Délmagyarország, 1979. április (69. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-27 / 97. szám

0 Péntek, 1979. április 27. Tisztaság gyorsag, olcsón Eredmények, tervek a Patyolatnál A család holmijainak tisz­tántartása nagyanyáinknak még hátgörnyesztő fáradsá­gába, és sok-sok idejébe ke­rült. Ma is akad olyan fiatal­asszony, aki kenyérkereső munkája, nemegyszer a to­vábbtanulás, a gyerekrevelés mellett büszkén vállalja a nagymosást, az ágyneműk vasalását, a kétes kimenete­lű házi folttisztítást. Ki-ki maga gazdálkodik energiái­val, értékes óráival és per­sze a pénzével is. Annyi azonban tény, hogy évről év­re egyre több embert hódit meg magának a Patyolat itt a megyében. Egyre több, eddig ódzkodó háziasszony szavaz bizalmat a nagyüzemi mosásnak, tisz­tításnak. Tavaly 360 ezer la­kossági megrendelésnek tett eleget Csongrád megyében a vállalat, ez a szám 15 száza­lékkal több, mint a korábbi esztendő mérlege. Az idei első negyedév adatai szerint — az erre az évre tervezett hét százalék helyett — idő­arányosan 14 százalékos a forgalom növekedése. A vál­lalatnál megforduló, 2 mil­lió 300 ezer darab mosott­vasalt ágyneműnek, a sok kitisztított ruhának nem mindegyikével elégedett tu­lajdonosa. Előfordul sajnos a csere, a sérülés, a határidő­csúszás. Olykor a munkát vállaló fiókok nyitvatartási rendje miatt reklamáltak a megrendelők. A nagy szá­mok tengerében, úgy tűnik, csepp az az évi 14 ezreléket kitevő panaszlista. Egy-egy embernek azonban jogos bosszúságot, anyagi kárt okozhat a figyelmetlen, pon­tatlan munka, bármilyen rit­kán fordul is elő. Mivel magyarázható a Pa­tyolat kétségtelen népszerű­södése? Nyári Mihály igaz­gató szerint részben azzal, hogy a dolgozó nők igénylik a segítséget, nem akarnak elveszni a házimunka erde­jében. Ha tiszta az az ágy­nemű, gyorsan cserélhető, és főleg igen olcsón, hamar túl­teszi magát az elfoglalt fe­leség, édesanya a kezdeti idegenkedésen. A minőségi munka tehát a legnagyobb vonzerő. Megszerette a lakosság a kétéves múltra visszatekintő szolgáltatást, az ágynemű­kölcsönzést is. Ez inkodolta, azt, hogy 2 ezer 200-ról 5 ezerre növelte a vállalat gar­nitúrakészletét, amely min­den igényt kielégít: hatféle színben, szintetikus és pa­mut anyagú, különböző fa­zonú ágyneműk között lehet válogatni. Tavaly 47 ezer ágyhuzat-összeállítást és le­pedőt béreltek a megyében, egyet — három-három hét­re — 19 forintért Az eddigi, Idei adatok szerint egyre „kelendőbb" ez a szolgálta­tás is. Ügy tűnik, a Patyolat to­vábbfejlődésének útját a pi­pere mosószalonok határoz­zák meg. Igaz ugyan, hogy Szegeden, Makó, Szentes, Csongrád és Vásárhely után nyílt meg az első, de az az egy nagy közkedvelt­ségnek örvend. A tarjáni, volt tisztítószalon helyiségé­ben hat kilogramm ruha mo­sására alkalmas gépekkel, kiváló mosószerekkel mos­sák — kinek-kinek külön — a holmiját, 6, 24, 48, Illetve 72 órás vállalási idővel. Helyben ki is vasalják a tiszta ruhát. Gyakorlatilag itt kizárható a csere, a ron­Országos diáknapok Szombaton és vasárnap hat városunkban hangzik fel a gimnazisták, a szakközép­iskolások és a szakmunkás­tanulók kétévenként vissza­térő nagy seregszemléjének, az országos diáknapoknak a jait kiállításon mutatják be a soproni országos diákna­pok idején. Vasárnap a Dobó téren nyitják meg az egri diákna­pokat Másnap énekesek, táncosok, diákszínpadok gá­szignálja. A KISZ KB. az laműsort adnak a város Állami Ifjúsági Bizottság, az óvodásainak és kisdíékíai­Oktatási, a Kulturális és a nak. Munkaügyi Minisztérium Gyulán a nyitónapon Bé­védnökségével lezajló ese- kés, Hajdú, Csongrád me­ménysorozatra ezúttal több gye. Szeged és Budapest mint hétezer fiatalt várnak. Küldöttei koszorút helvez­Az országos diáknapok legújabb vendéglátó házi­gazdája Székesfehérvár lesz. Itt először találkoznak Bács, Tolna, Fejér megye és Bu­dapest középiskolásai. Áp­rilis 28-tól május 2-ig egy­mást követik majd a diák­amatőr együttesek bemuta­tói. A XVIII. századi pataki diákévek hangulatát ízlel­nek el Erkel Ferenc szülő­házának falán. A négy vá­rosi klubban diák-tapaszta­latcseréket, baráti találkozó­kat tartanak. A művelődési központban, a Jókai Műve­lődési Házban és a zeneis­kolán művészeti bemutatók­kal szórakoztatják az érdek­lődőket. A dióksport helyze­téről, fejlesztésének felada­tairól testnevelő tanárok hetik meg Sárospatakon az „közreműködésével" válta­országos diáknapok idelátó- nak szót a KISZ-esek. A gató Borsod. Nógrád. Sza- ..valós" helyzetről pedig a bolcs-Szatmár megyei és Várfürdőben sportvetélke­budapestl résztvevői. A ren­dezvénysorozat legrégebbi „bástyája" az Idén 10. al­kalommal fogadja a vendé­gek különvonatát. Zala, Veszprém, Baranya és So­mogy megyéből több mint 1200 diák érkezik Keszthely­re a Helikon ünnepségek­re. Itt szombaton fáklyás felvonulással „veszik át a hatalmat", majd a város közművelődési intézményei­ben május 2-lg egymást kö­vetik az ifjúsági együttesek bemutatói. A diákvendégek szerdán társadalmi munká­val búcsúznak Keszthelytől. Komárom, Vas és Győr­Sopron megye oktatási in­tézményeiben készültek azok a képző- és Iparművészeti alkotáso^amelyek legjobb1; dón alkothat képet a diák­napokon részt vevő ezernyi középiskolás. Magcsere Mintegy ötven ország társ­intézményeivel cserél rend­szeresen növényi magvakat, dugványokat a szegedi Jó­zsef Attila Tudományegye­tem füvészkertje. A napok­ban egy egész kis gyűjte­ményt, több mint ezer nö­vény magját és 30 tő orchi­deát kapott Havannából. A magcsereforgalom az utóbbi évtizedben csaknem meg­kétszereződött gálódás veszélye, a törzskö­zönség és az ott dolgozók között kölcsönös bizalom alakul kí, egyszóval a kul­turált szolgáltatás feltételei ebben a formában adottak leginkább. S hogy erre a legnagyobb az igény, bizo­nyítja: az összes, lakosság­nak végzett munka 48 szá­zalékát a szalonok teljesí­tették tavaly a megyében. Arra is gondoltak a Patyo­lat vezetői, hogy „mozgó fel­vevőhelyet" visznek 26 köz­ségbe december óta, bizto­sítva az ottani lakosságszá­mára is a mosatás, tisztítás lehetőségét. Korszerű, ké­nyelmes Ikarus-kocsival járják majd a vidéket az év második felétől. Szegeden jelenleg 16 felvevőhely mű­ködik. Az ötéves fejlesztési terv szerint két újabb sza­lon nyílik — tanácsi támo­gatással —, az egyik a He­tek utcában, a másik a Hun­gária-szálló közelében. A vállalat a működésükhöz szükséges gépeket már meg­rendelte. Az Északi város­részben. a 424-es épületben felvevőüzlet lesz majd. A minőségi munka a leg­nagyobb vonzerő, - mondtuk. Mi minden kell a tökéletes mosáshoz, tisztításhoz, a megrendelők elégedettségé­hez? Ember és gép. Egyik a másik nélkül aligha ér célt. A vállalat 1975-ben el­kezdődött rekonstrukciója folytatódik: a tízéves gépek „megöregedtek", ki kell cse­rélni őket. Nagy teljesítmé­nyű, programvezérlésű mo­só-, csavarógépeket vásárol­tak, így az idén már meg­szűnik a nehéz fizikai mun­ka, nem kell külön centri­fugába átemelni a vizes ru­hákat. Az új kalendergépek is kímélik az asszonyokat; nemcsak vasalnak, maguk végzik a hajtogatást is. Üj vegytlsztító gépek és úgy­nevezett gőzölő alagút járul hozzá a tökéletes munkához. És mit tesznek az embe­rek? Megszervezik a válla­latnál a minőségellenőrzés rendszerét még az idén, így a részfolyamatoknál, és a be­fejező szakaszban is meóz­zák a ruhákat. Ettől a fe­gyelem — és a minőség — javulását várják a Patyolat vezetői, akár a „Munkád mellé acTd a neved" mozga­lomtól. A vállalat rá akar szolgálni a bizalomra. Ezért is egyszerűsítették a kártérí­tés eddig bonyolult módját: az 500 forintnál alacsonyabb értékű kárt a felvevőhelyen is kifizetik a megrendelő­nek. Reméljük azonban, hogy erre egyre ritkábban lesz szükség — a belső szer­vezés, a fegyelem erősítésé­re hozott vállalati intézkedé­sek után. Ch. A. A szóliai Opera küldöttsége Szegeden A közelmúltban járt Szó­fiában Horváth Mihály, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója. Akkor vált vég­legessé, hogy a nyári sza­badtéri játékokon vendég­szereplő Szófiai Állami ház háromtagú küldöttsége: Anna Hadzsimiseva szceni­kai vezető, Marianna Popo­va, az előadás díszletterve­zője és Lozan Metodiev mű­szaki vezető. A Játékok At­tila utcai irodájában meg­Akadémiai Opera- és Ba- beszélték a szereposztást, a lettszínház 180 tagú balett- kivitelezés technikai részle­együttese augusztus 18.. 19. telt. A darab szófiai bemu­és 20-án Alekszandr Raj- tatójához képest a szabadté­cseunek, a mai bolgár zenei ri előadást új díszletben élet legkiemelkedőbb kom- tartják, mely a bolgár mű­ponistájának, A szépség for- vésznő tervei alapián itt rósa című háromfelvonásos készül majd el. Ehhez ta­balettjét mutatja be a dóm- nulmányozták a Dóm téri színpadon. helyszínt, 6 legközelebb má­Horváth Mihály tárgyaié- Jw végén ülnek ismét asz­sainak következményeként ta hoz, amikor is vendége­tegnap, csütörtökön Szeged- ink a már elkeszült terve­re látogatott a szófiai szín- ket hozzák. Uj művese­állomás Üjabb jelentós állomásé­hoz érkezett hazánkban az évtized eleién meghirdetett műveseprogram. Csütörtö­kön a kőbányai Bajcsy-Zsi­linszky kórházban új, nagy értékű műszert, a veseelég­telenségben szenvedő bete­gek életben tartásához nél­külözhetetlen művesét ad­ták át. A Bajcsv-Zsilinszkv kórházban immár három készülék áll a gyógyítás rendelkezésére, s ezzel lét­rejött az országban a hete­dik mflveseállomás. a fővá­rosban pedig az első. amely közkórházban működik. Je­lenleg az orvosegvetemeink kllnikátn, a miskolci megyei kórházban és a kőhánvai kórházban évente 180—190 beteget tudnak folyamatosan kezelni. Halászati téeszek közgyűlése A halászati termelőszövet­kezetek tavaly rekord ter­melést értek el: 54 ezer 600 mázsa halat adtak tógazda­ságaik és természetes vizeik. Ez a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest több mint 10 százalékos nö­vekedést jelent — állapítot­ták meg a halászati tsz-ek csütörtöki budapesti köz­gyűlésén, amelyen 33 gazda­ság eredményeit értékelték. A gyors sikert annak kö­szönhetik, hogy új fajokat honosítottak meg. A ptaci / viszonyokhoz is a korábbi­nál jobban alkalmazkodtak, amennyiben növelték a fel­dolgozott hal részarányát Művészeti főiskolák fesztiválja Több mint ezer 600 főis­kolást várnak május 4—6. között Szentendrére, ahol a művészeti főiskolák II. fesz­tiválját rendezik meg — je­lentette be Harsányi László, a KISZ KB kulturális osztá­lyának helyettes vezetője. Az ifjúsági szövetség Központi Bizottságának székházában csütörtökön tartott tájékoz­tatón elmondta: hazánk öt művészeti felsőfokú oktatási intézményének hallgatói nem­csak tapasztalatcserére jön­nek össze, hanem a három­napos programban egymást követik majd bemutatóik. A képtárban például a képzőművészeti főiskola ki­állítását nyitják meg. A mű­velődési körpont társalgójá­ban az iparművészeti főis­kolások „Vizuális nevelés" címmel mutatkoznak be. Közlekedés Őrjárat és ellenőrzés A közlekedésbiztonsági hét kenetében as idén is meg­szervezi a városi tanács vb építési és közlekedési osztá­lya a közúti közlekedés biz­tonságát elősegítő őrjáratát. Ma, pénteken délután két órától a megyei és a városi tanács, a rendőrség, a közle­kedési és a tervező vállala­tok, a városgondnokság és az útfelügyelet munkatársai — egymás között felosztva a város kerületeit — végigjár­ják a főbb útvonalakat, s feljegyzik, hol, milyen javí­tásra, módosításra érdemes jelenségre figyelnek fel. Észrevételeiket aztán továb­bítják a kivitelező vállala­tokhoz, s az azok munkáját irányító szervezetekház. Holnap, szombaton reggel 6, és délután két óra között az Autóklub szegedi szerve­zetének műszaki állomásán ingyenes fényszóró-beállítás­ra és fékhatásmérésre je­lentkezhetnek azok a jármű­vezetők is, akik nem tagjai a klubnak. A közlekedésbiz­tonsági hét keretében va­sárnap pedig a KPM Autó­felügyeletének műszaki állo­mását (szintén Kossuth La­jos sugárút 112.) kereshe fel a gépjármű-tulajdonoso.c. A műszaki állomás dolgozói ingyenes, és következmény nélküli felülvizsgálattal el­lenőrzik a jelentkező gép­kocsijainak műszaki állapo­tát, reggel 7 és déli egy óra között. Holnap Nyitás a dorozsmai strandon Az úszóházakat csak akkor nyitják kl, ha a Tisza vissza­húzódik, a partfürdő rendezésére is várni kell még, igy hát valószínűleg sokakat érdekel a hír: még a kettős ünnep előtt, holnap, szombaton kinyit a dorozsmai széksósfürdő. Május végéig naponta 10-től 18 óráig kereshetik fel a ki­rándulók, a napozók, s a merészebb fürdőzők a nyitásra rendbe hozott fürdőt, Júniustól pedig reggel hét és este hét óra között várja vendégeit a város legnagyobb strandja. A csónakkikötőt a Móra Tsz brigádja újítja fel. Képünkön: szombatra mindennek készen kell lennie Zenei naptár Hárman, akik szeretik Brahmsot Noha a filmcímből köl- zsikálva is képesek megőrtz­csönvett kérdésre — Szereti ni egyéniségük tiszta sugár­on Brahmsot? — máig zását anélkül, hogy — a ka­megoezlik a zeneesztéták álláspontja, mindez alig be­folyásolja a romantika eme különös életművének egyre fokozódó népszerűségét. Melynek oka talán nem vé­letlenül éppen az a Brahms művészetét, zlcióit meg lemző sajátosság, hogy for­mavilágában a nagy bécsi klasszika, különösen Haydn, illetve Beethoven eltökélt örököse. Erről Ismerszik egyebek között az a gordon-, ka-zongora (F-dúr) és klari­nét-zongora (f-moll) szonáta, Miklós illetve Brahms egyetlen. Berkes ugyancsak klasszikus szoná­taköntösbe öltöztetett. kla­rinét-gordonka-zongora trió­ja (a-moll), mely a filhar­mónia tavaszi kamarabérle­tének szerda esti koncert­ién hangzott el Szegeden, a Tisza-szállóban. Nem hétköznapi előadás­ban. Jellemzéséül netán annyi is elég volna: három ifjú titán, hangszerének el­hivatott virtuóza szólaltatta meg a fent Idézett Brahms­műveket. Kocsis Zoltán. Pe­maraszonáta követelménvei­nek megfelelően — akár pil­lanatokra is elhomályosíta­nak, háttérbe kényszeríte­nék egymást. Persze az adott művek azonos szelle­mű értelmezéséből is fakad kamarakompo- ez a tökéletességszámba me­kiváltképp jel- nő konszonancia (mindhár­man láthatóan ugyanazért szeretik Brahmsot), ami­vel Kocsis Zoltán előbb Pe­rényivel, majd Berkessel, végül harmadmagával való­sággal lenyűgözte a lelkes hallgatóságot. Ha Perényi gordonkája vagy Kálmán klarinétja szenvedélyes álomképet raj­20I föl egy-egy dallamvo­nalból, Kocsis hűvös objek­tivitása jelzi hozzá a for­ma klasszikus fegyelmét, és hasonmód történik viszont, egyszóval a stiláris egyön­tetűséget oda-vissza rugal­masan biztosítják, mi több, természetes eleganciával, fölszabadult kedvvel, sodró lendülette' vagy éppen érzé­keny gráciával, méltósággal Így válhatott ez a szerdai Brahms-koncert — a dzsessz­rényi Miklós, Berkes Kál- estek szokásos záró partvjá­mán. Mindhármójukról tud- nak, a jam session-nek ha­juk, külön-külön is szuve- sonlatával szólva — három tén, erős, koncepciózus elő- kitűnő szólista együttesének adóművészek. Most annyit örömzenéjévé, tehetünk hozzá, együtt MU- N. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom