Délmagyarország, 1979. április (69. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

AZ MSZMP SZEGED VÁROSI BIZO TT SÁG Á N A K LAPJA 67, évfolyam 77. szám 1979. április vasárnap Ara: 1,60 forint Fejlesztés és munkásátirányítás Gépavatás a gyufagyárban Szerződés nagyüzemekkel i tP LJU fo; VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Az Or^ánov^sg^önyvtár r A Gyufaipari Vállalatnál a korábbi években megkezdő­dött nagyszabású rekonstruk­ció jelentős változásokat ho­zott mind a termelési szín­vonalban, mind a gyártmá­nyok minőségében és a piac ellátásában. Nyoma sincs már a néhány éve bekövet­kezett gyufahiánynak. A sze­gedi gyufagyárban több el­avult technológiával dolgo­zó gépet kicseréltek, s egyre tágabb teret biztosítanak az automatizált munkafolya­matoknak. A korszerűsítés egyik eleme, velejárója volt az is, hogy tisztábbak, vilá­gosabbak lettek a munkater­mek — egyszóval sokat ja­vultak a munkakörülmé­nyek. A gyufagyártásba állítot­tak be több olyan nagy tel­jesítményű gépsort is, amely­lyel a biztonságosabb ter­melése mellett a hatékony­ságot is rendkívüli mérték­ben megnövelhetik. Az egyik — bevált, jól működő — töltő, mártó automata min­tájára a gyár tmk-brigádjai saját költségvetésből elkészí­tettek' egy vele minden mű­szaki jellemzőkben megegye­ző gépsort, amellyel közel 30 millió forint értékű devi­zát takarítottak meg, 3 mil­liós ráfordítással. A gép március elején megkezdte próbatermelését és jelesre vizsgázott A brigádok a KMP megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére aján­lották fel ezt a nagyszabású Amikor ezeket a sorokat — képeink kísérőszövegéül — megfogalmaztuk, még nem tudtuk, milyen idő lesz ma dél­előtt vagy az ebéd utáni pár órában. Azt azonban bizton állíthatjuk: még felhős időben is érdemes barangolni a vá­rosban. „Kitavaszodtak" a parkok, a játszóterek, hát fotó­riporterünk is útnak indult, hogy megörökíthesse a tavaszi Szegedet. S mert ma április elseje van, szükségesnek látjuk hozzátenni: nem valamelyik délolasz vároSikában készült az első kép, s a második felvétel sütkérező galambjai is iga­zán Szegeden honosak. Tessék meggyőződni róla, menet közben aztán maid az is igazolódik: sétálni tó! munkát, s kedden; április 3­án megtartják a „főpróba" után az ünnepélyes üzembe helyezést, amelynél ott lesz a munka oroszlánrészét vég­zett Ifjúsági és Irinyi szocia­lista brigád is. A gyár a technológia kor­szerűsítésé mellett tovább folytatja a .szociális létesít­mények fejíesztésé.t is. A gyári óvoda-bölcsődében vég­zett építkezéssel javítják az ott dolgozók munkakörül­ményeit. Jóllehet, a gyufagyár ter­melésfejlesztő beruházásai, korszerűsítési törekvései egy­értelműen dicsérendő erőfe­szítések, mégsem nyugodt, felhőtlen jelenleg a munka­helyi hangulat A nagy tel­jesítményű gépek alkalmazá­sa ugyanis természetszerű­leg együtt járt a munkás­kezek felszabadításával. Mindez addig jó, amíg a belső munkaerőhiányt eny­híti. Itt azonban előállt az a ritka helyzet, hogy a fej­lesztés jóvoltából kevesebb dolgozóval is boldogulnak. Annál is inkább, mert a gyu­fagyár ebben az évben ugyanannyit termel, mfnt ta­valy. Ezzel egy időben vi­szont a népgazdaság más te­rületein továbbra is munka­erőgondok vannak, így — az MSZMP elveinek megfe­lelően — ebben az üzemben végrehajtották a dolgozók át­irányítását más munkahe­lyekre. Mint Kovács József gyáregységvezető elmondta, a gyár vezetése felelős, kö­rültekintő munkával hozta meg a döntéseket a népgaz­dasági szempontból igen fon­tos témában. Tavaly november óta har­mincötén váltak meg a gyu­fagyártól és találtak munkát másutt. Többen például a közeli kábelgyárban és a ké­ziszerszámgyárban helyez­kedtek el — ahol kiemelt fi­gyelemmel kezelik az átirá­nyított dolgozók ügyét Budapestre utazik a fe/r több Szes krémtúrét gyártanak A Csongrád megyei Tej­ipari Vállalatnak ez az esz­tendő alighanem rekordév­nek ígérkezik, legalábbis a tejfelvásárlást illetően. A közelmúltban kötöttek ugyan­is szerződést 98 mezőgazda­sági nagyüzemmel, amely egyben öt évre garanciát je­lent a gazdaságoknak, hogy a megtermelt tejet értékesí­teni tudják. A szerződésnek köszönhetően 1979-ben 140* millió liter tej felvásárlását tervezik, s ez az elmúlt évi­nél 7 millióval több. A nagyobb mennyiségű tej fogadására, tárolására és fel­dolgozására felkészült a vál­lalat. A befejezéshez közele­dő építkezések nyomán má­jusban Szegeden egyszerre 240 ezer liter tej tárolására alkalmas — egyenként 60 ezer literes — óriás tartályo­kat, vagy ahogyan a szakem­berek nevezik, tejsilókat ál­lítanak be. Kettő már elké­szült A vállalat makói sajt­és tejporgyárában pedig két 30 ezer literes tejsilót építe­nek. Mint Csápenszki István igazgató elmondta, a felvásá­rolt tej mennyisége megha­ladja a megye és a vállalat­hoz tartozó Bács-Kiskun me­gyei területek fogyasztói szükségleteit Az itt élő la­kosság tej- és tejtermék-el­látására 55 millió litert biz­tosítanak, 20 millió litert pe­dig Budapestre szállítanak. A többi — 65 millióból — ebben az évben egyebek közt 170 vagon krémfehér sajt készül a kisteleki sajtüzem­ben, Makón és Bácsbokodon 200 vagon trapista és óvári sajt Szegedről pedig 133 va­gon túró kerül a fogyasztók asztalára. Nemrég adtunk hírt a Csongrád megyei Tejipari Vállalat gyártotta sós, fűsze­res ízesítésű készítményekről, Csomagolják aa étkezési tehéntúrót a szegedi tejüzemben melyek tetszetős műanyag csomagolásán a „csongrádi krémtúró" felirat olvasható. Az eddigi forgalmazási ta­pasztalatok 'azt mutatják, hogy a Vásárlóközönség meg­kedvelte az olcsó új árut. Az eddig piacra dobott zelleres és hagymás-paprikás krém­túró közül az utóbhi aratott nagyobb sikert A közeljövő­ben a választék tovább bő­vül, új ízeket kínálnak majd a fogyasztóknak. A tavaly műszaki okok mi­att bezárt szentesi tejüzem feldolgozó kapacitását Szeged vette át, s a város és kör­nyékének ellátását is innen biztosítják. A napi tej- és tejtermék szállítására a vál­lalat hűtőkamíont bérelt amely mindaddig ingázik a két város között amíg m szentesi hűtőraktár el nera készül. A tejipar saját kivi­telező részlege ad biztosíté­kot arra, hogy a több mint kétszáz négyzetméter alap­területű hűtőtér június végé­ig elkészül. Ezután a szállí­tást saját gépkocsival — a napi szállítási csúcs után — tudják megoldani, jelentős üzemköltséget megtakarítva, A nagy mennyiségű, fél* dolgozásra váró felvásárolt tej tárolására elegendő tá­rolókapacitással készült fel a tejipari vállalat Koránt­sem . ilyen megnyugtató a helyzet a készáru raktározá­sát tekintve Szegeden — a szentesi tejüzem feladatainak átruházása miatt is — ke­vésnek bizonyult az eddigi hűtőtér. Beruházás, amelytől Virágzó fa — alulnézetből Április A-én Gazdag ünnepi program Felszabadulásunk 34. év­fordulójának méltó megün­neplésére készülnek Szege­den. Április 3-án, kedden este 7 órai kezdettel az MSZMP Szeged városi és czegedi járási bizottsága, a városi tanács, valamint a Hazafias Népfront Szeged városi bizottsága nagygyűlést rendez a Szabadság filmszín­házban. Az ünnepség szóno­ka dr. Cserháti István, az MSZMP városi végrehajtó bizottságának tagja. Másnap, április 4-én délelőtt 10 órai kezdettel koszorúzást ünnep­séget rendeznek a Belvárosi temetőben a román hősi em­lékműnél és a Dugonics te­metőben a szovjet hősi em­lékműnél, 11 órakor pedig a Széchenyi téri szovjet hősi emlékműveknél. Felszabadu­lásunk évfordulóján meg­emlékeznek Csongrád megye más városaiban ós községei­ben is. Az üzemekeben, in­tézményekben, vállalatoknál a legjobb dolgozókat köszön­tik és kitüntetéseket adnak át A fővárosban április 4-e tiszteletére fellobogózzák a központi tereket, feliratok­kal, dekorációkkal díszítik a középületeket ós a fontosabb állami intézmények homlok­zatát. Az ünnep egyik látvá­nyossága lesz Budapest esti díszkivilágítása. Április 3-án katonai tiszteletadással von­ják fel a Kossuth Lajos té­ren, az Országház előtt az állami zászlót, a gellérthe­gyi Felszabadulási Emlék­műnél pedig a nemzeti lobo­gót és a munkásmozgalom vörös zászlaját. A Parlament előtt zenés őrségváltás lesz április 4-én délben. Az Ope­raházban este díszünnepséget tartanak, s a Parlamentben ünnepi fogadást ad az El­nöki Tanács. A felszabadulás ünnepén országszerte megadják a tisz­teletet a hazánk felszabadí­tásáért elesett háromszázezer szovjet katona emlékének. Április S-án az MSZMP Köz­ponti Bizottsága, az Elnöki Tánács, a Minisztertanács és a fegyveres testületek, vala­mint a tömegszervezetek képviselői megkoszorúzzák Budapesten a Szabadság téri Szovjet Hősi Emlékművet, to­vábbá a Hősök terén a Ma­gyar Hősök Emlékművét. Hétfőn megkoszorúzzák a hazánk felszabadításáért el­esett katonák budapesti te­metőben levő emlékműveit is. Hagyományos ifjúsági nagy­gyűlést rendeznek április 4-én a gellérthegyi Jubileu­mi Parkban. Ezen Szűcs Ist­vánné, a KISZ KB intéző bizottságának tagja, a Ma­gyar Úttörők Szövetságének főtitkára mond ünnepi kö­szöntőt A rvülést követően fellép a KISZ Központi Mű­vészegyüttese, valamint az ideiglenesen hazánkban állo­másozó szovjet déli hadsereg művészegyüttese is. A felszabadulásunk évfor­dulója tiszteletére rendezett ünnepségekre szovjet delegá­ciók érkeznek a fővárosba. A fiatalok országszerte talál­koznak, beszélgetnek a mun­kásmozgalom veteránjaival, számos helyen képzőművé­szeti tárlatok, bemutatók nyílnak. Szentesen megren­dezik az éneklő úttörőrajok országos találkozóját ennek megváltozását remél­hetnénk, ebben az ötéves tervben nem lesz, az orszá­gos „terítésre" váró árut azonban — bármennyire is igyekeznek a szállítással —, időlegesen tárolni kell vala­hol. A tartalékok feltárásá­nak is nevezhetjük azt az egyszerű, ám hasznot hozó ötletet, amellyel a szegediek segítettek a gondokon: a Tejipari Tröszt egyik 20 ton­nás hűtőkamionját megsze­rezték és beállították a tej­üzembe. Állították, szó sze­rint igaz, mert a kamion — selejt lévén — mozogni nem tud, teherszállításra már al­kalmatlan, hűteni viszont épp megfelelő. Az emberek ellátására szánt tejtermékek mellett ál­lati takarmányt is gyárt a vállalat. Az idén teljes egé­szében fedezik a megye ta­karmány-tejpor szükségletét Ehhez jelentősen hozzájárul, hogy a szegedi és a makói tejporgyárban a technológiai folyamatot meggyorsító és a hatásfokát javító elősűrítő­berendezéseket helyeztek üzembe. A két gyár egy mű­szakban így 120 ezer liter tejből készíthet tejport 4 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom