Délmagyarország, 1981. április (71. évfolyam, 77-100. szám)

1981-04-04 / 80. szám

Szombat, 1981. április 4. 4 Föltzabadulásunk 36. évfordulója alkalmából Kitüntetések, elismerések (Folytatás a 3. oldalról.) káért kitüntetést kapott múlt mozgalmi évben ered­Sós Zoltán, a Csongrád me- menyesen tevékenykedő gyei kirendeltség vezetőié. Kiflii-szervezeteknek -alap­Kitüntető plakettet kapott, szervezeteknek, ifjúsági ve­mui f t ttzu viK a • mert 1 millió kilométert bal- zetőknek. Vörös uándorzüsz­B--.1.S V; z880.^ esetmenlesen vezetett SitiiM lót kapott a Szegedi Posta­Dolairl alkslmárottet ín évi Bács-Csongrád Igazgatóság, a Kereskedelmi megyei EÜSZÉ«T személy- és Vendeglátóipari Sxakkö­ti gépkocsi-vezetője. zépiskola KISZ-szerVezete. Julianna polgári alkat- . A KISZ KB Dicsérő Qkle­törzsőrmester es Kim litván őrmester kapott. Honvédelmi Érdemérem­ni A kereskedelemben is a mazottat és polonkai Sán­dor polgári alkalmazottat. .. Századossá léptették elő "deglatóiparbon Csáka Gyula főhadnagyot. 1{ozul Kiváló Munkáért A KISZ KB dicsérő ökle- tüntetést kapott: veiét kapta Borbély István lmréné• a Szegedi ÉLIKER honvéd. pénztárosa; Száll László, a , Szegedi Ej-IKER ABC-áru­Tegnap a DÉGAZ-köz. ^'f velője; Eatő adta átü°a Sió S vi&ftK Vendéglátóipari Szak­öáárt minlszterl kuK ^tő-helvettese; Apró im­tóst Gero István aáznvomás- re' 8 Caon«rad megyei Ven­teat G«ro ntvan gáznyomás- dóg|átó vállalat faUzoigáló­ja, Kiss János ni, a megyei szabályozási nek. csoportvezető. veiét kapta: a SZOTE KISZ doleozók Külsö Elméleti Intézetek, a dolgozok JATE oktatói Dolgozói Tarjányi KISZ Kibernetikai Labora­f.T.tiívm tórium, a eoo-as számú Szakmunkásképző Intézet, a DÉLEP Tanulóotthon, a Radnóti Miklós Gimnázium mpHHkrg Vendéglátóipari Szak munkásképző Intézet peda­gógus alapszervezete. az Ikarus Szegedi Gyára KISZ­bizottsága, a gumigyár A Társadé,omHzto.ííári SpSSH^jLt Igazgatóságnál tegnap (Jnne- jS^J^ufSSSL * A Szegetlj Vízmüvek és pl megemlékezést tartottak, melyen a kiemelkedő szak­mai és társadalmi munka elismeréséül Szakszervezet i Munkáért kitüntetésben ré­megrendezett Gulyás Antal. 0 megyei tu szesült Für József né megbí- 63 ^IgyssiBéla, » zott osztályvezető, Erényi sííegedl megyei V8rns' t8' Lászlo csoportvezető. Munkasörként végzett ku nácsi Szolgáltató és Kommu­nális Vállalatok KISZ-bi­zottsága, a Fodrász Vállalat Fürdők Vállalatnál tegnap u!f^1,fi?,?rveMte' a Vo" lán Vállalat. iinnpnaéeán lan vanaiai, a KSZV Sze­1S? gedi Kenderfonógyár, a Csongrád megyei tanács ap­parátusi, a DÉMÁSZ köz­nács építési, "közlekedési és' ü^lJea^SÍ^ E»­vizügyi osztályainak vezetői ? * . 0' az OVH elnökének kitünte- hívata-t Megyéi Posta­Szeged I. alapszer­emelkedő tevékenységéért a " « adtákMKZiláMem vezele' 8 Kábelgyár Haza Szolgálatáért Érdem- ™ ° utüntetót kaoott KISZ-bizottsága, az Olajipa­erem ezüst fokozatát kapta v'alám .tok ri üzemfenntartási üzemegy­Szögi Imre, a gyufagyár dol. oX É nö^ E^mSt Sz^ ség- 8 C^níd megyei Tej­uozóa. uvn KinoKi r.nsmerest óza- . _ . q r»4„Ai gozóju Tegnap, pénteken tartot­ták a felszabadulási ünnep, aéget a Magyar Kábelmu­vek stégéül gyárában, váló Munkáért kitüntetést bő János gépész. lPari, VálUUt tmk, a Tápéi A Pincegazdaság dolgozói /ta trivef közül Kiváló Munkáért ki. MEDJKEMIA Ipari Szövet­ül tüntetést kapott Nagy List. ^f' * ffi**^ K1 ló. a szőregi palackozóüzem TJSS&&SESt kapott Vébar János észter- m, vállalat KlSZ-bizottsá­gályos és Kopasz Lászlóni kábelipari gépkezelő, Kiváló Munkáért kitünte tésben részesült Nádast Ji, nosné, a esztergályosa. 'Intaszállósi pincemunkás, OIMOSSAI Ráei Lajos, a csongrádi pln, 8 Kszv ÜJ**esedl Ss°­ce vezetője, Tóth Sándor, a „Homoki körzet" ügemveze, kéziszerszámgyár J«kete LáKÜné elő. ado, Negyvenegyen lettek a Kiváló Munkáén kitűnt*. V«l«tot Kiváló Dolgozók a ( ^ •óst adományoztak Tóth Ká- A ^OLPFRT-nel Kisfuge- eae,m ka. rabinak HZ Ikarus szeaert 01 LOSZIO, A makOl Kiren- „ Q,0„0HÍ vőgyára, a Csongrád megyei Tervező Vállalat KISZ-bi­zottsága, az OTP és a Zal­ka Általános Iskola pedagó­gus alapszervezete. A szegedi járásban Kiváló rolynak, az Ikarus szegedi . , , . .. . gyárának tmk-csoportvezető, dtíltafS J*8"^ " Ktválo Ssövetkezetl Munka­ért kitüntetést. Jónek. A seociallsla munkaver­seny győztese, 1980 szovjet kitüntetést kapta Oárdiin lmréné, az Ikarue szegedi gyárának brigádvezetője. A Scakmo Ifjú Mestere A Csongrád megyei Gabo­pott a Szegedi Állami Gaz­daság, a kisteleki saitüzem KISZ-bizottsága Á KISZ KB Dicsérő Oklevelét vehette át naforgalml és Malomipari 8 kl»teIeki. Pedagógus. az Vállalat kollektívájából Ki- őPusztaszeri kozseg., a sán­cdló Munkáért kitüntetést dorÍ8Ív.' Magyar-i-engvel Störényl Ferene lgazaatóhe. flmet vette át Krisitm Jó- lyeÜ8S vgtt át esef. a Szegedi Ilangszergyár dolgozóig, ' Á Dél-magyarországi Tes­ti 1- és Felsőruházati Nagy, kereskedelmi Vállalat igaz­gatója, Fodor lmréné Kivá­ló Munkáért kitüntetésben részesüti • Kiváló Munkáért kitünte, tést kapott P Szegedi Megyei Hírósájion dr. Ssabó Imre, megyei bírósági bíró és dr, Szabó Pál, a Szeged! Járás­bíróság bíruja. Miniszteri Dicséretben dr, fiáa Tiva­dar csoportvezető részesült A Vidiu Nagykereskedel, mi Vállalatnál Kiváló Mun­A Forradalmi Ifjúsági Na* pok alkalmából a KWÍ Központi Bizottsága kitünte, tésefeat adományozott az §j. Barátság Tsz alapszervesete, az asotthaimi községi éa az ásqtthalmi erdészeti szakkö­zépiskola KkS3?,bizottsága. A kitüntetéseket a KISZ •Szeged vároei és szegedi 1á­rási bizottságának képviselői adták át Alföldi Tárlat Hatvanegy művész másfél száz alkotása látható a bé­késcsabai Munkácsy Mihály Múzeumban pénteken meg­nyílt Alföldi Tárlaton, amelynek anyagát háromszáz festményből, szoborból, éremből és rajzbój válogat, ták. A hagyományosan a fel, szabadulás évfordulóján meg­nyíló tárlat a tisztántúli és az e tájhoz kötődő képzőmű­vészeknek immár két és fél évtizede ad fórumot. Összehívták az országgyűlést A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Alkotmány 22. paragrafusának 2. bekezdése alaoián az országevűlést 1031. áprüis 16-án, csütörtökön délelőtt U órára összehívta. A kormány lavasolia hoev az országevfllés tűzze napi­rendre az államigazgatási eliárás általános szabályairól szó­ló 1B57. évi IV, törvénv módosításéra és eevsóges szövésé, re vonatkozó törvénvíavaslatot. valamint a Masvar Nem­zeti Bank elnökének tájékoztatóját a bank tevékenységéről az V. ötéves terv Időszakában. Tudományos értékek, új módszerek A diákköri konferencia díjazottjai A felsőoktatási intézmé nyak tudományos kutatáso jesd- és a vitakészség ala­csony színvonala. A bemuta­száros Edit, Zimonyi István (JATE), üalgoczy Zsófit, kat végző hallgatói országos tott munkák nagy száma azt Nagy Katalin, Nagy Márta, konferencián adlak számot Jelzi, hogy felélénkült a tu- Rózsa Zsuzsanna (Juhász eredményeikről. A XV. Or- dományos kutatómunka iránti Gyula Tanárképző Főiskola), szágos Tudományos Diákköri érdeklődés. Szabolcsi Miklós A történettudományi szak­Konfereneia humán tudnmá- kifejezte reményét, hogy a bizottság 18 nívódíjasa kö. nyok szekciójának négyna- fiatalok tanulmányaik befe­pos rendezvénysorozata — jezése után is folytatják melyet a JATE Bölcsész* kutatásaikat, annak ellenére, zül három a szegedi! Dányi László és Juhász Márta (JATE). Nacsa Mária (Ju­hara rendezett — tegnap, hogy nagyon keveseknek hász Gyula Tanárképző Fő pénteken fejeződött be az adódik a lehetőség: a tudo­Ifjúsági Házban megtartott mányos élet záróünnepséggel. Nyolc tU- intézetekben, dományágban 380 dolgozatot dolgozhassanak, mutattak be a tudomány- Az ünnepségen Csűri Ká­egyetemek, a tanár- és tani- roly egyetemi adjunktus, a tóifépző főiskolák, az óvónő- szegedt bölcsészkar diákköri képzők hallgatói; tudomá- tanácsának elnöke ismertet­nyos munkájukat 180 szak­ember, neves tudósok, okta­tók értékelték. A tegnapi záróünnepségen Róna-Tas András, tanszék­vezető egyetemi tanár, a iskola). A néprajzi szukbi. műhelyeiben, zottság hét nívódíjat adott, tanszékeken az egyiket Laklia Márta, n JATE hallgatója kapta. A régészeti szakbizottság két díjazottja közül az egyik Béres Mária (JATE), szege­di. Országos irodalomtudo­mányi első díjban és a zsü. te a díjazottak névsorát. A _ _„ zsűri országos nívódíjakkal, ri külön dicséretében része­sült; Hévízi Ottó és Szijj Ferenc közös dolgozatukért, Szijj Ferenc külön dolgoza­is. Szilágyi miké (JATE), valamint Arany Jd­.-.se/ (Juhász Gyula Tanár­l ópzQ Főiskola). A nyelvtu­dományi szakbizottságban Braun Melinda, Dömötör valamint országos első díj­jal, s a zsűri dicséretével ju­talmazta a legértékesebb dolgozatokat (ezeken kívül országos első, második és szervező bizottság elnöke harmadik kategóriába ls sp­foglalta össze a konferencia ro't munkákat). Az iroda­tapasztalatait, Szabolcsi Mik- lomtudomanyt szakbizottság lós akadémikus értékelte — harminckét nívódíjat ítélt zsűrik munkája alapján— oda, köztük a szegedi intéz- Adrienné, Farkas Ildikó, Ko­a hallgatók teljesítményét, s mények krtvetkoző hriJgakH- vács Magdolna (JATE), Mp­átadta a díjakat, Elmondta, nak: ff«b«rf Gabriella, Ka- csai Zoltánne és Pusker Ja­hogy a konferencián érzé- '"na Judit, Mgpok István, nosné közös dolgozatért (Ju­kelni 1 ehetett a magyar tu- XénVBCllf?r Judit, Stmanffy hász Gyula Tanárképző Fő­dományos ékt jellegzetessé' Tmzsmno, .^kmai ÍM, iskola). geit. fölfedezni a jelentős is- Tamvj -Av n TJ?rM» Tfín­kOlákat, egyéniségeket — és d? (JATE), Odtrics Ferenc ilyenek hiányát is. Igazoló- (Jü'i'lí Gyula Tanárképző dott például, hogy a történe- FŐi-kobi), A. mjilviuéomá. Főiskola). Az ókortudományi lem- és Irodalomtudomány,- "f' rvrakblzoitság ja nfvódi- saakbizeítság Horváth Ag* han legnagyobb az érdeklő- kösűl a sregedíak: Bá- ncsnek (JATE), a régészeti dés a közép- és a jelenkor thory Márta. Dömötör Adri- pedig Tart Editnek (JATE) Történettudományi munkájukért Kóbor Már­ta (JATE) és Balázs Katalin (Juhász Gyula Tanárképző Új bölcsőde Űj hólesődét avattak An- megyei Állami Építőipari gvalföldön, a Gyöngyösi úti Vállalat egy év alatt építette lo.vóteierntn. A jól íehvereR, fyi, « megnyitásával lehetővé szépen lienen íezett épület- vált, hogy a kerületben min­hen száz apróságról, a lakó- den olyan böjesődés korú telepen élők kisgyermekeiről gyermeket elhelyezzenek, gondoskodnak. Az új intéz- akiknek szülei erre igényt ményt a Szabolcs-Szatmár tartanak. iránt; hiányoznak a 19. szá­zaddal foglalkozó kutatások. a nyelvészetben pedig a modern filológiai munkák. A konferencia színvonaláról szólva megállapította; való­di tudományos értékek, kor­rekt összefoglalások, leírá­sok, merészen újszerű gon­dolat felvetések és módszer­tani megoldások kérőitek felszínre, de akadtak pem eléggé kiérlelt munkák is. Kevés dolgozat született, amely témáját komplex mó­lon közelítette. Minthogy a résztvevőknek 20 perees elő­adásokban kellett összefog­lalni kutatási eredményeiket, feltűnő volt a szóbeli hife­Gémes Eszter Történetek llúzsa Sándorról Kezdik a Síneket abaisatni bizony ez nekik SZO- igénybevételét. El kell a betyárokat fosni! Min­katian munka. Mikor a süpnerszegeket kjszed- den áron! Bádav lett ezrei a betvárüeevei meg­les, a4áp már ffverekiáték volt a többi. Tíz mé- bízva, A későbbiekben méa találkozunk vele. tor hosszan szedték fel a síneket enne, Forgács Tamás, Má- Ítélt első díjat, Házikoncert A Zenés .Színházban tar- virtuóznak ajánlotta. 9zeeaő­tntt csütörtök esti fUharmó- dj nem bizonyult méltatlan­piai béried hangverseny sze- pak a híres elődhöz. Áradó reptöi valamennyien szege- muzikalitással, szenvedéllyel diek voltgk. Szeesődi Ferenc, — a hangokat a jellegzetes korábban sikert aratott Lala romantikus, kissé gliss*andps vensenyművónek a Spanyol ráosuszással megszólaltatva, Miin/d»»dr»aJf szólistájaként, am a jó ízlés határain belül Á művet eredetileg a s?erző maradva — keltette életre az Earasa'ónak, a múlt század- első tétel magánszólamát A ban élt, világhírű hegedű- további tételek során is ma­gával ragadott briltiáns tech­A vonatrablás Addig tárgyalták hogy eszébe jutott Sándor­nak: a sínszegek Kisteleken a ;aktárban vannak, ott a kramoáes is meg a s».sza«húxó, — Főszödiük a aínöket. Akkó nem lösz útja! —. Elébe kéne Bav fát tönni —• javnsolla va­laki. — Mai' módiát eltlük valabogv — mondia Sándor, KI JB határozták, hogv mikor haitiák végre. Be van sötétedve szombat este van, Tíz em­ber lóháton halad Kistelek felé Megállnak az er­dőnél három halad a síneken- Odaérnek a mun­kásfészerhez kihoznak öt-hat kramnácsnt. sfn­.szöghúz.sálól mennek g társaikhoz Lórakaonak, nvartalnak Pálmonostora feié, Szeretnék a hol­dat felhő alá parancsolni, de az bizony ki-kinéz ráluk. Megállnak a kiszemelt helven. lovaikat a kö­zeli útszéli fákhoz kötözik Eav ember a lovak­. nál marad, a többi a saew»émokkal megindul, re a fel jelentésre Bécs elrendelte a katonasag No „vasbika", most möni tovább! Tjgvö mos mán mai' hgánvzik a néay láb? A vasútárokba ledobálták a síneket slinnerfé­kat szerszámokat, ők maeuk is lehasaltak a vasúiárokba. Besték, visszafojtott lélegzettel a vonatot. Szálhaavománv szerint soha sehol, sem­mi vállalkozástői nem féltek, de més Rúzsa is félt itten. — Cimborák! Most rözögök! — mondta. — Emmán nem a parasztok! Mög a gulval Mög a vásárosok! E' az állam! A' pedig hatalmasI Halad a vonat mikor a bika leléD a sínről, a kocsik összetolódnak. A betyárok felugráltak á kocsikba. — ide az aranyt! Mind a oízt is! Oldják az ékszereket nvúitják a bukszákat. A kifosztott kocsiknál eev-esv őr maradt. Tele a tarisznyák menekülnek vele Fel a lovakra, köd előttük, köd utánuk! Egy bizonyos bécsi úr Szegedre volt küldve a leszámoló hivatalhoz. A hivatalnokok egv hóna­pot Bécsben esvet magvar városban töltöttek csak az ellenoizés volt évente Na tehát ez a bécsi ellenőr tette a fe. jelentést hogv Magyaror­szágon nincg Közbiztonság. Vészéi vben vannak az átutazók meg az ottlakók élete és vagvona. Er­Rücskös András karácsonya Keszeg Veszel ka az unokaöccse volt Imrének. Nem tartozott sem a rablók közé sem az orgaz­dák közé. Dömötör testvérével és család Iával ugyancsak határos volt Rücskös Andrássá). Ez parancsszóra ment. ahová küldték a betvárok. No nem hogy minden betvár küldözgethette, csak Imre me» Sándor. Hol töltsék a karácsonv éijelt Sándorék? Tavalv a karácsonvt Bakaesi csordapásztornál töltötték, de csak tizen. A töb­bi meg ahol akarta Mindnek volt hozzátartozó családja szeretője cimboraia, shoj szívesen lát­ták néha egész telet ott tölthették, Bakacsié volt a rideg csorda. Ezek lélen sem mentek istállóba. Szárnvékok voltak nekik csinálva alz-saz a te­teje. Ide iparkodott tíz lovas, vásott — azaz kurta —• derékig érq ködmönben ráncos gatyá­ban Envhe volt az idő. két ujjnví hó esett, nem töhb. Nem talál iák Bakacsíi a sxárnvéknál. — Hé! Hé! Műnk vasvunkl Erre előkerül Bakaesi a kunvhó melletti kam­rából. Fawús kezét kenceficéli ködmnnéhnz — Adi. Isten oaitás! -- Fogad! Isten! — feleli Bakaesi. — Hányra való van? — kérdé Sándor. (Folytatjuk.) nikájával, a passzázsok, fu­tamok elegáns könnyed meg­szólaltatásának káprázatá­vat. A Pál Tamás vezette szim­fonikusaink szeretettel és ki­válóan alkalmazkodtak a szólistához. Az első számként megszólaltatott Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok nyitányának romantikus ér­zelemgazdag, impozáns elő­adása is bizonyította, hogy a zenekar biztonságosan — jó színvonalú munkájára min­dig számíthat a közönség, A koncert zárószámában, Rimszkij-Korszakov: Az aranykakas szvitjében, el­képzelhető ugyan a? I. (Al­legro) vagy a IV. (Allegro as­sai) tételek vlrtuózabb tech­nikai kivitelezése, ám ez esetben 3 kjssé mérsékeltebb temnóvétnlek az előadás biz­tonságát szolgálták- Hangzás­ban, megformálásban ki­emelkedően szép részletek­kel gyönyörködtettek a rézfú­vugok, s a fafúvosok ts Pál Tamás . mindvégig fantázia­gazdag. színes kifejező vezénylése biztosította, hogy egy jó hangverseny 1 élményével távozhattunk el a színbázbó' Serényi Uogáta

Next

/
Oldalképek
Tartalom