Délmagyarország, 1979. november (69. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-07 / 261. szám

Szerda, 1979. november 7. 3 ünnepi A Szabadság moziszínház­ban rendezett ünnepséggel emlékezett Szeged lakossága tegnap este a Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom 62. évfordulójára. A Magyar Szo­cialista Munkáspárt Szeged városi és szegedi járási bi­zottsága, a Csongrád megye' és a Szeged városi tanács, a megyei és a városi népfront­bizottság által rendezett megemlékezésre meghívást kaptak üzemek, intézmények, termelőszövetkezetek dolgo­zói, munkásmozgalmi vete-' ránok. szocialista brigádta­gok. társadalmi és tömeg­szervezetek dolgozói, vezető képviselői. Az ünnepság nyitányaként, elhangzott a magyar és a szovjet himnusz, majd Fo­dor István, a Csongrád me­gyei tanács vb szegedi já­rási hivatalának elnöke kö­szöntötte a meghívottakat. Az elnökségbe meghívták Tóth Szilveszternét. az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagját, dr. Pétri Gá­bort, a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának tag­ját. a SZOTE rektorát, dr. Komócsin Mihályt, az , , , , . . . ... MSZMP Csongrád megyei bi- Lac:l István gumigyári szo- előrelendítettek az emberi zelmeiből a szocialista haza zottságának első tittcárát dr cialista brigádvezetőt, Mol- haladást, hanem — mind az újjáépítésének és a lelkek Petrik István* a m°gyei ta- nár sá-ndoro a Hazafias Nép- ideig — az egyetlen, amely meggyógvításának tettereje nács elnökhelyettesét Török front mei?yei bizottságának világos célként jelölte meg, bontakozik ki. Józsefet, a Szeged ' városi 3i.tkápát>. °sk? üajosnét, a s egyben feltételeit is meg- _ A második világháborút pártbizottság első titkárát, kánegyan partszervezet tit- teremtve elindította az osz- köVető évek a szocializmus Papp Gyulát. Szeged megvei kárát' .Palü * ?Ióné.1'az tályelnyomásnak, a kizsák- világrendszerré növekedésé­város tanácsának elnökét, szegedl, sz°Ydg.yá.rt P^bizott- mányoiás valamennyi for- r,ek esztendői. A kapitaliz^ Jáhni Lászlót, az MSZMP sa?ának titkárát Paszhne majanak felszámolását. Vé- mus tucatnyi országban lett szegedi lárási bizottságának ™e.szar,os. • KISZ,„sz®- «« keIIe* vetni annak a történelmi múlttá, s .a fel­első titkárát, dr. Antalffy gpdl.( já„r,ásl bizottságának tit- képmutató, s milliónyi em- szabadult népek épitőmun­Oyörpyöt, a JATE rektorát, sze" beri gyötrelmet előidéző tár- kája már a szocialista jövő­dr. Balogh Rózsát, a Kór- gedl h?"Yéd „híyorség paT sadalml rendszernek, amely- nek szóit. ház-Rendelőintézet pártszer- •"ancsnokát Takacs Imrene ben _ Juhász Gyula szavai­j Átadták a SZOTE új épilEeteit Három új létesítménnyel epület nagyban enyhíti a I gazdagodolt a Szegedi Or- . helyiséggondokat , vostudomúnyi Egyelem, bír- A klinikai központi labo­tokukba vehetik a Dóm téri • ratorium a betegellátás fel* 'oktatási épületet, a II-esszá- teteleit javítja. A . többféle ! mú belgyógyászati klinika új laboratóriumi szakvizsgálat emeleteit, valamint a klini- végzésere alkalmas épület kai központi laboratóriumo­kat. Az ünnepélyes átadást teg­nap, november 6-án délelőtt, az oktatási épület reprezen­f talív előadótermében tarlot­háromszinles, 30 millió fo­rintba került. A kórtermek zsúfoltságá­nak enyhítése erdekében a (l-es számú bel- és bőr gyógyászati klinikára két új ták. Ott volt dr." koncz Já- emeletet építettek. A kórtór­Az ünnepség elnöksége. Dr. Székely Sándor ünnepi beszédét mondja vezetőnek titkárát. Bibóklst- * .képvlsel°t' val - „a jóságot és szere- hazánk iSa ts meghS vánné orszáegyűlési képvi- TóthJánosneLn járási párt- telet... beszélték, dalolták, kamara is meghozta selőt, Bódi Györgyöt, a KISZ bizottság tagjai szocialista zenélték és faragták, és fes­megyei bizottságának első bngadvezeot és dr Zapo- tették, és játszották, és az titkárát, Börcsök Szilvesz- J Deíwnet a szegedi fórra- erőszakot, a hatalmat, gya­fert. Ásotthalom községi f^T^SS^ ko-lták " pártbizottságának Csicsely Máriát, a Ruhagyár szocialista brigád­vezetőjét, Fülöp titkárát harcosát.. Ugyancsak az el- Az ünnepség szónoka a Szegedi nökségben f°glaltak helyet a továbbiakban arról a fórra - . szovjet vendégek. J„I„Í . z.. a felszabadulást, s ezzel a lehetőséget, a társadalmi fej­Jödés szocialista fordulatá­nak megteremtéséhez. Még egy hónapja sincs, hogy fel­idéztük városunk félszabadu­lu77ti li \ >." Tásának 35. évfordulóját. Sze­I Dngaa- i» ** -—-—«,---- dalmi fellangolasrol beszélt, oqJ „ . . 1 ffx. Ünnep beszédet dr. Szé- ameiv Októh-r hatására f * rnlnt az eiso m&gVar nek titkárát dr. Gábor Mik- rJJlotl* s ^gidézte 1919 magyaror- S^Tündtóó^ mntiaTeU lósnit , Szegedi Élelmi- mondott, majd az ünnepség S2Ógi ragyogását. í™"* J"1"01?0 J^^Jí?1 tósnét, a Szegedi Élelmi- Internacionálé­szeripari Főiskola főigazgató- f'S, r. tl őSf ját, Havalecz Istvánnét, a val zarult Ezutan emlekmu~ szegedi forradalmi munkás­mozgalom régi harcosát, dr. Kelemen Miklóst, a Csong­rád megyei Rendőr-főkapi­tányság vezetőjét, Koczkás Ferencet, a megyei munkás­nos, a Csongrád megyei párt­bizottság titkára. Török Jó­zsef, a Szeged városi párt­bizottság első titkára, dr. Hu­tás Imre egészségügyi mi­niszterhelyettes, Bányainé dr. Birkás Mária, a városi tanács elnökhelyettese. dr. Hős Erzsébet, a tpegyei ta­nács vb egészségügyi osztá­lyának helyettes vezetője. mekben és laboratóriuma; ban plasztikai sebészek, bel­gyógyász szakorvosok, ha"­matológusok ós kardiológu­sok dolgoznak, s 12 ágy áll a betegek rendelkezésére. Ezt követően dr. Petri C.á­ber rektor emleklapot adott át a tervezőknek, s az épi. tőknek: Tarnai Istvánnak, az oktatási épület tervező jé­•••üa^HMia YV . , . , , n . i nek. Nagu Jánoson -, a ünnepi beszedet dr. Petn .,,,," r nlkai laboratórium tervező­Gábor, az orvostudományi mérnftkének Dönczi. András. pgyete£„ •• r,Co °ra m°n" nak, a Szegedi Magas- és dott Köszöntötte a megje- Mé,'vép(t6 vállalat épttésve lenteket. köztük az u, let e- zetöiínek, Szűcs Tibornak, a s tmények tervezésében és Ua és M(MvéoítíS DÉLTERV3 D^I "rmtvala° VálIa'at művezetőjének °?J:T-RE1„ -W®*/**. LELÉP mint a Szegedi Magas- és Mélyépítő Vállalat vezetőit és dolgozóit. Az újonnan el­készült épületek — emelte ki ünnepi beszédében — jelen­tősen hozzájárulnak az or­vosképzés javulásához, s a magasabb szintű betegellá­táshoz. Az új négyemeletes £ ™ Huíáslmre minisz oktatási épületben szemíná riumi termek, laberatóriu művezetőjének. Szabó Dezső­nek. a DÉT..ÉP kőművesének. Kocsis Andrásnak, a SZOTE gazdasági hivatala főosz­tálvvez.etőjének és Radócz Zoltán nak, a gazdasági hi­vatal osztályvezetőjének. A kitüntetések átadása mok segítik az orvostudo­mányi és társadalomtudomá­nyi tanszékek munkáját. Kü­lön helyet kapott a szakdi­daktikai csoport. A 62 mil­lió forint értékű, esztétikus hez. terhelyettas tolmácsolta az egészségügyi miniszter üd­vözletét. köszönetet mondott az építőknek, sok sikert k: vánt az* oktatóknak, a klini kai dolgozóknak és a hallga­tóknak az új létesítménvek­sor következett, melyben közreműködtek a Szegedi Nemzeti Színház művészei — Kovács János, Király Leven­te, Máriáss Melinda, Nagy Zoltán; rendező: Hules End­re — és a Ságvári Endre szagi ragyogását. hazánkban. A Nagy Októ­— Tizenhét hónappal az berre emlékezve tisztelettel Októberi Forradalom kez- köszöntjük azokat az idősebb dele után hazánkban. Ma- elvtársainkat itt, ebben a gyaror.sz.agon a forradalmi teremben is, akik bátor és proletariátus akaratából ki- hű harcosai voltak 62 evvel kiáltják a Magyar Tanács- ezelőtt, hazánk és városunk köztársaságot. Népünk tör- felszabadulásakor és ázóta is, ténetének e dicső napjai ma is a kommunizmus ügyé­őrség parancsnokát, Kovács gyakorló gimnázium énekka- 'S^-ották, hogy a szocialista nek. Sándort, a Szakszervezetek ra Szécsi József karnagy ve- „, 1 Jf" Az ünnepség Megyei Tanácsának titkárát, zetéséveL Dr. Székely Sándor inneni beszéde — Vannak olvan történél- francia . talán a csodák lenség a történelemben, ha- ^Vetó fe­ügye. És bár a^nagya/ szo* f -.emlékezését: cialista forradalomra láma- _ A NaSY Októberi Szo­dó külső erők akkor vérbe clallsta Forradalomra emlé­fojtották a Tanácsköztársa- kezve jutónk el a máig. így Ságot, ezt az igazolást már tóLmk el jelenlegi tenniva­remmi sem tudta kétségbe tóinkig. Partunk vezetésével, vonni, mint ahogy azt sem, szilárdan a maxizmus—leni­hogy népünkben ott élt a re- "izmus. eszméire támaszkod­mény: az ellenforradalom va épltl "epünk a szocialista tobzódása már csak átmene- -10vőt. Most bonyolultabb külső és belső körülmények között, mint néhány évvel ezelőtt. — Kongresszusra készü­lünk. Pártunk számba veszi Az orvostudományi egyetem Dóm téri oktatási épület* ti, időleges, s a szocializ­., .... .. „ mus végérvényesen el fog mi események, amelyeket es regek földje lesz' Orosz- érkezni hazánkba nemcsak egyes népek, ha- ország. _ Miként a magyar prole­nem az egész emberiseg — A társadalmi ugrás va- (ariátus az egész yilágmun­számom tart — ezzel a gon- lóban nagyobb volt minden káSosztál?a is pontosan meg- az eredményeket és a fogya-i dolattal kezdte ünnepi meg- korábbinál. A Nagy Októberi értette Lenin szavait* A tékosságnlrat és szigorúan a 1 ml ékezését dr. Székely Sán- Szocialista Forradalom tör- t-ke nemzetköi erő Legyő­dor — s az egész emberi ténelml nyitánya egy merő- 7éséhez a munkások nem­nem sorsára hatást gyakorló ben új típusu társadalmi zetkÖ7i szövetsége nemzet­c. Kirajzolódtak ' kiemelkedik századunk ele- az emberiség „valódi törté­jének szülötte: a Nagy Ok- reimének" — ahogyan Marx tékosságokat és szigorúan a I realitásokra építve határozza meg a soros, vérehajtandó és előrevivő feladatokat. Kül­történelmi tettek közül is fejlődésnek.^ Kirajzolódtak közi testvérisége szükséges !*' ső gazdasági feltételeink ne­nemzetközi imperia- bézzé váltak. Le keU hán-— A 1 izmus lóberi Szocialista Fórrada- nevezte a győztes szocialista '^^eSm^szocia8^- bizonyos illúziókat, és ­lom, amelynek most ünne- forradalmat követő idősza- ai.SZ„„alí'Z amint Kádár János elvtárs tanunk elképzeléseinkről lom, amelyne! peljük 62. évfordulóját. Hl- kot - a kézzel fogható táv­szen ez a forradalom nem iatai. és megkezdődött a csupán az orosz nép szá- gyötrő, antagonisztikus el­mára hozott történelmi meg- lentmondásokkai. véres kon­újulást és nem is csak egyet- fliktusokkal eredendően ter- 7"'1 len lépcsőfokot jelentett az hes „előtörténet" lezárulásá­mus fejlődésébe, és az in- amint Kádár János elvtárs kudarcai után figyelmeztetett — egy pilla­natig sem szabad tűrni vé­leményeink, megítéléseink dogmává merevedését, ha­nem az élet újonnan szüle­tett kérdéseire mindig a ne­végső leszámolásra készül. Még nem egészen 24 esz­tendős a szovjet állam, ami­a legkeményebb próba­len lepcsoioKoi JELENTETI az UN „C WTUT ICMIUMM- tételre kényszerítik 1941 iú- tett kérdéséire mindig a ne­emberiség fejlődésében. Az nak szakasza. Ha az emberi . .. ' akkori világ kik megfelelő választ kell éles szem már az e.semá- cselekedeteknek a régi tár- ereiét kt nyekkel egy időben észreve- sadalmakban az volt a mot- ^gna°ypbp ™ ka_ szí. hogy valami páratlan l^ hogy a bennük élő ^ ^^nTegS­történelmi fordulat megy emberek „teszik, de nem végbe, amelynek hatásai tá- tudják", akkor ez most egy voli századokra szólnak. Az csapásra megváltozott. Az ^KSSví*'SezTveti gSr^art^ lltt^s ^szocialista társadalmi rend- véghezvivői_az ő^etadataik megtalálni. — Az emlékek arra hív­nak fel, hogy feladatainkhoz madják a Szovjetuniót az- ugyanazzal a forradalmi zal a nyíltan hangoztatott hévvel kell hozzáállnunk, céllal, hogy megsemmisítsék amilyennel a forradalom papírra a következő monda- megírta — „teljes tudatos­tokat: „Mi itt. a váradi vil- sággal maguk csinálni tör­lanylángnál el se tudjuk ténelmüket." S ez a tudatos­képzelni. mi folyik ottan, ság valamennvi ember fel­Azok a hírek, amelyek ke- szabadítását tyzte ki célul, szert hoz 1917-ben. Elvhűség és — 1915. május 3-án Euró- elkötelezettség a kommuniz­pában újra béke van. Aszó- mus nagy ügye mellett for­cialista társadalom kiállotta iadaimi szellemmel szövi át a próbát és leverte a léte el- a mi tevékenységünket is. • kínkbír érkeznek csak se1- 'függetlenül a ' nemzetiségtől, len törő roppant erőket. A Feladataink bonyolultak és tetik milyen lázroham és vallástól, vagv a társada- világtörténelmi győzelem nehezek, megoldásukhoz le ­törés rázza a Utáni testet. lomban elfoglalt helytől. mámoros örömének és a 20 kesedes és a jovobe vetett meTv mé? akar gyógyulni, - Nem pusztán egy volt millió apa. testvér és gyer- b.zalom szükséges. Október & élni akar az orosz nép léhát Október a nagy fórra- mek elvesztése fölötti fáj- ügye erre is kötelez bennun­nagyobb ufirást tett mint a dalmak sorában, amelyek dalomnak mélyen emberi ér- ket Somogyi Károly né felvétele Az oktatási épület első emeletének folyosója zoruzsisi A Nagy Októberi Szocia- a Széchenyi téri szovjet hős! lista Forradalom 62. évfor- emlékműveknél. Délelőtt u dulójának tiszteletére az órakor a Dugonics temni MSZMP Szeged városi bi- ben levő szovjet hősi < zottsága, a Szeged városi ta- lékműnél koszorúznak, a R nács és a Hazafias Népfront kóezi téri Lenin-szoborn I városi bizottsága ma, szer- pedig 11 óra 45 perckor ke/­dán délelőtt 11 órakor ko- dődik a koszorúzási ünnep­szorúzási ünnepséget rendez ség. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom