállalat Déli Terü­leti Főmérnöksége szegedi javító műhelyébe felvesz villanyszere­lőt mezőgazdasági gépszerelöket, valamint a főmérnökség területen üzemelő Prága autódarura gép­kocsivezetőt darus kezelői jogo­sítvánnyal. Jelentkezni szemelye­sen vagy levélben a főmérnökség Szeged, Árboc u. 1—3. sz alatti irodájában. x A Szöregl Téglagyár (Szőreg, Külterület 3.) felvesz karbantartó műhelyébe lakatos és motorsze­relő szakmunkásokat, valamint férfi és női- munkavállalókat tég­lagyártási munkához. Alkalma­zás esetén lakást biztosltunk, x A Szegedi Téglagyár azonnali belépéssel felvesz női és férfi se­gédmunkásokat, 2 géplakatost, 1 faipari szakmunkást, 3 gépkeze­lőt. Jelentkezni lehet: a helyszí­nen. Szeged, Bajai út 2-4. 7-16 óráig. x A városi tanács, Makó, ' Lenin tér 22., pályázatot hirdet egész­ségügyi osztályvezetői munkakör betöltésére. Az alkalmazás fel­tételei: orvostudományi egyetemi és egészségügyi szervezésből szakorvosi képesítés, valamint 4 éves, szakterületen eltöltött gya­korlat. Pályázatokat részletes ön­életrajzzal a városi tanács elnö­kéhez kérjük benyújtani. x A Tápéi Háziipari Szövetkezet felvételre keres az algyői részle­géhez konfekclóvarrós szakmun­kást vagy betanított munkást, bedolgozói munkakörbe. Bérezés: teljesítménybér. Jelentkezni: Süli Jánosné részlegvezetőnél, Algyő, Kastélykert u. 25. sz. alatt, x A Csongrád megyei Vendéglátó Vállalat éjjeliőröket és szakkép­zett felszolgálókat vesz fel. Je­lentkezni lehet: a munkaügyt osztályon, Szeged, Honvéd tér S/B sz. alatt. _ x Forgalmi-kereskedelmi mun­katerületre jogi, közgazdasági vagy közlekedési mérnöki (üzemmérnöki) végzettséggel munkavállalót vesz fel a Volán 16. sz. Válllalat. Jelentkezni: részletes önéletrajzzal, az eddigi működés feltüntetésével, a mun­kaügyi osztályon, Szeged. Bakay N. u. 48. fszt. 4. sz. alatt le­het. x Megfeüelő szakirányú végzett­séggel számítástechnikai munka­körben fiatal dolgozót azonnali belépéssel alkalmazunk. Jelent­kezni: az ügyvitelszervezéai ve­zetőnél. Középfokú végzettséggel munkaügyi csoportvezetőt felve­szünk, legalább 5 éves gyakor­lattal. Csongrád megyei Gabona­forgalmi és Malomipari Vállalat, Szeged, Vám tér 6. x Az Oxtgén- és Dissousgázgyár V. 3. számú lerakata az alábbi munkakörbe felvételt hirdet. ­Gépírót számlázéi munkakörbe, valamint árukiadói munkakörbe férfi vagy női segédmunkást és négyórás munkára takarítónőt felveszünk, x A Szegedi Kazánjavfté Isz fel­vételre keres középfokú végzett­séggel és tűzrendészet! szakvizs­gával rendelkező személyében részlegvezetőt, továbbá középfo­kú végzettséggel rendekező gyár­táselőkészítőt. valamint gépkocsi­vezetőt és festőt. Megállapodás személyesen. Jelentkezni lehet: Szeged, Dorozsmai út 8. szám alatt. x A Dél-magyarországi Textfl- és Felsőruházati Nagykereskedelmi Vállalat felvételt hirdet takarító munkakörbe (Állandó délutános műszak, minden szombat sza­bad.) Jelentkezni: Szeged, Tá­bor u. 2. sz. alatt lehet. Azonnali belépéssel felveszünk konyhai segédmunkásokat és ta­karítónői, Szeged, Roosevelt tért Halászcsárdánkba. Jelentkezni az üzlet vezetőjénél. x A MAv Gépállomás felvesz gázkazánok fűtésére K-3. K-4 vizsgával rendelkező kazánfűtő­ket Elfogadunk egy fűtési idény­re történő jelentkezést is. Felve­szünk továbbá földmunkagép­kezelőt, villanyszerelőt, gépjár­műszerelőt, mezőgazdasági gép­szerelöt és karosszérialakatost, jelentkezés helye: Szeged-ROkus, vasútállomás, vágányokon tul jobbra. x Az AGRORER Csongrád me­gyei kirendeltsége felvesz épí­tész tervezőt, gépész szerkesztőt, árelernzőt és költségvetés-kllrot. Jelentkezni: Szeged, Mérey u 6 B alatt lehet. x Jogosítvánnyal, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező mezőgazdasági gépszerelöt ke­res Termelési Rendszer Csong­rád megyei Alközpontja. Je­lentkezni: Szeged, Dózsa Gy. U. 14. III. em. 24. (6726). Szervezési Intézet felvételt hir­det üzemfenntartás, beruházás és építőipari termelésszervezés té­materületekre, legalább 2—5 éves gyakorlattal rendelkező építő-, építész- és gépészmérnökök, to­vábbá építőipari árképzésben jártas szakemberek részére. Je­lentkezést a hirdetés megjelene­sétöl számított hét napon betilt, írásban fogadunk el Cím: EG­SZI, szegedi tagozat, Szeged, vág u. 4. 6724. x Közlemények Értesítjük Szeged város lakos­ságét, hogy '1961 junius 23-án (kedden) napfelkéltétől 9 óráig, illetve 18 órától napnyugtáig, he­likopterrel szúnyogirtást vég­zünk. Kérjük a lakosságot, hogy a Jelzett Időpontban az ablakokat szíveskedjenek zárva tartani. (Jj Elet Tsz, Szeged. x Közöljük, hogy 1681. május 18­től 1681. június 86-ig a Rózsa Ferenc sugárúton — a Közép fasortól a Thököly utcáig — időszakos áramszünet lesz. Fo­gyasztój szíves elnézését kért a DÉMASZ. Szeged. Belvárosi­Tiszántúli Kirendeltsége. X Pályázati felhívás! AZ ALFÖLDI VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT szerződéses üzemeltetésre átadja 1981. augusztus 1-i üzemeléssel 1984. július 31-ig terjedő időre az alábbi egységeket: 500. Gambriiius söröző II. osztálv Szeged. Deák F. u. 24. 550. Erdélyi falatozó III. osztály Szeged Karámsebead a. S/A Az átadásra kerülő üzletékre közjegyző jelenlétében 1981. július 24-én de. 10 órakor a Dózsa étteremben (Szeged. Deáik F. u. 24.) versenytárgyalást tartunk. A Dal vázák a versenytárgyalás időpontja előtt legalább 8 nappal, a vállalat igazgatójához címzett ' írásbeli pályázattal jelentkezhetnek a versenytárgyaláson. A meghirdetett üzlettel kapcsolatban részletes írásbeli tájékoztatást ad Koroknai Lajos értékesítési osztályvezető a vállalat központjában, illetve Mislev Sándor mb. területi igazgató. Szeged. Jósika u. 14. (Telefon: 11-413.) Alföldi Vendéglátó Vállalat Debrecen. Dimitrov u. 4. A MAKÓI 601. SZ. IPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA pályázatot hirdet: — két érettségizett mezőgazdasági gépszerelő szakmunkás részére szakoktatói beosztásba (35 évesnél fiatalabb minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, katonaidejét letöltött személv jelentkezését várjuk. 10—12 éves gyakorlat esetén 3950 Ft fizetést és 200 Ft műszaki pótlékot biztosítunk): — egyetemet vagy főiskolát végzett villamosmérnök, illetve üzemmérnök részére műszaki tanár beosztásba (egyedül élő férfi részére szolgálati férőhelyet biztosítunk). Jelentkezni lehet: minden héten hétfőtől péntekig az igazgatónál, személyesen. Beiratkozás A DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 5—6.. valamint 1. és 8. osztályaiba. Az általános iskola 8. osztályanak elvégzése jogosít szaktanfolyamokra, valamint gén járművezetői tanfolyamra jelentkezésre. Beiratkozás: júnips 24-től 27-ig.. délelőtt 10—12. és délután 3—5 óráig. Dolgozók Általános Iskolája Szeged. Kossuth Lajos sgt 37. A 31. sz. Állami Építőipari Vállalat felvesz szakmunkásokat külföldi munkavégzésre: kőműveseket, ácsokat, vasbetonszerelőket, építőipari szakmunkásokat, burkoló, szigetelő, bádogos, üvegező és festő-mázoló szakipari munkásokat. Munkásszállásról gondoskodunk. Jelentkezni lehet: a Hódmezővásárhely 11-171-es telefonon, vagv személyesen, a vállalat 11. az. fő-építésvezetőségén. Benkö Jánosné munkaügyi csoportvezetőnél. í i 1 f

Next

/
Oldalképek
Tartalom