Délmagyarország, 1980. április (70. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-03 / 79. szám

4 Csütörtök, 1980. április 17. 4 Hazánk felszabadulásának 35. évfordulója Kitüntetések, a jó munka [uMma (Folytatás a 3. oldalról.) íiek, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének, az Országos Filharmónia szólis­tájának; humanista, antifasiszta szemléletű verseiért, költői munkásságáért: Pilinszky János, József At­tila-dijas költőnek; klasszikus és mai balett­művek színreviteléért, ko­reográfus! eredményeiért: Seregi László. Erkel Fe­renc-dijas koreográfusnak, a Magyar Népköztársaság kivá­ló művészének, a Magyar Ál­lami Operaház balettigazga­tójának; a hazai bábművészet fej­lesztéséért. nemzetközi elis­mertetéséért, művészetpeda­gógiai tevékenységéért: Szilágyi Dezsőnek, az Ál­lami Bábszínház igazgatójá­nak. a Magyar Népköztársa­ság kiváló művészének; a szobrászatban, különösen a kisplasztikában elért ered­ményeiért: Vilt Tibor, Munkácsy-díjas szobrászművésznek, a Ma­gyar Népköztársaság kiváló művészének. Kiváló és érdemes művészek A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a szocia­lista kultúra fejlesztése terén szerzett kimagasló érdeme­ik elismeréséül, hazánk felszabadulásának 35. évfordulója alkalmából, többeknek a Magyar Népköztársaság Kiváló, illetve Érdemes Művésze kitüntető címet adományozta. A „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze" A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a ..Magyar Népköztársaság Kiváló Művé­sze" k'tüntető címet adomá­nyozta: Agárdi Gábornak, a Nem­zeti Színház Jászai Mari-dí­jas színművészének, a Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művészének. Avar Istvánnak, a Nemze­ti Színház Kossuth-díjas színművészének, a Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének. Balogh István Munkácsy Mihály-díjas alkalmazott gra­fikusművésznek, a Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének, Békés Andrásnak, a Ma­gyar Állami Operaház Er­kel Ferenc-díjas rendezőjé­nek, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének. Déry Gabriellának, a Ma­gyar Állami Operaház Liszt Ferenc-di ias magánénekesé­nek, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének. Fényes Szabolcs Erkel Fe­renc-díjas zeneszerzőnek, a Magyar Népköztársaság ér­demes művészének, Horváth Sándornak, a Jó­zsef Attila Színház Jászai Mari-díjas színművészének, a Magyar Népköztársaság érdemes művészének, Jancsó Miklósnak, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat Kossuth-díjas filmrendezőjé­nek, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének, Kékest Máriának, a Ma­gyar Állami Operaház Lisrrt Ferenc -díjas magán táncosá­nak, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének, Kolonits Honának, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat Ba­lázs Béla-díjas filmrendező­jének, a Magyar Népköztár­saság érdemes művészének, Kovács Andrásnak, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalát Kossuth-díjas filmrendezőjé­nek, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének, Márkus Lászlónak, a Ma­dách Színház Jászai Mari-dí­jas színművészének, a Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művészének. Maros Rudolfnak, Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nyugalmazott egye­temi tanárának, a Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének. Molnár István koreográ­fusnak, a Budapest Tánc­együttes nyugalmazott mű­vészeti vezetőjének, a Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művészenek. Marton László Munkácsy Mihély-díjus szobrászmű­vésznek, a Magyar Népköz­társaság érdemes művészé­nek Palcsó Sándornak, a Ma­gyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magánénekesé­nek, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének, Pongrácz Péter, Liszt Fe­renc-díjas oboaművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanszékvezető egye­temi tanárának, a Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének. Szabó Vladimír, Munkácsy Mihály-díjas festő- és gra­fikusművésznek, a Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének, Tarjáni Ferencnek, a Ma­gyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara Liszt Ferenc-díjas kürtművészé­nek. a Liszt Ferenc Zene­művészeti Főiskola egyetemi docensének, a Magyar Nép­köztársaság érdemes mű­vészének. Vámos Lászlónak, a Fővá­rosi Operettszínház Kossuth­díjas főrendezőjének, a Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művészének. Jászai Mari-díjas színművé­szének, Domahldy Lászlónak, a Magyar Állami Operaház magánénekesének, Fehér Miklósnak, a Víg­színház Jászai Mari-díjas diszlettervezőjének, Gaál Évának, a Magyar Állami Operaház Liszt Fe­renc-díjas magántáncosának, Gábor Pálnak, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas filmrendezőjének, Gémes Józsefnek, a Pan­nónia Filmstúdió Balázs Bé­la-díjas rajzfilmrendezőjé­nek, Gergely István Munkácsy­díjas belsőépítésznek, Győri Emilnek, a Pécsi Nemzeti Színház Jászai Ma­ri-díjas színművészének, Hara László Liszt Ferenc­díjas fagottművésznek, Ilaumann Péternek, a Ma­dách Színház Jászai Mari­díjas színművészének, Horváth Tivadarnak, a Vi­dám Színpad Jászai Mari­díjas színész-rendezőjének, Kaesz Gyuláné Lukács Kató grafikusművésznek. Kalmár Magdának, a Ma­gyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magánénekesé­nek, Kiss-Roóz Ilona, Munká­csy Mihály-díjas keramikus­művésznek, Kiss Sándor, Munkácsy Mihály-díjas szobrászmű­vésznek, Kurtág György, Kossuth­díjas zeneszerzőnek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis­kola egyetemi tanárának, Lehoczky Évának, a Ma­gyar Állami Operaház ma­gánénekesének, Lengyel Györgynek, a Ma­dách Színház Jászai Mari­díjas rendezőjének, Luzsicza Lajos, Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, Magyar Józsefnek, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat Ba­lázs Béla-díjas operatőr­rendezőjének, Németh József, Munkácsy Mihály-díjas festőművész­nek, % Németh Sándornak, a Fő­városi Operettszínház Jászai Mari-díjas színművészének. Pécsi Ildikónak, a Radnóti Miklós Színpad Jászai Mari­díjas színművészének, Plesnivy Károly, Munkácsy Mihály-díjas gobelinterve­ző iparművésznek, az Ipar­művészeti Főiskola tanszék­vezető egyetemi docensének, Ilados Ferenc, zongoramű­vésznek, a Liszt Ferenc Ze­neművészeti Főiskola egye­temi tanárának, Ragályi Elemérnek, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat Ba­lázs Béla-díjas operatőré­nek, Szécsényl Ferencnének, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas vágójának, Tordy Gézának, a Vígszín­ház Jászai Mari-díjas szín­művészének, Tréfás Györgynek, a deb­receni Csokonai Színház Liszt Ferenc-díjas magán­énekesének. Bz 1980. évi irodalmi és művészeti díjasok „0 Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze" A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a „Ma­gyar Népköztársaság Érdemes Művésze" kitüntető cimet adományozta: Bulla Fcrcncné Megyeri Gabriellának, a Magyar Te­levízió vezető rendezőjének, dr. Baross Gábornak, az Eötvös Művészeti Együttes Liszt Ferenc-díjas vezető­jének, Bozóky Istvánná Barta Máriának, a Szegedi Nem­zeti Szín h íz színművészé­nek. Benedek Árpádnak, a Jó­zsef Attila Színház Jászai Mari-díjas rendezőjének, Bcres Ferenc, Liszt Fe­renc-díjas népdalénekesnek, Csákány Mártának, a Pan­nónia Filmstúdió Balázs Bé­la-díjas szinkronrendezőjé­nek, Demeter Hedvignek a Miskolci Nemzeti Színház Április 4-e, hazánk felsza­badulásának 35. évfordulója alkalmából átadták az iro­dalmi és művészeti díjakat is. Az irodalmi és művészeti díjak 1980. évi kitüntetett­jei: JÖZSEF ATTILA-DÍJ Ágh István költő, Csaná­dy János költő, Csurka Ist­ván író, Domokos Mátyás kritikus, Görgey Gábor író, műfordító, Györe Imre köl­tő, Lázár István író, Szepesi Attila költő. ERKEL FERENC-DIJ Fetter Mária, a Muzsika című folyóirat felelős szer­kesztője, Hidas Frigyes ze­neszerző, Kocsár Miklós ze­neszerző, dr. Körtvélyes Gé­za, a Magyar Táncművészek Szövetsége főtitkára, Simon Zoltán, a Nemzeti Színház zenei vezetője, dr. Vargyas Lajos népzenetudós. LISZT FERENC-DlJ Geiger György, a Magyar Rádió és Televízió szimfo­nikus zenekarának trombi­taművésze, Jandó Jenő zon­goraművész, Matuz István fuvolaművész, Nagy János, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Szönyi Nóra, a Magyar Állami Operaház magántáncosa. Tokody Ilona, a Magyar Állami Operaház magánénekese. JÁSZAI MARI-DÍJ Andorai Péter, a Népszín­ház színművésze, Balogh Zsuzsa, a Budapesti Gyer­mekszínház színművésze, Bodnár Erika, a Nemzeti Színház színművésze, Bor József, a győri Kisfaludy Színház rendezője, Donnert Károly, a Magyar Cirkusz és Varieté artistája, Gálvölgyi János, a Thália Színház szín­művésze, Hámori Ildikó, • a Thália Színház színművésze, Hegedűs D. Géza, a Vígszín­ház színművésze, Kovács Zsuzsa, a Fővárosi Operett­színház színművésze, Paál István, a szolnoki Szigligeti Színház rendezője, Pákozdy János, a szolnoki Szigligeti Színház színművésze, Pataky Imre, az Állami Bábszínház színművésze, Pós Sándor, a Magyar Rádió rendezője, Radnóti Zsuzsa, a Vígszín­ház dramaturgja, Sándor Já­nos, a kecskeméti Katona József Színház rendezője, Timár Béla, a Madách Szín­ház színművésze. BALÁZS BELA-DIJ Bednai Nándor, a Magyar Televízió rendezője, Czipauer János, a Pannónia Filmstú­dió filmvágója, Deme Gábor dramaturg, a Magyar Tele­vízió osztályvezető-helyette­se, Horling Róbert fotómű­vész, a Magyar Távirati Iro­da művészeti vezetője, Kar­dos Ferenc, a Magyar Film­gyártó Vállalat rendezője, Nagy József, a Magyar Te­levízió operatőre, Neményi Ferenc, a Magyar Filmgyár­tó Vállalat operatőr-rende­zője, Pásztor Erzsi, a Magyar Filmgyártó Vállalat színmű­vésze, Vitézy László, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat rendezője, Wieber Marianna, a Magyar Televízió jelmez­tervezője. MUNKÁCSY MIIIÁLY-DÍJ Borbás Tibor szobrász- és éremművész, Dienes Gábor festőművész, Diószegi Ba­lázs festőművész, Fürtös György keramikusművész, Horváth György művészet­kritikus, Minya Mária ipar­művész, keramikus, Molnár Árpád ipari formatervező, Nagy Gábor festőművész, Paizs László szobrászművész, Szabados János festőművész, Verebi Sándorné nyomott­anyag-tervező, Veszprémi Imre szobrászművész. (MTI) Csongrád megyében. Szegeden tegnap, szerdán folytatódtak a megemlékezések fölszabadulásunk év­fordulója alkalmából. A munkában élen járóknak ki­tüntetéseket, jutalmakat adtak át. Tegnap délután Szegeden, dulásunk 35. évfordulójáról, az MSZMP Csongrád me- Ünnepi beszédet Vincze Já­gyei Bizottsága székházában nos, a megyei pártbizottság is megemlékeztek felszaba- politikai munkatársa mon­dott. Az ünnepi megemléke­zésen, amelyen részt vett dr. Perjést László, a megyei ta­nács elnöke is, dr. Komócsin Mihály, az MSZMP Közpon­ti .Bizottságának tagja, a me­gyei pártbizottság első titká­ra kitüntetéseket nyújtott át pártmunkásoknak, tanácsi dolgozóknak a szocialista tár­sadalom felépítéséért több évtizeden keresztül folytatott kiemelkedő politikai munká­jukért. A Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetésben része­sült: Bile Vince nyugdíjas (Szeged), Köteles Sándorné nyugdíjas (Makó). A Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetésben ré­szesült: Almási Lajos, a MÁV szentesi 8. számú épí­tésvezetőségének alapszerve­zeti párttitkára, Farsang Fe­renc, a derekegyházi községi pártvezetőség titkára, Gát­szegi István, a szegedi váro­si párt-végrehajtóbizottság tagja, Molnár Mihály, a deszki Maros Tsz párttitkára, dr. Végh Gyula, a megyei pártbizottság osztályvezető­helyettese. A Munka Érdemrend bronz fokozata kitüntetésben része­sült: Balázs Károly, a HÓD­GÉP makói gyárának alap­szervezeti párttitkára. Haja­gos Ilona, a szegedi Minősé­gi Cipőgyár pártvezetőségé­nek tagja. Lengyel Bélápé, a megyei pártbizottság ok­tatási igazgatóságának ta­nulmányi csoportvezetői e, Nagy László, a HÓDGÉP Vállalat volt párttitkára, Szabó Imte. a megyei párt­bizottság volt fegyelmi refe­rense. A honvédelem érdekében kifejtett politikai és gazda­sági tevékenységéért Berta István, az MSZMP Szeged városi Bizottságának titká­ra a Haza Szolgálatáért Ér­demérem ezüst fokozata; Soós Dénes, a vásárhelyi vá­rosi tanács vb főelőadója és Török Imréné, a szentesi városi tanács vb csoportve­zetője Honvédelmi Érdem­érem kitüntetésben része­sült * A szegedi felsőoktatási in­tézmények többségében teg­nap, szerdán tartották meg az ünnepi megemlékezéseket. A József Attila Tudomány­egyetemen, az aulában meg­tartott ünnepségen dr. An­talffy György rektor adta át a kitüntetéseket. Dr. Tóth Lajos egyetemi adjunktus (jogtudományi kar) Kiváló Munkáért kitüntetést kapott. Az egyetem oktatói és dol­gozói közül összesen tizen­hármán most kapták meg a 25 éves folyamatos munka­viszony után járó törzsgárda aranygyűrűket. A Felsőokta­tási Tanulmányi Érdemérem idei kitüntetettjei: Barta Miklós és Fodor Zsuzsanna matematikusok, valamint Er­dei Klára magyar—francia szakos középiskolai tanár. A Szegedi Orvostudományi Egyetem ünnepségét az új oktatási épület előadójában tartották meg délután. Dr. Petri Gábor rektor adta át az egészségügyi miniszter ál­tal adományozott Kiváló Munkáért kitüntető jelvénye­ket Felső Pálnénak, a bőr­gyógyászati klinika intézet­vezető főnővérének, dr. Fü­löp Szilveszter osztályvezető­nek, Juhász Imre szakmun­kásnak, dr. Nehéz Mária egyetemi adjunktusnak. Sza­bó István épületgépésznek. Nyugállományba vonulásuk alkalmából ugyanezt a ki­tüntetést kapták: Bubori Ist­vánná, Papp Sándorné elő­adók és Tóth György labor­asszisztens. Miniszteri dicsé­retben részesült dr. Bakacsi Gyula egyetemi adjunktus, Fekete Ilona előadó. Kishal­mi Zoltán technikus, Kiss Tamás fogtechnikus, Ördögh Istvánná dr. egyetemi tanár­segéd. Ponyeczki Rozália mű­tőasszisztens, Becsky Balázs fotótechnikus, Kohajda Mik­lósné főszakács. Egyetemi ta­nulmányai során elért kiváló eredményeiért a Felsőoktatá­si Tanulmányi Érdemérem kitüntetésben részesült dr. Bérczy Judit orvos. A Juhász Gyula Tanárkép­ző Főiskola az Ifjúsági Ház­ban tartotta a felszabadulá­si emlékünnepséget, tegnap délután. Dr. Nagy Antal fő­igazgató-helyettes adta át a Kiváló Tanárjelölt kitüntető okleveleket negyedéves hall­gatóknak: Paál Máriának, Pappné Márton Katalinnak, Szentirmai Lászlónak és Tüs­ke Magdolnának. A Jó ta­nuló — jó sportoló verseny idei első helyezettjei: Magó Andrea és Gál Ferenc. Az Egészségügyi Főiskola szegedi tagozatának oktatója, Wagner Istvánné adjunktus Budapesten, a főiskola köz­ponti ünnepségén vehette át tegnap a Kiváló Munkáért kitüntetést. * A Munkásőrség megyei ün­nepségét tegnap délután ren­dezték. Koczkás Ferenc me­gyei parancsnok és a megyei párt-végrehajtóbizottság kép­viseletében megjelent dr. Ágoston József adott át ki­tüntetéseket. Ezzel egy idő­ben Budapesten a Munkás­őrség Országos Parancsnok­ságán vettek át szegedi és Csongrád megyei munkás­őrök és aktivisták kitüntető címeket. Fükő József, a sze­gedi városi egység parancs­noka a Kiváló Szolgálatért Érdemrendet kapta meg. a Haza Szolgálatáért Érdem­rend arany fokozatát vette át Sebestyén István, a csongrádi városi pártbizottság titkára. Kiss Lajos, a vásárhelyi pártbizottság osztályvezetője. Szegeden a Haza Szolgá­latáért Érdemrend arany fo­kozatát Katona Lajos, a me­gyei törzs, Falkenstein Já­nos. a Szeged városi egység, Ágoston János, a vásárhelyi egység és Gaál Sándor, a szentesi egység munkásőre kapta meg. Az érdemrend ezüst fokozatának kitünteté­sében részesült Nohel Vilmos, a Szeged városi egység sza­kaszparancsnoka, Bárány Ist­ván szentesi századparancs­nok, Cschák Tamás, a sze­gedi járási, Bökönyi Lajos, a makói járási és Szögi Péter, a csongrádi városi egység munkásőre. Bronz fokozatot kapott Csánk Tamásné, a megyei törzs munkásőre, Kunyik Im­re, a Szeged városi egység századparancsnoka, Gera Já­nos, a szegedi járási egység munkásőre, Körömi Albert, vásárhelyi szakaszparancs­nok, Gráf Zoltán makói és Sebestyén Gáborné csongrádi munkásőr. * Szegeden, a városi tanács­nál tegnap délelőtt ünnepé­lyes keretek közt adta át Prágai Tibor tanácselnök­helyettes a városban kiemel­kedő szolgáltatótevékenysé­get végző kisiparosoknak az Ipar Kiváló Mestere címet. A kitüntetett mesterek: Zombori György szobafestő­mázoló, Süli Károly cipész, Maróti Mihály asztalos. Sze­keres Imre cserépkályha-ké­szítő és Mészáros János gépjárműjavító és -szerelő. * A Dél-magvarországi Áramszolgáltató Vállalat szegedi központjának fölsza­badulási ünnepségén Vajda György, a vállalat vezér­Igazgatója Fejér Levente hálózatfejlesztési csoport­vezetőnek a Kiváló Mun­káért miniszteri kitüntetést adta át. A vállalatnál im­már 35 év óta dolgozó Sza­bó Sándor, dr. Paku Mihály, Rovó Ferenc, Gazdagh Fe­renc és Bárkányi Márton Felszabadulási Emlékplaket­tet vett át. A Magyar Kábelművek szegedi gyárának dolgozói közül Kiváló Munkáért mi­niszteri kitüntetést kapott: Godó Mihály gépmunkás és Varga Imre villanyszerelő. Tizenheten lettek a vállalat kiváló dolgozói. A Szegedi Paprikafeldol­gozó Vállalat április 2-i ün­nepségén Kiváló Munkáért kitüntetéssel jutalmazták Bódls Jánosné konzervgyár­tási csoportvezetőt. Bezdán Józsefet, a malomüzemrész művezetőjét és Kovács Bé­lánét, a makói részleg be­tanított munkását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom