Délmagyarország, 1979. augusztus (69. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-23 / 196. szám

7 Csütörtök, 1979. augusztus 23. ADÁSVÉTEL >5 Mó üteere elejteirtály eladó. Érdeklődni: Mó­rahalom, Délibáb u. 32 Telefon: 81-HS, tate. X Panorámán babakooal, íyermekfcerekpár, bar­káongáp, menerfürók el­adók. Lenlu krt. 21). It. emélct I. r.jónrórt narrrlrár), fehér Jácinthagymok Unnorence) vlrátortatAa­ra ée aaaporltáara kap­hatók. Lehocki, Odeae­aza 17/B. n. eme­let. 7. x Zr.ntora eladd. Vedre* u. 22 B. íóklxslnt 1. X Kdltóxkódéc miau ebéd­lő. ágy, nerr kombin* 10 eteliml éa cryőb bútor­darabok eladók. Megte­kinthető: ©eéra nap. 81­ha, Bolyai János utea 38. Mily gyermekkooal el­adó. Énnek I » ároséira 143,B. V. 1*. Érdeklőd­ni: egész nap. Iker babakooel és Chic­có hordozó, újcserfl ál­lapotban eladd. Tolbuhln sugárút 53—65 B/A. III Kóbdték. Szovjet hálószobabútor eatd. Érdek lddhl: egéss nap. Éaaakl városrész 113 B. I. 5. Andrukék, 1/B. Ütem. Sötét azlnú szobabútor, jó állapotban eladó. Saa­ged, lengyel u. 18/B. Kiskertekbe szerszám ne descksbddék eladók, 310x180 és 1*0X120 cm. Érdeklődni: Moszkva) krt. 13—54 A. III. 8. NDK" mély . babakocsi kék-fehér eladó. Clm: Lakatos Sándor, Pelsd­várti 1*1. épület V. 13. A lépes*.' Ford Eacort egyben vagy fődarabonként és Rena­ult t-m eladd. Tápé, Verse Péter n 12. Bére—I oserépkályhs­gáségőt veszek. „Nyo­mógombos : 0038" Jeligé­re e Sajtóházba. IM-ea 1300-as Éelgull 1981-ig rlaagáztatve el­adó. flleged, Ybl Miklós u 10. Juhász. (•. Kór­házzal etemben 1 - X Garzon gáztűzhely pa­lackkal eladó. 3eövétség n. 0. Mély bahikoosl sport­réuztl eladó. Érdeklőd­ni: 17 óra után, Odese­sza 213. IV. emelet 31. Jó állapotban levő olaj­kályha eladó. Tarján 709. épület Murányi u. Ó/A. Kiadó 180 tömésre való llbá szeptember elsejétől. Algyő, Tanya 31. Nőg­rádi buzzmegállönál. Tollal, papírt, rongyot, bőrt vásárolok ás e«y 160 éves ebédlőszekrény eladó. Ésaakl városrész 126, épület vn. 3*. Ér­deklődni: mindennap. Fodrázzüzlsthée használt berendelést ráeárolnék. .,Sürgős 13 317" jeligé­re a Hirdetőbe. WM 06 NDK félautoma­ta mosógép, centrifugá­val eladő. Érdeklődni: 17 óra után, Leohner tér 5/B. Hamar, Jó kárban levő tanya el­adó kősel a mártélyi strandhoz, a töltés mel­lett. Megfelel, horgász­tanyának, nyugdíjas Üdü­lőnek, vagy hobbikerté­széinek Ddc, Alsó-Anyás tanya 10. X TárzathásápfMtr* alkal­maz télak, házzal együtt eladó. Belvárosban. „Csendes 6000" jeligére a Sajtóházba. összkomfortos 1/4 ház­rész elzdd. „Sürgős 6011" jeligére á Sajtó­házba. X Késsitlo társasháarész el­adő. Algyő, Bartók B. u. 20. alatt. Qáa van. Ér­deklődni: Algyő, Bácska g. I. egén nap. Deciken, Petőfi 1. II. •a. 3 szobás. UJ kertes ház sok melléképület­tel, ez önnel bekőlldzh­töen eladó. Érdeklődal: Dásek, Ságvári u. 19. Belváros ben 4 szobás 120 négyzetméter, őesr­komtortvz nagy ház el­add. „Két lakás szüksé­géé 6801" Jeligére a Sajtóházba. Gázrezsó palackkal és 1 ' db olálkályha eladó. Sző reg. Üjvllág u. 119. Érdeklődni: 18 óra után T 4—K—10 A típusú csehszlovák kerti traktor pótkocsival éa Rapltox permetezővel eladó. Meg­tekinthető : Forráskút! latvánhé, tflLis. Kossuth riúlO 27. alatt. Egész nap. GAZ 00-es. most vizsgáz­tatott, Igényesnek eladó. Acs-Sánta Holtán, Bor­dány. Petőfi u. 18. x Kutyát, macskát vesz a SZOTE Gyógyszertani In­tézet. Szeged, Dóm tér 13. x Skoda s 100 kifogásta­lin állapotban eladó. — Megtekinthető: 19-én ée 26-én. Szőr ég. Kiesről 8 u. 63. X INGATLAN Tanya eladd. Bomaszék 06 az. Érdeklődni lehet: Sánta Imrénél, Tanya 183. X Kétszobás táraasháaré­szemet hasonló újszefé­dl 3 szobásra vagy ma­gánházra cserélném. Pe­tőfi sgt. 38. I. 1, Tftbb helyiségből álló gázfűtéses tél ház el­adó. Szeged, Közép-kapu U. 4, A. Fél ház nagy kerttél él­edő. Ságvárltelep. Mo­hon u. 17. Érdeklődni: 8—13 Orálg. Tápén üres üdülőtelek el­adó. Érd.: Északi város­rész 136. ép. VIII. eme­let 46. ajtó. X Jézzágtariázra tanyát keresek megvételre Sze­ged környékén. Bármi­lyen megoldás érőékel. Érdeklődni: 13-430 tele­fonon., Adok. X LAKÁS városrészben 2 szoba erkélyét szövetke­zeti lakásom, kertes ház­ra cserélném „Sima cse­re 6000" Jeligére a saj­tóházba. X Főállású házfelügyelői 47 négyzetméteréé lakásom fehérlettre cserélném. .— Luesz u. 7/A. 43* 000 Kp. + OTP-vel 2 vagy 2 és fél szobás társasházi lakákt ven­nék. „Lé hét 1980 évi kőltózée ls 6036" Jeligé­ré a Sajtóházba. 1+3 szövetkezeti laká­som elcserélném mégán­hizra, vagy eladnám. „Vidék Is érdékél «008" jeligére a Sajtóházba. Kétszobás, téglablokkos, gázfűtéses lodzsák szö­vetkezeti lakás garázs­nál 19*0. júliusi beköl­tőetwel eladó. Szeged­Tarján Budapesti krt. 10. A. földszint 2. Tarjánl, I. emeleti 2 szobán, erkélyes, tanáosl lakásunkat elcserélnénk másfél szobás, erkélyes tanácsi lakásra „Meg­egyezés 0080" Jeligére a Sajtóházba. Rétek utcában 2,6 szo­bás, n. emeleti liftet szövetkezeti lakásomat eloserétnétn nagy 4 szo­básra. „Megegyezünk 13 330" Jeligére a Hir­det óbé, X Algyő. Bartók Béla u 70. siárn U. emelet 6. alatt 3 szobáé összkom­fortos központi fűtéses lakás eladó. „Kp. + OTP-átválalás. X Kétszobás szövet késett, loggiás, gázfűtéses, n. emeleti lakás etadö Ér­deklődni: mindennap 2­4 óráig, szombat, vasár­nap délután. Breged, Szamáé u. 15 B. (Ter­Ján.) Másfél szobás szövetke­zeti lakás eladó. Kp. + OTP-átváilalással. „Égiakt várezrésa 13 310" jeligére a Hirdetőbe. Elítélek központjában 3 szobás őtzakomfortos OTP-lakásom elcserél­ném szegedi 1 szobás összkomfortosra, zagy el­adnám 200 000 Pt + OTP. Érdeklődni: Szeged­Tarján, Olajos n. 12®. III. 13. délután 6 órá­tól. Elcserélném Ésaakl vá­rosrésal, háromé znháa, első szinti, OTP-Iak ásó­mat harmadik szinti ha­sonlóra. „Turjánban 13 33á" jeligére á Hir­détötoe. Kis szoba-konyhát ve­szek 40 000 Kp. + havi ráatlét. Léhát. telekkel is. ..hfegégyeeunk 13 398" jellgéra a Hirdetőbe. Háromszobás tar.ácsi la­kást nagyobbra cserélek. „Belvárosi 13 303" Jét­igerc a Hirdetőbe. Tarján) 1,6 szobáé tő­zőfűlkés tanácsi lakásom Északi városrészben 1,6— 3 szobásra cserélném. Ér­deklődni: 3—6 éráig, Tarján 301. IV. 17. UH van. Kétszobás belvárosi össs­komfortos lakásomat el­cserélném magánházra. „Bárhol 13 318" Jcllgé­rz a Hirdetőbe. 166 #00 Pt kp + OTP­átváilaláaaal lakásmeg­oldást keresek. „Osz '79. 13 369" Jeligére a - Hir­detőbe. ALBÉRLET Fiatal pár szeptember 1­t01 albérleti lakást: bé­relne. „Másfél szobásak előnyben «032" Jeligére a Sajtóházba. Kétssebás Osezkomfortoa lakás diákoknak, szep­tember l-től albérletbe kiadó. „Szeptember 6021" Jeligére a Sajtóházba. Szoba, konyha, albérlet­be kiadó. Tápé, Veres Péter u. 16. Fiatal Igényes dolgozó nő külön bejáratú, für­dőszobás, gázfűtéses, le­hetőleg belvárosi al­bérletet keres. „Mielőbb 13 366" Jelígér© * Hir­detőbe. X Kttlön bejáratú, kétszo­bás, fürdőszobás épület bútorozva vagy' Wésen hosszabb Időre bérbe adó. ÉNI : 10 órától. Katona István, Ságváritetep, tJJ­vidéki u. 33. x HÁZASSÁG 33 éves. elvált egyete­mistán 1 éves kislánnyal, megismerkedne korban honzállló, értelmiségi fér­fival, háressig céljából. Lehetőleg fényképes vá­lasaokái. ..Együtt, egy­másért etMl" jeligére a Sajtóházba. X Érettségizett, 22 éves. 178 cm magas J61 kereső szakmunkás tlfúolaltaáfi mlá'4 ezúton keresi há­zasság céljából otthonát szerető, korban hozzáil­lő tárait. Lakás meg­oldható Csak fényképes levélre válaszolok. Le­velet „Boldogságra vá­gyom 0026" Jélttéfé k Sajtóházba. 38 éves, 174 cm magas, független férfi megis­merkedne független nő­vel házasság céljából. Csak címmel ellátott le­vélre válaszolok. „La­kás megoldható 13 3Ö4" jeligére a Hirdetőbe. EGYÉB Garázs kiadó. Retek u. 11 B. I. 3. Két és fél éves kislá­nyunk meüé kedves, tü­relmes nénit keresünk „Okos szeretet 6041" Jeligére a Sajtóházba. Szeptember l-től garázs kiadó. Arvtz utca 0 'A. Szárma, utcára nyíló 65 négyzetméter alapterüle­tű helyiség külváros bap raktárnak, vagy Iparos­nak kiadó. „Esetleg pincével 0017" Jeligére a Sajtóházba. befektetés­hez tőkével rendelkezO közreműködő társat ke. resek. „Augusztus 6027" Jeligére a Sajtóházba. Lakásra járó angoltáhárt keres kezdO házaspár. „Ármegjelölés 6032" Jel­igére a Sajtóházba. Péittgyl-etámvttcli főis­kolával, számítógépéé szervezőt képesítéssel és gyakorlattal önálló, vagy vezetői álláat keresek. „Ambiciózus fiatalember 74 1 89" Jeligére a salgó­tarjáni Hirdetőbe. Lengyel nyelvszakos ta­nárt keresek. „Kezdő 13.352" Jeligére a Hir­detőbe. X Garázs kiadó. „Pulz Utca elején 5900" Jeligére a Sajtóházba. X Függönytisztítást. ruha­tisztltást Dugásznénál, Tápét utca 7, Régi he­lyén. x Munkaalkalmak Tárgynyereményjegyzék ae olimpiai sportlottó jutalomsorsolásáról Augusitus 21-én tartották meg a nemzetközi olimpiai sportlotlá iórgyttyereményeinek jutalomsorsolását. Ai aláb­biakban kfizöljük a szegedi totó-lottó körzeti iroda területén vásárolt ós nyereménnyel kisorsolt szelvényeknek a számát és a nyereményt. 3 549 399 1 3 633 824 1 3 792 543 1 3 887 099 i 3 559 530 e 3 637 201 1 3 816 182 i 3 890 476 i 3 569 661 t 3 643 955 i 3 826 313 i 3 897 230 i 3 573 Ö38 1 3 650 709 1 3 829 690 h 3 907 361 i 3 579 792 1 3 660 840 i 3 833 067 i 3 910 738 i 3 589 923 l 3 664 217 i 3 843 198 1 3 927 623 i 3 593 300 1 3 674 348 h 3 849 952 l 3 951 262 i 3 606 808 c 3 704 741 i 3 853 329 i 3 954 639 i 3 623 693 t 3 728 380 e 3 856 706 i 3 961 393 e 3 623 693 t 3 738 511 i 3 860 083 1 3 964 770 i 3 627 070 t 3 765 527 l 3 873 591 t 3 988 409 i 3 630 447 i 3 782 412 i 3 883 722 l 3 998 540 i A gyorslistában az alábbi rövidítéseket használtuk: a =* Harkov borotva (495 Ft); b «= Moszkvics 1500 típusú sze­mélygépkocsira utalvány; c Lada 1200 típusú személygép­kocsira utalvány; d «= Kétszemélyes utazás a Szovjetunió­ba. az 1060. évi olimpiára (pozíciószám: 6201/1); e —Egy­személyes utazás a Szovjetunióba, az 1980. évi olimpiára (pozíciószám: 9207/1); f«« Minszk—10 hűtőgép (5300 Ft); g Junoszty—402 televízió (4350 Ft); h =-Vásárlási utal­vány (2000 Ft); i = Vásárlási utalvány (1000 Ft). * A nyertes szelvényeket 1979. szeptember 17-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, ae OTP-fiókok vagy posta útján a Sportfogadási és Lottó Igaagatóság elmére (Budapest V„ Miinnich Ferenc u. 15. 1875) eljuttatni. A gyorslista kóivetlenül a sorsolás után készült, az eset­leges MTI-kétiraU és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Gyászközlemények A Hungária Szálloda és fitte­rem Vállalni fclAíőtriw keíea. szobalány ókét, mvsagatáíkat, szo­ciális helyiség íakarttókat és fér-­ft segédmunkást. Jelentkezni lehet aoy«*-'ó"Sá4n»> "munka-i ügyön. X A n. ex. Belgyógyászati Klini­ka felvesz érettségisen férfi mun­kavállalót betanított egészség­ügyi dolgozót munkakörbe, to­vábbá szakképzőit ápolónőket, valamint takarítónőket. Jelent­kezni a klinika főnövérénél le­het, a III. emeleti könyvtár mel­lett. X A Siegedl orvostudományt Egyetem óvodája dajkákat al­kalmas. Jelentkezni lehet » ve­zetó óvónőnél. Szeged, Kossuth L. sgt. 35. X A Szegedi Orvostudományi Egyetem Kísérlett Sebészeti In­tézete (Pécsi n. 4.) nőt munka­erőt keres segédlaboránst állás (takarítás, kísérletek előkészíté­se) betöltésére, jelentkezni as Intését titkárnőjénél lehet. X A KSXV Szegedi Kenderfonö­gyárk fóllaílzemébe folyamatos munkarenddel, betanított mun­kára magas Kereseti lehetőség­gel felveszünk férfi é» női'mun­kavállalókat. Jelentkezni lehett Szeged, Londoni krt. 3., fólla­tlzem vezetőjénél. X Az Ikarus Szegedi Gyára fel­vess: mik-lakatosokat ét portá­sokat. Jelentkezni: Ikarus Sze­gedi Gyára munkaügyi osztály Ssegcd, Fonógyárt üt x Felvételre- keresünk állandó munkára takarítónőt és szakács­nőt. Jelentkezni lehet: Ady End­re Fiúkollégium, Szeged, Közép faaor 23. (6726). x Szeged-vásárhelyt munkahely­re éjjeliőrt azonnali belépéssel alkalmazunk. CSOMIfiP, Vásár­hely, Tanácsköztársaság tér 59. éa Szeged, Dorozsmai út 38. x Közlemény A DSMASZ Déli Kirendeltség értesíti a lakosságot, hogy 1979. augusztus 27-én 7-töl 18 óráig karbantartás céljából áramszünet lesz a Dorozsmai út, Adél köz, Bródl M. utoa, és a csatorna ál­tal határolt területen, továbbá a Bölcs utoa, Trombita utoa, Nágy­vennyoloaa utca, Sziksón tlt. Ri­gómező utca, Basahtd utoa. Len­kel utoa, Felszabadulás utoa, Vi­téz utca, Bethlen Gábor utca, Dorozsmai út által határolt te­rületen. Fogyasztóink szíves el­nézését kérjük. Á Mórahalmi Iparcikk Áruházban nagy választékban rSÍTr: —•HŰTŐSZEKRÉNYEK -­. ~ TELEVÍZIÓK ". . ~ — KERÉKPÁROK' • ' — MOTORKERÉKPÁR­ALKATRÉSZEK — KONVEKTOROK — FÜRDŐSZOBAI BERENDEZÉSEK — KAZÁNOK — KAL.YHAK — OLAJKALYHÁK. TŰZHELYEK — VASCSÖVEK — HOZOTT-HENGERELT ARUK. OTP-ügyintézés az áruházban. Közületek kiszolgálása 3-tói 14 óráig. Előjegyzést felveszünk. Telefon: 81-016. Mórahalom és Vidéke ÁFÉSZ Mélysége* megrendüléssel tu­datjuk Szeged óvónőivel, az ok­tatási intézmények dolgozóival, hogy SIMON SANDORNE ve­letö ov.mo augusztus 18-án, súlyos betegsége következtében elhunyt. Temetése hamvasztás után less. Példamutató pedagó­giai és szervező munkájának tisztelettel adózunk. Emlékét szeretettel megőrizzük. Tar­jánvárosi IV. sz* óvoda. Szir­mai István Általános Iskola, Szeged Várost Tanács Művelő­désügyi Osztály dolgozói. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nágytata, PÉTER JÁNOS, életé­nek 68. áve ben elhunyt. Temete­se a hordányt temetőben 1973. aug. 23-án 13 órakor less. A gyá­szoló csalód, Bordány, Petőfi u. 33. SS. 3870 Fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, apa és test­vér, SOMOS JÓZSEF Veresács u. 27. ss. alatti lakos, életének 66. évében őrökre uthagyott bennünket. Temetése aug. 37­én 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. Gyá­szoló felesége. 3167 Fájó salwel tudatjuk, hogy felejthetetlen feleség, édesanya, nagymama, dédmama. testvér, IMÁKBA ANDRASNfi Török Vik­tória, éleiének 76. évében, hosszú szenvedés mán elhunyt. Temetése aug. 34-én IS órakor lesz a tápét temető ravatalozó­jából. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család. 3861 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen, drága Jó férjem, vő, teavér, sógor, ke­resztapa és rokon, KOVÁCS SÁNDOR festőművész, életének 74. évében h'.sszü szenvedés után t.liisien' kihagyott ben­nünket. Kívánságára elham­vasztatjuk. Búcsúztatása ham­vasztás után lesz. Részvétlátn­gatás mellőzését kérjük. A gyászoló család. 3163 Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak. Ismerő­töknek, tzomszédoknak, akik felejthetetlen férjem, NYÁRI PAL temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Gyászoló felesége, Délceg u. II. 3660 ISMÉT: Figyelőm ! Papír- és textilhulladék­gyűjtő napok Augusztus 23-án: Tarján, volt habarcstelep, Augusztus 24-én: Tarján, II. sz. Iskolm Mozgó-átvevöhelyes gépkocsink várja a fenti napokon a papír- és textilhulládék-étadókat 14-tól 17 óráig. Dél-magyarországi ÍMEM ) Vállalat Televíziócsere Szegeden CENIRUM fiRUHAZ SZLGFD MÉG 2 NAPIG (MA ÉS HOLNAP) a CENTRUM Áruházban Használt, üzemképtelen, nem hiányos televíziókészülékét átvesszük, 400 Ft-ot beszámítunk érte ha nálunk új televíziót vásárol. Felvilágosítás a vevőszolgálatnál. Telefon: 13-888. 13-233. OTP-ügyintézés a helyszínen, díjtalan házhoz szállítás. Újszegeden A GYAPJAS PÁL UTCA 40. SZ. ALATT ! Naponta: 7.30-tól- 16 óráig, szombaton: 7.30-tól 12 óráig várjak a papír- és textllhulladék átadóit Dél-magyarországi (RSIEn) Vállalat Most érkezett! Nyári ruhák és kötöttáruk leértékelt áron az Olcsó Aruk Boltjában (Széchenyi tér 5.) Amíg a készlet tartI Délceg Kösxönetet mondunk mlnd­atoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, aktk felejthetetlen édes­anyánk, MÉSZÁROS S7.IL ARU­Nfi temetésén mégjelentek, rész­vét tikkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni Igye­keatsk. A gyássoló család. 3Ó4Ó Köaiönetct mondunk a roko­noknak, barátoknak, Ismerősök­nek, szomszédoknak, a MAV Szakszervezetnek, akik felejt­hetetlen sserettünket, TORA­NYI LASZLOT utolsó útjára el­kísérték, részvétükkel, virágaik­kal mély fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Köszönetet mon­dunk továbbá us I. sz. Bel- és Bőrklinika orvosainak. Ápolói­nak áldozatos, lelkiismeretes munkájukért. A gyászoló csa­lád. Hálás axfvvel mondunk köszö­netet az L Rendelőintézet ve­aetőinek, dolgozóinak, volt munkatársaknak, a DÉOAZ ve­zetőinek, dolgozóinak, rokonók­nak, Ismerősöknek, a hás lakól­nak és mindazoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk, FILEP JÓZSEF búcsúatalásán megje­lentek, virágaikkal ős részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. 4268 Madárpyűrfizű tábor A Magyar Madártani Egye­sület a Kiskunsági Nemzeti Park területén levő Fülöp­házán madárgyűrűző és vo­nuláakutató tábort szervezett, „Akció Hungária" néven. Az ornitológusok a kihelyezett hálók segítségével naponta több mint száz madarat fog­nak meg. amelyeket meg­gyűrűzés és formamérés (szárnyhosszúság, súlymérés) után ismét útjukra bocsáta­nak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom