Délmagyarország, 1979. július (69. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-03 / 153. szám

8 Kedd, 1979. július 3. röviden Korrózióvédelem Dinitrollal Bucsezánékkal ragyogás és öröm költözött a mellékutcai szövetkezeti lakóház falai közé. Mintha! vasár­nap után mindjárt megint szabad szombat következnék, a kedd pedig újra piros betűs ünnep. Aztán így folytatódik az egész — mert a hét­köznapokat végképp elhantolták — mostmár véges-kimeríthetetlenül. S mindez Bucsezánék miatt. Mikor Bucsezánné -alakja feltűnt a függőfolyosón, villamossággal te­lítődött a levegő. Magas sarkú cipői vidám ritmust kopogtak a fekete­fehér kőkockázaton. Holló fekete haja szétterülve úszott a levegőben. Blúza sima. egyszínű, mégis mintha mintákkal szórták volna tele! S ahogy ráfeszült, szinte még a gom­bok is le akartak hátrálni a vékony kelméről. Nadrágja: drapp színű kord. A bordás mintázat minden lépésnél végigkígyózott, a bokájától fel. egé­szen a derekáig, mintha e szakadat­lan ringás, melv Bucsezánné moz­gását oly annyira jellemezte, min­den egyes szövetbordát tényleg kí­gyóvá elevenítene. E villamossággal telített atmosz­férában nem csupán a hétköznapok takarodtak félre, átadva helyüket egy szakadatlan ünnepiességnek. ha­nem a házban lakók élete is meg­változott A férjek önként jelentkeztek le­vinni a szemetet, bolti bevásárlá­sokra ajánlkoztak, és készséggel vállalkoztak arra. hogy az udvaron szőnyeget poroljanak. Ezenközben fél szemmel szakadatlanul a függő­folyosót kémlelték, körülbelül tudva — és kiszámítva — már. mikorra és mekkora valószínűséggel várható Bucsezánné feltűnése, tehát az a pillanat, amikor teljes valóját látó­mezejükbe foghatják. A szemérme­sebbek a függönyök mögött lapul­tak. csupán a lenge, színes anyagok egy-egy rebbenése utalt a háttérben kukkoió vágvak jelenlétére. Bucsezánné menetrendszerűen jött. Cipellőjének felhőkarcoló sar­kai vihánc ritmust morzéztak a sakktáblakövezeten. Blúza elől hir­telen ki akart térni oldalt a masszív vaskorlát. Nadrágjának bordás min­tázatai úifent kíevócskákként vonag­lottak. Haja repült a szélben. Arcán egész világnak szóló, ám mégis kü­lön beláratú mosoly. S^áia most is csókesücsöri. raüa ráadásajándék a. rrv"""-oiros rűzsbevonat. Otját perzselő pillantások keresz­tezték. Mintha röntgenkészülékek átható sugarakat lövellnének felé. s a sugarak, mielőtt elérnék őt. kúp­szerű szeleteket vagdosnának ki a levegőből. A sugaraknak később csápjuk nőtt, hogv e nyúlánkalakot a legapróbb részletekig feltérké­pezhessék ; röntgensugárról lévén szó. tehát a textília alá is behatolva. Bucsezánék nem akartak semmi rosszat, amikor a földszint három­ban lakó Hornyákéknak jutányos áron eladtak egy náluk fölöslegessé vált ruhásszekrényt. S mielőtt az új tulajdonosoknál a bútoralkalmatos­ság végleges helyére, a nagyszobai ablak mellé került volna, előtte Hornyákné még egyszer tüzetesen szemrevételezte. Szemgödréből lé­zersugarakat indított útnak a kuta­tó szándék. Majd hirtelen közelebb hajolt a szekrényhez, mint aki nem akar hinni a szemének. A szekrényajtó alsó díszléckereté­nek tövében némi szennyeződést fe­dezett fel. Piszok! — gondolta. Maid — bár egymagában volt — hangosan elismételte: — Piszok! Újabb ötlettől vezérelve, végig­hasalt a szőnyegen, úgy próbált rá­kukkantani a szekrényfenékre. Ke­zével végigsimította a durván meg­munkált' szekrényaljazatot Sötét­szürke por tapadt tenyerére. Még a ráragasztott árcédulát se voltak ké­pesek levenni róla — morfondírozott közben. Másnap menetrendszerűen jött Bucsezánné, hangos „jó reggelt"-tel köszönt az ajtóban strázsáló Hor­nváknénak Is. Hornyákné azonban elnézett felette, mintha Bucsezánné hirtelen összetöppedt volna és mö­götte. a távolban egy nálánál sok­kalta értékesebb valami fényesked­nék. A köszönést is csupán egy visszamorgott „ggelt"-tel viszonozta. S míg állt tovább az ajtóban, se­színű haja egyszercsak aranyfény­ben kezdett játszani, fűzője alatt már-már kacarásztak a nagy szorí­tástól szétlapított háj hurkák, sápadt­kékes bőrén pirosat virágzott a li­babőr. mert eközben már a fölény édes borzongása járta át testének minden porcikáját, liftként rohan­gászva le, s föl a métérhetvenötös magasságban, legyőzve újra és újra a kilencvenkét kilós összsúly nehéz­kedési törvényeit. S a mellékutcai szövetkezeti bér­házban immár úira hétköznap volt Nem kedd. nem is csütörtök, hanem az a régi. jól bevált, ezerszer kipró­bált szerda. Papp Zoltán Acs S. Sándor felvétele A világ 43 országában. Wlzel háromezer korrózióvédő állo­máson. ugyanolyan alapanyagokkal, berendezésekkel, azo­nos eljárással, s kötelezően azonos színvonalon dolgoznak azok a mesterek, akik a Dinitrol elnevezésű, amerikai— svéd alváz- és üregvédö technológiával védik a személy­gépkocsikat a rozsdásodás, a karosszérialemezek pusztulása ellen. Ezen a héten már az autóklub szegedi, Kossuth Lajos sugárúti műszaki állomásán is fogadják a megrendelőket akik Csongrád megyében az egyetlen ilyen típusú szolgál­tatást Igénybe akarják venni. Elkészült ugyanis — a vá­rosi tanács vb építési és közlekedési osztálya munkatársaí­nak társadalmi felajánlásaként készített tervek alapján, s a mórahalmi költségvetési üzem kivitelezésében — a Dinitrol­műhely, ahol fotóriporterünk egy személygépkocsi „keze­lését" örökítette meg BEMUTATTAK AZ IKARUS ÜJ OVIBUSZAT Az Ikarus gyárban, a csehszlovák autóiparral lét­rejött kisautóbusz-gyártási kooperáció részeként 12 éven aluli gyermekek szállítására is alkalmas autóbuszt alakí­tottak ki. Az ovibuszt a szé­kesfehérvári üzemben készí­tik majd, s a gyár 1980-ban, amennyiben rendelést kap rá, sorozatban állithatja elő. Az Ikarus mátyásföldi tele­pén hétfőn bemutatták az autóbuszt a Pest megyei és a kerületi tanácsok, vala­mint az Oktatási Minisztéri­um és a pedagógus szakszer­vezet képviselőinek. A be­mutató után megkezdődtek a tárgyalások az ovibusz gyár­tási lehetőségeiről és a meg­rendelésekről. ÜJ BÜZAT ŐRÖL AZ ISTVÁN-MALOM A békéscsabai István­malomban — hazánk egyik legnagyobb malmában — hétfőn megkezdték az új búza őrlését. Amint a Ga­bonaipari Vállalat megyei igazgatóságán elmondták: az új búza beltartalmi érté­kei jók, sikértartalma mint­egy hat százalékkal maga­sabb a tavalyinál. Az elmúlt évi aratástól eltelt időben több mint 1500 vagon tá­rolási lehetőséggel növeke­dett a megye gabonaraktá­rozási kapacitása, így a ter­més elhelyezése nem okoz gondot. Ez évben megvaló­síthatják a régen tervezett módszert: minőségi csopor­tosításban tárolják a búzát A TORONTÓI TV-TORONY A világ legnagyobb tv­tornya Torontóban van. 533 méter magas, és egy hat­szögletű alapzaton áll, ki­látórésze pedig, amelyet na­gyon szívesen látogatnak a turisták, a berlini toronyhoz hasonló: gömb formájú. Jó időben a toronyról 160 kilo­méter távolságra is el lehet látni. ELHUNYT GYENGE ARPAD A Madách Színház igaz­gatósága és társulata fájda­lommal tudatja, hogy Gyen­ge Árpád színművész 54 éves korában szívroham követ­keztében elhunyt. Temetésé­ről később intézkednek. FILM KONDOR BÉLARÖL A Bartók Béla Művelődési Központban vasárnap meg­nyüt Kondor Béla-kiállítá­son levetítették Zsigmondi Borisnak a művészről ké­Tekintettel az a Kondor Bé­kisfilmet még délután 4 órá­a közönség igé­szült filmjét érdeklődésre. Iáról készült ma, kedden tói este 6-ig nyei szerint vetítik. Borult idő Várható időjárás kedd es­tig: Túlnyomóan borult idő, többfelé ismétlődő esővel. A Dunántúlon időnként élénk északi, máshol keleti, dél­keleti szél. Az évszakhoz ké­pest hűvös idő. Várható leg­magasabb nappali hőmér­séklet kedden: 17—21 fok kö­zött A KÖZÉLETRAJZ BUDAPESTEN Marótl monodrámájának, A számkivetettnek közel­múltbeli szegedi előadásait viszonozva szombaton Bu­dapesten vendégszerepelt a Szegedi Nemzeti Színház prózatársulata, érdekes vé­letlen folytán ugyancsak Maróti Lajos egyik drámá­jával. Az elmúlt szegedi évad prózasikerének számí­tó Közéletrajz, Léner Péter rendezésében, a fővárosban is tetszést aratott. Védekezés Az isztambuli bíróság előtt így védekezik a vádlott: — Az áldozataimat kizárólag nappal tá­madtam meg, mert éj­jel féltem volna az el­rabolt pénzzel járkálni. Közlekedési balesetek Ittasan vezette Szegeden Trabantját vasárnap, a késő esti órákban a 33 éves Fo­dor Mihály István, Kiste­lek, Ady Endre utca 3. szám alatti lakos. Újszeged felé hajtott át a tiszai hídon, s útközben áttért a menet­irány szerinti bal oldalra. A furcsa manővert egy sza­bályosan közlekedő taxis messziről észrevette; lehú­zódott a jobb oldalra, meg­állt. A balesetet így sem tud­ta elkerülni. Fodor Mihály autójával egyenesen a taxi­nak ütközött. A balesetben az ittas gépkocsivezető • sé­rült meg, könnyebben. Jo­gosítványát a rendőrség a helyszínen bevonta. A két járműben keletkezett anyagi kár közel 25 ezer forint. Kerékpárral közlekedett vasárnap délelőtt Mihálytele­ken. a Vöröshadsereg utcán az 53 éves Nagy Károly, Szeged, Gólya utca 20. szám alatti lakos, a tanúk szerint erősen ittas állapot­ban. A Vöröshadsereg utca és a Petőfi utca kereszte­ződésében többször is meg­billent a kerékpárral, majd egyensúlyát vesztve az út­testre zuhant. Olyan súlyo-' san megsérült, hogy a hely­színen életét vesztette. Ittasan, kivilágítatlan ke­rékpárral közlekedett Sán­dorfalván, a késő esti órák­ban az 54 éves Lázár Imre, Sándorfalva, Kolozsvári utca 20. szám alatti lakos. A Má­tyás és az Ady Endre utca kereszteződésében áttért a menetirány szerinti bal ol­dalra. s egy szabályosan köz­lekedő Wartburg elé kanya­rodott A személygépkocsi vezetője már hiába fékezett, az összeütközést elkerülni nem tudta. A balesetben a kerékpáros sérült megköny­nyebben. A hét végén a reggeli órákban halálos baleset tör­tént Szentesen, a Bajcsy­Zsilinszky és a Dózsa György utca kereszteződésében. A 39 éves Botos Ferenc, Szen­tes. Nagyörvény utca 90'A alatti lakos lovas fogatával szabálytalanul kanyarodott itt balra, s elütötte a ke­rékpárjával szabályosan köz­lekedő, 57 éves. Pataki La­josné. Szentes, Bercsényi ut­ca 29. szám alatti lakost, aki olyan súlyosan megsé­rült. hogy kórházba szállítás közben életét vesztette. LOSONCZI PAL MEGKEZDTE SZABADSÁGÁT Az Elnöki Tanács elnöke meg­kezdte rendes, évi szabadsá­gát. RÉSZLEGES ÚTLEZÁRÁS • A Károlyi utca és a Szé­chenyi tér találkozásánál levő gyalogátkelőhely kör­nyékén — az időjárástól függően — előreláthatóan két napig, szerda délutánig tartó útjavítási munkába kezd a ma reggeli csúcsfor­galom után, tehát körülbelül nyolc órakor a Szegedi Ma­gas- és Mélyépítőipari Vál­lalat. Ezért a Széchenyi tér felől a Károlyi utcába csak az autóbuszok és a trolibu­szok hajthatnak be. Meg­tiltják a tanácsháza felől ér­kező járművek jobbra kisívű kanyarodását is, ezért már a Szeged étteremnél ajánla­tos a Centrum áruház felé igyekvőknek jobbra kanya­rodniuk. A híd irányából ér­kezők könnyebb kanyarodá­sa érdekében pedig az Attila és a Károlyi utca közötti várakozóhelyet megszüntetik az építkezés idejére. TEMPLOMKÖLTÖZTETÉS LÉGI ÜTŐN A novgorodí „Vitoszlavicí" szabadtéri faépítészeti mú­zeum új kiállítási tárggyal gyarapodott. Az új látvá­nyosság a maga nemében egyedülálló ó-orosz építésze­ti emlék; 17. századi geren­datemplom, amely Rekony­ból, ebből az erdők és mo­csarak között megbúvó ki­csiny faluból egy Mi—8 típu­sú helikopteren a levegőben tette meg a múzeumba a kétszáz kilométeres utat UTCÁN, TEREKEN TILOS AZ ITALOZÁS Pécsett is korlátozták az alkohol fogyasztást. A ta­nács rendelkezése szerint hétfőtől a szeszes italt áru­sító. üzletek 150 méteres kör­zetében tilos a szeszes italok közterületen történő fo­gyasztása. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy sehol az utcán, tereken nem italoz­hatnak. A rendelkezés elő­írásainak megtartását a la­kóbizottságok tagjai, a terü­leti köztisztasági ellenörök, a kereskedelmi dolgozók ellen­őrzik, s nyomban jelzik, ha a tilalom megszegését ta­pasztalják. A tanácson ti­zenöt dolgozó kapott jogot helyszíni bírságolásra. i Elszórva — fölszedve Somogyi Károlyné felvételei „Aki szánja károm, szedje fel a mákom..." — így ven lahogy szól a mondóka, s erre gondolhattak az északi vá­rosrész lakói is, akik vasárnap déltájban söprűvel. lapát>­tal vonultak ki az utcára, hogy a vastagon elszórt búzát összeszedjék. A tehergépkocsi vezetője későn vette észre, hogy a Csongrádi sugárúton több száz méteren át hullajtja a gabonát. így elsősorban ő hibás, hogy több zsákra való mag elszóródott. Pillanatok alatt előkerültek a nylonzsákok, kosarak, szatyrok, s a lakók egykettőre összeszedték a bú­zát. Sokan megvárták, hogy a teherautó visszajöjjön érte. néhányan azonban inkább „hazamentették" a fölszedett magot. Rozmárok a Csukcs-tengerben Két héten keresztül dol­gozott a Csukcs- és a Be­ring-tengeren az a közös szojver—amerikai expedíció, amely környezetvédelmi kér­dések tanulmányozásával, fajok és alfajok közötti kap­csolatokkal, . viselkedés- és szaporulatiam kísérletek­kel foglalkozott, különös te­kintettel a rozmárokra és fókákra. Az expedíció rendelkezé­sére bocsátották a „Zuba­revo" nevű szovjet jégtörő hajót, amellyel teljesen megközelítették a jégtáblá­kat. Csodálatos az Antark­tisz élővilága, csak azok az élőlények maradnak meg, amelyek alkalmazkodnak a hatalmas térségekhez, az örök jéghez és fagyhoz. Az expedíció tudósainak érdek­lődése főként az úszólábú­akra, azaz a rozmárokra irányult. Húsz évvel ezelőtt a tudósok még csak 40—50 ezerre becsülték számukat. Ma már azonban, a környe­zetvédelmi intézkedések kö­vetkeztében számuk 170— 180 ezerre tehető. Az utóbbi években szinte teljesen re­habilitálták a távol-keleti rozmár alfajt Az expedíció eredményei jelzik azekat 5 széles távla­tokat. amelyek a környezet­védelem további közös szer­vezésében rejlenek. (APN) DÉLMAGYARORSZÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja Főszerkesztő: F. Nagy István - Főszerkesztő-helyettes: Sz. Simon István - Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kovács László - Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Ta­nácsköztársaság útja 10. Sajtóház, 6740 - Telefon: 18-633 - A lapot nyomja: Szegedi Nyomda Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 88. - 6780. Igazgató: Dobó József - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetést díj egy hónapra » forint, - Index: Sí 053 = ISSN: 0133-021 x

Next

/
Oldalképek
Tartalom