Délmagyarország, 1981. február (71. évfolyam, 27-50. szám)

1981-02-01 / 27. szám

YlUC PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! \&HT &> 71. évfolyam 27. szám február 1.* vasárnap Ára: 1,80 forint EMAGYARQRSZAG vizeteknek és a KISZ-bizott­ságnak. hogy ezt az akciót teljes szívvel támogassa." Nem sokkal azután, hogy 8 pártbizottság írásos ielen­tését kézhez kaptuk, csörgött a telefon. Kardos János, a Vízművek párttitkára jelent­kezett. Elmondta, hogv a vállalat 400 do'gozóia kom­munista műszakban vesz részt a rokkantak és a csök­kent munkaképességűek anvagi helyzetének javításá­ért. Egy másik munkanapon a gyermekintézményekért fognak dolgozni. Néhány napja mór be­számoltunk arról, hogv a Szegedi Gyufagyár kollektí­vája a felhívást megelőzően vállalta, hogy körülbelül 80 ezer forint munkabért ajánl fel a szociális otthonok iá­vá®. Kovács József^ üzem­vezető a minap arról értesí­tett bennünket, hogy mind­ezen túl társadalmi munkát is vállalnak a dolgozók. A MAHART tápéi hajója­vító üzemének vezetője. Un­gi Gyula mondta el. hogv a 400 hajógyári munkás is csatlakozik a pártbizottsági felhíváshoz. A kommunista szombatok munkabérét rész­ben a rokkantak segítésére, részben sportlétesítmények fejlesztésére aiánliák fel. A Gépjárműjavító Ipari Szövetkezet dolgozói az ál­taluk vállalt kommunista szombaton a rokkantakért dolgoznak. Árva Ferenc, a Magyarország nem sze­gény ország ugyan fában, de nem is önellátó. Ennek mindaddig kevés jelentősé­get tulajdonítottak, míg a különböző energiahordozók és alapanyagok árával együtt a fa ára is el nem kezdett riieredeken emel­kedni a világpiacon. Sőt, nálunk a termelői árak ren­dezéséig tovább pazarolták a faanyagot, hiszen a hazai árak jó ideig nem követték a világpiaci árváltozásokat. Az árak rendezését az V. ötéves terv utolsó eszten­deiben — más népgazdasá­gi ágakhoz hasonlóan, azok­kal összefüggésben — már nem lehetett tovább halasz­tani. Ugyanebben az idő­szakban csökkent jelentős mértékben az importból be­szerezhető fenyőrönk meny­nyisége. A feladat adott: helyettesíteni kell a fenyőt más, alkalmas fafajtákkal. Hosszú távon kell gazdál­kodni az erdőkkel, és ru­galmasan alkalmazkodni a most már értékarányos árak állította gazdaságossá­gi követelményekhez. Ho­gyan sikerült mindez az el­múlt esztendőben? — erről érdeklődtünk Kiss Mihály­tól, a DEFAG fűrészüzemé­nek vezetőjétől. — Harmincnégyezer köb­méter gömbfát dolgoztunk fel. Tovább csökkent a fe­nyő részaránya. Növekedett a DEFAG erdészeteiben ki­termelt rönk mennyisége. 112 ezer darab rakodólapot készítettünk tavaly, hetven százalékát tőkés piacra ex­portáltuk. Árbevételi ter­vünket — mivel drágább fafajtákat is dolgoztunk fel — 10 millió forinttal túltel­jesítettük. 0ssaesen 135 millió forintot könyvelhet­tünk el 1980-ban. — Nyereséges a fafeldol­gozás? — Mintegy 25 millió fo­rint a fűrészüzem nyeresé­ge. — Hányan termelték meg? — 175 dolgozót figyelem­be véve készítettük el a ta­valyi — igen szoros — ter­vet, végül azonban 160-an valósítottuk meg. A szabá­lyozókból következik, hogy létszámcsökkentés esetén — ha teljesül a terv —, na­gyobb lehetőség van a bér­emelésre, a dolgozók ösztön­zésére. Tavaly 10 százalék­kal emelkedtek a munkabé­rek a fűrészüzemben. — Ha ez így megy tovább, végül elfogynak a dolgo­zók ... Meddig lehet ezt csinálni? — Sajnos, már nem soká­ig. Egyre szigorúbb szerve­zéssel, egyre keményebb munkára késztetjük az em­bereket. Minden termelési folyamatban van egy opti­mális létszám: ha annál ke­vesebben vagyunk, ismét csökken a termelékenység. A szabályozók pedig jelen­leg azt jutalmazzák a na­gyobb béremelés lehetősé­gével, aki ugyanazt a ter­melést, csökkenő létszám­mal oldja meg. — Mivel tudják helyette­síteni a fenyőt? — Leginkább nemesített nyárfafajokkal, egyéb lom­bos fákkal. Vásárolunk is, saját erdőgazdaságainkból is kitermeljük a vágásra érett fákat. — Nem valami rablógaz­dálkodás ez? — Korántsem. Szigorú szabályok vannak rá: amennyi erdőt kivágnak, annyit vagy többet telepíte­ni is kell. Rá vágyunk szo­rulva, hogy igen szigorú el­vek alapján gazdálkodjunk a fával. — Vásárlóiknak kell-e minőségi engedményeket tenni, ha fenyő helyett nyárfaféléket szállítanak ne­kik? — A nemesitett nyárfélék viszonylag gyorsan nőnek. Némelyik fajta 10—15 év alatt megérik vágásra. En­nek természetesen ára van. Ritkább lesz a fa szövet­szerkezete, vágás után, ami­kor kiszárad a rönk vagy a fűrészáru, jobban zsugo­rodik. Ráadásul a különbö­ző irányokban nem is egyenletes a zsugorodás. Óvatosabban kell vele bán­ni, figyelembe venni ezt a tulajdonságát. — Mit terveznek a közel­jövőben? — Józan számítások sze­rint nem szükséges növelni a fűrészáru mennyiségét. Továbbra is féldolgozunk évente mintegy 10 ezer köb­méter fenyőt. Mellette • 20— 25 ezer köbméter lombos fát fűrészelünk. Ha szüksé­gesnek látjuk, inkább széle­zett árut, gerendát, speciá­lis termékeket készítünk, növeljük a továbbadott fa­anyag feldolgozottsági fo­kát Bővíthető a rakodólap­gyártás is. — Mit csinálnak jelenleg az üzemben? — Átfagyott rönköket fű­részelünk. Megfagyott a víz a fában, olyan, mint az üveg. Alaposan próbára te­szi a gépmunkásokat: is­mernek-e minden szakmai fogást,, elérik-e a megfelelő teljesítményt. Ilyenkor könnyen. tönkretehetik az alapanyagot. V. L Mindez összhangban van a Tanácsi Szolgáltató és Kom­munális Vállalatok pártbi­zottsága állásfoglalásával, melvben ez áll: ..A pártbi­zottság csatlakozik az MSZMP Szeged városi végre­hajtó bizottsága felhívásához és javasolja a pártalaoszer­A fafeldolgozás feladatai Helyettesíteni a fenyőt Marhahúskonzerv Körforgó gép aprítja, fűszerezés után kever! a húst Somogy! Károlyné felvétele! ifól összehangoltan dolgozik a brigád Nyereség - újításokból öt esztendő alatt korszerű üzem építéséhez elegendő összeget takarítottak meg az újításokkal, találmányokkal, a sikeres kutató-fejlesztő munkával az Észak-Magyar­országi Vegyiművekben. A sajóbábonyi nagyüzemnek jelenleg 51 saját szolgálati szabadalma van. és hamaro­san újabbakat jegyeztetnek be. Ugyanakkor az elmúlt évben 266-m emelkedett a bevezetett újítások száma. Ez nem kevesebb, mint 37 szá­zalékos javulást jelent az előző évihez képest A szabadalmak és az újí­tások lehetővé teszik azt. hogy a gyár folyamatosan korszerűsítse a termékszer­kezelét. mindig keresett cik­kekkel jelentkezzen, s legyen ielen a hazai és a külföldi piacon. Az újítások, találmá­nyok javára írható termék­szerkezet-korszerűsítésből ere­dő bevételek csak például az elmúlt esztendőben 11 szá­zalékkal növelték a vállalati nyereséget A gyárban kiszámították hogv az újítások alkalmazá­sa. a kutató-fejlesztő munka eredményeinek gvors beveze­tése a leggyorsabban megté­rülő beruházások közé tar­tozik: ebben a nagyüzemben minden fejlesztésre költött forint néhány esztendő alatt kereken a tízszeresét hozta vissza. (MTI) exportra Nagyon megkedvelhették a németek azt a marhahús­roládot. amit a szegedi konzervgyár asszonyai készítenek számukra, mert évről évre megújítják megrendelésüket Remélhető, hogy az a marhahússült készétel Is közkedvelt lesz maid asztalukon, amit néhány hónaoja kezdtek el gyár­tani Szegeden. Nagyon munkaigényesek ezek a készítmé­nyek. sok velük a kézi munka, annak ellenére, hogv idén január óta sok úi gépet állítottak munkába a húsüzemben. Átalakították az egész gyártóvonalat, folyamatos lett a ter­melés. s a szorgos kezek munkája — csak NSZK-exportbóí — hárommillió dollárt hoz ebben az évben. Képeink e munkáról készültek. A csontozás csak kézi erővel végezhető Nagy levelű káposztalevélbe göngyölik a húspogácsát A felhívás visszhangja Egymásért, önzetlenül Nemrégiben levelet hozott • posta szerkesztőségünkbe. „Vállalatunk gazdasági, párt­ós tömegszervezeti vezetése kezdeményezésére az 1981. január 30-án megtartott bi­zalmi testületi ülés állást foglalt hogy dolgozóink, szo­cialista brigádjaink, összesen 900 ember csatlakozik az MSZMP Szeged városi bi­zottsága 1981. január 15-i felhívásához. Az elmúlt év­hez hasonlóan dolgozóink tá­mogatják és részvételükkel biztosítják a társadalom- és várospolitikai célok megvaló­sítását." A levelet a Szegcdi Vá­rosgazdálkodási Vállalattól kaptuk. A kollektíva vállal­ta. hogy több kommunista műszakban vesz részt Az egyiket melyet az év első felében tartanak, a rokkan­tak és a mozgássérültek anyagi helyzetének javításá­ra ajánlják feL ígérik, hogy továbbra is segítik nyugdí­jas dolgozóikat. A kertészeti telep 52 dolgozója vállalta, hogy 45 ezer palántát nevel föl s ezt díjmentesen bo­csátja a lakosság rendelke­zésére a „Tiszta, virágos Szegedért" mozgalom sikere érdekében. Huszonhét brigád bölcsődéket és óvodákat pat­ronál játszótereket újít fel, B játékokat készít. szövetkezet elnöke úgy véli. hogy körülbelül 25 ezer fo­rint gyűlik majd össze a nemes célra. Ezek a példák Is igazol­ják. hogv a felhívás nyomán pezsgés indult meg a város­ban Valamennyi vállalat és szövetkezet doleozói megér­tették. hogv milyen fontos dologról van szó. Olyan dol­gokról. melyekért önszán­tunkból kell dolgoznunk, végtére is ez valamennyiünk közös érdeke. p. r. Az egyik feladat: környezetünk csinosítása *

Next

/
Oldalképek
Tartalom