Délmagyarország, 1979. január (69. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-27 / 22. szám

8 Szombat, 1979. január 27. Szende Dezsőt felsőbb érdekből' áthelyezték. Főnöke megköszönte több évi eredményes munkáját, és további sikereket kívánva elbúcsú­zott tőle. Az új munkahelyén — bér mosto­hább körülményekbe került — a tő­le megszokott szorgalommal végezte munkáját. Társai napok alatt felis­merték önzetlenségét, és mind több feladattal bízták meg. Dezső köz­megbecsülésnek örvendett. Az első hónap után azonban ő is elcsúszott azon a bizonyos narancshéjon. Ellenőrzésre indultak. A Betérőhöz címzett út menti csárdához érve, a fönök kiadta az utasítást: Isten nevében — Elvtársaim! kezdjük el... A bozontos szemöldökök először akkor vonódtak össze, amikor Dezső visszautasította a felkínált fél deci íüttyöst. és márkát hozatott. Ertetlenül néztek rá. — Ugyan, Dezsőkém! Búiért ját­szod meg magad? Azt hiszed, be­vesszük, hogy téged nem a jó -hu­zatod" miatt helyeztek ide? A légkör Dezső kényelmetlenül érezte ma­gát. — Gyerekek, én tényleg nem iszom szeszes italt.. . Tovább nem folytathatta. Észre­vett®, hogy elfordulnak tőle. A kö­vetkező héten megszólította a sze­mélyzetis: — Szende elvtárs, úgy hallom, nem akar beilleszkedni a kollektí­vába Rontja a' légkört, kihúzza ma­gát a közös rendezvények alól. Nem vezet ez jóra! Gondolkozzon majd el figyelmeztetésemen... És Szende Dezső gondolkozott. Éj­szakákon át tűnődött, tépelődött, míg megértette: ez tényleg nem mehet tovább! Meg kell találni helyét a közös — asztalnál. A hetedik ébren töltött éjszaka után tudtára adta párjának: el kell halasztani az automata mosógép megvételét, mert így kívánja a munkahelyi légkör. Élettársa fölöt­tébb elcsodálkozott, de végül ö is be­latta, hogy férjének van igaza. Közben szaladtak a napok, ismét ellenőrzésre indultak. Dezső érezte: ez a nap igen jelentős lesz életében. Most kell bebizonyítania: értett a szóból. Alig foglalták el helyüket a Betérőben, máris átvette a kezde­ményezést — Andris úr, szorítsa ki a poha­rakból a levegőt! ... Már pattogtak a fákon az első rügyek, amikor újra összetalálko­zott a személyzetissel. Mosolygós arccal szorítottak kezet. , — Jól van. Dezsőkém! Tudtam, hogy nem csalatkozom benned. A fő­nök és a kollégáid elmondták: meg­találtad a helyed közöttünk, egyik élharcosa lettél a jó légkör kialakí­tásának. Gratulálok. Csak így to­vább! — Igyekszik az ember — mosoly­gott Dezső, és elégedetten simogatta meg a farzsebében lapuló pálinkás­üveget, amely oly nagyon elősegítet­te körülötte a jó légkört. Bracsok István 1979. JANUÁR 27- SZOMBAT — NÉVNAP: ANGELIKA A Nap kel 7 óra 17 perckor, és nyugszik IS óra 37 perckor. A Hold kel S ora 14 perekor, és nyugszik 13 óra 57 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél pinteken plusz 23« cm (áradó). DM Kincsek a sírkamrában röviden Mezőgazdasági tudományos napok Január 31—február 2-a között a Gödöllői Agrártu­dományi Egyetemen rendezik meg a mezőgazdasági tudo­mányos napokat. A rendez>­véay programját pénteken a Technika Házában ismer­tették az újságírókkal. A szakemberek 80 előadást tar­tanak majd a mezőgazdaság gépesítésének, valamint a lakarmányozasnak időszerű • kérdéséiről. Szó csík majd a traktorokhoz tartozó mun­kagépek fejlesztéséről, a bú­za újszerű sávos vetéséről és a kombájnok terhelés­szabályozó automata beren­dezéséről, amely megköny­nyíti a gépész dolgát. A lottó nyerőszámai: 9, 13, 37, 82, 90 A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Budapesten megtartott 4. he­ti lottósorsolás alkalmával a következő számokat húz­lak ki: 9, 13, 37, 82, 90. A január havi tárgynyeremény­sorsoláson a 3. játékhét szelvényei vesznek részt. 1/ -— I -- • I #r Kodos ido Várható időjárás ma estig: Időnként kissé felszakadozó felhőzet, több helyen eső, elsősorban északon havazás. Mérsékelt, napközben meg­élénkülő, változó irányú szél. Reggel és délelőtt köd. Vár­ható legmagasabb nappali hőmérséklet ma: 0, plusz 5 fok között Változás Beszélgetés két barát­nő között, akik hosz­szabb ideje nem látták egymást: — Es hogy van a te Vilmosod? — Nagyon megválto­zott. Most Pistának hív­ják... Nyiko.aj Csercdnyic. enkonak, a történelemtudományok kandidátusának vezetésével 1978 nyarán egy régészeti expe­díció az Ukrajnában levő Bergyinxzk város körzetében be­fejezte az ismert szkíta fejedclemsírok legmélyebbikének feltárását. A régészeti leletek, amelyek keletkezési idejét előzetes értékelés alapján az i. e. IV. században jelöltek meg, nagy tudományos jelentőségűek. Képünkön: arany­lemezkekkel díszített női fejrevalók TÁPANYAG­VIZSGÁLÓ Tápanyagvizsgaíó laborató­rium kezdte meg működését Miskolcon, a Borsod megyei növényvédelmi állomáson. A laboratóriumban korszerű eszközökkel a talajok termő­képességére, tápanyag-ellá­tottságára vonatkoaó tizen­négy különböző vizsgálatot végeznek. HÁRMAS IKERBORJAK Hármas ikerborjakat ellett egy magyartarka fajtájú te­hén a Rába menti Tárnokré­tiben, a termelőszövetkezet szakosított szarvasmarhatele­pén. A borjak egészségesek, és féltő gonddal óvják őket gondozóik. A terv az, hogy tenyészállatokat nevelnek be­lőlük. — Kdesanyam, BOJTOS SANDOR­NÉ Megyeri Veronika, életének 84. évében m-glMlH Nagykama­ráson temetjük. A gyászoló csa­lád. Köszönetet mondok mindazok­nak. akik felejthetetlen jó fiam, SZENES JENŐ temetésén meg­jelentek és virágaikkal felmér­hetetlen veszteségem feletti bá­natomat enyhíteni Igyekeztek. Ozv. Szenes jenöné. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak. ismerósöknejt, szomszédoknak, akik felejlhetel­len édesapánk. OABNAI JÓZSEF hamvasztás utáni bnrsüztátásán megjelentek, A gyászoló esa­lad. "»5 Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, Ismerő­söknek, jó barátoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk, SZALAI JÓZSEF hamvasztás utáni bú­esdztatásán megjelentek. A gyá­szoló család. I7M Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak. Ismerő­söknek. a Dézsa Termelőszövet­kezet tagságának, akik TÓTH GERGELY haTOva-z'ss utáni bú­csúztatásán megjelentek- A gyá­szoló i-salad. 180* Köszönetet mondunk mind­azoknak a testvéreknek, roko­noknak, Ismerősöknek, a Belvá­ros I. Pártszervezetnek, áklk felejthetetlen halotta^tk, GÁS­PÁR ISTVÁN es felesége CAs­PAR ISTVANNÉ temet éeén meglotentek, részvétükkel és vi­rágaikkal mély fájdalmunkat envhftriil Igvekeztek. A gyászoló . sálád. Szeged, Pusztaszeri u. 25. I1M Mély fájdalommal tudatjuk, hogv HANSAGI FERENC nyug­díjas 'mesterszakács. 1979. tanuár w-én sok siéBvedee tittm «l­Gyász­közlemények hunyt. Temetese hamvasztas után lesz- A gyászoló család. 1801 Köszönetet mondunk az I. Bel­gyógyászati es Sebészeti Klinika orvosainak, ápolóinak áldozatos munkájukért. Hálás köszönetünk mindenkinek, akik gyászunkban osztoztak. A gyászoló Ézslás család. 1799 Tudatjuk az ismerősökkel, ro­konokkal, hogy szeretett edes­anva, nagymama. dédmama, OZV. GYÓRFI ANTALNÉ Gémes Mária, eletének 7t. évében hosz­szu szenved es után elhunyt. Te­metése hamvasztás után lesz. A gyászoló r-salad. ' 1802 Mé.ly fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, édes­apa, nagyapa, dédapa, KIS IMRE volt ralhályteleki lakos, életének 76. évében, hossza, súlyos szen­vedés utan elhunyt. Temetése Jan. 29-en II órakor leoz az Alsóvárost temető kápolnájából. A gyászoló család. 1394 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen édesapa, nagyapa, délapa, KATONA ISTVÁN, életének SS. evében, január 23-án elhunyt. Temetése jan. 29-én 15 órakor lesz az Al­sóvárosi temető kápolnájából. A evászolo család, Katona u. 21. 1392 Mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, szomszédoknak es az utca lakolnak, akik BA'-AZS LAJOS temetésen megjelentek es virágaikkal sz elhunyt iránti -.ametettUuá es tiwtelctttket ki­fejezték, halas sziwel mondunk köszönetet. Gondozúi, Pápai u. 3. Peíüfitelep. 1391 Mély fájdalommal tudatom, hogy felejthetetlen tlrága fér­jem, SZARKA LASZLÖ, életé­nek 80. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése jan. 30­án 15 órakor lesz a református temető ravatalozójából. Gyászol,, felesége, Dánl J. u. 7. 1389 Mély fájdalommal ludatjnk, hogy DR. ESZES FERENCNE Mészáros Margit nyug. ált. isko­lai tanárnő* január 24-én rövid, de súlyos szenvedés után el­hunyt. Temetése jan. 31-én 11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. A gyászoló csa­lád. 1388 Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak. Ismerősöknek, a Gabonaforgalm) Váll. és a B1VIMPEX szegedi kirendeltség dolgozóinak, akik szeretett édes­anyánkat, FEHÍRVARY JOZSEF­NÉT utolsó útjára elkísérték és fajdalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. Köszönetet mondunk továb­bá a Bőrgyógyászati Klinika orvosainak és ápolóinak, akik élete megmentésééri fáradoztak. Gyászoló gyermekei. 1379 Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, Postaigazgatóság veze­tőinek és dolgozóinak, akik fe­lejthetetlen halottunk, BÉKÉSI PAL temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fajdalmunkat enyhíteni IgyeKez lek. A gyászoló család. 1376 Köszönetet mondunk mind­a/oknak a rokonoknak, ismerő­söknek. akik feledhetetlen ha­lottunk. DR. BALOGH 1MRÍNÉ temetésén megjelentek, részvé­tükkel és v iramaikkal mély faj­dalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Gyászoló gyermekei. 1153 PÉZSMA VADÁSZAT A Fertő tavon megkezdő­dött a pézsmavadászat, amely jól jövedelmező téli mellék­foglal kozása az ott dolgozó halászoknak. A pézsmapocok prémje értékes, egy-egy ge­reznáért a minőségtől füg­gően 80—120 forintot kap a vadász. A pézsmára akkor le­het a legsikeresebben va­dászni, atnikor a víz egy ré­szét még jég borítja. Ilyen­kor a jégtáblák közé, a pézs­mavárak köré különleges var­sákat helyeznek, s ezekkel a fogóhoz hasonló, csak annál nagyobb méretű szerszámok­kal ejtik zsákmányul a pré­mes állatot. A Fertő tavon minden évben több ezer pézs­mapocok kerül varsákba. AGROKÉMIAI TÁRSULÁS Baranyában edífrg híft ag­rokémiai társulás alakult. Ma már a megye szántóterü­letének több mint 80 száza­léka tartozik hozzájuk. Cél­juk: a nagy értékű műtrá­gyák és növényvédő szerek veszteségmentes tárolása, il­letve gazdaságos felhaszná­lása. HALÁL AZ ÁLLÓ AUTÓBAN Pest megyében, Százhalom­batta külterületén egy föld­úton a személygépkocsijában holtan találták Coiakovics Djuro 40 éves, Vinkovsci Jucka-i, Mandulic Jerkó 47 éves, eszéki lakos, jugoszláv állampolgárokat. A vizsgálat eddigi megállapítása szerint a meghibásodott személygép­kocsiban melegedés céljóból egy fémvödörben fával fű­töttek és elaludtak. Halálu­kat szenmonoxid-mérgezés okozta. A vizsgálatot szakér­tők bevonásával folytatják. KISSZlNHAZ Este 7 órakor: Kőzeletrafrz — Bemutató 2. bariét. Vasárnap délután 8 órakor: Köréletrajz — Katona-bérlet. Vasárnap este 7 órakor: Ne­báncsvlrág — Bérletszünet. MOZIK Fáklya: ma és vasárnap fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: Mé­reggel (színes, m. b. NSZK bún­ügyi, csak 14 éven felülieknek, 20 százalékkal felemelt helyar­ral). Matiné vasárnap delelőtt 11 órakor: A Télapót Wlllinek hívták (m. b. NDK ifjúsági film). Vörös Csillag: ma és vasárnap délelőtt 10, délután negyed 4, fél 6 és háromnegyed 8 órakor: Az élet ideje, a szerelem ideje (színes, m. b. szovjet). November 7. Újszeged: ma 7, vasárnap 5 és 7 órakor: A Scotland Yard vendége (színes, m. b. angol, csak 14 éven felü­lieknek, 50 százalékkal felemelt helyárral). Matiné vasárnap dél­előtt: Állami Áruház (zenés magyar). Postás Mozi: ma és vasárnap S órakor: A mesék birodalmában (spanyol film). Dugonics Mozi (Kossuth Lajos sgt. 53.): ma és vasárnap 5 es 7 órakor: Tisztes honpolgárok (színes olasz). Matiné vasárnap délelőtt 10 órakor: Adj pacsit pajti (szines ifjúsági). BÁBSZÍNHÁZ Vasárnap délelőtt fél 16 óra­kor Hamupipőke-bérletben, 11 órakor Csipkerózsika-bérletben: Elvarázsolt narancsok. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. sz. (13'57-es). este • órától reggel 7 óráig. Csak sür­gős esetben. BALESETI KS SEBÉSZETI ÜGYELET Ma és vasárnap a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a n. sz. Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.) veszi fel. sebészeti Ugyele­tet mindkét napon az L sz. Se­bészeti Klinika tart. ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET Este 19 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti napokon reggel 7 órától este 19 óráig a felnőtt la­kosság részére Szeged, Hunyadi János sgt. L sz. alatt. Telefon: 10-100. . ÁLLATORVOSI ÜGYELET Február 3-ig, szombat 13 órá­tól hétfő reggel 8 óráig, hétköz­nap este 6 órától reggel 6 óráig elsősegély és nehéz ellés esetére ügyeletes: L és in. kerület, Gyálarét, Kis­kundorozsma területén: dr. Pa­lotás Gyula állatorvos. Lakása: Szeged, Partizán u. 7. Telefon: 10-563. n. kerület, A Így6, Tápé terü­letén; dr. Komáromi János ál­latorvos. Lakása: Szeged. Tar­ján ttlo/B. Telefon: 16-552. Kübekháza. Szőreg, Tiszaszi­get, Üjszentiván területén: dr. Kis Albert állatorvos. Lakása: Üjszeged, Közép fasor 21. Tele­fon: 18-599. Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél kötele/ gondoskodni. QOfi'J 17.00: Jugoszláv kosárlabda­mérkőzés 18.45: Mindkjinapi emberünk 19.15: Rajzfilm 20.00: Producerek — amerikai játékfilm 22.00: Leonard Bernsteln hangversenye BELGKAJ 2. 17.40: Hét tévénap 18.1.5: Zöldkabaré 18.45: Dokumentumműsor 20.00: A dzsessz kedvelőinek 21.00: Huszonnégy óra 21.30: Terenci: Tv-tarca 21.40: Maric Curie, filmsorOKtt 22.30: Sportszombat BUKAREST 11.35: Iskolatévé 12.15: Deli koncert 13.40: Népzene 14.05: sportról képekben 15.45: Kulturális hírek 16.10: Fiatalok klubja 17.00: 1979. januárjának politikái eseményei 17.20: Gyermekeknek 18.30: Tévéhíradó 18.50: A nap gazdasági hlrel 19.00: Tévéeneiklopédia 19.30: A pénzforgatók — amerikai játékfilm 20.20: Régi tréfák 20.50: Tévéhíradó 2L05: Régi melódiák VASARNAP DÉLELŐTT BUDAPEST t. 8.58: Tévétorna (ism.) 9.05: Óvodások filmműsora 9.25: Hangoskodó — 5. (ism.) 9.55: Magyarország állatai 10.05: Pengető (ism.) 10.30: Játsszunk együtt* 10.40: Hírek 10.45: Mozdulj! 7.30: 8.66: 9.20: 10.00: 10.15: 10.55: 11.50: 14.13: 14.3o: 14.56: 15.45: 16.55: 17.36: 16. M): 18.20: 18.58: 10.10: 10.20: 19.30: 20.00: 30.06: 31.06: 21.45: 21.56: 17.36: 18.40: 19.30: 20.00: 21.05: 16.30: 16.30 BUDAPEST L Tévétorna (lsm.) Iskolatévé: Továbbképzés maternotlkatanároluiak L Világnézet Kertészkör (ism.) Eletet az éveknele (ism.) Eurogang. Magyarul beszé­lő NSZK bűnügyi film. Pénzhamisítók. (Ism.) Játék a betűkkel (ism.) Sakk, műsor gyerekeknek Ajánlóműsor gyerekeknek Belgrádi fiúk - 4. Hírek Nemzetközi női és öregfiúk teremlabdarúgó-torna Hogy nálam különb legyen ... — 7. Csinibaba — jugoszláv rajzfilm Költőnk és kora Egymillió fontos hangjegy Cicavízió Tévétorna Tévéhíradó Gusztáv a TécsóházbRi > Derrick. Lány a discóból, m. b. NSZK bűnügyi filmsorozat Zene a B stúdióból Tévéhíradó Krétakör — tévéjáték BUDAPEST 2. A Kubai Nemzeti Balett­együttes estje (ism.) Vészi Endre: Farty (ism.) Tévéhíradó Forgó-szín - 5. Garoline, drágám — m. b. francia—olasz—NSZK film BELGRÁD 1. Gyermekműsor Sí Világkupa 11.45: Itália múzeumaiban — 5. EMjKxI KOSSUTH 8.30: Lányok, asszonyok 8.55: Jean-Pierre Rampal fuvolázik 9.30: A magyar szocialista irodalom történetéből — Mj 10.06: Johann Strauss operettjeiből 10.54: A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa romantikus kórusmüvekel énekel 11.H: A sárga telefon. Vén Endre hangjátéka 12.30: Magyarán szólva... 12.45: Faragó András operaáriákat énekel 13.00: Önarckép, befejezetlen. öze Lajos 13.30: A száguldó cirkusz 14.30: Szerkesztőségi beszélgetés a Falurádióban 15.05: ÜJ Zenei Üjsag 17.30: Szvjato&'zlav Bichter és Oleg Kogan Bach-hang versenye 18.16: Dara hercegnő. JCrtota Bendova meséje 16.46: Rádiószínház. Irány Lisszabon. Aleksandcr Minkowski rádiójátéka 19.30: Népi zene 20.15: Opera-múvészlemezek 21.00: Arnyak és rejtélyek. A turista halála 22.15: Leonard Bernsteln vezényel 0.10: Melódiakoktél PETŐFI 8.06: Jeanette MacDonald fllrndalokat énekel 8.20: Tíz perc küloolittka 8.38: örökzöld dallamok 9.43: válaszolunk hallgatóinknak 10.00: Szombat délelőtt 12.00: A Pénzügyőrzenekar játszik 12.33: Jó ebédhez szól a nóta 13.30: Éneklő Ifjúság 14.00: Harminc pere rock 14.49: Zeng az erdo — Részi. 15.10: Népdalcsokor 15.48: Vendégségben Slruséknal 16.33: ötórai tea 17.30: Vitaműsor 17.55: Cigány dalok, csárdások 18.33: Hello Dolly! Részi. 18.50: A-tól z-ig a popzene világában 19.30: A tigrisbőrös lovag 29.38: Közös tánczenei műsor aQ NDK „Hangja" Rádióval 21.38: Duga Ilona békést népdalokat énekel 22.00: Gasnarone. — Részi. 23.M): Slágermüzeum 'VASARNAP DÉLELŐTT KOSSUTH 7.23: Baráti körben 8.10: öt kontinens hét napja 8.26: Népdalfeldolgozások 9.0!): Minden versek titkai 10.08: Fiúk a tilosban — rádiójáték 11.14: Vasárnapi koktél PETŐFI 7.00: Az unitárius egyház félórája 7.30: Mozart-müvek 3.05: Mit hallunk? 8.30: Miska bácsi levelesládája 9.00: Történeteim. Tabi László 9.30: Világvasárnap 10.33: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. Asó — kapa 11.30: Operettkettősök 14.50: Jo ebédhez szól a nóta DELMAGÍARORSZAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja Főszerkesztő: F NAGY ISTVÁN Főszerkesztő-helyettes: SZ SIMON ISTVÁN Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: KOVÁCS LASZLO Szerkesztőség és kiadóvállalat > Szeged, Tanácsköztársaság útja 10. Sajtóház 6740 - Telefon: 12-638 A lapot nyomja: Szegedi Nyomda Szeged. Bajcsy-Zsilinszky utca 3. re 672* Nyomdaigazgató: DOBD JÓZSEF Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kécbosftotantt Előfizetési dfj február l-t«l egy hónapra so forint, negyedévre 90 forint, egy évre 360 forint indás: xm «SNt *iss-«s *

Next

/
Oldalképek
Tartalom