Délmagyarország, 1981. március (71. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-01 / 51. szám

2 Vasárnap, 1981. március 8". Áz SZKP kongresszusának köszöntése Munkásgyűlések, szocialista brigádértekezletek, táviratok KGSI-megheszélés (Folytatás az 1. oldalról a fegyverkezés megfékezésé­re tett javaslataival kapcso­latos mély egyetértésüket fej­tik ki. Az Április 4. Gépipari Müvek 3600 fós közössége s/.ombaton üdvözlő távirat­ban köszöntötte a kongresz­szust. A gyár az idén 400 millió forint értékű erőmű­vi berendezést szállít a Szovjetunióba; s megkülön­böztetett figyelmet fordíta­nak a jó minőségű munká­ra, es a határidők pontos betartására. A főleg politi­kai lapok, kiadványok elő­állításán munkálkodó Zrí­nyi Nyomda lap-könyv szo. cialista brigádjának felhívá­sára a több mint ezerfős kollektíva ugyancsak arra törekszik — sikerrel —, hogy napi feladatait időre, „csúszás" nélkül ellássa. Az Országot Villamos Távvezeték Vállalat nyu­gat-magyarorszugi üzemigaz­gatóságának dolgozói az SZKP kongresszusa alkal­mából tartott összejövetelü­kön nagy elismeréssel szól­tak arról az értékes segít­ségről, amelyet • Szovjet­unió a hazai ipar energia­szükségletének biztosításá­ban nyújt. A mecseki szénmedence bányászai táviratban kö­szöntötték szovjet testvér­üzemüknek. a Lvov területi cservonográdi szénbányásza­ti egyesülésnek az SZKP XXVI. kongresszusán ta­nácskozó munkásküldötteit. Csaknem, két évtizedes ba­ráti kapcsolat fűzi a két bá­nyavidék dolgozóit egymás-. hp£' s a "féltésekén dolgozó' szocialista brigádok között immár hagyomány. hogy Időközönként egymásnoz utazva tíz-tíz napra átveszik egymás munkahelyét. így közvetlenül is megismer­kednek a testvérüzem ter­melési módszereivel. Hama­rosan mecseki mérnökök, geológusok indulnak tanul­mányútra a Szovjetunióba. A .szomszédos Szolnok megye dolgozói is napról napra élénk érdeklődéssel kisérik nyomon a Kreml Kongresszusi Palotájában el­hangzottakat. A Jászberényt Hűtőgépgyár. szocialista bri­gádvezetői e témában tar­tott tanácskozásukon hang­súlyozták, hogy a Szovjet­unió a jövőben is szilárdan folytatja békepolittkáját. örömmel üdvözölték a nem­zetközi életben is nagy visszhangot kiváltott új szovjet javaslatokat. A dol­gozók vállalták, hogy a szovjet megrendelésre ké­szülő 15 komplett áruházi berendezést a tervezettnél három hónappal korábban, szeptember végéig kiszállít­ják. A martfűi Tisza Cipőgyár brigádjai naponta munka, kezdés előtt tartanak, rövid értékelést a kongresszus eseményeiről. Amikor pél­dául a szovjet nép gazda, sági építőmunkában elért si­kereiről, s az életszínvonal emelésének terveiről foly­atlak eszmecserét, arról is szót. váltottak, hogy a cipó­tvárl dolgozók szerény esz­izeikkel is igyekeznek a I kossági ellátás javításához izzájérulnl. A kongresszus iszteletére például kom­nunlsta műszakot tartottak, •s 35 ezer pár divatos táb­ielit, továbbá 30 efcer pár elsórészt készítettek et ter­cen félül, előmozdítva, hogy a Tisza cipó mintegy 2;5 milliós idei exportjának két­harmadát már az év etső fe­lében a szovjet megrende­lőknek átadhassák. . * A dolgozó kollektívák tag­jait élénken foglalkoztatja az SZKP koiir . s <zusa, hányük őrleményét közöl­jük az alábbiakban; Bán fi. Irape, a vásár­helyi METRIPÓND Mérleg­gyár műszaki technológusa ezt mondta; — Nagy érdek­lődéssel figyelem — munka­társaimmal együtt — az SZKP XXVI. kongresszu­sán elhangzó beszámolókat és hozzászólásokat. Jó érzés­sel tölt el bennünket, hogy őszinte, baráti légkörben zajlik, és sok olyan témát tárgyalnak, amelyből mi is tahulhaturik. Elsősorban Brezsnyev elvtárs beszédé­re gondolok, aki hangsú­lyozta: A pártnak jobban és folyamatosan oda kell fi­gyelni a tömegek hangula­tára, a pillanatnyi politi­kai helyzetre. Tetszik, hogy újra és újra hangsúlyt kap a beszámo­lókban, hogy a Szovjetunió továbbra is törekszik a nemzetközi feszültség enyhí­tésére, a célszerű és köl­csönös biztonság megszilár­dítására. Emellett kölcsönös előnyökön alapuló gazdasá­gi kapcsolatokat létesít a szocialista országokkal. Védi a népek barátságát. Jó hallani, hogy mekko­rát fejlődött gazdasági éle­tük. és ezután még na­gyobb gondot fordítanak az életszínvonal növekedésére. A hozzászólásokból is első­sorban a gazdasági életre vonatkozó elképzelésekre fi­gyeltem fel. így a minőség, a hatékonyság és a tartalé­kok ésszerű feltárásának el­sődlegességére. Az eddig el­ért eredményekhez a továb­bi tervekhez a kollégáim­mal együtt gratulálok. Justin Imre. a csöng- Nagy Gyuláné. a rádi Vörös Csillag Tsz párt- szentesi Hprváth Mihály titkára elmondotta: Gimnázium pedagógusa: — Érdekes, figyelemfel­keltő ez a kongresszus. Ren­geteg új, értekes gondolatot tartalmaz Brezsnyev elvtárs beszede. Engem elsősorban a nemzetközi. külpolitikai helyzet elemzése érdekel, no és a gazdaságpolitika. A beszámoló nyíltsága és a vele párosuló kritikai szellem ismét bizonyította a szovjet politika' őszinteséget, békés szándékát. amely nélkül ma már élni, lépni lehetetlen. Minden széles körű konstruktív javaslat a nemzetközi kapcsolatok ja­vítását célozza, s az ameri­kaiak is kénytelenek most már nyilatkozni, cselekedni, főként a beszédet követő nemzetközi vélemény nyo­mására. Számomra meglepő az a nagyszerű igyekezet, amely­lyel iparkodnak átvenni a szocialista országokból a bevált jó módszereket, s a saját viszonyaikra adaptálni azt. A konkrét példák kö­zött Valóban jó érzés volt hallani a magyar mezőgaz­daság sikereit méltató sza­vakat. Érdeklődéssel figyelem a felhalmozás és fogyasztás arányának helyes kialakítá­sát célzó határozatokat, in­tézkedéseket. összességében igen 'tetszik a kongresszus rugalmasságra, ésszerűségre, igazságra. nyíltságra való törekvése. — Orosz nyelvszakos ta­nár vagyok, 1973-ban jár­tam először a Szovjetunió­ban. Azóta minden évben visszatértém ' hosszabb-rövi­debb időre ebbe az ország­ba, így megismertem a szov­jet emberek életét, munká­ját. A kongresszust figye­lemmel kísérve az a tapasz­talatom, hogy ez a fórum új szakaszt nyit a kommuniz­mus építésében. Az eredmé­nyeiket reálisan, jól értéke­lik, azt a fejlődést, amely­ről beszámolnak, magam is évről évre érzékeltem. Ugyanakkor a kongresszu­son elhangzott beszámolók nem akarják elkendőzni a valóságos gondokat sem. A jövő feladatai reálisak, meg­valósíthatók. és hadd mond­jam el saját tapasztalatom alapján is. hogy a szovjet ember mindent megtesz azért, hogy az ország mind jobb eredményeket érhessen el az élet minden területén, hogy a dolgozók élet- és munkakörülményei egyre jobbak legyenek. Népük' boldogulásáért megfeszített erővel dolgoznak, ezt a fe­lelősségtudatot tükrözi a kongresszus is. És nemcsak az idősebb generáció gon­dolkodik így. A fiatalok ko­rukat meghazudtoló felelős­ségtudattal élnek és dolgoz­nak, megértik, hogy az SZKP célkitűzései az 6 ja­vukat, boldogulásukat is szolgálják. 0 Berlin (MTI) Az NDK-beli Karl-Marx­Stadtban befejeződött a Köl­csönös Gazdasági Segítség Tanácsa rádiótechnikai és elektronikai ipari állandó bi­zottságának 40. ülésszaka. Az ötnapos tanácskozáson a tagországok — köztük Ma­gyarország —, valamint Ju­goszlávia képviselői e nép­gazdasági ágazatok műszaki­tudományos és gazdaság! együttműködése további el­mélyítésének feladatait - vi­tatták meg, mindenekelőtt a mikroelektronika és a hír­adástechnika területén. Megállapodtak a munka­megosztásra, szakosításra és együttműködésre vonatkozó konkrét program kidolgozá­sában az 1981—85-ös idő­szakra vonatkozóan. Veress Péter hazaérkezett Angliából 0 Budapest (MTI) Veress Péter külkereskedel­mi miniszter szombaton ha­zaérkezett angliai látogatá­i sáról, ahol a brit kormány j meghívása alapján tartózko­; dott. Megbeszéléseket folyta­1 tott a brit gazdasági élet ve­izetőivel, a két ország gaz­dasági kapcsolatainak ala­kulásáról és fejlesztési lehe­tőségeiről. Külkereskedelmi miniszte­rünk útját megszakította. Párizsban. Francia vezető személyiségekkel áttekintet­ték a két ország gazdasági kapcsolatait. ítés januárban A Mongol Népi Forradalmi Párt hatvan éve Eredményes évet zárt ta­valy a Kőolajkutató Vállalat szegedi üzeme. Folytatták a már korábban megkezdett kutatásokat Ullés, Bordány, Forráskút és Rúzsa környé­kén, s újabb, ipari termelés­re alkalmas szénhidrogén előfordulásokat sikerült fel­tárniuk. S mivel a terület sokat ígérőnek tűnik, azidén is ott folytatják a kutatá­sokat. Természetesen nemcsak a végeredmény, hanem a hoz­zá vezető út ís figyelmet ér­demel. Az üzem pedig ebből a szempontból is jól vizsgá­zott, hiszen tavalyi tervét minden szempontból túltel­jesítette, mégpedig teljes egészében a termelékenység javításának eredményeként. Fúróberendezéseik például több mint 3500 méterrel tel­jesítették túl tervüket, még­pedig úgy, hogy az átlagos­nál nehezebb körülmények között kellett dolgozniuk, többek . között azért is, mert kútjaik átlagos mélysége a korábbi évekhez viszonyítva közel ezer méterrel nőtt. És hogy mi minden járult hozzá eredményeikhez. Pél­dául a teljesítménybérezés széles körű alkalmazása. Min­den fúróberendezésüknél eb­ben a rendszerben dolgoz­nak, ami a termelési költsé­gek csökkentése mellett le­hetővé tette, hogy a koráb­binál 15—20 százalékkal na­gyobb teljesítményt érjenek el. s közben fúrómunkásaik bére havonta 600—700 fo­rinttal haládja meg a ko­rábbi időszak kereseteit. Sokat köszönhetnek a 38 szocialista brigád mintegy 830 tagjának, a felszabadu­lási és a kongresszusi mun­kaversenyben tett felajánlá­saik sikeres teljesítésének is. E brigádok, a tavalyi ver­seny szerves folytatásaként, most újabb felajánlásokat tettek az SZKP XXVI. kong­resszusa tiszteletére. S töb­bek között az erős brigád­mozgalomnak köszönhető, hogy az üzem — fennállásá­nak tizenhat éve alatt — el­ső ízben teljesíthette túl ja­nuári tervét. Ök ezzel kö­szöntik az SZKP kongresz­szusát. E versenytnozgalom a vál­lalat és a nagyobb közösség, a társadalom számára egy­aránt sok haszonnal járt és jár. Brigádjaik tavaly pél­dául 3,8 millió forint értékű társadalmi munkát végeztek, zömmel a gyermekintézmé­nyek javára. Köztük van az állami díjas Münnich Ferenc brigád is, amely módszerei­vel az országos hírnévre tett szert, s amely tavaly meg­nyerte a Hős városok, váro­sok hősei megyei vetélkedőt. S az sem közömbös, hogy számos, a Szovjetunióban végzett szakember dolgozik a vállalatnál. Szakismerete­ik. a szovjet technológiai tar pasztalatok alkalmazása je­lentősen hozzájárul eredmé­nyeikhez. Amikor hatvan esztendő­vel ezelőtt, 1921. március l-én megalakult a Mongol Népi Forradalmi Párt, az ország hivatalosan önálló volt. Am az 1911-ben ala­kult Külső-Mongólia két szomszédos nagyhatalom, a cári Oroszország és a kínai birodalom közös befolyás* területe volt. Pétecvár is, Peking is igyekezett a maga akaratát érvényesíteni a feudális-teokratikys állam­vezetés, az ország élén álló lámaista-buddhista papi kormányzat felett. A Ma­gyarországnál tizenhatszorta nagyobb, de akkoriban alig valamivel több, mint fél­millió lakosú országban 1917—18-ban a Nagy Októ­ber győzelmét követő hóna­pokban kommunista csopor­tok alakultak, közöttük két igen jelentős, Szuhe Bátor és Csolbajszán vezetése alatt. A két csoport 1919— 20 telén egyesült, és a közös programban a forradalmi párt egyik fontos feladata­ként jelölte meg az idegen megszállók, a fehérgárdisták és a kínai nacionalisták ki­űzését a mongol nép földjé­ről. Ideiglenes forradalmi kormányt, majd mongol néphadsereget szerveztek, amely a Vörös Hadsereg se­gítségével 1922 közepére az roszág egész területéről ki­verte az idegen csapatokat. Biztonság és gazdaságosság 1923-ban a főpap! reakeiő meggyilkoltatta a nép hői sét, Szuhe Bátort. 1924. női vember 26-án a parlamenti a Népi Hurál kikiáltotta a Mongol Népköztársaságot. A mongol kommunisták vezették azt a történelmi küzdelmet, amelynek során az ország, a fejlődés tőkés szakaszát átugorva a korai feudalizmusból a szocializ­mus építésének útjára lé­pett. A Mongol Népi Forra­dalmi Párt áldozatos mun­kájának hatvan éve alatt a Mongol Népköztársaság a fejletlen, nomád-állatte­nyésztő "országból V agrár­ipari országgá változott, ahol ma már ipar adja a nemzeti jövedelem 30 sza­zaiékát., az ország tagja a szocialista országok gazda­sági közösségének. A magyar kommunisták, a magyar nép tisztelettel kö­szönti a mongol kommunis­ták pártját megalakulásának 60. évfordulóján, és továb­bi sikereket kíván a távoli, de hozzánk mégis közelálló mongol népnek. (KS) * A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága március l-én táv­iratban üdvözölte a Mon­gol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságát, a párt megalakulásának 60. évfor­dulója alkalmából. (MTI) A szovjet pártkongresszus tiszteletére tett felajánlása­ik teljesítése érdekében szá­mos vállalat közössége kér­te a %iasutasok segítségét^ akik minden esetben eleget is tettek e kéréseknek. Vagyis a MÁV-nál minden­képpen kivették és kivészik részüket a kongresszus tisz­teletére indult munkaver­seny-mozgalomból. Emellett azonban a vasutasok saját portájukra is gondóltak, amikor a rókusi biztosító­berendezési fenntartási fő­nökség szocialista brigádjai megfogalmazták versenyfel­hívásukat a kongresszus tisz­teletére. Felhívták a vasút­igazgatóság összes szocialista brigádját, hogy csatlakozza­nak, az SZKP kongresszusa tiszteletére tett föiajánlása­ikhózi amelyekkel arz igazga­tóság idei .célkitűzéseinek hatékonyabb, gazdaságosabb teljesítését' kívánják elősegí­teni Vállalásaik átfogják a fő­nökség munkájának egészét, s a brigádok éves feladat­tervükön felül számos teen­dőt szabtak meg a maguk számára a vasúti közlekedés biztonságának, gazdaságossá­gának további javítása ér­dekében. Valamennyi válla­lásukat nem lehet felsorolni, legföljebb annyit, hogy a ta­valyihoz képest mintegy 700 órával kívánják csökkenteni a távközlő- és biztosítóberen­dezések hibájából bekövet­kező ..zavaridőket", s 25-tel az ilyen jellegű hibák miatt bekövetkező vonatmegállá­sok számát. Mindehhez még azt is hoz­zá kell fűzni, hogy a for­galomnál dolgozók a rendel­kezésükre álló kocsiparkkal folyamatosan igyekeztek és igyekeznek úgy gazdálkodni az SZKP kongresszusa tisz­teletére. hogy a Szovjetunió­ba irányuló szállítmányokat mindig időben útnak indít­hassák. Kábel — soron kívül A Magyar Kábel Művek szegedi gyárának két bri­gádja. a Gera Sándor és az Aurora. a MAV—Volán komplexbrigáddal közösen vállalta. hogv az SZKP kongresszusa tiszteletére; az államközi szerződések része­ként, 39 vagon koaxiális ká­belt soron kívül útnak indít szovjet megrendelőiknek. Felajánlásuk teljesítéséhez — mint sok más vállalat is — kérték a MÁV szegedi igaz­gatósága dolgozóinak segít­ségét. A segítséget megkap­ták, az irányvonat berakását szombaton befejezték. ÜDVÖZI.Ö TÁVIRAT Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottság inak első tit­kára és Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke távirat­ban köszöntötték Pham Van Dongot, a Vietnami Kommu­nista Párt Politikai Bizott­ságának tagját, a Vietnami Szocialista Köztársaság mi­niszterelnökét 75 születés­napja alkalmából. II. JÁNOS PÁL RÓMÁBAN II. János Pál pápa vissza­érkezett Rómába. A pápa mögött 35 ezer kilométernyi út áll. Felkereste a Fülöp­szigeteket. majd Guam-szi­getére utazott, onnan Japán­ba repült és az atomfegy­verkezés ellen szóldtt Hiro­simában és Nagasakiban. az 1945-öc atomrobbanások színhelyén. Ezt követően Alaszkába repült és Ancho­ragébői tért vissza Rómába. TANÁCSADÓK SALVADORBAN Az amerikai hadügymi­nisztérium egy magát meg­nevezni nem kívánó hivata­los személyisége bejelentet­te, hogy az Egyesült Álla­mok további hat katonai ta­nácsadó Salvadorba küldé­séről döntött. Emellett újabb huszonöt kiképző elküldését készíti elő. A „nem harco­ló" amerikai katonai szakér­tők elküldését az amerikai bejelentés szerint a salvado­ri kormány kérte. TANÁCSKOZÁS PIINOM PENHBEN Phnom Penhben összeült a Kambodzsa Megmentésének Nemzeti Egységfrontja Köz­ponti Bizottsága. Nyitóbe­szédében Heng Samrin. az Egységfront és a Népi For­radalmi Tanács elnöke átte­kintette a kambodzsai nép, az ország újjászületése óta eltelt időszak eredményeit," majd a jelenlegi helyzetet jellemezve hangsúlyozta: „Az ország belső rendje szilárd, erősödik a Kambodzsai Nép­köztársaság nemzetközi te­kintélye." Szihanuk -szerepé­vel kapcsolatban Heng Sam­rin kijelentette: az ex-her­ceg Washington és Peking által előrángatott személye jeJképezi a kambodzsai emig­ráns ellenforradalmi csopor­tok egység p r ób á i kn-zí s a i nak a kudarcát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom