Délmagyarország, 1980. augusztus (70. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-01 / 179. szám

A AZ MSZMP SZEGED V Á O S I Bt X OTT S Á G Á N A K L APJA 70. évfotj'Rm 179. szám 1980. augusztus 1., péntek Ára: 1,20 forint Kádárlánosfogadta a francia külügyminisztert Kádár János, ax MSZMP Központi Bizottságának első fogadta.Jean Francois-Poncet francia külügyminisztert. István — KS) titkára a KB székházában (Telefotó — MTI — Tóth ' Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkára tegnap, csütörtö­kön a KB székházában fo­gadta Jean Francois-Poncet francia külügyminisztert. A megbeszélés során áttekin­tették a két ország közötti kapcsolatokat, valamint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Aczél György, a Minisz­tertanács elnökhelyettese szintén délelőtt az Ország­házban fogadta a francia külügymi nisztert. * A szívélyes légkörű ta­lálkozókon részt vett Púja Frigyes külügyminiszter. Je­len volt Bényi József, ha­zánk párizsi nagykövete és Jacques Lecom.pt. a Francia Köztársaság budapesti nagy­követe. Jean Francois-Poncet, a Francia Köztársaság hivata­los látogatáson hazánkban tartózkodó külügyminisztere csütörtökön délelőtt megko­szorúzta a Magyar Hősök Emlékművét a Hősök terén. A koszorúzáson jelen volt Bényi József, a Magyar Népköztársaság párizsi nagykövete, Jacques Le­compt, a Francia Köztársa­ság budapesti nagykövete, Farkas Mihály vezérőrnagy, a budapesti helyőrség pa rancsnoká. Ezután a Külügyminiszté­rium Dísz téri vendégházá­ban Púja Frigyes külügymi­niszter és Jean Francois­Poncet magyar—francia jog­segély- és kiadatási szerző­dést írt alá. Az eseményen jelen volt a Külügyminisz­térium több vezető beosztá­sú munkatársa, ott volt Bé­nyi József és Jacques Le­compt Ezt követően folyta­tódtak Púja Frigyes és Jean Francois-Poncet hivatalos tárgyalásai. Hivatalos látogatását be­fejezve, délután elutazott Budapestről Jean Francois­Poncet. A vendéget a Feri­hegyi ^repülőtéren Púja, Fri­.. gyes búcsúztatta. Jelen volt Bényi József és Jacques Lecompt. (A látogatásról közös közleményt adtak ki, melyet lapunk 2. oldalán is­mertetünk.) (MTI) OTP-lakásépítési akciók 'A magánerős lakásépítés iránt egyre fokozódik az ér­deklődés. A magánépítés ur­banizációs következményei­vel komolyan kell számolni. Az ötödik ötéves terv nem érte felkészületlenül a ma. gánépítés szervezésével fog­lalkozó intézményeket, válla­latokat. A tanácsok is egyre nagyobb területet biztosítot­tak. A körülmények, az épí­tési terepek előkészítésének növekvő költségei azonban meghatározzák a lehetősége­ket. Ennek ellenére is egyre nagyobb 6zámban épültek és épülnék a különböző szintes magasságú házak magánerő­ből. Az OTP Csongrád megyei Igazgatóságának üzletágai kö­zött a lakásépítés fő helyen szerepel. A szegedi tanács végrehajtó bizottságának leg­utóbbi ülésén az is kiderült, hogy a magánerős lakásépí­tés támogatásának eredmé­nye az ötödik ötéves tervben: több mint 2 ezer új otthon. A takarékpénztár szervezésé­ben, támogatásával nagyon szép összkomfortos, korszerű, lakások épültek. Az OTP szerepe a városépítésben egyre inkább észrevehető. Például Szegeden visszatérő kérdés és gond. hogy a vá­rosrekonstrukció miképp va­lósuljon meg. Milyen ütem­ben és kivitelezésben. A szakmai zsargon sze­rint foghíjtelkeknek neve­zett beépítések ma sem meg­oldottak. Hiányzik az erre alkalmas építés' technológia. Az OTP a DÉLFP-pel együtt keresi annak a módját, hogy miképp lehetne a házgyári technológiát ebben a hely­zetben felhasználni. A vá­rosesztétikai szempontok mi­att is — ne szürke, sablonos, uniformizált házak jelenje­nek meg a Nagykörúton be­lül — nem könnyű megho­nosítani a panelépítészetet. De egyéb okok miatt sem gördülékeny az üres telkek beépítése. Rendkívül drága ez a munka. Jelenleg a Szent István tér, Bocskai utca sar­kán 6zeretne az OTP ház­gyári elemekből — de ter­mészetesen a belvárosi képbe illő — házat építeni. A több­szöri áttervezés ellenére sem tudták a beruházás magas költségét lefaragni. Egy négyzetméter lakás ára ily módon 12 ezer forint, míg a többszintes panelháznál 8 ezer forint négyzetméteren­ként a lakás költsége. A szakemberek azt is mondogat­ják, hogy a házgyári techno­lógiával való kísérletezés mellett más építési módszer bevezetésére is szükség lenne, s ezáltal meggyorsulna — ta­lán — a belvárosi üres tel­kek beépítése. Természetesen az OTP be­ruházásában készülő lakások formája, fajtája széleskörű. Különösen nagy figyelmet érdemel a munkáslakás­építési akció sikere. Az ötö­dik ötéves tervben előirány­zott 1300 lakás felépül, sőt várható, hogy a vállalatok még több otthont tudnak biztosítani a munkásoknak. E néhány számból, rövid i statisztikából is nyilvánvaló, hogy az OTP- lakásépítési akciói várospolitikai jelentő­ségűek. A hatodik ötéves terv pontos célkitűzései még nem ismertek, de annyi már biztos, hogy a magánerőnek még nagyobb szerepe lesz az otthonteremtésben, mint ed­dig volt. A városi tanács már felkészült erre, a terü­letek biztosításával. Az építési számok statisz­tikái mellett egyre inkább beszélni kelj a lakások hasz­nálhatósági értékéről. A szak­emberek véleménye szerint a szegedi OTP-lakások mi­nősége bizonyos mértékben meghaladja az országos átla­got. Ám évek óta gondot okoznak a tetőbeázások, s a többszöri peres eljárások sem oldják meg ezt a kérdést. És még egy kérdés, amit gyakran szóvá tesznek: az OTP lakótelepeken is több üzletre, boltra ... lenne szük­ség, a fogadószinteken. H. M. Szövetkezeti termékek exportja öt évre szóló együttmű­ködési szerződést kötött a Hungarocoop az egyesült államokbeli Jaguár-céggel, amelynek keretében a szö­vetkezetek külkereskedelmi vállalata 20 millió dollár | értékű felsőkonfekció ruhát exportál. Az amerikai part­ner know-howt. gépeket és technikusi segítséget nyújt a magyar termelőknek. Az együttműködés várható eredményeként a ruházati termékek forgalma a tenge­rentúli piacon évente 25 százalékkal emelkedik. Ez a megállapodás a har­mincadik az olyan kooperá­ciók sorában, melyek az ipari szövetkezetek gazda­ságos exportjának növelé­sét szolgálják. A kőszegi és a kapuvári ruházati szövet­kezet például a Triumpn­céggel áll már jól bevált kooperációs kapcsolatban, melynek köszönhetően a Hungarocoopon keresztül az idén mintegy 7 millió nyugatnémet márka értékű női fehérneműt készítenek exportra. A szombathelyi Savaria Ruhaipari Szövet­kezet és a szolnoki Vörös | Csillag Ruházati Szövetke- 1 zet az NSZK-beli Brühl-cég férfinadrággyártó kooperá­ciós partnere, a soproni Ciklámen Ruhaipari Szövet­kezet és a Gyulai Szabók Ipari .Szövetkezete pedig az S-modelle cégnék! készít női ruhákat, kooperációs meg­állapodás alapján. A kooperációs kapcsolatok létrehozása mellett a Hun- j garocoop saját pénzügyi j alapjainak átadásával is \ elősegíti a gazdaságosan ex- j portálható termékek gyár­tását. A külpiaci igények ismeretében az utóbbi esz­tendőkben exportfejlesztés céljára hatvan szövetkezet­nek nyújtottak. összesen több mint 100 millió forin­tos támogatást, melynek eredményeként ezek a szö­vetkezetek megötszörözték exporttermelésüket. Ennek hatása a Hungarocoop kül­kereskedelmi forgalmának ( növekedésében is érezhető, } az idén eddig már több mint 50 millió dollár érté­kű forgalmat bonyolítottak le, főként ruházati termé­kekből. kemping- és kerti bútorokból, sportcipőkből, népi iparművészeti cikkek­ből. Kuvaitba például a tava­lyinál lényegesen több. jó áron értékesíthető gyermek­ruhát exportálnak. Az idei kuvaiti export ezáltal csak­nem kétszerese lesz a tava­lyinak Év végére a Hungarocoop nem rubelelszámolású kül­kereskedelmi forgalma a tervek szerint várhatóan el­éri a 100 millió dollárt, melyből a kooperációban gyártott termékek 30 száza­lékkal részesednek. (MTI) Munkában a diákok Gyárfás Mihály látogatása építő­• táborodban Az- idei nyái'on is sok diók dolgozik önkéntes ifjúsági építőtáborpkbab. Közülük, jó néhányan az iskolában ta­nultakat is hasznosítják, mi­közben segítenek a termelés­ben. Ezt a celt, szolgálják az úgynevezett szakmai építő­táborok, amelyek a vállala­tok, intézmények és az isko­lák jó kapcsolatai révén jö­hetnek létre és működhetnek sikeresen. Ezekben szakmun­kástanulók és szakközépisko­lások vesznek részt, akiknek az így eltöltött két hetet be­számítják a szakmai gyakorr latukba, s egyúttal többet lát­hatnak, hallhatnak, ismer­kedhetnek a gyakorlati élet­tel. Falat raknak, betonoznak és ajtókat, ablakokat illesz­tenek a helyükre a diákok Szegeden, a Tolbuhin sugár­úti 600. számú Szakmunkás­képző Iskola szomszédságá­ban, a 624 számú Szakmun­kásképző Iskola készülő új épületében. Negyvenketten Csongrád megyéből; hódme­zővásárhelyi, makói,- szentesi, szegedi és csongrádi szak­munkásképző iskolákból jöt­tek, hogy szakmai gyakorla­tukból kéthetet a KISZ KB szakmai építőtáborában tölt­senek. Tizenkét gimnazista Hajdú-Bihar megyéből uta­zott ide,- hpgy részt vegyen a rnunkábap. A tábor eddigi három, turnusában dolgozó diákok összesen 1 millió 200 ezer forintnyi termelési érté­állítottak elő. A brigádok csatlakoztak a sárospataki gimnazisták építőtábori ver­senyfelhívásához, amelynek értelmében a felnőtt munká­sok normájának 60 százalé­ka helyett annak 70 százalé­kát igyekeznek teljesíteni. A lelkesedésnek meg is lett az eredménye, a felnőttek nor­máját is jócskán sikerült túlteljesíteni. A fiatalok helytállását bizonyítja az is, hogy a szabad szombatot ki­véve, minden munkanap át­lag 7 órát dolgoznak az épít­kezésen. Tegnap ellátogatott a tá­borba Gyárfis Mihály, az MSZMP Csongrád megyei bi­zottságának titkára és Bódi György, a KISZ megyei bi­zottságának első titkára. Is­merkedtek a táborozók éle­tével, eredményeivel, mun­kájával. Ezt követően Makó­ra utaztak, az ottani belvíz­védelmi építőtáborba. Elkí­sérte őket dr. Varga Dezső a makói városi pártbizottság első titkára, dr. Forgó István, a makói városi tanács elnöke és Binecz Sándor, a makói városi KISZ-bizottság titká­ra is. Gyárfás Mihály a szegedi szakmai építőtáborban Iraki küldöttség Budapesten A magyar—iraki gazdasá­gi együttműködési állandó vegyes bizottság 6. ülésével kapcsolatos előkészítő tár­gyalásokra Subhi Yassin Al­Samarae ipar- és ásvány­ügyi miniszterhelyettesneK. a vegyes bizottság iraki társalelnökének vezetésével csütörtökön iraki gazdasági delegáció érkezett Magyar­országra. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Mele­ga Tibor külkereskedelmi miniszterhelyettes, a -vegyes bizottság magvar társalelnö­ke fogadta Jelen volt Ab­dul Mahdi Al-Shalan. az Iraki Köztársaság budapes­ti nagykövetségének ügyvi­vője is. (MTI) Somoevi K'írolyné telv<stelei Munkában a makói belvízvédelmi tábor diákjai VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom