Délmagyarország, 1979. március (69. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-22 / 68. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÖLJETEK! iTöfiSfBSSÍ 69. évfolyam 68. szám 19791 március 22., csütörtök Ára: 1,20 forint MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁ NAK L A P JA A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának SO. évfordulóján Somogyi Károlyné felvétele A dfesfinnepség rirfiksége, ér. Perjést László beszédét mondja Az MSZMP Csongrád megyei, Szeged vá­rosi és szegedi járási bizottsága, a Csong­rád megyei tanács és a Szeged megyei vá­ros tanácsa, a Hazafias Népfront megyei és városi bizottsága, a Tanácsköztársaság ki­kiáltásának 60. évfordulója alkalmából tegnap, szerda este Szegeden, a felújított Szabadság filmszínházban díszünnepséget rendezett. A filmszínház termét munkások, szövetkezeti parasztok, értelmiségiek, az üzemek, intézmények képviselői, a társa­dalmi és tömegszervezetek vezetői, vala­mint az ünnepségre Szegedre érkezett test­vér-megyék küldöttei, az Odessza megyei, a vajdasági, a lódzi és a Temés megyei de­legációik tagjai töltötték meg. 'A díszünnep­ség elnökségében helyet foglalt Tóth Szti­veszterné, az MSZMP KB tagja, dr. Petri Gábor, az Elnöki Tanács tagja, dr. Komó­csin Mihály, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának első titkára, dr. Perjési László, a Csongrád megyei tanács elnöke. Török József, az MSZMP városi bizottsá­gának első titkára, Papp Gyula, a Szeged megyei városi tanács elnöke, a forradalmi munkásmozgalom régi harcosai: Bodnár Lajos, özv. Dáni Jánosné, Gazdapusztai Gyula. Nagy János, Szeli József, Szűcs Jó­zsef, Tombácz Imre, dr. Ágoston József, az SZMT vezető titkára, Bibók Istvánné. a szegedi járás országgyűlési képviselője, Bódi György, a KISZ megyei bizottságá­nak első titkára, Bracsok István, a szegedi honvédhelyórség pártbizottságának titkára. Kaszala Erzsébet, a HÖDIKÖT csongrádi üzemének munkásnője, dr. Kelemen Miklós vezérőrnagy, a Csongrád megyei Rendőr­főkapitányság vezetője, Koczkás Ferenc, a megyei munkásőrség parancsnoka. Nagy István, a Hazafias Népfront megyei elnöke. Nagyné Ombódi Katalin, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola hallgatója, dr. Szé­kelt; Sándor, a JATE pártbizottságának titkára, SzökefAlvi-Nagy Béla, a SZAB el­nöke. Az ünnepiség elnökségében helyet foglalt N. K. Kiricsenko, az Odessza megyei, Marko Gyuricsin, a vajdasági, Tadeus Czechowicz, a Lódz megyei, Minda Liviu, a Temes megyei delegáció vezetője. Az ünnepség nyitányaként a szegedi szimfonikus zenekar eljátszotta a magyar Himnuszt Török József, az ünnepség el­nöke köszöntötte a résztvevőket. Ezt kö­vetően dr. Perjési László mondott beszé­det, majd felszólalt N. K. Kiricsenko. Az ünnepség első része az Internacionáléval végződött Üj világot teremtsünk címmel művészi emlékműsor következett. Közre­működtek a Szegedi Nemzeti Színház mű­vészei, a színház énekkara. Az emlékmű­sort Jachinek Rudolf rendezte. Dr. Perjési László beszéde Kádár János cikke a Pravdában Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága el­ső titkárának négyhasábos cikkét közli a Magyar Ta­nácsköztársaság létrejöttének 60. évfordulója alkalmából a Pravda, az SZKP KB köz­ponti lapja. A lap első oldalán közli annak ai üdvözlő táviratnak a szövegét, amelyet a szov­jet párt- és állami vezetők küldtek Kádár Jánosnak, Losonczi Pálnak és Lázár Györgynek az évforduló al­kalmából. Ugyancsak közli a Pravda a Legfelsőbb Ta­nács Elnökségének rendele­tét a Csepel Vas- és Fém­művak szovjet kitüntetésé­ről Eüilélüáiifa­avaiás A Csepel Művek központ­jában tegnap avatták fel Gombos Ferencnek, a Ta­nácsköztársaság csepeli már­tírjának, illetve Turner Ká­rolynak. az ellenforradalom áldozatának emléktábláját Délben a kerület, illetve a tröszt KISZ-tagjai tettek fogadalmat a kerület a gyá­rak vezetői és a l!)-es cse­peli veteránok előtt. Megkoszorúzták az emlékművet A Tanácsköztársaság kiki­áltásának 60. évfordulója al­kalmából tegnap, szerdán délután Szegeden koszorúzá­si ünnepséget rendezett az MSZMP Csongrád megyei, Szeged városi és szegedi já­rási bizottsága, a Csongrád megyei tanács és a Szeged városi tanács, valamint a Hazafias Népfront Csong­rád megyei és Szeged városi bizottsága, a Tanácsköztársa­sági emlékműnél. A Himnusz után ifjúgár­disták sorfala között vonul­lak el a koszorúzók. Gyász­zene hangjaira helyezték el az emlékmű talapzatán a megemlékezés és a hála vi­rágait az MSZMP megyei, városi és járási bizottsága; a megyei és a városi tanács; az Odessza testvérmegyei de­legáció, a Vajdaság testvér­megyei delegáció; a Lódz testvérmegyei delegáció; a Temes testvérmegyei delegá­ció, valamint az SZMT kép­viselői; a KISZ megyei, vá­rosi és járási bizottsága, a HNF megyei és városi bi­zottsága, a munkásmozgalom Csepel kitüntetése A koszorúzás pillanatai a Tanácsköztársasági emlékműnél régi harcosai és a fegyveres Ezt követően katonai és testületek képviselői. munkásőregységek tisztelgő Az ünnepség az Internacio- menetben vonultak el azem­nálé hangjaival fejeződött be. lékmű előtt. Veteránok köszöntése Az ünnepség szónoka kö­szöntötte azokat a veteráno­kat, akik. mint kortársak, ré­szesei, tanúi voltak történel­münk nagyszerű korszaká­nak. A tizenkilencesek soha nem múló példáját adták a forradalmi elkötelezettségnek, a jobbra törő tenniakarás­nak, a proletariátus harcos osztályöntudatának. Tetteik­ben a történelem igazolta a felismerést; a hazafiság, az internacionalizmus elválaszt­hatatlan egységet alkot Szólt az első világháború kirob­bantásának körülményeiről a háború okozta hatalmas vesz­teségekről és arról, hogy vi­lágossá vált: a régi rend nem képes szabadságot adni a népnek és békét teremteni. Forradalmi helyzet alakult ki. Az öntudatra ébredt nép, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom példáját követve indult harcba. A történelmi körülményeket ismertetve rá­mutatott: — A vér nélküli forrada­lomban győzött a proletariá­tus. kiragadva a hatalmat a tőkés- és földesúri osztályok kezéből de ez nem „békés belenövés" volt. Á burzsoá­zia nem önként mondott lc a hatalomról hanem elvették tőle. Joggal írhatta Kun Bé­la, az első magyar proletár­diktatúra kiemelkedő vezető­je Leninhez, a bolsevikok és Szovjet-Oroszország vezetőjé­hez intézett áprilisi levelé­ben: „A kommunisták prole­tárforradalma kitört volna Vyx ezredes ismert jegyzé­ke nélkül is." 1919 márciusá­ban a magyar munkásosztály a rendkívül kedvezőtlen kül­ső erőviszonyok között vál­lalta a hatalom felelősségét, ami akkor a legnehezebb történelmi feladatot jelen­tette. Tehette ezt mert a széles tömegek támogatták, mert a kommunista párt programja tükrözte egyedül a dolgozók valóságos érdekeit. Egyedül a munkásosztály volt képes pártja vezetésé­vel arra, hogy felszámolja a vesztett háborúk csődtöme­gét, megoldja a feszítő tár­sadalmi problémákat. A konkrét megvalósítás tettei­vel igazolta: a leninizmus­ban megújult forradalmi szo­cializmus nemcsak orosz je­lenség, hanem a magyar tár­sadalom sorskérdéseinek megoldása is. A szónok beszélt a Tanács­köztársaság. a proletárhata­lom intézkedéseiről, elemezte annak hatását. Hangsúlyozta, hogy a dicsőséges 133 nap alatt hatalmas alkotó munka kezdődött bevezették a min­den dolgozóra kiterjedő tár­sadalombiztosítást, nőttek a bérek, hozzákezdtek a lakás­helyzet javításához, a gyer­mekek részére üdültetési ak­cióitat indítottak, kezdetét vette a dolgozó ember mun­kán alapuló megbecsülése és egyenlősége, eltűntek az öröklött címek, rangok és ki­váltságok. Közkinccsé váltak a tudomány, a művészet az emberi kultúra alkotásai és eredmény et Dr. Perjési László kiemel­ten foglalkozott a Tanácsköz­társaság Csongrád megyei eseményeivel is. — Csongrád megyébe — mondotta — 1918. december közepétől rendszeresen elju­tott a Vörös Üjság. 1918. de­cember 31-én megalakult Szegeden a KMP helyi szer­vezete. Közismert, hogy az idegen megszállás, az inter­venció csak rövid ideig hagy­ta létezni megyénkben a Ta­nácsköztársaságot. Pedig a proletárfórradalom győzel­mének hírét mindenütt ha­talmas lelkesedés fogadta, és a forradalmi akciók eredmé­nyeként 1919. március 22-én és 23-án Csongrád megye egész területén a proletariá­tus vette át a hatalmat A (Folytatás a 2. oldalon.) A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Moszkvában rendeletet adott ki arról, hogy a Csepel Vas­és Fémműveket forradalmi érdemeiért, a testvéri szov­jet—magyar barátság és együttműködés szilárdításá­hoz való jelentős hozzájá­rulásáért, a Magyar Tanács­köztársaság kikiáltásának hatvanadik évfordulója al­kalmából az Októberi For­radalom Érdemrenddel tün­tessék kl. A rendeletet Leo­nyid Brezsnyev, a Legfel­sőbb Tanács Elnökségének elnöke és Mihail Georgadze, a Legfelsőbb Tanács titkára írta alá. Tegnap a déli ebédszünet­ben üzemi munkásgyűlése­ket szerveztek a Csepel Vas- és Fémművek párt­alapszervezetei. A párt­gazdasági és társadalmi ve­zetők levelet intéztek a gyáróriás harmincezres munkáskollektívájához. Hangsúlyozták: „Nehéz meghatottság nélkül szólni arról a nagy megtiszteltetés­ről. amely bennünket. a Csepel Vas- és Fémfnűvek dolgozóit, a gyár egész kol­lektíváját érte." A gyár kol­lektívája levélben köszönte meg a magas kitüntetést a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének és Leo­nyid Brezsnyevoek, Tegnap, szerdán délelőtt a szegedi postapalota nagyter­mében találkoztak egymással a munkásmozgalom régi, sze­gedi harcosai, akiket Berta István, az MSZMP Szeged városi bizottságának titkára köszöntött a Magyar Tanács­köztársaság kikiáltásának 60. évfordulója alkalmával. A többi között hangsúlyozta, hogy ők voltak azok, akik részt vettek 1919 kivívásá­ban és azt követően is kivet­ték részüket a munkásmoz­galom harcaiból, ök a mai fiatalok példaképei, akik a felszabadulás után is helyt­álltak, részt vettek a szocia­lizmus alapjainak lerakásá­ban. Berta István külön köszön, tötte a 60, 50 és 40 éves párt­tagságuk alkalmával Bodnár Lajost. Komócsin Antalt. So­hajda Antalt. Jósa Jánosnét. Komáromi Gergelyt. Móra Istvánt Sallai Ferencnét, id Simon Lajost, Szigeti Jánost Varga Lajosnét, Zombori Já­nost, dr. Dáni Mihályt. Ko­rek Józsefet. Mison Nándort. Az ünnepségen Rózsa István. a Szegedi Postaigazgatósás igazgatója tájékoztatta a munkásmozgalom régi szege­di harcosait a posta munká­járól, majd bemutatta a pos­taigazgatóság munkatermei' Ezután az MSZMP Szege városi bizottsága fogadást adott a munkásmozgalom ré­gi harcosainak tiszteletére. Képünkön; a munkásmozgalom régi szegedi harcosai

Next

/
Oldalképek
Tartalom