Délmagyarország, 1980. május (70. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

70. évfolyam 101. szám 1980. május i. csütörtök Ara: 1,60 forint A munkáról és önmagunkról május elsejei (AZ MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK MÁJUS l-l JELSZAVAIBÓL.) VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! I smét a munkát ünnepeljük. Május elseje tele a munka dicséretével, költői szimbólumaival. Alanya, a .dolgozó ember maga is jelképpé magasz­tosul. A munka verejtéke csillogó gyön­gyökké nemesedik, az izmok kisimulnak, a lekintet öntudatot sugározva fürkészi a távolságot, és már-már találni kell egy rendetlen vonást, egy makacskodó asz­Bzimmetriát, hogy összetartsa a valóságot, a megálmodott ideállal. Makacskodhat bennünk is a gondolat, az ellenvetés: majd holnap — az ünnep után — újra megindul a hajnali-reggeli áradat hogy a ..névtelenek" álmos és fáradt tömeg­ként elözönlik a nagy munkahely a tár­sadalom számukra kijelölt terepét, hogy tegyék azt ami nélkül nincs hierarchia, nincs .státusz, nincs hatalom, nincs pozí­ció és nincs kultúra sem. Ördögi alku: egy napért majd háromszázat! Ám mégis: nincs az a kajánkodás, amely tagadhatná az ünnep jogosságát. Az alkotás öröme, a dolgok feletti ura­lom ^zabadsagérzete, s a nyomába sze­gődő tágabb öntudat amely alapján majd évszázada éppen a maga számára vívta ki a munkás a munka ünneplésé­nek jogát az ünneplés önkéntessége — megannyi érv, hogy belássuk: a munká­val a munka világa ünnepli, becsüli és emeli társadalmi érvényűvé önmagát. Ezt a tartalmat pedig nem lehet sem kivül­röl ráerőszakolni, sem megtagadni tőle. Belülről nőtt ki, a munka elidegenedett társadalmi világából történelmileg is. „Alulról", hogy a társadalom úri és ha­talmi világára rákényszerítse saját ha­talmát és értékrendszerét Ezért nem tűri meg ma sem az ájtatoskodó, semlegesí­tett, állapotokat konzerváló mechanikus vissza-visszatérés léleknélküliségét éskül­sődlegességeit. Ünnepelni csak létező, valóságos eszmei és etikai tartalommal lehet, s ez alól a munka ünepe sem ki­vétel. De ugyanez az értékrendszer dacol azokkal az ellentmondásokkal is. amelyek mindmáig kisérik a munka társadalmi világát, és éles kontrasztokat képeznek a munka általános társadalmi és etikai tar­talma, valamint konkrét formái kőzött. Hiszen nem felesel-e mindmáig egymás­sal a „munka tette az embert emberré" elv a munkában megrokkantak szomorú látványával, egyes munkafajták butító monotóniájával? A megkövetelt intenzi­tás az emberformálás mértéket parancso­ló visszafogottságával? A specializáltság a sokoldalúság és teljesség eszményével?. A „pénzből élünk"-elv nemcsak cinikus, de piacot, üzletet járó, vagy éppen csa­ládi házra várók hétköznapi igazságaként a „munkából élünk" egyenlőtlenségeivel? Vagy éppen a kisebb-nagyöbb ügyeske­dők kérkedő tehetössége és kivételezett­sége, kihívó pökhendisége a munkából elők lehetőségének behatároltságaval? Egyéni fegyelmezetlenségek, abnormá­lis, „szabályt erősítő" elhajlások felna­gyított, rossz hangulatot keltő vagy szán­dékoló kisiklásairól lenne csupán szó? A társadalomtudomány tagadja ezt. Kategó­riái, amelyekből levezeti a valóság tarka jelenségvilágának e negatív oldalát, túl általánosak ahhoz, hogy az egészet a vé­letlenszerűségnek, vagy éppen a szubjek­tív rosszakarat szamlájára írhatnánk. Munkamegosztás a maga tagoló, hierar­chiákat eredményező formáival; áruter­melés, a maga külsődleges mércét és kö­vetelményt támasztó inértéktelenségével, „rossz végtelenjével", csak egyének és nemzetek vetélkedőjében győztesek és vesztesek, nyerőket és vésztőkét feltéte­lez — ezek azok az alapkategóriák, a munka társadalmilag és történetileg lé­tező objektív meghatározottságai, ame­lyekből kinő a társadalmi uralom és egyenlőtlenség minden modern disszonan­ciája. S amely a munka végleges felszaba­dítását még ott is egy hosszú és tudatosan végigviendő történelmi folyamattá oldja fel. ahol — mint a szocializmusban — e feladat közvetlen társadalmi célkitűzés­ként jelenik meg a politikai-tarsadalmi akarat szintjén. A munkamegosztást és az árutermelést nem lehet rendelettel eltün­tetni, sem puszta lelkesedéssel túlhaladni. Ünnepeljünk hát és adjuk meg magun­kat? Szocialista társadalmunknak aligha lehet ez a logikája. Igaz, a szocializmust mint a munka társadalmát ma már nem egyszerűen csak harmonikus és problé­mamentes valóságként idézzük meg a ma­gunk számára, hanem a „munka társa­dalma" meghatározásba egyre inkább be­leértjük a feladatok és követelmények bo­nyolult és korszakos jellegét is. Nem ígér­hetjük a magunk számára, hogy feloldjuk a munka egyoldalú erőfeszítéseket terem­tő, „mértéken felüli" jellegét; de azt igen, hogy ez az erőfeszítés és áldozat az élet minden területén megkapja, és egyre in­kább meg kell kapnia a maga társadal­mi- elismerését és felértékelődését. És ez korántsem kevés. Hiszen ez a munka nem szavakat igényel, hanem maradandó, ered­ményes — és sokszor a ma még nyerész­kedők és privilegizáltak lenézését, olykor ellenállását kiváltó — tetteket. Bátorságot, demokratikus intézményrendszereket nyil­vánosságot és társadalmi részvételt. A mindig újraformálódó társadalmi és tör­ténelmi körülményekhez mért társadalmi — politikai és közéleti — hozzáállást; köz­gazdasági számításokat, a munka társa­dalmi szervezetének állandó módosításait és a teljesítmény mindenkori, bürokrácia­mentes megbecsülését és a teliesítmény­nélküliség egyértelmű elutasítását Fejlett társadalmasult világunk bonyo­lult és szerteágazó rendszereiben a mun­ka felszabadítása csak e bonyolult rend­szerek közvetítőcsatornáin keresztül bizto­sítható. Ezeken keresztül őrizhetjük meg és teremthetjük újjá a' munka társadal­milag olyan fontos és nélkülönözhetetlen etikáját amely egyre kevésbé lehet ma már a közéletből kiszorult-kiszorított egyének életelve, mert egyre inkább e társadalmat magáénak valló, közéleti tu­dattal és öntudattal rendelkező egyének kötelességtudataként élhet csak tovább. X Tnnepeliük hát a munkát! Megidéz­ÜJ ve teljesítményeit, s a teljesítmé­nyeiben megvalósult alkotó em­bert. De ünnepeljük kritikával és önkri­tikával is. A már teljesített és még telje­sítetlen feladatainkról nem elfeledkezve. HÜLVELY ISTVÁN Á szegedi ünnepi program Reggel 6 és 7 óra között zeneszóval ébresztik ma, má­jus elsején Szeged lakossá­gát. Három zenekar, a Mun­kásőr, a MÁV és az Egye­sített Népizenekar járja a várost, hogy vidám dalla­mokkal köszöntse az ünnep­löket. Délelőtt 9 órakor, a város két különböző helyén gyüle­keznek az üzemek és az in­tézmények dolgozói. Ünnepi menetük a Széchenyi térre érkezik. Délelőtt 10 órakor — a felvonulás után — kezdődik a Széchenyi téren a nagy­gyűlés, melyen Havasi Fe­renc, az MSZMP Politikai Bizottságónak tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára mond ünnepi beszédet. A nagygyűlést követően az üjszegedi ligetben Vidám, zenés majális címmel kul­turális műsor várja az ün­neplőket. Délután 3 órakor a néptáncegyüttesek találkozó­ját rendezik meg az újszege­di szabadtéri színpadon. MOHÁCSI REGÖS FERENC RAJZA: MÁJUS A jó munka elismerése a munka ünnepe előtt Munkásgyűléseken, vállalati! üzemi ünnepségeken újabb gyárak, vállalatok, szövetkezetek kollektívái vették át múlt évi eredményeikért az elismeréseket Ujabb megemlékezé­seket tartottak Szegeden, Csongrád megyében is. Á Kőolajkutató Vállalat szegedi üzeme A kőolajkutatók jelentős feladatokat látnak el hazánk déli részén. Több mint ezer dolgozójuk vallatja a föld mélyét, hogy újabb és újabb szénhidrogénvagyont tárja­nak föl. A szegedi üzem dol­gozói elnyerték az Élüzem címet, s e kitüntetésért szor­galmasan megdolgoztak. Űj fúrásaik mennyisége 12.5, ré­tegvizsgálataiké pedig 23 százalékkal volt több, mint amennyit előre elterveztek. Rekorder fúróberendezéseket is számon tartanak: a feltá­rásnál az RD—60-as 33 ezer 200 métert teljesített, az ül­lési 23-as fúrási ponton az RD—32-es 2900 méteres mély­ségre 72 nap alatt ért el, de majdnem megduplázta az elvárható teljesítményt a szegedi 20-as ponton dolgozó RD—51-es berendezés, amely 2880 méteres ferdefúrását 50 nap alatt végezte el. A kutatóüzem szegedi dol­gozói tegnap délután ünnep­séget tartottak, ahol Szabó Sándor üzemvezető mondott beszédet. Az Élüzem címet tanúsító oklevelet dr. Ván­dorfi Róbert, a vállalat igaz­gatója nyújtotta át a szege­diek képviselőinek. A szo­cialista munkaversenyben is jeleskedtek a szegedi meden­ce olajbányászai, hiszen 37 kollektíva tett külön válla­lást a kongresszusi verseny során. Az üzem különben is kiemelkedően dolgozó bri­gádja, a Münnich Ferenc nevét viselő kollektíva ez alkalommal újból elnyerte a Vállalat Kiváló Brigádja ki­tüntetést, a brigádkitüntetés arany fokozatát négy kollek­tíva, az ezüstöt és a bronzot harminchat szocialista bri­gád vette át. Részt ve.tt az ünnepségen Pap p Gyula, a szegedi városi tanács elnöke, (Folytatás a ?. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom