Délmagyarország, 1979. július (69. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-05 / 155. szám

2 Csütörtök, 1979. július 5. Lmfiú Brezsnyev fogadta^ HazaÉ;a Róbert Byrd szenátort 6 • Moszkva (MTI) A hadászati támadó fegy­verzetek korlátozásáról szóló szovjet—amerikai szerződés­ről tárgyalt Leonyid Brezs• nyev Róbert Byrd amerikai szenátorral. Az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke a Krímben fo­gadta a demokrata párt sze­nátusi többségének vezető­jét, aki a Legfelsőbb Tanács parlamenti csoportjának meg­hívására érkezett a Szovjet­unióba. A szovjet—amerikai kap­csolatok elvi kérdéseiről szólva Brezsnyev megállapí­totta: Carter elnökkel foly­tatott bécsi megbeszélései eredményeként a Szovjetunió és az Egyesült Államok kap­csolatainak távlatai nem rosszak. Most mindkét or­szágnak az a feladata, hogy megtegye a szükséges erőfe­szítéseket az adott lehetősé­gek megvalósítása érdeké­ben. A békés célokat azol­gáló szovjet—amerikai együttműködés fejlesztése kétségkívül mindkét nép ér­deke s egyúttal az egész em­beriség érdeke ls — hangoz­tatta Leonyid Brezsnyev. A hadászati támadó fegy­verzetek kérdésével igen részletesen és hosszan fog­lalkoztak a megbeszélés so­rán. Brezsnyev megállapítot­ta: a Bécsben aláírt SALT— II. szerződés és a vele ösz­szefüggő dokumentumok mind ez ideig a legnagyobb hozzájárulást jelentik a ra­kéta-nukleáris fegyverkezés megfékezéséhez. Az SZKP KB főtitkára aláhúzta, hogy a szerződés az egyenlőség és az egyenlő biztonság elvein alapul, a Szovjetunió és az Egyesült Államok kötelezett­ségei és érdekei teljes mér­tékben kiegyensúlyozottak a szerződésben, amelyet meg­bízhatóan lehet ellenőrizni. Leonyid Brezsnyev kife­jezte reményét, hogy a SALT—II. szerződés mielőb­bi hatálybalépése megnyitja az utat új, a hadászati fegy­vereket messzemenően kor­látozó és csökkentő intézke­dések előtt a SALT—III-ról folytatandó tárgyalásokon, s ezzel együtt elősegíti azt is. hogy sikereket érjenek el a fegyverzetkorlátozás és a le­szerelés más területein is. Byrd szenátor a maga ré­széről állást foglalt amellett, hogy pozitívan fejlesszék az Egyesült Államok és a Szov­jetunió kapcsolatait, tegye­nek további közös erőfeszí­téseket a felvetődött kérdé­sek kölcsönösen elfogadható megoldására. Kampány Vietnam ellen • Moszkva (MTI) A klnal vezetés és a sajtó fokozza kampányát a Viet­nami Szocialista Köztársaság ellen a kambodzsai kérdés­ben és az úgynevezett mene­kült kérdésben. A Zsenmln Zsipao az ASEAN-tagorszé­gok külügyminisztereinek Ball-szigetén megtartott ér­tekezletét annak jeleként értékeli, hogy valamiféle délkelet-ázsiai és nyugati egységfront van kialakuló­ban Vietnam ellen a kam­bodzsai és a menekült kér­désben. A lap kommentátora fon­tos fejleménynek tekinti, hogy az Egyesült Államok és Japán támogatja a dél­kelet-ázsiai országok „össze­fogását" Hanoival szemben. A kínai pártlap arra szó­lítja fel az ASEAN-tagor­szégokat, hogy „ne hátrál­janak meg a vietnami ag­resszorok fenyegetése előtt, A KGST az a Moszkva (MTI) , A TASZSZ közgazdasági kommentárjában, rámutat hogy a világ közvéleményét továbbra is foglalkoztatják a KGST múlt heti moszkvai 33. ülésszakénak eredményei. Ennek az érdeklődésnek a fő oka az, hogy ezen az ülés­szakon nemzetközi nagyság­rendű problémákat vitattak meg, és nem csupán az ed­dig megtett utat tekintették át, hanem olyan fonos dön­téseket hoztak, amelyek to­vább szélesítik, és még haté­konyabbá teszik a szocialis­ta országok gazdasági együttműködését. A kommentár megemlíti, hogy Moszkvában két hosszú távú célprogramot fogadtak el — a tartós fogyasztási cikkek gyártása és a közle­kedés, illetve a szállítás fej­lesztése terén. A korábbi há­rom célprogrammal együtt, ez a kettő anyagi termelés legfontosabb területein hatá­rozza meg a KGST-tagorszá­gok együttműködésének ösz­szegyeztetett stratégiáját A tartós fogyasztási cikkek programja a gyármány mi­nőségének javítását, új cik­kek gyártását, és a választék bővítését, valamint az új technológiai folyamatok és új gépek alkalmazását irá­nyozza elő. A közlekedési program kimondja: fejlesz­teni kell a vasúti határállo­mások kapacitását, különös tekintettel a Szovjetunió és Magyarország, Illetve Cseh­szlovákia közötti vasúti ha­tárállomásokét, rekonstruk­ciót kell végrehajtani a Moszkva—Varsó—Berlin, Il­letve a Moszkva—Bu­karest—Szófia főközlekedési útvonalakon, és tovább kell fejleszteni a konténeres szál­lítást. Egyezmény a Holdról hanem egyesüljenek és száll­janak szembe a közös ellen­séggel". Teng Hsziao-ping kínai miniszterelnök-helyettes, aki a közelmúltban Vietnam „ismételt megleckéztetésé­ről" nyilatkozott, biztosítot­ta Dawee Chullasapya thai­földi légimarsallt és minisz­terelnök-helyettest, hogy Kína .minden Thaiföld el­lenes fenyegetést saját ma­ga ellen irányulónak tekint és minden módon kész Thaiföld támogatására". Megfigyelők szerint Teng Hszlao ping értésre adta, hogy Peking kész katonai támogatást nyújtani Thai­földnek a Vietnami Szocia­lista Köztársaság ellen. Hua Kuo-feng kínai párt­elnök és miniszterelnök ugyanakkor közölte A. C. S. Hameed Sri Lanka-i külügy­miniszterrel, hogy Peking „súlyos és sürgős" problé­mának tekinti az úgyneve­zett menekült kérdést és támogatja azt a Javaslatot, hogy az ENSZ égisze alatl hívjanak, össze nemzetközi értekezletet a „menekültek" kérdésének megvitatására. A kínai vezető semmi kétséget nem hagyott az Irént, hogy véleménye szerint egy Ilyen értekezlet elsőrendű feladata valójában nem a menekült kérdés megoldása, hanem Vietnam elítélése és nem­zetközi elszigetelése lenne. Kori Walieim • Budapest (MTI) Púja Frigyes külügyminisz­ter meghívására dr. Kurt I Waldheim, az Egyesült Nem­zetek Szervezetének főtitkára és felesége a közeli napok­ban hivatalos látogatásra Ma­gyarországra érkezik. OKP KB-Ulán Vita a párt politikájáról • Róma (MTI) Az Olasz Kommunista Párt Központi Bizottsága kedden és szerdán Enrico Berlinguer főtitkár beszá­molójának megvitatásával folytatta munkáját. Több fel­szólaló kifejtette: egyetért a főtitkárnak azzal az állásfog­lalásával, hogy az OKP-nak 1 ezentúl is az eddigi straté­giáját kell követnie, arra kell törekednie, hogy a kommu­nista, a szocialista és a ke­resztény népi tömegeket a társadalom átalakításának igényét tartalmazó program köré tömörítse. Egyes felszólalók ugyan­akkor felhívták a figyelmet arra, hogy az utóbbi három év sorén következetlenségek, sőt, hibák fordultak elő e he­lyes politika' gyakorlati al­kalmazásában. Diego Novell! a torinői kommunisták véleményét tol­mácsolva hangoztatta: gyen­gült a pártnak az a törekvé­se, hogy a néptömegeket az új társadalom felépítésének távlatával mozgósítsa; lapul­tak a párt és a néptömegek kapcsolatai .. ,. < Az OKP központi Bizott­ságának üiése a tervek sze­rint ma, csütörtökön ér '(lé­get. Ezen a napon •bízottságot választanak, azzal a feladat­tal, hogy előkészítse a párt új vezető szerveinek megvá­lasztását. A Központi Bizott­ság következő ülését a jövő héten hívják össze. A világítótoronynál van Havanna (I.) Villanások Kuka mezőgazdaságáról a New York (MTI) A Hold mindenkié, de csak békés célra szabad hasz­nálni, a természeti kincseit égyetlen ország sem sajátít­hatja kl — e gondolat je­gyében dolgozott kl nem­zetközi konvenciót az ENSZ 47 állam képviselőjéből ál­ló világűrbizottsága. A hét­éves munkával kedden el­készült tervezetet a világ­szervezet közgyűlésének még jóvá kell hagynia. A doku­mentum a nemzetközi jog szerint azonnal érvénybelép, mihelyt öt államban tör­vénybe Iktatják. „Áz államoknak a Holdon és más égitesteken folyta­tott tevékenységét szabá­lyozó megállapodás" röviden a Hold-szerződés kimondja, hogy a Holdon talált termé­szeti kincseket, erőforráso­kat senki sem sajátíthatja ki, azokat nemzetközi ellen­őrzéssel az egész emberiség javára kell majd kiaknázni. A Holdon korlátozás nélkül minden ország folytathat ku­tatásokat, de a Hold terü­letének legkisebb darabja sem rendelhető egyetlen ál­lam szuverenitása alá sem. A Holdon nem szabad semmilyen katonai tevé­kenységet folytatni, senki sem létesíthet ott támasz­pontokat, és fegyverkísérle­teket sem végezhet: katonai személyek ls csak békés cé­lú tudományos kutatást foly­tathatnak a Hold felszínén. A Holdra nem szállítható semmilyen hulladék. - Mindez nemcsak a Holdra, hanem a naprendszer vala­mennyi égitestjére ls vonat­kozik — a Földet kivéve. MASFÉLMILLIÓS SZTRÁJK Szerdán másfél millió épí­tőipari munkás egynapos sztrájkba lépett Olaszország­ban. Az építőmunkások azt követelik, hogy a munkál­tatók, a munkások jogos igényelnek figyelembevételé­vel, késedelem nélkül írják alá az új kollektív szerző­dést. SZABADON BOCSÁTOTTÁK BEN BELLÁT Az algériai kormány az ország függetlenségének ti­zenhetedik évfordulója al­kalmából úgy döntött, hogy szabadon bocsátja Ahmed Ben Bella volt államfőt. Az APS algériai hírügynökség hivatalos forrásra hivatkoz­va jelentette, hogy az ün­nepélyes alkalomból meg­szüntetik a Ben Bella ellen foganatosított intézkedése­ket. Az 1962 óta független Algéria első elnökét 1965­ben helyezték háziőrizetbe, miután a Huari Bumedien vezette katonai csoport meg­fosztotta hatalmától. HELYES DÖNTÉS A minimális szavazattöbb­ség ellenére a demokratikus és antifasiszta erők győzel­méről tanúskodik a bonni parlamentnek az a határo­zata, amely szerint nem évülnek el a második vi­lágháború alatt elkövetett náci bűncselekmények — írja az Izvesztyija a Bun­destag keddi döntésével kapcsolatban. Ez a döntés — mutat, rá a lap — bizonyos mértékben a világközvéle­mény nyomásának is ered­ménye FOGADÁS AZ USA NEMZETI ÜNNEPÉN Hazája nemzeti ünnepe alkalmából szerdán a rezi­denciáján fogadást adott Philip M. Kaíser, az Ame­rikai Egyesült Államok bu­dapesti nagykövete. A foga­dáson részt vett Veress Pé­ter külkereskedelmi minisz­ter, Rácz Pál külügyi állam­titkár, Kovács Sándor t me­zőgazdasági- és élelmezés­ügyi miniszterhelyettes. Éjfél után érkeztünk ... Amikor a 180 személyes IL—62-es kerekei megpör­dültek a 29 C-fokos havan­nai betonon, a várakozás iz­galma, s bizonyos mértékű megnyugvás egyformán jel­lemezte lelkivilágunkat. A repülés valóban csoda! Ika­rus késői utódai, ki tudja, hány tudományágból rakták Össze óriási gépmadaralkat, amelyek kontinenseket, óceá­nokat szelnek át s amelyek, ha kell, „utóiérik" a Napot. Ki hitte volna még a XX. század első felében is, hogy az ember estefelé még az Üj­Founlandi-szigetek hófedte karácsonyfáiban gyönyörkö­dik (Ganderben ugyanis a műszaki légikikötőn tankol a gép), négy és fél óra múlva pedig, átsuhanva a Ráktérí­tőn, pálmaligetek között ta­lálja magát. Aztán a szállo­dában Jólesik egy kis valódi narancslé, s a pihenés a 23 órai utazás után ... Másnap a mezőgazdasági minisztériumban ismerősök fogadtak. Velasco és Depest­re már jártak Magyarorszá­gon. A két minisztérium kö­zött kialakított műszaki­tudományos együttműködés 5. évébe lépett. Kezdetben csak nemesített fajták köl­csönös kipróbálása volt a fő cél, hiszen a két ország ég­hajlata, földrajzi elhelyezke­dése merőben különböző. Elegendő volt egyetlen te­nyészidő annak bizonyításá­ra, hogy hazai nemesítvé­nyeink jő része a szubtró­pusi klímán nem termeszthe­tő. Természetesen e problé­mának eddig is ismert volt az irodalmi háttere, de ahogy később kiderült, ez mégsem Jelentette azt, hogy az egyes fajok és fajták az eltérő kli­matikus viszonyokra teljesen egyformán, vagy azonos mér­tékben reagálnának. (A para­dicsom esetében például az ún. fotoperiodikus különbség közel sincs akkora, mint a kukoricánál.) A mezőgazdasági termelés egyik legfontosabb feltétele, hogy legyenek megfelelő faj­ták, amelyek az adott körül­mények között leginkább al­kalmazhatók. Ebben a vonat­kozásban nincsenek ország­határok.ez az íratlan szabály a mérsékelt égöv alatt épp­úgy érvényes, mint a trópu­sokon. A nemesítési cél min­dig és mindenütt azonos: új, bőven termő, jó minőségi pa­raméterekkel rendelkező faj­ták előállítása, amellyel szin­te párhuzamosan halad a fajtaspecifikus agrotechnika kidolgozása, figyelembe véve a mindenkori gazdaságossági viszonyokat. Kuba, ez a hazánkkal majdnem azonos nagyságú sziget éghajlati viszonyait te­kintve szubtrópusi, nagy ta­vaszi—nyári csapadékkal, magas évi középhőmérséklet­tel. A hőmérséklet évszakos ingadozása cse"kély, mindösz­6ze néhány fok. s az óceán viszonylagos „hűtő" hatása némileg enyhébbé, az egyen­letesen fújdogáló szél az európai ember számára is el­viselhetővé teszi. Fő termesztett növénye a cukornád, amely az ország mezőgazdaságának sajátos arculatot ad. Az egy főre jutó cukortermelésben a vi­lágranglista élén áll. Az évi 8—10 millió tonna össztermés azt Jelenti, hogy egy főre — a csecsemőket is beleértve — közel 1 tonna cukor jut. Nem véletlen tehát, hogy ez a leg­jelentősebb exportcikk, Kuba egész külkereskedelmének meghatározója. így azon sem lehet csodálkozni, hogy a szi­getország vasúti érhálózata — amely ugyan viszonylag rö­vid, de teli van tűzdelve cu­kornádszállító Iparvágányok­kal — szintén a cukoripar tulajdonát képezi, annak fennhatósága alá tartozik. A cukornád — ahogyan ők csak egyszerűen nevezik: cana (nád) — lényegében egész évben telepíthbtő-arat­ható, és sem a talajjal szem­ben, sem a művelési módok iránt nem támaszt olyan ma­gas minőségi követelménye­ket, mint bármely gabona­féle, amelyből az ország tel­jes egészében behozatalra szorul. (Kivétel a rizs, amely­nek termesztési feltételei egyértelműen adottak.) Ez táplálkozáskultúrájukra is rányomja a bélyegét, s egy­szersmind szimpatikus. vonás, hogy már csak emiatt is, - a városi ember sokkal keve­sebb lisztet, lisztből, kemé­nyítőből készült táplálékét fogyaszt. Az ls Igaz viszont, hogy a megtermelt kukoricá­nak esetenként közel felét — főleg a falusiak — még min­dig élelmezésre használják, s a legkülönfélébb ételeket ké­szítik belőle. Dr. Palágyl András (Folytatjuk.) 11 felkelők sikerei O Managua (MTI) A sandinisták a jelentések szerint bevették az ország déli részén elterülő Rivas tartomány hasonló nevű székhelyét, ezzel megtörve Somoza déli védelmi vopa^ lát. A korábbi tervek szerint Rivasban kívánt berendez­kedni a nemzeti újjáépítés kormánya. Ugyanakkor a felkelők sikeresen verték vissza a nemzeti gárda Ma­saya visszahódítására indí­tott támadását. Baráti találkozó a Budapest (MTI) A népi Lengyelország fenn­állásának 35. évfordulója al­kalmából szerdán baráti ta­lálkozó színhelye volt a bu­dapesti Lengyel Tájékoz­tató és Kulturális Központ. Tadeusz Pietrzak, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete tájékoztatta a sajtó munkatársait a testvéri szocialista ország 35 év alatt megtett útjáról, az azóta el­ért eredményekről. Hangsú­lyozta, hogy az ipari, terme­lésben Lengyelország a világ­ranglista tizedik helyét fog­lalja el A tervek szerint az idén mintegy öt százalékkal emelkedik az ipari termelés és majd három százalékkal a nemzeti jövedelem. Új üzemanyag a Moszkva (MTI) Ikarus autóbuszokon ls kipróbálták Taskentben és Buharúban a szovjet szak­emberek tízéves kísérleti eredményeként előállított gázkondenzátumot. A „fehér olajként" emlegetett új üzemanyag nemcsak lénye­gesen olcsóbb a hagyomá­nyosnál. hanem 30—40 szá­zalékkal kevesebb mérgező anyagot juttat a levegőbe. A gázsűrítnjénnyel, mint hajtóanyaggal először 1968­ban a Komi ASZSZK-ban a „Sarki fény" elnevezésű gáz­vezeték építésénél próbál­koztak meg a vállalkozó kedvű szakemberek. A kez­deti szerény eredmények to­vábbi kutatómunkára ösztö­nözték a taskentl gépjármü­intézec és a Cseljabinszki Politechnikai Intézet szak­embereit, akikből külön cso­port alakult a gázkonden­zátum gyakorlati alkalma­zásának kidolgozására. Az elmúlt évek kedvező tapasz­talatai alapján a Szovjetunió Állami Tervbizottsága úgy döntött, hogy 1979-ben és 1980-ban a korábbinál jó­val szélesebb körben alkal­mazzák egyelőre próbajel­leggel az új üzemanyagot. Ha a kísérletek továbbra ls ip eredménnyel Járnak, ak­kor áttérnek a gázsűrítmény tömeges alkalmazására első­sorbari a Szovjetunió közép­ázsiai, távol-keleti és északi terüle'ein, ahova a hagyo­mányos üzemanyagók szállí­tása a legköltségesebb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom