Délmagyarország, 1980. október (70. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-09 / 237. szám

4 (Csütörtök, 1980. október 9. 3 A Maróthyak 3. „Éljen a magyar Maróthy István 1824 au­gusztusában hajón indult Belgrádba. Itt a töröK volt ekkor még az úr. Hogy ho­nosságot nyerjen az ország­ban, háromnegyed évig a várőrség orvosaként vállalt szolgálatot, és csak 1825 nyarán ment tovább a fővá­rosba, Konstantinápolyba. a mai Isztambulba. Orvosi működésével hívta föl ma­gára a figyelmet. Csak úgy hívták: a magyar orvot. A törők kormány 1828-ban rá­bízta az orvosképzést és az elmegyógyintézetet, öt évig szolgálta e minőségében a török birodalmat Ezekből az évekből fönnmaradt öt levele: egy bátyjához, négy az öccséhez. Ezeket is Bá­lint Sándor tette közzé az életrajzzal együtt az Orvos­történeti Könyvtár Közle­ményeibea 1830. február 25-én a török és a magyar nyelv szókincsének rokonsá­gáról értekezik öccsének. 1831. február 16-án. hamva­zószerdán, eszébe jutnak az otthoni finom farsangi fala­tok. Bátyjának írja: „az egykori töltött póka (puly­ka), szárma (töltött káposz­tái, béles meg a fánk, fölöt­tébb érdeklik emlékezete­met". Beszámol az 6 húsha­gyói ételeiről: rizskása aludttejjel, sonka cukor­ral (!) és mézes rántás; fánk is volt, faolajban sütve! 1831. augusztus 10-én az akkor egész Kelet-Európát foglalkoztató kolerajárvány kapcsán tanácsokat küld öccsének. Ugyanez év októ­ber 24-én is még ez foglal­koztatja. A tünetek egyike, a hideglelés ellen — úgy­mond — „a jó budai bor melegítő erejével minden herbatét (herbateát] felül­halad". 1832. Január 25-én arra panaszkodik öccsének, hogy hét éve nem beszélt magyarul, mert nem volt kivel. „Minapában egy Ár­va megyei gyolcsos tótra ta­láltam az utcán, ámbár alig értettem, mégis több óráig csikorogtattam magyarul." Első konstantinápolyi tar­tózkodásának egy kémkedé­si ügy vetett véget. 1833-ban bizonyos Bernáth nevezetű magyar orvos került a tö­rök fővárosba, s Maróthy ajánlására egy éléstár mel­lett kapott szállást Két hét után tűz ütött ki a lakásá­ban, és ez tovaterjedve el­emésztette az éléstárt het­venezer mázsa élelmiszerrel, sőt a Boszporuszon kétszer­sülttel megrakott, a hadse­reg ellátására szolgáló két hajó is összeégett, ezért a sereg nem indulhatott a szultán tervezte hadjáratra Egyiptom ellen. Bernáthot kémkedéssel gyanúsították, száműzték, és ajánlójának, Maróthynak is azt tanácsol­ták jóakarói, hogy egy idő­re tűnjön el Isztambulból. Erre ő egy angol postahajón Szmirnába (a mai Izmirbe) ment, majd onnan 1833. ok­tóber 21-én egy karavánnal útnak indult keletnek. Nyolcvannapi utazás után Kisázsián keresztül Tauris­ba, a mai Tabrizba (Irán) érkezett. Az olvasónak érdemes most elővennie a legújabb világatlaszt, hogy követhes­se földink hajdani útját azokon a tájakon, amelyek soha azóta úgy nem kerül­tek mindennapi figyelmünk körébe, mint éppen napja­inkban. Maróthy István Tabrizba érkezése utáni ötö­dik napon már a perzsa várőrség orvosa lett. Egy és háromnegyed év múlva Shl­razba rendelték, ugyancsak az orvosképzés Irányítójá­nak. Itt is két évig műkö­dött. Ekkor kinevezték egv expedíció orvosának, és ebben a minőségben bejár­ta Iránt és Afganisztánt. Egészen Kabulig jutott eL Ütközben fölkeresték a régi perzsa birodalom fővá­rosának, Persepolienak rom­jait. I. Dareiosz — akit mi Dárius kincsét emlegetve Is­merünk — székvárosa volt az i. e. V. és IV. században, és Nagy Sándor — állítólag részegségében — pusztította el 330-ban. A romváros el­ső magyar leírása Vámbéri Ármintól származik: ó 1863 októberében járt itt. és út­járól Vándorlásaim és élmé­nyeim Persiában címmel 1867-ben könyvet adott ki. Elmondja azt is, hogy a fa­lakba vésve rengeteg angol és néhány német nevet ta­lált, köztük a múlt száza­dok híres utazóiét is. Két­napi kutatás után sem lelt magyar nevet. „Én /ölnék tehát a legelső — írja — nemzetem fiai közül, ki e romokat s e nevezetes vidé­ket meglátogattam — gon­dolván magamban; — de amidőn harmadnapon, ép­pen azon rész alatt őgyeleg­nék, mely fekete márvány­ból van, nagy örömemre egy ablakmélyedésben ezen sza­vakra akadtam: Maróthy István 1139. Gyermekded örömmel vizsgáltam föl­dimnek írásét, s bárha ő el­rabolta is tőlem azon jogot, hogy magamat azon első magyarnak nevezhessem, ki Persepolist meglátogatta: meg nem állhatám, hogy neve alá egy élje n-t ne vés­sek, s hogy a jövendőben ne állana oly egészen egyedül, az én nevemet ls társul jegyzem oda. Az egészet vastag vonallal vettem kö­rül. s fölibe e szavakat véstem: Éljen a magyart" Ezt a történetet Tömör­kény István is elbeszéli a Szegedi Napló 1002. decem­ber 25-i számában megje­lent Maróthy doktor című tárcájában. írásának ez a csattanója: „Se titulus, se rang, se semmi. Csak ép­pen: Maróthy — meg hogy: Éljen a hazar ö tehát úgy tudta, hogy ez a lelkes jel­szó is a szegedi utazó keze vonása. Péter IAsrtó (Következik: A visszaadott könyv.) Díjazott: Á kisteleki kertbarátkor A kisteleki kertbarátkör haza. Van, amikor magot, OMÉK-on nyert ezüstérmé- vesszőt, csemetét is hoznak, hez előzmény is tartozik. Mi- s ugyanúgy ők is visznek előtt Budapesten, az ünnepé- „kóstolót" a sajátjukból, ha lyas eredményhirdetésen vendégségbe mennek. Pap Istvánék átvették vol- A kiállításokra a legszebb na a kitüntetést, már több- portékákat viszik, legutóbb ször bizonyítottak. Szente- az OMÉK-ra — 58-félét. sem. Mezőtúron ée otthon, Dinnyét, barackot, szilvát, Kisteleken rendeztek szem­re tetszetős és sikert hozó ki­állítást borokat láthattak az érdek­lődők. Költséges a „repre­zentáció)", mert amit egyszer A baráti társaság 1977-ben elvisznek a kertből, az nem alakult, főleg kisteleki gaz- kerül dákból, kiskertet szerető, ják — barkácsolni vágyó emberek- József, vissza. Nem is sajnál­mondotta Völgyesi kertbarátkör elnö­ből. Azóta már a környékbe- ke —, mert az élménynek, a lieket is sikerült elcsábítani- Jó érzésnek nincsen ára. A uk, s mostanra 70-en tagoka kiállításról hozott példa is közösségben Minden máso- erről beszél: a szép, mutatós dik hónapban szakmai elő- barack láttán összeveszett a adást tartanak, ahová meg- férj. meg a feleség. Egyikük hívják az ismerősöket is. Er- erősítve, hogy amit látnak, re tettek fogadalmat az ala- az műanyagból van, mert pításkor. Ezenkívül még akkorával 6 még nem talát­évente egyszer-kétszer tanul- kozott. mányúlon. kiránduláson A kisteleki kertbarátkör vesznek kednek" A kertbarátkörnek a mű­velődési ház adott otthont, és a Hazafias Népfront nagy­községi bizottsága js támo­gatja a munkáját. Célja, hogy minél több emberrel megsze­rettesse a kiskertet, hasznos munkára ösztönözzön, s ész­szerű elfoglaltságot teremt­sen a szabad idő eltöltés érc. Mindamellett nem elhanya­golandó, hogy amit megter­melnek, nem kell boltból venni. Sőt! A kistelekiek már azon gondolkodnak, ho­gyan lehetne biztos és jó pia­cot szerezni a kiskertek ter­mésének. Műveit ifjúságért, korszerű műveltségért Két pályázat fiataloknak re jWkloj_ A Magyar Kommunista If­júsági Szövetség az új moz­galmi évben is megrendezi a Műveli ifjúságért, korszerű műveltségért! című akcióját. Kiemelt szerep jut ezen be­lül a filmművészetnek, e műfajjal való ismerkedés­nek, a rendszeres moziba Járásnak, filmvitáknak, já­tékos vetélkedőknek. A rész­vételi lehetőségek egyik módját ismerteti felhívásá­ban a KISZ megyei bizott­sága és a Csongrád m?fíyoi Moziüzemi Vállalat. A Film ét ifjúság akció célja, hogy a fiatalok lehetőség szerint minél nagyobb számban Is­merkedjenek meg a filmmű­vészet kiemelkedő alkotásai­val, s ezek segítsék elő poli­tikai, ideológiai, esztétikai ismereteik bővítését, közéleti aktivitásukat. A megyei ak­ciót két egymásra épülő programmal hirdették meg. amely az országos döntővel együtt október elsejétől 1981. március 30-ig tart. Az aján­lott filmek a moziműsorok plakátjain „Film és ifjúság" jelzéssel szerepelnek. A fel­hívást közzétett szervek négy filmre szóló kedvezményes bérletet bocsátottak ki. Az alapszervezetek között mo­zilátogatási versenyt hirdet­tek. A területi versenyek győztesei vehetnek részt a megyei döntőben. A második programban szereplő szelle­mi vetélkedő első fordulóját február 5-ig, döntőiét feb­ruár 25-ig bonyolítják le. Könyv ét ifjúság a címe a másik vetélkedősorozat­nak. A fiatalok és a könyv­tárak kapcsolatának elmé­lyítése és rendszeressége ér­dekében a KISZ megyei bi­zottsága és a Somogyi­könyvtár az alábbi részvé­teli feltételeket tette közzé: könyvtári tagság vagy a Je­lentkezés előtti beiratkozás; az általuk használt könyvtár rendjének, a könyvek csopor­tosításának megismerése, a könyvtári katalógus haszná­lata; négy kézikönyv alapoa megismerése, s azokban gyors és biztos tájékozódás; a javasolt szépirodalmi könyvek közül kettő elol­vasása A sok ötletességet, gondol­kodási készséget, alapmű­veltséget és könyvtárt tájé­kozódást képességet feltéte­lező vetélkedő első forduló­ját november 10-ig bonyo­lítják le, a városi döntő dá­tuma november 15., a me­gyei döntőre november 20-án kerül sor. A vetélkedőt ki­író két szerv felhívásához mellékelte az egyéni telje­sítésekhez és a csapatvetél­kedökhöz ajánlott irodalmi anyag jegyzékét. Közlekedési tanulságok Kéthetenként találkoznak ket, rendezvényeket szervez majd lapunkban az olvasók a legkülönfélébb korosztá­ezzel a címmel: Reflektor, lyoknak. A legfiatalabbakat, Üj rovatot indítunk ugyanis az óvodásokat és az iskolá­útjára, rendszeresen helyet sokat a negyedik csoport biztosítva így azoknak az tagjai patronálják — bízva írásoknak, melyek — ha abban, hogy e felnövő új könyvtári katalógusba kelle- nemzedék már érettebb fej­ne sorolnunk azokat témá- jel védi ki a motorizáció juk szerint — egyetlen fo- veszélyeit P1>f™TkcsoPor-,. pedagógusokat, kőzlekedés­tos thatók: közlekedés. Az gzervezőket; tervezőket, a életünknek s-^ve. részéve gépjárművezető-képzés fele­lett tevv; - .c.-rol persze ,6seít gzakmérnököket és edo.g li ^ mlat nap szól- közlekedégi ügyészeket, rend­ünk, s természetesen ezután 6röket és tórgadaimi szervek >s megtalálják olvasóink la- képviselóit fogjók össze azok punk más helyein a meyszo- a szervezetek, amelyeknek kott aktuális, figyelemfelkel- szándékaíról az előzőekben ÓZUt~ Altunk. A köziekedésbiz­kedési információkat. tonságj tanácgokró, akciólk_ ról, rendezvényeikről, felvi­lágosító és nevelő munká­jukról új rovatunk jelent­kezése 'előtt is olvashattak már az érdeklődők; most A Reflektor azonban más- mindehhez annyit tennénk ' ra rendeltetett: olyan, a köz- hozzá: a Reflektor is a i lekedéssel összefüggő írások Csongrád megyében tevé­közreadására, amelyek ala- kenykedő szervezetek kezde­posabban elemeznek egy-egy ménvezésére jött létre. Szer­részkérdést; a szakterület kesztésében segítségünkre le­több ismerőjének véleményét het azonban az is, aki nem foglalják össze, s ha úgy tagja, de pártolója a közle­adodik, akar szembesítik a kedés biztonságát védő. erő­nézeteket, hogy közelebb KÍt6 evezetnek: segítsé­jussunk az általános érvényű g0nkre lehet minden, ötlet­tanulságokhoz. S ezáltal mi- adásra kégz olvasónk, nel többekkel fogadtassuk el a gyakorlatban is a bizonyí­tást egyébként nem is kívá­nó tételt: a közlekedésről nem akkor kell sokat beszél­ni, amikor már tragédiák okozójává lett, hanem ami­kor még örömök forrása. 1. E részt. „Bekéredz- tagjainak többsége munka­gazdaságokba. s időben — az iparban, a ke­amit látnak, megbeszélik, reskedelemben, a szolgálta­Jelszó: a rosszat is megkell fásban dolgozik. De akad látni. Már csak azért is, mert közöttük nyugdíjas; „hivata­így nem érdemes csinálni, los" gazdálkodó is. Segíti Általában az ilyen tapaszta- munkájukat a két téesz és az latcserékről hasznos észrevé- ÁFÉSZ is. Amikor szükséges telekkel gazdagodva térnek kiskocsit, buszt kapnak. Szennyvíztisztító A Bajkái-tó partján befe- gástalan tisztaságú vizet Jeződött egy új típusú, nagy szolgáltat a visszamaradó teljesítményű, automattzált üledéket pedig felhasználják. Ipari szennyvíztisztító próba- A tisztító sorozatgyártását tizemé. A berendezés kifő- megkezdték. Megjelent a Ludas Matyi évkönyv Az 1981-es évkönyv címe: „Egészségügyi ABC". Bevezetőjében emlékezteti az olvasót Fazekas Mihály Ludas Matyi című elbeszélő költeményének árra a részle­tére, amelyben Lúdas Matyi, orvosnak öltözve, elpáholja Döbrögit Lúdas Matyi ismét orvos lesz. Általános orvos. Van egy általános orvossága is: a humor. Jót tesz annak is, aki olvassa, és jót tesz annak is, aki műveli. Felír tehát az olvasónak egy kötetnyi hu­mort, rajzban és írásban. Mire jó a humor? „Évkönyvünk olvasása el­mulasztja a fejfájást, az ide­gességet. Néhány rajz meg­tekintése és egy-két cikk el­olvasása javít a közérzetün­köa Frissebbnek, fiatalabb­nak érezzük magunkat. Ta­lán még szebbnek is. És megértőbbek. jobbak le­szünk" — olvashatjuk a be­vezetőben. Az évkönyvben tanácsot kapnak olvasóink: hogyan viselkedjenek adott helyze­tekbea Előírás: mindennap egy jó adag humor — reggel, délben, este. E bevezetőben hadd szól­Junk néhány, hamarosan fel­dolgozandó témánkról, hogy Mert ugye sétálni, járni, jelezzük elképzeléseink irá­biciklizni, motorozni, autóz- nyát. Sorra vesszük, mit te­ni jó! Kényelmesebb villa- hetnek a felnőttek a gyer­mossal menni, mint gyalog, s mekek védelmében, az idö­autóbusszal gyorsabb, mint sek érdekében, összefoglalót lovas kocsin. Nehéz terhet adunk majd az őszi—téli au­nem a hátán, hanem a cso- tózás és motorozáls néhány magtartón visz az ember, s technikai, karbantartási rej­amt gyalogosan egv napi já- telméről, a képzés és tovább­róföldre lenne tőlünk, négy képzés szervezett lehetősé­keréken másfél órára köze- geiről, s körvonalazzuk azo­ledik. Járni az utat - ez sok kat a veszélyeket, amelyeket élmény, tapasztalat, orom ,, . .. ' forrása lehet; s aligha van az alkoholfogyasztás rejt ma­ember a földön, aki szánt- gában. A sort olvasóink ta­szándékkal akarná akadá- "ácsai, ötletei alapján foly­tyoznt mások szabad mozgú- tatjuk majd. Azt szeretnénk tát, aki készakar\& idézne ugyanis, ha minél többeket elő balesetet, aki ne rendül- érdeklő kérdések soráta kap­ne meg egy-egy közúti tra- hatna választ lapunk új ro­gédla híre hallatán. És még- vatában az olvasó, ha maga ls: egy zaklatott pillanat,egy részesévé válna a közle­álmatlan éjszaka, egy mély kedésröl folytatott eszmecse­kátyű az úton, egy otthon rénknek — egyebek között hagyott szemüveg, egy laza azzal, hogy hozzászól, vitat­csavar, egy rosszul becsült kőzik, javasol, azaz figye­távolság, egy pohár ital, egy lemmel1 kíséri szűkebb kör­kis virtuskodás elég, hogy a nyezete feljegyzésre, közre­négyéves O. Attilát másnap adásra érdemes jelenségeit már hiába keressék társai az Elsősorban persze azzal le­óvodában; a 12 éves V. Anl- het e mozgalom támogatója ta édesanyja nem tudjon a közlekedő ember — és Id többé a T-betűs autókra néz- nem az manapság? —, hogy ni, Tadeusz R. lódzi lakos- legjobb képessége szerint el­nak már soha többé ne le- sajátítja és alkalmazza az gyen szüksége kempingfel- írott és íratlan magatartási szerelésre és a 79 éves P. szabályokat, hogy saját fele­Mihálynak se mondják többé lősségérzetét a felelőtlenek a lányai: papa, Inkább busz- megfékezésére, tapasztalatát szal menjen az SZTK-ba... a tapasztalatlanok okításá­„Sose szokta elengedni a ta használja fel. Ebben »ze­ke zem; minden kis zörejre retnénk segítséget adni az­felfigyelt máskor; ha nem zal, hogy egy-egy témakör balra rántom a kormányt; feldolgozásával továbbgon­pedig mondta neki az orvos, dolkozásra késztetjük part­hogy az a gyógyszer szédü- nereinket, az olvasókat lést okoz" — Ismerős mon­3. datok, ugye? Naponta hall­juk, miként értékelik az emberek a baleseteket elő­idéző okokat! És arról tud- S hogy éppen ma indítják nak-e olvasóink, hogy van útjára közlekedési rovatun­fórum, ahol a közlekedéssel kat nem egészen véletlen: összefüggő szakterületek kép- közlekedésbiztonsági akció viselői hivatalból — noha kezdődött Csongrád megyé­társadalmi munkában — ké- ben, s egy héten át még fo­szítenek szakszeri elemzése- kozottabb figyelem összpon­ket? S hogy ezeket ugyan- tosul minden, a közlekedés­annak a szervezetnek egy sel kapcsolatos tevékenység­másik csoportja a megelőzést re. Bízvást remélhetjük, hogy célzó Ismeretterjesztésbea rovatunknak ugyanazt ki­nevelésben, propagandában vánhatjuk, mint valamennyi használja 'fel? Megint egy közlekedő partnerünknek: másik azzal veszt kl részét szerenesés utat, biztonságos a munkából, hogy versenye- továbbjutástl

Next

/
Oldalképek
Tartalom