Délmagyarország, 1981. március (71. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! 71. évfolyam 51. szám 1981; március Ím vasárnap Ára: 1,80 forinf ..AZ MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Az SZKP kongresszusán Folytatódott a vita a szovjet gazdaság fejlődéséoekfo irányairól A Szovjetunió társadalmi és gazda­sági fejlődése fő irányainak, megvita­tásával folytatta munkáját tegnap, szombaton délelőtt az SZKP XXVI. kongresszusa. Az idén elkezdődött XI. ötéves tervidőszak, s a nyolcvanas évtized perspektíváit fölvázoló beszá­molót Nyikolaj Tyihonov, a Szoviet­unió Minisztertanácsának elnöke ter­iesztette pénteken délelőtt a küldöt­tek elé. _ , .. A délelőtti ülésen, amelyen Grigorij Romanov. az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja. a leningrádi terüle­ti pártbizottság első titkára elnökölt a déli szünetig a következők szólaltak fel: Vlagyimir Guszev. a szaratovi terü­leti pártbizottság első titkára: Szabit Orudzsev. gázipari miniszter. A külföldi vendégek közül a dél­előtti ülésen szót kapott: Mohamed Szaid Mazuzi. az Algériai Nemzeti Felszabadítást Front Pártja Politikai Bizottságának tagia: Rodney Arismendi. az Uruguayi Kommunista Párt Központi Bizottságának első tit­kára: aki hangsúlyozta: Latin-Ameri­kában az Egyesült Államok ma kor­látlan uralmat akar megvalósítani. Fe­nyegeti Kubát, akciókat indít Nicara­gua ellen, nyomást gyakorol Panamá­ra. összeesküvést szít. Grenada ellen. Támogatja a véres diktatúrákat Uru­guayban. Chilében. Guatemalában, sa­ját. terrorizmusát igyekszik leplezni. amikor igazolni próbálja a salvadori junta népirtását. Arismendi széles körű egységet sür­getett Latin-Amerikában és az egész világon az amerikai imperializmus próbálkozásai ellen. Washingtonnak meg kell értenie azt. hogy a világ ma már nem az. ami volt. Latin-Amerika a felszabadulás új korszakába lépett — mondotta, utalva Kuba győzelmé­re. a Nicaraguában bekövetkezett de­mokratikus változásokra. Salvador népének hősi küzdelmére. A délelőtti ülésen szót kapott Gordon McLennan, Nagy-Britannia Kommunista tártjá­nak főtitkára: Pen Sovan, a Kambod­zsai Népi Forradalmi Tanács alelnöke: Khaled Bagdas, a Szíriai Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára. A szíriai fölszólalás után rövid szü­net következett. A szünet után elsőként L. Gyacskova. a belgorodi terület egyik járási kór­házának gvermekorvosnője szólalt feL Ezt követően Valentyin Meszjac mezőgazdasági miniszter, maid Carlos Nunez Tellez, a Sandinista Nemzeti Felszabad itási Front Egyesített Veze­tőség VB tagja, az Államtanács irá­nyító tanácsának elnöke mondta el felszólalását * A kongresszus alkalmat ad arra. hogy a küldöttségek vezetői baráti ta­lálkozókon eszmecserét folytassanak. Szombaton Leonyid Brezsnyev. az SZKP KB főtitkára találkozott Ericft Honeckerrel. az NSZEP KB főtitkárá­val. Honecker az NDK kommunistái, lakossága nevében szívbőr köszöntötte az SZKP főtitkárát a pártkongresszus alkalmából, és kijelentette: teljes mértékben egyetértenek az SZKP KB beszámolójában foglaltakkal. * Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szombaton Moszkvában megbeszélést folytatott Carlos Nunez Tellezszel a Sandinista Nemzeti Fel­szabadítási Front Egyesített Vezetősé­ge Végrehajtó Bizottságának tagiával, a Nicaraguai Köztársaság Államtaná­csának elnökével. A baráti légkörű találkozón áttekintették a két ország fejlődő kapcsolatait, a nemzetközi helyzet néhány időszerű kérdését, kü­lönös tekintettel Közép-Amerika és a karib-tengeri térség problémáira. * * Nagyszábású ünnepi hangversennyel köszöntötték szombaton este a Kreml Kongresszusi Palotájában a szovjet művészeti élet kiváló képviselői: szín­művészek. énekesek, zeneművészek, táncosok, viláffhírű művészegyüttesek az SZKP XXVI. kongresszusának kül­dötteit. a tanácskozás külföldi vendé­geit * A kongresszuson vasárnap szünet lesz. Hétfőn a harmadik napirendi pont további megvitatásával folytató­dik a tanácskozás. Küldöttek véleménye, javaslata ezer kilométer hosszúságú egységes földgázvezeték­rendszere. LILI A GYACSKOVA. az ismert gyermekorvosnő mélységes felháborodással szólt arról, hogy miközben a föld egy részén a szocialis­ta országokban hatalmas erőfeszítéseket tesznek az emberek egészségének vé­delmére, a világ másik ré­szén új tömegpusztító fegy­vereket készítenek az embe­rek elpusztítására. „Azok akarnak bennünket jó mo­dorra, viselkedésre tanítani, akik az atombombával fe­nyegetik az egész emberisé­get. Ez felháborító" — mon­dotta a többi között Támo­gatta azt a Leonyid Brezs­nyev által előterjesztett ja­vaslatot hogy hozzanak lét­re nemzetközi tudósbizottsá­got az atomháború veszé­lyeinek pontos megállapí­tására. VALENTYIN MESZJAC, a Szovjetunió mezőgazdasági minisztere felszólalásában a mezőgazdaság feladataival, különösen a párt által meg­határozott élelmiszerprog­ram végrehajtásával fog­lalkozott Elmondta, hogy a szovjet mezőgazdaság az el­múlt években jelentősen elő­relépett: kiszélesedett anya­gi, műszaki bázisa, fokozó­dott a kemizálás, jelentős te­rületeken hajtottak végre talajjavító munkákat. Javult a mezőgazdaság szakember­ellátottsága, emelkedett a mezőgazdasági tudományos kutatások szintje. A kedve­zőtlen időjárási körülmények ellenére a tizedik ötéves tervben a mezőgazdasági ter­melés értéke 618 milliárd ru­bel volt. 50 milliárddal több, mint az előző ötéves terv­ben. Az SZKP XXVI. kong­resszusának hatodik nap­jan is folytatódott a kül­döttek hozzászólása az SZKP KB beszámolójához es a népgazdaság XI. öt­éves tervének vitájához. VLAGYIMIR GUSZEV, a szaratovi területi pártbi­zottság első titkára hang­súlyozta: valamennyi kül­dött érzéseit fejezem ki, amikor örömmel üdvözlöm külföldi vendégeinket, fegy­vertársainkat a közös harc­ban, bajtársainkat a mun­ka hadseregében. A felszó­lalások. amelyek itt, a Kremlben, valamint a mun­kasgyüléseken hangkottaic el, nagyra értékelték az SZKP tevékenységét, követ­kezetes, internacionalista politikáját Ez a szolidari­tás felmérhetetlen értékű ösztönzés a szovjet embe­rek számára, segit abban, hogy átérezzük mindennapos munkánk nemzetközi jelen­tősegét — mondotta Gu­szev. SZABIT ORUDZSEV gáz­ipari miniszter, a Szovjet­unió egyik legeredménye­sebben működő energiater­melő ágazata, a gázipar üd­vözletét tolmácsolta a kong­resszusnak. A gázipar amelynek területén ma 40P ezren dolgoznak, a tizedik ötéves tervben meghaladta az előirányzatot, és 1980-ra nár 435 milliárd köbmétei földgázt termelt Az ipar igban a munka termelő renyséeét öt év alatt egy lülállo mértékben. 43 száza­ikkal növelték. Ma a wjetunióban a vasolvasz­k több mint 90 százaléka' ldgáz működteti. A vilá­n a legolcsóbb tarifa mét­át csaknem 200 millió szovjet ember lakásában földgázzal fűtenek, főznek A Szovjetunióban van a vi- Pavel Popovics szovjet űrhajós autogramot ad az egyik küldöttnek a tanácskozás lág legnagyobb, mintegy 130 szünetébea Kádár János ás Leonyid Brezsnyev találkozója Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szombaton, tegnap Moszkvában találkozott L. f. Brezsnyevvel. az SZKP Központi Bizottságának főtitkárával, n Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének elnökével. Eszmecserét folytattak a magyar—szovjet kapcso­latok néhány vonatkozásáról és fontos nemzetközi kér­désekről. Kádár János melegen üdvözölte Leonyid Brezsnye­vet, abból az alkalomból, hogy az SZKP XXVI. kong­resszusán nagy jelentőségű beszámolót mondott Teljes egyetértéséről és támogatásáról biztosította a beszámo­lónak az enyhülés folytatására, a nemzetközi együttmű­ködés fejlesztésére és a béke megszilárdítására vonat­kozó javaslatait. A Magvar Szocialista Munkáspártnak eltökélt szándéka — mondatta Kádár János —. hogy hozzájárul a szocialista közösség, a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom egységének megszilárdí­tásához. minden imperialistaellenes erő összefogásához. Kádár János és Leonyid Brezsnyev megállapította, hogy az elkövetkező évek rendkívül nagy jelentőségű­ek lesznek a háborús veszély növekedése, a fegyverke­zési verseny fokozása, ellen vívott küzdelemben. Alá­húzták. hogy a világ békéiének legfőbb biztosítékát a testvéri szocialista országok jelentették, s jelentik to­vábbra is. Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója szí­vélyes. elvtársi légkörben ment végbe. Az SZKP kongresszusának köszöntése Munkásgyölések, szocialista brigád­értekezletek, táviatok A magyar dolgozók immár az SZKP XXVI. kongresszu­sának egyhetes munkájáról szóló híradások, gazdag in­formációk birtokában mun­kásgyűléseken. brigádérte­kezleteken is megbeszélik a szovjet kommunisták nagy jelentőségű tanácskozásán el­hangzottakat. sorra jelentik a kollektívák a kongresszusi munkafelajánlások teljesí­tését. A Csepel Vas- és Fémmű­vek 27 ezres kollektívája ne­vében megfogalmazott üd­vözlő távirat elismeréssel szólt azokról a nagyszerű cé­lokról, amelyeket a Szovjet­unió XI. ötéves terve jelöl meg. Kifejezik meggyőzödé­süket. hogy újabb távlatok nyílnak a Szovjetunió gazda­sági és társadalmi fejlődésé­ben. s a szovjet nép elé tű­zött új feladatok megvalósí­tása tovább növeli maid a testvéri ország erejét, még szilárdabbá teszi a szocialis­ta országok közösségét. A Csepel Vas- és Fémmű­vek idei 60 millió rubel ér­tékű szovjet exporttervét — a munkások felajánlásai eredményeként is — várha­tóan határidő előtt teljesíti­A CSM Vasmű dolgozói vál­lalták például, hogy decem­ber vége helyett november 30-ig teljesítik a tízezer ton­na melegen hengerelt acél­cső gyártására szóló szovjet exporttervüket. Az egyedi gépgyár magyar—szovjet tu­dományos együttműködés ke­retében közösen kifejlesztett új termékei — hengerdei és csőgyári berendezések — el­ső prototípusait ugyancsak határidő előtt, április 30-ig átvehetik szovjet partnere­ik. Szegeden több üzem mun­káskollektívája, szocialista brigádjai levélben fejezte ki jókívánságaikat az SZKP XXVI. kongresszusa alkal­mából. Például a Szegedi Szalámigyár és Húskombinát 2600 fős kollektívája üdvöz­lő levelében leírta, hogy a szovjet pártkongresszus tisz­teletére munka verseny-moz­galom indult amelyhez min­den brigád csatlakozott. Vál­lalásokat tettek arra. hogy a Szovjetunióba irányuló ex­portárut még jobb minőség­ben készítik el és határidő­re szállítani fogják. Az SZKP kongresszusán el­hangzottakat munkásgyűlése­ken szemináriumokon elem­zik és hasznosítják. Üdvözlő levelet küldött a Szegedi Ru­hagyár párttagsága és mun­káskollektívája is. Ök is a Szovjetunióba irányuló ex­port mennyiségi és minőségi teljesítésére vonatkozó fel­ajánlásokat tettek. Szintén levélben fejezte ki jókíván­ságait a Szegedi Textilmű­vek Béke és Ho Si Minh szo­cialista brigádja. A levele­ket a Szovjetunió magyaror­szági nagykövetségére juttat­ták el. A Szegedi Textilművek szocialista brigádjai távira­tukban mindenekelőtt Leo­nyid Brezsnyevnek, az eny­hülési politika folytatására, (Folytatás a 2. oldaton.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom