Délmagyarország, 1979. augusztus (69. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-25 / 198. szám

Síomfet, 1979. augusztus 25. 7 ADÁSVÉTEL nagy virágú, fehár jáclnthagymák (Iúpoceaoe) vlrAgokwtás­r» u szaporításra kap­hatók. Icbocfci, Odasa­u* 17/8. IL eme­lat 7. X Zongora eladd Varira, u. 22/B. fdldstint L X 25000 hteras olajtartály eladd. Érdeklddnl: Má­rahalom, Délibáb a. 32 Telefon: 81-141. rn.it X 2 CV gépkocsi eladd. , .Százeeer 6677" Jsllgé­re a Sajldbátba X 1260-gg Zsiguli 0) mű­szakival eladd. Érdsk­iödau; 8—16 dra között a 1I-326-Ö* telefonszá­mon. X Egy darab 5 tonnát bil­lenői. 1 db 3,5 tonnás fixplatós lovas kocsi el­add. Érdeklő,'htt: Tápé, Beszterce n. é. égées nap. X ltéé-ae Zslgnll éledd. Érdeklődni: 17— 16 dre között, április é. htja 13. I. 1. X Megkímélt MOd-ae ZM­gufl 11883-lg érvényes müseakjval) eladd. Sze­ged, Határőr ». 3 (Ybl M u. mellett). Érdek­lődni: szombat, vasár­nap epése nep, hétkőa­nep 17 drétdl. IM-ee 1300-as Zsiguli 1181-lg Vlawi itatva el­add. Ssaged, Ybl Mlklde a. 18. Juheaz. (n. Kór hagal agamban.) UF-e 1300-as ZslguU, fe­hér. korrózldvédett, kifo­gástalan állapotban el­add. Érd: Joó. Oskola «. B. Bejárat: Balta u. 8. Eladó Matador orgona. 1 * filftar. Vermona 30 W-oe erősítő Székely aor 21. V. Egy magyar komondor eb eladd. Érdeklődni: Deszk, Damjanich e. II. 0773. vll­lanrtónbely, gázr»ee«. — Algpd. Bővény Mtea 3. NSB« deüktdl gyönyörű német jnbáeekatye köly­kök kaphatdk:, sporttáral áron. Érdkelddnl: Sasge­dl Kutyakiképző Iskola. Vasárnap 8—13 őrá lg. — Nigy Léjosnénál IW-s Lada garaastnozoit, hároméves műszaki rtos­gával aladé. Érdaklddzil: Budapesti krt. J//L. Lej­tó " ra' Be.. Trabant el­add. Tarján 817. ép. B. X. ex. 8. Érd.; 5 dre ii tán. Faragé**, eranyoaott kép­rámát keresek. Ármeg­jelöléssel. „Oobellnkép — eoes- Jetlgáre a Sajtó, házba 22* V-os hegasetótranml fonnátór, villanymotor, kompresszor ás Wartburg alkttréseak eladók. Zé~ kány B. 13 Negyvenöt négyzetméter Üvegház ktjldnbOzö mé­retű akváriumok eladök. Érd.: Éaxakl városrége 322/A. Kulcskészltdnél. Wartburg 383 DL fehér színű, megkímélt álla­potban, garázsban tar­tott. Igényesnek eladd. Saeged, Székely sor 1S/B. Ifi 18. Telefon: 18-833 Egy Jd állapotban levő egyszárnyg* ajtó ás egy öntöttvas fürdőkád el­add. Deák Dezső, ÚJ­sseged, Lövölde u. 97/A. Egyeldalat gsrtésőnete­tö eladó. Karikás Frt­gyeg B. 18. «| 88 db l.áxl m-es hullámpala és I db ab­lakot bejárati ajtó el­add. trjszegad. Maros­tól n. 3t/B. alatti éptu kezésen. Oréetee szűLöktöl seár­mazó német Juhász kis­kutyák eladók Oyálarétt Éegnn B. 1/B. Garázsban tartott 1,(100­as Volkswagen Jd álla­potban eladd. Szamos u. 1/B. X. 37 1788-aa Opel Rekord 1 éves RÜssakl vlsegávsl, J« állapotban eladd, vagy kis kocsira elcseré­lem. Domassék, Rdnsa Ferenc u. 3. Igényaeaek eladd 7 da­rabos erdélyi étkezőgar­nitúra tömör tölgyfából, új állapotban Érdeklőd­ni: Békés-Tar hosl Ne­veiőÉ-ábonban. Dobóék­nál. FIA* 128-as príma ál­lapotban eladd. Tisza LsJoa u. 17 x új állapotban levő ve­lúr panorámás bábakocsi ez szőrmés kocsizzák el­add. Nemastakacs B. 8/B 1U 8. x Klfegáatalan állapotban levő sárga panerámás babakocsi eladd. Érdek­lődni: 19 6ra után. Sül­iért sgt. áá/B. 1. 3. Éerfekoiá Irancla Ma­llgand rendszerű, eladó. ÉrdefclMnl: 18-633 tele­fonon, naponként 8—11 áráig. _» Magánbás eladd. ÚJsae­god. Műhely u. Iá. Részben gyümölcsös 3x800 n-öl eladd. ÚJ­sztged, Lövölde u. (0. Levegőkompresszor, ola­jos hordók 1300 1-as olajtartaly eladd, újsze­ged. Műhely u. 18. Gyönyörű díszítésű va­dászfegyver 16/85-öe el­add. Vásárhely, PetófI utca 18. ALBÉRLET Cres szoba, konyha, há­taspár öak albérletbe ki­add. Tápé, Törökverő B. 81. X Bérelnék egy üres kom­fort nélküli kis házat, házrészt Szeged környé­kén. vagy bármelyik te­lepén. „Viz-Villánnyal 6003" Jeligére a Sajtó­hásba. X Egyszobás összkomfort cs üres lakást keres, fiatal házaspár egy gyerekkel, két évre. „Négyéves la­kásigénylésünk van 13300" Jeligére á Hir­detőbe. X Egyszobás, Összkomfortos lakást bérelnék a Belvá­rosban. „Sürgős 8790" Jeligére a Sajtóházba. X Fiatal Igényes dolgozd nő külön bejárató, für­dőszobás, gázfűtéses, le­hetőleg belvárosi al­bérletet keres. „Mielőbb 13 356" jeligése A Hir­detőbe. X Különálló utcai magas­földeslntes, szoba, kony­ha, spájeos lakás, üre­sen 3 évre albérletbe ki­add. „Mátyás tér 6166" Jcllgére a Bejtőháebá. Bútorozott szoba, fürdő­szoba-használattal kát diáklány részére, Pető­fllléJepcn kiadd. Érd.: Béczűr Gyula B. 48. Udvari, külön bejárató szoba, kouyhahassná lat­tal kiadd, 2 nő. vagy gyermektelen házaspár­nak. Érd : egész nep. Szöreg, Bokréta B. 4. (Buszvégállomás). Úron szoba, fürdősaoba­haszni lattal kltdd. — „Készpénz 6166" JeHgá­re s Sajtóházba. Orvosházeipár kisgyer­mekkel meghatározott időre, 1 vagy 3 azobáz összkomfortos lakáéi! bé­relne. „Szeptember 6163" Jeligére a Sajtóházba. LAKÁS Éseakl városrészben 3 szoba erkélyes seö vetke­zeti lakásom, keres ház­ra oseréInéin. „Sima evő­re 6(160" Jeligére a Saj­tóházba. X Kelek utcaban 3,5 szo­bás. n, emeleti liftre szövetkezett lakásomat elcserélném nagy é szo­báéra. „Megegyezünk 13 330" Jeligére a Hir­detőbe. X Algyö, Bartók Béla U. 70 szám H. emelet, 8. áletb 3 szobás összkom­fortos központi fűtéses lakás eladd. „Kp. + OTP-átválalás. X Gyulai kétszobás össz­komfortos OTP-lakás el­add. Kp. + OTF, vágy ázegedl hasonlóra cse­rélheti. Levélcím: Al­fyő, Szüret a. 38. Peny­vcsíné. X Eladó 1-f.jj-es 60 négy­zetméteres öröklakás 330 000 Kp. + OTP. „Felsdváros 5083" Je­gére a Sajtóházba. X t+87ez, szövetkezeti la­káé eladd. Érd.: vasár­nap 18—16 óráig. Lu­gas u. 6/A IV. emelet 13. X Másfél szobás, szövetbe­zetl lakás elatíó. „Tar­Jáilban 5831" jeligére a Sajtóházba. Elcáerelném ceglédi 3 szobás összkomfortos szövetkezeti lakásomat hasonló távfűtéssé sze­gedire „Távfűtés IS 266" Jeligére a Hir­detőbe. Kétszobás OTP-lakás garázzsal, fizetési ked­vezménnyel, azonnali át­adással eladó. Dorozsmá, Barátság u. 23. fsat. 1. Érd.: vasárnap délelőtt. 1,5 szobás összkomfort (57 négyzetméter) úisaa­gedl . szövetkezeti laká­som. liftes házban, V. emeletén eladnám, kész­pénz + OTP-átválIalás­•al. vagy elcserélném ki­sebbre. Árajánlatokat — „Nagy konyha 6029" Jeligére a Sajtóházba. Másfél szobás űjszegedl összkomfortos I. emeleti (meleg vlz, központi fű­tés) lakásomat elcserélném belvárosi garzonlakás­ra. „Egy emeletig 6167" Jeligére a Sajtóházba. Kétszobás összkomfor­tos társasházrésg, ga­rázrgal Marx tér köze­lében eladő. „600 ezer kp. 5153" Jelléére a Saj­tóházba. Belvárosi tanácsi, 100 négyzetméter alapterüle­tű lakásom, kettő kl­sebbrt cserélem. „Kor­szerű 6148" jeligére a Sajtóházba. Háromszobás szövetkezeti lakás eladó. „Tisza-par­ton 61Ö0" Jeligére a Sajtóházba. 236 000 kp-vei + OTP­vel vagy részletfizetés­sel, másfél szobás la­kást vennék. „Tanácsi Is érdekel 6086" Jeligére á Sajtóházba. Kétszobás OTP-lakás kn. + OTP-vsl slado. Sza­ged, Hüvelyk u. 7. C. IV. 13. (Tarján 311.) Érdeklődni: 17 órától. Kétszobás, garázsos la­kás 360 000 kp 4- OTF 4- fizetési kedvezménnyel eladd. „Dorozsmá 81Ő1" leltééy a Sajtóházba. Elcserélném 1 emeleti tanácsi 1,5 szobás össz­komfortomat, hasonló 1 + 2-re, ráfizetek. Nagy­né. Kockaház u. 3. Északi városrészi 1+1 tanácsi, VTL emeleti lakásunké* nagyobb ta­nácsira cssrélnénk, 4 szobásig. „összkomfort 5107" Jeligére 4 Sajtó, bázbz. Újszeged!, fóldaslntl 1 szobás, szövetkezett la­kásom elcserélném 1,1, Illetve 1 + 3-ts lakásra. József Atoll* sgt., illet­ve környékére n. erny latig. „Gyors csere 6083" jeligére s Sajtóházba. Felsővárosi 3 szobás I. emeleti tanaosl lakásom elcserélném József Attila sugárúti, vagy kdgvetlen közelében levő 1,6 szo­bás lakásért, csak n. szintig. „Brkélyzs előny, ben 5013" Jeligére a Saj­tóházba. Készpénzért vatmék ok. tóberi boloöltozesset két ét fél. Végy háromszobás összkomfortos lakást a Belvárosban, OTP-átvál­lalassal Ja. Levélcím: Boronkai Jánosné, Szol­nok, Mara park I. 5000. Leveleket a hé* elejére kérem. Belvárosi háromszobás, gázfűtéses I. emeleti 100 négyzetánétaras lakásomat garázzsal elcserélném magánházra. .Jtörtölté­sen belül 11515" Jeligére z Hirdetőbe. B 150 000 Ft készpénzt -f falüél kertes fél házat adnék 3 + l-*s vagy 3+3 szövetkezett lakásért, V. emeletig. „CkTP-t átvál­lalom 13 383" jeligére a Hirdetőbe. x Tanáéi i~ be'vározt két­szobás ossxko.nfortós. központi fűtéses lakásom elmcréUidm garzonra, té­rítés ellepéhezi. Érdeklőd­ni: 10-184-ee tólafmion, regge: 8-tói dékiüán é óráig. 2 Belvárosi 1 szoba, ét­kezőfűlkés, gázfűtéses. OTP-iakásoma* elceerél­ném 1 + 3, vggy 1 + 1 szobás tanácsi lakáéért , Ráflzebéet kérek 1*816" jeligére a Hirdetőbe. Elcserélném 64 négyzet­méteres 3,6 szobás tiar­Jánl őseskomfoTtos taná­csi lakásom, agy hétszo­bás ég egy garzon ta­nácsi őzsnhomfortosra. Választ „Szeptember — 13 305" Jeligém g Hir­detőbe. Felsővárosi, I. emelett, másfél szobás, OTP-s la­kásom elcserélném ksrteg magánházra. „Magegye­zünk 181(1" Jeligére a Hirdetésbe. INGATLAN összkomfortos 1 /4 ház­rész eladd. „Sürgős 6011" Jeligére á Sajtó­házba. X Két család részére Is al. kalmas 4 szobás, kőz. ponti fűtéses családi ház éládd. Búzavirág n. 4(D. X Kétszobás összkomfortos azonnal beköltözhető ma­gánház garázesal, mű­hellyel eladd. Hattyes­telep, örvény n. 1. X Berdény, Kossuth utca 114. sz ház eladd. Ér­deklődni: délután I órától. X Házrész eladd. Petóflte­lep, Csap g. 88. X Két caaladnak megfele­ld 4 szobás kertes ma­gánház garásasal ée nagy színinél eladő. Ér­deklődni: Ladvánszky B. 3. X Leválasztott házrész el­adó. Katona n. öl. Érd.: szerdán, szombaton 10—3 óráig X Szeged környékén házat vennék. Minden megoldás érdekéi. „Ármegjelöléséé! 587ö" Jeligére a Sajtó­házba. Ház eladd. Böszke, Te­réz u. 3. Dugonyt út mellett. Háromszobás összkomfor­tos gázfűtéses 3 család részére Is alkalmas ker­tes ház, azonnali átadás­sal eladó. Szeged, Jó­zsef A. sgt. 108. x Kisteleken, Tápal u 14. M. alatti gazda lkodáa­ra le alkalmas összkom­fortos családi ház eladd. Kertez magánház eladd. Röszkel u. 10. Érdek­lődni: 16 dra után. x Építés alatt lévő három­szobás társgsháxrész el­adó. Érd.: Fái utca 6. 16 órától. Tanya 1 hold főiddel eladó. Domaszéken. Érd.: Pál n. 6. 18 órától. Eladó 383 négyszögöl házhaly, Böszke, Dózsa ü. II. Kétszobás, kertes fél ház eladó, vagy félkész házra cserélhető. Bak­tó, Népdal ú. 30. Batthyány utlca 13. szá­mú ház élsdd, megas­fdldzzlntez, összkomfor­tos. Lakó nélküli. Pető­fi-, vagy Fodortglepl há­zat kérek, esetleg el­adom. Garázs eladd KIK-ház­ban. havt bére 84 Pt, Rókusi temetónéi Északi városrészhez 2 perc. — Érd.: 15 órától, Északt városrész 132. ép. B. Ih. fszt. 1. Sándorfalván beépfthetó gyümölcsös telek építő­anyaggal eladó. Trombl­frás Imre. Pusztaszer 283. Szegedhez 8 km-re ta­nya eladó, fél hold föld­del. Érdeklődni: Tarján 309. ép. n. 8, hat óra után, ugyanott 150Q-as Polski FIAT lejirt mű­szakival eladó, kimon­dottan Jd állapotban. újszeged. Hargitai n. 17. sz. alatti 3 szobás, für­dőszobás ház beköltöz­hetően 360 négyszögöl telekké!, építést lehető­séggel eladd. Érd.: Ró­zsa Ferenc sgt. 87. Üdülőtelek és tanya földdel eladd. Doronemá! üti 118. O pusztaszeren. Árpád B. 35. sz. alatt levő csa­ládi ház lakottan, 400 négyszögöl kerttel eladd. Érdeklődni: Dóc, Kos­suth tL 7. alatt. Víz­vári. 60* négyszögöles kert Újszegeden eladd. Érdek­lődni: Gyermekkórház portén. Kiz ház eladó. Szélső sor 13. 300 000 Ft kp. + havi részletfizetéssel, OTF-4t­vállalással. Szegeden, vagy kornyékén házat vennék. „November — 6060" Jeligére á Sajtó­házba. Eladó tanya Forráskút dülő 66. sz., 1150 n-öl telekkel, részben gyü­mölcsössel és lakható épülettel. Érdeklődni: minden eztz 30 órától a 17-330-az telefonon, vagy személyesen. Szeged, Al­só Kikötő ser 6. XV. 34. Komáromban, a tanács­ház közelében, telek épí­tési engedéllyel eladd. Cím: Bozok.v. Budapest, H. Torockó u. 3. (1038) Kertészkedésre alkalmas 300 n-dl kert, Mlhály­telken eladd. Érd.: Mi­hálytelek, Érdet Férenc u. 6+ x Baláitya, Gajgonya 450. számú tanya, 800 szö­gül telekkel eladd. — „Villany van 18 384" Jeligére a Hirdetőbe. x Deszken. az üjosztáeban házhely, építési enge­déllyél, nagy melléképü­lettel olcsón eladd. Ér­deklődni lehet: 16 óra után. vaeárnap egész nap. Deszk, Maros u. 9. sz x Részkén egy ház eladó 500 n-őles telekkel, vlz villany van, kertészke­désre eleő rendű, buse­állomás 3—3 percre. Ér­deklődni: Röszke, Fel­szabadulás u. 16. Békéscsabából közel. Dobozon magánházam, nagy telekkel szegedi ré­gi bérű tanácsira cse­rélném. „SzOvetkepett ls leheti 13 346" Jeligére * Hirdetőbe. Sándorfalva, Cslbafa dű­lőben 600 n-ól föld el­adó. Érd.: Zákány Ist­ván, Sándorfalva, Árpád U. 37. HÁZASSÁG 32 évee, élvált egyete­mista, 1 éves kislánnyal, megismerkedne korban hoazátliő, értelmiségi fér­fival, házessáe oéljiból. Lehetőleg fényképes vá­laszokat. „Együtt, egy­másért 6061" Jeltgére a Sajtóházba. X Értelmiségi nő független. 55—66 éves. diplomás fér­fi Ismeretségén keresi, házasság céljából. „Biza­lom 13 337" jeligére a Hirdetőbe. X Intelligens, 76 éves nyűg dUas, de még dolgozó férfi feleséget keres. — „özvegy 0153" Jeligére g Sajtóházba. 37 éves, 180 cm magas, fizikai dolgozó férfi megismerkedne házasság céljából szerény, becsü­letes nőve]. Lakás vam, egy gyermek nem aka­dály. Falusiak levelét la várom. „Megértés 8130" Jeligére a Sajtóházba. Gyöngyös — exportra A pusztaszeri Hétvezér Tsz­ben tavaly jé pénzt kaptak a baromfiért. Pecsenyekacsát és csirkét neveltek. A Palo­tósi Kacsa tenyésztési Rend­szer tagjai az idén gyöngyöst is tartanak. A kis jószágokat a Hortobágyi Állami Gazda­ságtól kapják, a múlt héten érkezett az elsó szállítmány, 20 ezer klsgyöngyös. Export­ra hizlalják a szárnyasokat a majorban. 43 évei, özvegy. Jé még­jetenésü, diplomás, anya­giakkal réntíélkoző BŐ, házasság céljából megis­merkedne hasonló adott­sigú, vidám természetű, 180 cm magos férfivél 50 évesig. „Független — 13 313" JeUyére s Hir­detőbe. EGYÉB Lengyel nyelvszakos ta­nárt keresek. „Kaedó 13 353" Jeligére a Hir­detőbe. X Garázs kiálló. „Pula utó* elején 5900" Jeligére g Sajtóházba. X Társasház építéséhez kő­művest kérésünk. Ér­deklődni: 18 óra után. Szécsl u. 16. Horváth. X Gyózetcz szülőktől 10 hetes újfundlandi kla­kutyák eladók. Vásár, hely, Makót orzzágúj 6. X I.akatosmü helynek alkal­mas lielylséget keresek megvételre. „Ipari iram 13 366" jeligére a Hir­detőbe. X Kötöttáruk összeállításá­ra varrónőt felveszek. „Gyaleorlött 13 373" jel­igére a Hirdetőbe. X Fogsorjavitás megvárha­tó. Rácz fogtechnika, Le­nin krt. 50. I. 1. Tele­fon: 11-718. X Autószerelő műhelynek alkalmas területet ven nék, vagy bérelnék. — „Csak Szeged területéit 6015" jeligére a Sajtó­házba. ötvon négyzetméter két helyiségből álló Irodá­nak, műhelynek vagy raktárnak kiadd. Men­hely u. 3. úttörő térnél. Szeptembertől fűlött ga­ráss kiadó. Sziliért sgt. 8P'B V. zm 13. Írógépelést, helyesírást, egyéni módszerre!, gyors eredménnyel tanulhat tanárnőnél. Ság vári u. ». J. 3. íélüiís A Hungária Szálloda ég Étte­rem Vállalat felvételre keret szobalányokat, mosogatókat, szo­ciális helyiség takarítókat és fér­fi segédmunkást. Jelentkezni lehet Royal Szálló, munka­ügyön. X A n. sz. Belgyógyászati Klini­ka felvesz érettségizett férfi mun/ kavállalót betanított egészség­ügyi dolgozói munkakörbe, to­vábbá szakképzett ápolónőket, valamint takarítónőket. Jelent­kezni a klinika főnővérénél le­het, a III, emeleti könyvtár mel­lett. X A Szegedi Orvostudományi Egyetem óvodája dajkákat al­kalmaz. Jelentkezni lehet a ve­zető óvónőnél, Szeged, Kossuth L. sgt. 35. X A Szegedi Orvostudományi Egyetem Kísérleti Sebészeti In­tézete (Pécsi u. 4.) női munka­erőt keres segédlaboránsi állás (takarítás, kísérletek előkészíté­se) betöltésére. Jelentkezni az Intézet titkárnőjénél lehet. X A KSZV Szegedi Kenderfonó­gyára főliaüzemébe folyamatos munkarenddel, betanított mun­kára magas kereseti lehetőség­gel felveszünk férfi és női mun­kavállalókat. Jelentkezni lehet: Szeged, Londoni krt. 3., fólia­üzem vezetőjénél. X Az Ikarus Szegedi Oyára fel­vesz: tmk-lakatosokat és portá­sokat. Jelentkezni: Ikarus Sze­gedi Gyára munkaügyi osztály Szeged, Fonógyári út 9. X Pályázati felhívás: egy raktár­vezetői és egy raktáros! munka­kör betöltésére. Feltételek: a raktárvezetői munkakörben kö­zépfokú végzettség és legalább 5 éves raktározasi gyakorlat. A raktárost munkakörben alapfo­kú végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat. Jelentkezni lehet írásban és személyesen: MEDIKÉMIA Vegy-, Gumi- és Műanyagipari Szövetkezet, Sze­ged, Cserepes sor 38 A Szegedi Postaigazgatóság fel­vételre keres közép- vagy fel­sőfokú végzettséggel rendelkező híradástechnikai műszerészt Irá­nyító és ellenőrző munkakörök­re, Jelentkezni lehet: Szegeűi Postaigazgatóság személyzeti és oktatási osztály, Szeged, Lenin krt. 41. II. emelet. A Csongrád megyei Sütőipari Vállalat felvesz egy férfi műszaki anyag gazdái kddót, középfokú műszaki végzettséggel, valamint egy gyakorlattal rendelkező belső ellenőrt. Jelentkezni lehet: Sze­ged, Török u. 8. sz., személyzeti osztályon. A Nagyalföldi Kőolaj- és Föld­gáztermelő Vállalat Szegedi Üze­me felvételre keres gyakorlattal rendelkező mechanikai és elektroműszerészeket. Jelentkez­ni lehet: NKFV Szegedi Üzeme, munkaügyi csoport. A Szeged megyei Városi Ta­nács Kórház-Rendelőlntézet Sze­ged, Kossuth Lajos sgt. 43. gép­Járművezetői jogosítvánnyal rendelkező ügyintézőt keres. Je­lentkezni lehet: Kórház munka­ügy. Közlemények A DÉMASZ Déli Kirendeltség értesíti a lakosságot, hogy 1979. augusztus 36-án 10-17 óráig áramszünet lesz Béketelep terü­letén. Fogyasztóink szíves elné­zését kérjük. „KEZIMÜ.VKASZAKKORT" In­dít a tarjáni területi vöröskereszt szeptember 3-án 17 órátóL Űrha­jóé u. 3. (623. épület.) Gyermek­klub helyiségében, Részvételi díj: 25.— Ft. egyhónapira. Jelentkezni lehet hétfőn és csütörtökön a fenti dm alatt. Eladó Aigyő, Bartók Bé. Is és Kastélykert, utcai saroktelek, épltéel célra. Gás, vis. villany bent van. Érd. lehet: Szeged, Glad|ca József u 13. * Hattyas telepes épltóel telek elédó. , .Trabant oő beszámítok 5916" Jeligé­re a Sajtóházba. x Magánház eladó. Szeged, Petöfltelep, Gábor Aron U. 70/B. X Petőfitelepen, Kapitány ulca é. szám alatt be­éplthecó telek eladó, 350 négyszögöl. Érdeklődni lehat: Tápé. Budáé V­Antal utca 107. * INTENZÍV SZAKMUNKÁSKÉPZŐ TANFOLYAMOT, SZAKMUNKÁSVIZSGÁRA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOT, SZAKMUNKÁS-TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMOT indítunk vasipari-, villamosipari- és építőipari szakmákban Jelentkezni lehet: 600. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, Szeged, Tolbuhin sgt. 84. Igazgatóság. Beiratkozás a dolgozók általános iskolája 5—8., valamint 7. és 8. OSZTÁLYÁBA, melynek elvégzése szükséges a szakmunkásvizsgához, valamint a gépjármű-vezetői tanfolyamra, jelentkezéshez is. A beiratkozás ideje augusztus 25—30-ig délelőtt !0»-lJ, valamint délutón 3-tól 5 óráig. Dolgozók Altalános Iskolája, Kossuth L. sgt. 37. I. emelet. Szegedi D kategóriás vállalat pályázatot hirdet közgazdász munkakör betöltésére Követelmény: közgazdasági egyetem, ötéves gyakorlat A pályázatban kérjük az eddigi tevékenység részletes leírását. A pályásatokat: „Közgazdasági szemlélet 1812/12" jel­igére a Sajtóházba kérjük leadni. Saját szükségletünkre, vállalati költségen személy- és teher- (B+C kategóriájú), autóbuszvezetői (D kategóriájú) tanfolyamot szervezünk SZEGEDEN és SZENTESEN. A tanfolyam idejére fizetést biztosítunk. Jelentkezés helye: Volán 10. számú Vállalat. Saeged, Bem u. 10., Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Csongráe don, Makón levő szolgálati helyeinken. Figyelem 1 ISMÉT: PAPÍR- ÉS TEXT1LHULLADÉK­GYÜJTŐ NAPOK Augusztus 27-én: Északi városrész, 319, épület, hüsboltnál. Augusztus 28-án: Északi városrész, 101. épület, Gedói Altalános Iskola mögött. Mozgó-átvevőhelyes gépkocsink várja a fenti napokon a papír- ós textilhulladék-átadókat 14-től 17 óráig, v •<« Wf s. Dél-magyarországi (MtFJfWjVállalat KERESKEDELMI VÁLLALAT vas-műszaki szaküzlet Bakai H. u. 52. ajánlata KF 357 típusú, 220 V U A 2800 W 2780 fordulatú. 300-AS ASZTALI KÖRPCRÉSZGÉP ÉRKEZETT. fogyasztói ára: 7230 ft Ezenkívül nagy választékban kaphatók egyéb vas és műszaki szerelvényáruk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom