Délmagyarország, 1979. január (69. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-13 / 10. szám

/ Szombat, 1979. Január 13; { rAdióiiiex NEPLLTÜNT­TAJÉRTEXE/LET SZOLNOKON A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa pénteken táj­értekezletet rendezett Szol­nokon az MSZMP megyei bizottságának oktatási igaz­gatóságán. A tanácskozáson Bács-Kiskun, Békés, Borsod, Hajdú, Csongrád, Heves, Sza­bolcs és Szolnok megyei­városi és nagyközségi nép­frontelnökei, titkárai és füg­getlen tett munkatársai vet­tek részt KÜLÜGYMINISZTEREK BANGKOKBAN Bangkokban pénteken meg­kezdte kétnapos tanácskozá­sát az ASEAN. a délkelet­ázsiai országok szövetségé­nek külügyminiszteri érte­kezlete. Az öt tagállam, Thaiföld, Malaysia, a Fülöp­szigetek, Indonézia és Szin­gapúr külügyminiszterei —a bangkoki rádió közlése sze­rint — az indokínai helyzet­tel, a kambodzsai fejlemé­nyek délkelet-ázsiai hatásá­val foglalkoznak. DIPLOMATA MEGBESZÉLÉS El Georgij Kornyljenko, a Szovjetunió külügyminiszte­rének elsó helyettese pénte­ken Moszkvában megbeszé­lést folytatott Curtis Keeble brit nagykövettel. KFNAI VEZETŐ ZAMBIÁBAN Li Hszien-nlen kínai mi­niszterelnök-helyettes pénte­ken ötnapos hivatalos láto­gatásra a zambiai főváros­ba érkezett. A kínai politi­kus január eleje óta afrikai körúton van. STTRAJK MAROKKÓBAN Kilencedik napja szünetel gyakorlatilag Marokkóban a vasúti forgalom. mlnterv tíz­ezer vgSüU* sztráJkla követ­keztében. A szakszervezet pénteken úgy döntött, hogy 48.. érával mechnsszabbftja a Jgtr^jkot. A vasutasok, azért szüntették be a munkát, hogy elérják a szakszervezetük ál­tal korábban kiharcolt 15 százalékos béremelés életbe­léptetését HAZAUTAZOTT ERICH HONECKER Ertch Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Ál­lamtanácsának elnöke ötna­pos hivatalos indiai látoga­tása befejeztével pénteken visszaérkezett Berlinbe. ROBBANÁS KOPPENHÁGÁBAN Nagy erejű Időzített po­kolgép robbant pénteken Koppenhága központi bírá­sági épülete előtt — közölte a rendőrség. Egy ember éle­tét vesztette a robbanás kö­vetkeztében, ame'ynek indí­téka nem ismeretes. TÜNTETÉS RÖMABAN Üj fasiszta fiatalok tüntet­tek pénteken Róma belváro­sában. Terrorcselekmények­re uszíts röniratokat oszto­gattak, betörték egy köny­vesbolt kirakatát, megsebe­sítettek egy vásártót, gépko­csikat fo-gattak fel. A rend­Őrség az engedély nélkül szervezett tüntetés részvevői közül tizennyolcat őrizetbe vett és hatvanat igazoltatott. A SORBONNE DÍSZDOKTORA Az új Sorbonne egyetem díszdoktorává avatták pén­teken Köpeczl Bélát,a Ma­gyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesét. A cím­mel Járó diplomát é* herme­lindfszes stólát az egyetem aulájában rendezett ünnepé­lyes szertartáson adták át a magyar tudósnak. T\N*CSKOTAS DUBROVNIK BAN Dubrovnikban pénteken be­fejezte munkáját az UNES­CO tömegtájékoztatási prob­lémákkal foglalkozó nemzet­közi tanulmányi bizottságá­nak negyedik ülésszaka. A bizottság elhatározta, hogy az év végét3 átfogó jelentést dolgoz ki a tömegtájékozta­tási rendszer fejlesztésével kapcsolatban. Kambodzsa — népköztársaság Kambodzsa csütörtök óta népköztársaság. Mi tagadás, akár csak egy hete senki nem gondolt volna arra, hogy 1079. január 11. ilyen neve­zetes dátum lesz a nagy múltú ország történetében. Az események azonban rend­kívül gyorsan követték egy­mást. A múlt év november 18-án hallhattunk először a kambodzsai ellenállási moz­galomról. Felhívást tettek közzé, amelyben felkelésre szólították föl Kambodzsa lakosságát a Pol Pot-rendszer ellen, s egyben őszinte hely­zetképet adtak az országban uralkodó állapotokról. Korunk egyik szégyene — a világsajtó már korábban így jellemezte a megdöntött kambodzsai rendszert. Külön­böző források szerint kétmil­lió embert gyilkoltak meg a tisztogatási akciók során. Va­lóságos Irtóhsdiáratot folyta­tott a Pol Pot—leng Sary­rezsim az elmúlt három év­ben az értelmiség ellen, meg­tizedelte a diákságot és a buddhistákat, de nem kímél­te az országban élő kisebb­séget, elsősorban a vietna­miakat sem. Tíz- ás tízezrek kerestek menedéket a me«­megúiuló büntetőevoedíciók kegyetlenkedései elől Viet­namban. A „maoista kulturális for­radalom jegyében fogant" kambodzsai rendszer szom­szédaira nézve ls veszélyes politikát folytatott: Vietnam­mal és Thaifölddel szemben 1975 óta rendszeresen követ­tek el súlyos, véres határ­provokációkat. A vietnami hatá-on valóságos háborúvá fajult a konfliktus. Heng Samrinnal az élen 1978 de­cember 3-án bontott zászlót az ellenállási mozgalom ve­zető ereje, a nemzeti felemel­kedés egységfrontja. A front fegyveresei — a lakosság tá­mogatásával — január első napjaiban nagyszabású tá­madásba lendültek a rezsim megdöntésére. Január 7-én elfoglalták a fővárost, a kö­vetkező napon pedig megtör­ték az ellenállást Kambodzsa egész területén, s felszabadí­tották az országot. Ami ezután történt, furcsa köziátéknak ts tekinthető. A múlt év őszén a nyugati vi­lág még szüntelenül a kam­bodzsai rendszer törvénysér­téseivel foglalkozott, tegyük hozzá, alapos joggal. Ameri­kai szenátorok Cnrter elnök­höz intézett felhívásukban népirtással vádolták a Pol Pot rezsimet és nemzetközi akciót sürgettek a kambod­zsaiak emberi jogainak hely­reállítására. Most a Kambod­zsai Népköztársaság ellen fordulnak, s élesen támadlák a hazafiaknak kezdettől fog­va támogatást nyújtó Viet­namot. Ennek a pálfordulásnak az eredménye a Biztonsági Ta­nács vitája, s a volt államfő, Norodom Szihanuk herceg siralmas New York-i „ven­dégföllépése" a Pekingben írt forgatókönyv alapján. Bár­miként alakuljon ts a BT vi­tái a, a lényeg, hogy a nép­ellenes diktatúra megbukott Kambodzsa új vezetői békés független, demokratikus, sem­leges, el nem kötelezett és a szocializmus felé haladó rendszer megteremtését he­lyezték kilátásba. Ez a körül­mény mindenképpen pozitív lelenség Indokina történeté­ben, s nem lebecsülendő té­nyező Délkelet-Ázsia Jövője szempontjából. Gyapay Dénea A KGST és Magyarorsxág Változások a gépiparban Az Országos Béketanács pénteken szolidaritási üzene­tet juttatott el a Kambodzsai Nemzeti Egységfront Köz­ponti Bizottságának. Az ál­lésfoglalás a magyar béke­mozgalom forró üdvözletét tolmácsolja a Kambodzsai Nemzett Egységfront fegyve­res erőinek győzelme alkal­mából. Megállaoitia: Kam­bodzsa felszabadítása, a kí­nai reakciós körök politiká­iét követő népellenes Pol Pot-rezslm megdöntése, a Kambodzsai Népköztársaság kikiáltása új fejezetet nyitott Kambodzsa és egész Indokína történelmében. A békeszerető, népi Kambodzsa megalakítá­sa jelentős hozzájárulás In­dokína, Délkelet-Ázsia és az egész világ békéjéhez. A szolidaritási üzenet a továbbiakban leszögezi: r kambodzsai nép egyedüli tör vényes képviselője a forra­dalmi tanács. Az OBT Ulti kőzik az ellen, hogy azENS7 Biztonsági Tanácsa — r megdöntött Pol Po*-rezsim kérésének eleget téve — Kambodzsa helyzetevei fog­lalkozik. Ez beavatkozást Je­lent a belügyeibe. A szocialista országok gazda­sági közösságének megalapí­tásakor a gépipar csak né­hány tagországban volt az ipar vezető ágazata. Ilyen or­szágok közé tartozott a Szov­jetunió, az NDK, valamint Csehszlovákia. A többi or­szág „történelmi örökségül" kapta az elmaradott, gyen­gén fejlett ipart, amelyben a gépipar igen kis szerepet játszott. Ezért nem véletlen, hogy az utóbbi három évtizedben a tagországok megkülönböz­tetett figyelmet fordítottak a gépipar fejlesztésére. A fej­lődés fontos tényezője, hogy az ötvenes évek közepétől a tagországok esyre szorosabb együttműködést építettek kl. Az egyöltmikfidés eredményei A kapcsolatok építésének első szakaszában — ez főleg az ötvenes-hatvasan években volt így — első lépésként a szocialista országok nagy és megbízható felvevőpiacot biz­tosítottak egymás gépipart termékeinek. Ezekre alapozva új Iparágak honosodtak meg minden országban, és fontos cél lett a termelés dinamikus bővítése. Ennek eredménye, íogy 1977 végén a tagorszá­gok az egymás közötti szál­lításokból fedezték gépim­portigényük mintegy kéthar­madát Minőségileg új szakasz nyitányát jelentette az, hogy a hatvanas évek elejétől a íépíparl szakemberek mér nemcsak a kész gépek, beren­dezések kölcsönös szállítását szorgalmazták, hanem felve­tették a szakosítás és a gyár­tási kooperáció gondolatát ls. A kölcsönös elemzések bebi­zonyították, hogy a termelé­si munkamegosztás tovébb­'ejlesztett formája előnyös valamennyi résztvevő számá­ra, és nagymértékben előse­gíti a kölcsönös gépkereske­delem fejlődésével egymás Igényelnek teljesebb kielégí­tését. Ennek megfelelően dolgozták kl a szakértők a hatvanas években a két-, 11­'etve sokoldalú termeléssza­kosítási, gyártásszakosítási programokat Magyarország gazdasági ér­dekeit, termelési adottságait figyelembe véve összesen 52 sokoldalú egyezmény megva­lósításában vesz részt 1977 végén a KGST-országokba irányuló magyar gépipari ki­vitel közel 40 százaléka már a szakosított termék volt. A szakosított termékeknek mintegy 60 százaléka a köz­lekedési eszközöket gyártó ágazatból származott. Közúti járműgyártásunkat közismer­ten a KGST-országokkal való szoros együttműködésünk jel­lemzi. Járműiparunk fejlesz­tésekor arra törekedtünk, hogy egyes részegységek, fő­darabok tömegszerű gyártását szervezzük meg, és ne a vég­termék kibocsátására kon­centráljunk. Ikarus és Zsiguli A magyar járműipar talán legjelentősebb exportterméke az autóbusz. Az utóbbi évek­ben a hazai gyártókapacitás mintegy 60 százalékkal bő­vült Ennek eredményeként évente több mint 11 ezer kéaz autóbusz gördülhet le a sze­relőszalagokról. Az előállított termékek mintegy 85—90 szá­zalékét külföldön értékesít­jük. Az exportszállítások alapja a szocialista országok­kal aláírt hosszú lejáratú megállapodások egész sora. Legnagyobb vevőnk a Szov­jetunió. Évente több mint 6000 autóbuszt vásárolnak a városi, valamint a városok közötti forgalom javítására, fejlesztésére. Szerződés sza­bályozza az NDK-ba szállí­tott magyar autóbuszok mennyiségét ia A baráti or­szág autóbusz-bevitelének mintegy 90—95 százalékát az Ikarus-buszok teszik kl. A magyar járműipar fejő­désének egyik jelentős állo­mása volt, hogy bekapcsoló­dott a több mint tízéves múlt­ra visszatekintő VAZ sze­mélygépkocsi együttműködés­be. (Hazánkon kívül részt vesz a kooperációban Cseh­szlovákia, Bulgária, az NDK, Lengyelország, valamint Ju­goszlávia Is.) Magyarország az egyes típusoktól fü3gően 15—20-féle részegységet és alkatrészt készít a Togllati­ban működő üzem részére. Ezeknek a szállításoknak el­lenértékeként kész Lada sze­mélygépkocsikat kapunk. A hazánkban is igen keresett, kis fogyasztású autókból a mostani ötéves tervidőszak­ban összesen 180—200 ezer darabot vásárolunk. Számítógépcsa'áil A szocialista országok gép­ipari együttműködésének egyik kiemelkedő programja a számítástechnikai együtt­működés. A növekvő infor­mációszükséglet elengedhe­tetlenné tette a korszerű szá mítógépgyártó bázis megte­remtését a KGST-országok­ban. Hazánk ugyancsak részt vesz ennek a programnak a valóra váltásában. A sokolda lú megállapodásnak megfele­lően vállaltuk a számítógép­család legkisebb tagjának — az R—10-nek — kifejleszté­sét, sorozatgyártásának a megszervezését, majd folya­matos műszaki színvonal­emelését. A vállalt kötele­zettségeinknek megfelelően fejlesztettük kl a géphez tar­tozó perifériákat és egyéb ki­segítő berendezéseket is. Ezeknek a termékeknek szál­lítására sokoldalú egyezmé­nyeket irtunk alá. Az előze­tes számítások szerint az 1976—80-as években a KGST­országok egymás közötti szá­mítógép-forgalmából hazánk mintegy tfz százalékkal ré­szesedik majd. Jelentősek a magyar nép­gazdaság szempontjából azok a sokoldalú egyezmények is, amelyek a híradásipari ter­mékek. mezőgazdasági, élel­miszeripari gépek, orvostech­nika! készülékek termeléset és kölcsönös szállítását sza­bályozzák. A már meglevő egyezmé­nyek továbbfejlesztése tnel­lett a szakemberek újabb megállapodások kidolgozásán is fáradoznak. Az igények­nek és a lehetőségeknek megfelelően várhatóan rövi­desen befejeződik majd a/ atomenergetikai berendezést * gyártásszakosítására ás c; port-import szállításául szók megállapodások kidolgozása. Ebben hazánk is- érdekt . Termelési hagyományai alapján néhány ber nd . gyártásába bekapcsolódha­tunk. Ugyanakkor a villamos­energia-termelő kapacitásbő­vítésével párhuzamosan ér­dekeltek vagyunk s partru­országokban gyártott beren­dezések vásárlásában is. Az együttműködés továbbfejlesz­tésének fontos területe lehet s részegységek, félgyártmá­nyok és alkatrészek szakosí­tására épülő kooperáció, ahol még vannak kihasználatlan' lehetóségek. Faragó András (Következik: Energiaválság nélkül) Tóth Béla Móra Ferenc betuósvényein. 52. Mórát egy percre nem hagyják békében. Meg­alakulóban van a szellemi munkások szakszer­vezete. Czibula Antal mellett ő vezérszónok. Az alakulás nem Jön létre, mert a régi királyi bí­róság és ügyéíziég emberei tömegeinek oda, s egy órán belül kiderül, az igazságügy munkásai nem szakszervezkedhetnek. A szegedi nevelő- és fejmunkások kamarája sem tud Móra nélkül meglenni. Beszél ls hozzájuk, de tisztséget nem vállal. Móra a Nemzeti Tanácstót való oldozkodását megkönnyebbüléssel vette. Ez maRahordésán is meglátszott. Mintha nyomasztó zsákokat rakott volna le a válláról. És most ls úgy öltözött, mint­ha skatulyából húzták volna elő. Vastag szövetű kockás spor: zakót, térdnadrágot, virító fehér ha­risnyát, mngas szárú cipőt hordott. Ha szelesen járt az idó. nagv szé'fl, puha. íróknak va'.ó ka­lapot. Köszönni ls szépen tudott vele. Nagv hol­'árét nem csapó't ugyan a lengetésével. de a ma­ga méltóságának mcgfe'elően tudott vele tiszte­letet adni a polgárnak éppúgy, mint nekünk, hi­vatalszolgáknak. Arca kisimult az utóbbi napokban. Ahogy de­let harangoznak, sétálva Indul el hazafelé. Sze­ret a Kárász utcán ét, embereket, eseményeket látva menni. S ez időben dolgozni is tud. No­vember 22-én je'entkezik hosszú idő után elő­ször, A szegedi cenzor járás történetével Szépen rajzo'ja, ml laikusok is érezzük rajta, hogy ez már irodalom. Es szellemes.aktuális vezércikkek­kel jelentkezik majdnem mindennap. — Mire végzed, polgártárs? — — Ha a régi vi'ágban ezzel a kérdéssel toppant volna az ember az utcán ácsorgó felebarátja elé, hogv: „min dolgozik az úr?" — akkor rendjén va'.ó volt fö'háborodva azt felelni: „mi köze hoz­zá az úrnak?" Azonban most némely Jelek szerint forradalom van, s mlndnyálan testvérek vagyunk, jogunk van hát megkérdezni, hogy mit dolgozol, testvér? S van is kitől megkérdezni, mert úgy nyüzsög nz utcán az ember, mintha sátoros ünnep vol­na, s hála Í3ten, sokkal több közöttük az épkéz­láb ember, mint a munkára nem való, tehát: „Mire végzed, polgártárs?" Az ember különböző válaszokat kap, amelyek­nek egy a lényege. Az egyik polgártárs azt feleli, hogy ő lelketedik. A másik azt mondja, hogy szép az idő, a harmadik azt várja, hogy rend le­gyen, a negyedik arra kíváncsi, hogv a jövőben mit akar majd vele az állam. Az ötödik önma­gát ünn^p'i, a hatodik legyint, hogy mindegy már, úgyis jönnek a franciák, a szerbek, a romá­nok és csehek. A hetedik kereken megmond ia. hogv ő már dolgozott e'eget, dolgozzon már más is. Vajon e'árulása-e az a demokráciának, ha megá"apít]uk, hogv a népköztársasággal való méce'hete'nk a naplopái Jegyében telnek el? Polgártárs, mi nem hisszük, hogy az állam meg van mentve. Nem hisszük, hogy a forrada­lom annyira kimerítette volna erődet, hogy a munkára semmi sem maradt. Az, hogy néhány éljent kiáltottál a béke örömére, mint ahogy an­nak idején kiáltottál a háborúéra, dicső cseleke­det volt, de ez téged nem tesz nemzeti hőssé, ebből meg nem élsz, dolgoznunk kell!... A nagy világóra méltóságos döccenésekkel ke­tyeg. Ezekben s nspokbna francia katonai bizottság érkezett Budapestre. Dettre János, mint kormány­biztos foglalta el Kelemen Béla főispán helyét, épp ezekben a pillanatokban fogadja a hivatalok üdvözleteit, kinevezése alkalmából. Közben tlven ténvek: Újszegedet megszállják a szerbek. November 24-én reggel a szőregi vám pénzta­rosa telefonon je'entette dr. Somogvi Szilveszter polgármesternek, hogy egy szerb őrjárat és mint­egy 150 főnvi csapat útban van Újszeged felé. Az őrjárat, egy százados vezetétevel. elfog'alta az újszeged! rendőrőrreobát. Első dolvuk volt a te­lefonhuzalt átvágni, nehogy a rendőrök értesítést küldhessenek a megszállásról. A rendőröket le­fegyverezték, senkit sem bántalmaztak. Mintegy fél óra múlva körülbelül 150 főnyi szerb csapat vonult be példás rendben Újsze­gedre, és az óvoda helyiségében szállásolták el magukat. Fél óra múlva már szerb őrjáratok cirkáltak Újszegeden, sőt a hídfőnél ls szerb őrök voltak fölállítva. Dé'előtt tíz órakor dr. Somogyi Szilveszter pol­gármester tolmács kíséretében je'entkezett a szerb parancnoknél, aki közölte, hogv Újszege­det azért szállták mer mert a demarkációs vo­nalon be'ül erik. és főként ezért, mert erre na­ranerot kantók. Ki telén ette. hogv békés szán­dékkal jöttek, és a rendet akarták fönntartani. Fö'kérle a po'gérmertert. intézkedjék, hogv ka­tonáit ne provokáltak. Kérte, a vU'amorttözle­kodést Ülszegeden szüntesee me3. nehogy a ka­tonái átjöjjenek Szegedre, ahol a német katonák­kal esetleg összeütközhetnének. A paranc-nokot. Ponovics Milutin századait, Horváth István úlczegedi kertére házában szállá­solták el. és mellé adták Belestin Atyim rendőrt, mint tolmácsot (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom