Délmagyarország, 1981. június (71. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-02 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTtSÁGÁ N A IC LAPJA 71. évfolyam 127. szám 1981. június 2., kedd Ara; 1,40 forint Hazánkba érkezett Lubomír Streipf Magyar-csehszlovák tárgyalások íefejeződött a KISZ X. kongresszusa Határozatot hoztak — Megválasztották az ifjúsági szövetség vezető testületeit, tisztségviselőit Lázár György és Lubomir Strougal miniszterelnökök re­•ette tárgyaló csoportok a Parlamentben. (Telefotó: KS) r Lázár Györgynek, a Ma- désre számot tartó Időszerű gyár Népköztársaság Ml- nemzetközi kérdésekről is. niszbertanácsa elnökének n.... .. _ _ meghívására hétfőn baráti . G.«ör«W és látogatásra Magyarországra f^T-'-L Strougal négy­érkezett Lubomír Strougal, j**, megbeszélést « Csehszlovák Szocialista iktatott. Köztársaság szövetségi kor- Este az Országház vaá&sz­tnányának elnöke. termében a Minisztertanács Lobom ír Stroogáf kfeérw. f*®". vacsorát adott vem feben Budapestre érkezett J*s?ele!?re- ^ Tacs.®" Rudolf RoMicek. a Minisz. 1a csehszlovák fcertanára elnökhelyettese, J^" Alois Htocb külkereskedő­«nl miniszterhelyettes, Du- "ém Kaimén építésügyi és mo Sp^Tülü^ntezter- varosfeileszt^ Pullai Ar­helyettes és Karol üjház«. ^zletedés- és posta­az állami tervbizottság el- és _ Schuühexsz Emil Bökhetvettöe. egészségügyi miniszter. BaJ­Bökheiyettese. ^ ^ Zloi£. továbbá a ma­X csehszlovák? magyar és gyár tárgyaló csoport tagjai, körős zászlókkal díszített és politikai, társadalmi. gaz­Ferihegyi repülőtéren a dasági életünk több más vendégek fogadására meg- személyisége;. ., r i ® Jelent Lázár György. Marjai „„-—A­József, a Minisztertanács el- \ , nökhelyetteset Bajnok Zsolt tJ&^L^ZT* államtitkár, a MMszterta- *°szoutőí mondott. nács Tájékoztatási Hivatalé. • -w^mr rak elnöke. Kovács Gyula, ' lubomír Strougalnak má­ra Országos T^vh.vatal el- gyarorS2ágl látogatása 'alkal­DoMielyettese. Roska István mából a Rudé Právo>aCSKP kulug^miszter-helyettes. központi lapja hétfőn cikket Varga József a Mimszter- közöl ké tanacs titkarságarak vezeti latainak alakulásár4 P je és Vas János kulkereske- J" delmi miniszterhelyettes. A cikk rámutat, hogy e Iá­Jelen volt a fogadáson fogatás jó lehetőséget nyújt Václav Moravec Csehszlo- a testvéri , Magyarországgal vákia budapesti és Kovács való együttműködés helyze­Béla hazánk prágai nagy- tének és távlatainak íelmé­követe is. réséhez. Délelőtt a Parlamentben A továbbiakban megálla. a kormány tanácstermében pítja: a magyar—csehszlovák megkezdődtek a magyar— kapcsolatok sokrétűségét, fo­csehszlovák tárgyalások. Iramatosságát és főként in. ternacionalista tartalmat a A magyar tárgyaló cso- CSKP és az MSZMP vezetői­port vezetője Lázár György, nek rendszeres találkozói és tagjai" Marjai József. Ko- eszmecseréi határozzák meg, „ , —— < t^.-z-, amelyek mindig új és új ösz­vacs Gyula. Roska István, ^^ adna/azJ együttmű­Vas János és Kovács Bela. ködés fejlesztéséhez. Ezzel A csehszlovák tárgyaló kapcsolatban a Rudé Právo csoportot Lubomír Strougal többek között méltatja Ká M _ . .. _ . .. dár János es Gustav Husak vezeti, tagjai: Rudolf RohU- tayaly novemberi pozsonyi cek. Alois Hloch. Dusán találkozójának jelentőségét, Spécii, Karol Ujházy és az állami és társadalmi szer­Václav Moravec vezetek vezetőinek a legutób. .. bi időben lezajlott kölcsönös A szívélyes, barati légko- látogatásai közül pedig ki­rű tárgyaláson a két mi- emeli az Apró Antal vezette niszterelnök áttekintette az magyar országgyűlési kül­országaink közötti kapcsola- döttség csehszlovákiai üt­tök alakulását, a gazdasági ját ^ Bohuslav chnoupek kapcsolatok fejlesztésének csehszlovak küiügyminiszter lehetőségeit, s meghatároz- magyarországi megbeszélése­ták a további együttműkö­it. dés fő területeit, tennivaló­it. Kölcsönösen tájékoztat- A lap ezután a kétoldalú ták egymást Magyarország gazdasági együttműkodessel és Csehszlovákia szocialista foglalkozik, amelynek fejlesz épitőmunkáiának eredmé- téset a magyar és a csehszlo­nyeirőL s eszmecserét foly- vák kormány közös bizottsága tettak a kölcsönös érdeklő- irányítja és hangolja össze. Vasárnap reggel Budapesten, az Építők Rózsa Ferenc székházában megkezdte záró tanácskozási napját a KISZ X. kongresz­szusa. Az elnökségben helyet foglalt Né­meth Károly, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára. Méhes Lajos ipari minisz­ter, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai. A tanácskozás utolsó napján folytatódott a Központi Bizottság beszámolója és a do­kumentumok feletti vita, amelyben felszó­laltak: Gremsberger Gábor, a pécsi tudo­mányegyetem hallgatója: Üjvári Sándor, a kiskunhalasi kórház gazdasági igazgatója: Vozár Ilona, a hajdúböszörményi Bocskai gimnázium tanulója: Szekeres Imre, a KISZ Veszprém megyei bizottságának első titkára. Ezt követően Nagy Sándor, a KISZ KB titkára terjesztette elő a szerkesztő bizott­ság jelentését A jelentéshez kapcsolódva további hat küldött: Tassonyi Kadocsa, az Olajterv főmérnöke; Szűcs Gusztáv né, bu­dapesti általános iskolai tanár: Szerencsés Rudolf, Volán KISZ-bizottsági titkár: Var­ga B. Sándor, a Compack szervező mér­nöke: Novotny Lajos, a Tatabányai Szén­bányák vízügyi szakmunkása és Császár István, az Ikarus autószerelője szólalt fel. Ezután Nagy Sándor válasza követke­zett. majd a kongresszus tudomásul vette a szerkesztő bizottság jelentését és a szóbeli észrevételekre adott valaszt. Ezt követően Fejti György, a KISZ KB első titkára mondott vitazáró beszédet. A vitazáró után határa zaLhQzatql követ­kezett. A kongresszus résztvevői -5— két ellenszavazattal — elfogadták a központi Bizottság beszámolóját, a Központi Pénz­ügyi Ellenőrző Bizottság jelentését a KISZ X. kongresszusának határozatát, valamint a szervezeti szabályzat módosítására tett javaslatot Ezután a kongresszus zárt ülésen meg­választotta a 105 tagú Központi Bizottsá­got, valamint a 17 tagú Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot. Ezt követően a KISZ Központi Bizottság és Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága első ülésén megvá­lasztotta a 17 tagú intéző bizottságot és a 11 tagú titkárságot A Központi Bizottság első titkára — je­lentették be a választást követő plenáris ülésen — ismét Fejti György. A Központi Bizottság titkárai: Juhász András. Kovács Jenő. Köpf Lászióné. dr. Nagy Sándor, Nyitrai István és Varga László. Rajtuk kívül a titkárság tagja lett még: Barabás Miklós, Szabó János, Szűcs Istvánná és. dr. Tarcsi Gyula. A?. Intéző Bizottság tagjai: dr. Bulla Miklós, Cseh Györgyi.. Fejti György. Juháss András. Köncz Tibor. Kovács Jenő, Köpf Lászióné. Kis Imréné, dr. Nagy Sándor, Nyitrai István, Szabó János. Szabó Tibor, Széles Sándor, Szűcs Istvánná, dr. Tarcsi Gyula, Varga László és Veres András. A KISZ KB Csongrád megyei tagiai: Bódi György, a KISZ Csongrád megyei Bi­zottságának első titkára, dr. Lehoczky Pál, a SZOTE KISZ-titkára és dr. Zákány Jó­zsef, az MTA Szegedi Biológiai Központ­jának alapszervezeti KISZ-titkára. A Kommunista Ifjúsági Szövetség újon­nan megválasztott Központi Bizottsága és Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a tanácskozást követően a Magyar Néphad­sereg Művelődési Házaban fogadást adott. Jelen volt Németh Károly, az. MSZMP Kogóonti Bizottságának titkára. Maró táp László, a budapesti pártbizottság első tit­kára és Óvári Miklós, az MSZMP Közpon­.ti Bizottságának titkára, a Politikai Bizott­ság tagjai. A fogadáson Fejti György, a KISZ Központi Bizottságának első titkára mondott pohárköszöntőt. Fejti György vitazárója — Valamennyien a tisztes­séggel elvégzett munka jó érzésével érkezhettünk a ta­nácskozás végére. Ügy vé­lem kijelenthetjük: a kong­resszus eredményes munkát végzett Minden résztvevője arra törekedett, hogy nyílt elemzést, reális számvetést készíthessünk a két kong­resszus közötti időszak munkájáról; eredményeink­ről, fogyatékosságainkról egyaránt, s hogy keressük a továbblépés lehetőségeit. E célokat — megítélésem szerint — a kongresszus el­érte — hangsúlyozta a KISZ Központi Bizottságának első titkára. — Igaz. minden ilyen tanácskozás munkájá­nak értékét mindig az utá­na következő időszak hatá­rozza meg, de azt már most jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy rendkívül aktív, konstruktív légkör jellemez­te a kongresszust. — Kongresszusunkat az egység jellemezte — folytat­ta Fejti György. — Mindvé­gig kifejezésre jutott: a kül­döttek elfogadták az ifjúsá­gi szövetség további prog­ramját, annak fő megálla­pításait. Most arra kell töre­kednünk. hogy ugyanilyen egységben és közös akarat­tal lássunk hozzá a közösen kimunkált feladatok végre­hajtásához A Központi Bi­zottság. de valamennyien abban vagyunk érdekeltek, hogy az eddigi munkánk fo­gyatékosságait felszámoljuk, gondjainkat megoldjuk. A kongresszus egyértelműen azt bizonyította: van erőnk ahhoz, hogy e nagy mun­kát elvégezzük; s hogy kel­lő erő és tettrekészség van KlSZ-szervezeteinkben és -tagságunkban a továbblé­pésre. A valós ügyekről, hozzáértéssel, s a megoldás keresésének szándékával folytatott párbeszéd hűen tükrözte, hogy a fiatalok készek felelősen, felkészül­ten. előretekintve, a terhe­ket is vállalva részt kérni a közös munkából. Megerő­södve kerültünk ki a vitá­ból. Ez igaz általában, s igaz a különböző rétegekre. így például az egyetemi ifjúság­ra is, akik körében — jól tudjuk — a kongresszust előkészítő fórumokon a szo­kottnál is szenvedélyesebb, élesebb viták folytak a moz­galmi munkáról, annak fo­gyatékosságairól. Az egyete­mi-főiskolai szekció mun­kája is arról győzött meg bennünket, hogy az egyete­mi. főiskolai fiataloknak is megfelelő cselekvési terüle­tük van közös céljaink va­lóra váltásához, a munka megjavításához. — Az ifjúsági szövetség előtt a továbbiakban is sok, fontos feladat áll. A kong­resszuson is kifejezésre ju­tott: szövetségünk azzal erő­sítheti tekintélyét, társadal­mi súlyát, befolyását, hogy­ha részt, kér és részt vállal valós feladatok megoldásá­ból, ha a jövőben is cselek­vő és nem valamiféle szem­lélődő szervezetként tevé­kenykedik, ha tettekre moz­gósít, mindenekelőtt a mun­kában, a tanulásban és a haza védelmében. Erről hangzottak el hozzászólások a munkásember magabizton­ságával, s emlékezetes sza­vak a falusi értelmiség munkakedvéről, hivatássze­retetéről. az alkotásban rej­lő örömről. Sok szó esett arról, hogy egy kicsit más­képpen kell dolgoznunk, a KISZ munkaformáit illetően is. Korábbi munkaformáin­kat mai feladatainkhoz kell igazítani. Ez mindenekelőtt nagyobb helyi vállalkozó­kedvet igényel, nagyobb ér­zékenységet a környeze­tünkben levő problémák iránt, s nagyobb részvételt a helyi célok kitűzésében, az értékelésben. az elismerés­ben egyaránt Másrészt a KISZ-nek nagyobb szerepet kell vállalnia a műszaki­technikai fejlesztésben, job­ban epítve a- fiatalok tudá­sára, az átlagosnál nagyobb vállalkozókedvére. Egyértelműen támogatták a küldöttek azt a beszámo­lóban is megfogalmazott igényt hogy aktívabban, tudatosabban, elkötelezet­tebben politizáljon az ifjú­sági szövetség, határozottan kiállva pártunk politikája mellett részt vállalva a politika alakításaban és "Tég­rehajtásában egyaránt Egyetértés alakult ki ab­ban. hogy a KISZ a fiatalok törekvéseinek. Vágyainak, öntevékenységének adjon tágabb teret. Ehhez kell igazítahj munkastílusunkat jövőben munkamódszerein­ket, mi több. az irányítás és a * szervezeti 'elet különböző elemeit is jobban kell diffe­renciálnunk. " " — Nagy erőt jelent szá­munkra az. hogy tej-veink, törekvéseink valóra Váltásá­ban nem vagyunk egyedül, hogy élvezhetjük pártunk támogatását. bizalmát és megértését Ezt tapasztal­hattuk már a kongresszusi felkészülés időszakában is s mindez kifejezésre jutott abban is, hogy az MSZMP Központi Bizottságának első titkára felszólalásaban meg­osztotta az ifjúság küldöttei­nek tanácskozásával gazdag tapasztalatait, az ifjúság ügye mellett az ország és a nagyvilág dolgairól is. Erről a helyről is biztosíthatjuk pártunk vezetőit; azért fo­gunk dolgozni. hogy a KISZ a jövőben is betöltse hivatását. Pártunk bízhat az ifjúságban, erejében, tettre­készségében. Mi is azt vall­juk — miként Kádár János elvtárs a KISZ kongresszu­sán megfogalmazta —. hogy dolgozni kell, és az eredmé­nyek nem fognak elmaradni — hangsúlyozta Feiti György. A kongresszus határozatából A Kommunista Ifjúsági Szövetség X. kongresszusán elfogadott határozat az el­következő öt esztendőre szó­lóan szabja meg az ifjúsági szövetség teendőit azzal a céllal, hogy a KISZ jobban megfeleljen az ifjúság igé­nyeinek. a kor. a társada­lom szükségleteinek. A do­kumentum kiemeli: az MSZMP XIL kongresszusa programot adott a társada­lomnak. így az ifjúságnak és az ifjúsági szövetségnek is. Feladataink megoldása, vívmányaink megőrzése és gyarapítása nagyobb erőfe­szítéseket és alkotó gondol­kodást kíván, amelv nem nélkülözheti a fiatalok tu­dását, kezdeményező kész. ségét és lendületét A hatá­rozat felhívja a fiatalokat, hogy vállaljanak továbbra is jelentős részt a gazdaság intenzív fejlesztéséből, A KISZ fontos feladata, hogy következetesen képviselje és védje az ifjúság érdekeit, lépjen fel a fiatalok élet- és munkakörülményeinek javí­tásáért; erősítse közösség, formáló, eszmej és politikai hatását: újítsa meg a szö­vetség munkastílusát: adjon vonzó programot a KlSZ-ta­gok. a fiatalok számára: ál­lítson világos és reális kö­vetelményeket az alapszer­vezetek és a tagság elé. A (Folytatás e 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom