Délmagyarország, 1978. december (68. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-12 / 292. szám

2 Kedd, 1978. december 12. Tiszta város télen •éekével felszerelt munkagépek a városgazdálkodási vál­lalat Pacsirta utcai épületének udvarán A jólét dinamikája A Szovjetunióban az utób- Az állam nagyobb össze- nincs elég közszükségleti bi 15 évben a dolgozók re- geket fordít a közszükségle- cikk; a szovjet lakosság nagy áljövedelme körülbelül két- ti cikkek termelésének bő- rétege mindinkább az érte­szeresére növekedett, miköz- vítésére. Az elmúlt tíz év- kesebb cikkeket Igényli, ben az adórendszer és az ben a szovjet ipar gyakor- Több Jó minőségű — bár állami kiskereskedelmi árak, latilag megkettőzte a köz- drágább — terméket keres­valamint a szolgáltatási dí- szükségleti cikkek gyártá- nek, nagyobbak a követei­jak változatlanok. sót és bővítette a választé­A népgazdaság fejlődésé- kot Az utóbbi három év­vel együtt tervszerűen emel- ben a Szovjetunió az első kedik a munkások és al- helyet foglalta el a háztar­kalmazottak munkabére, s a tási hűtőgép gyártásá­kolhozparasztság pénzbevé- ban. tele. Államilag gondos- Változóban van az élelmi­kodnak a minimálbérek, a szer-fogyasztás szerkezete is. tak, hogy a kereskedelem­munkás kategóriákban az Több hús, tej, tojás, zöldség ben már nemcsak az alap­alapbérek és besorolások és gyümölcs fogy. valame- szükségleteket kell kielé­növelénéről, a különlegesen lyest csökken a burgonya és gíteni, hanem a meglevő cik­nehéz klímaviszonyok és a kenyérfélék fogyasztása. A kek nagyobb választéka munkakörülmények között nemzetközi összehasonlító iránti igényeket. Vagyis, az dolgozók bérének emelésé- adatok szerint a táplálkozás igényeket nem a ruhatár, a rőt. így minden szovjet a kalórlalartaimat tekintve cipők megszerzése, hanem családnak jelentősen nőve- nem marad el olyan fejlett erek gyarapítása diktálta, kedett a jövedelme. államoktól, mint az NSZK, Ugyancsak ezzel az índi­Az utóbbi két ötéves terv- Anglia, bér az állati fehér­ben megvalósult szociális J® fogyasztásában az ará­program megváltoztatta a mények a választék, a di­vat szerinti megújítás iránt. Ez ma egyaránt érvényes a városi és a falusi lakos­ságra. A szovjet közgazdászok ar­ra a következtetésre jutot­A tél közeledtét csak de­cember elején adták hírül az első hópelyhek, a Sze­gedi Városgazdálkodási Vál­lalatnál azonban már no­vember 15-től várták ezt az évszakot A hóekével fel­szereli munkagépek Indu­lásra készen állnak a vál­lalat Pacsirta utcai épüle­tének udvarán. Nyolcvan köbméter magnézium-klorid­oldatot, 110 köbméter nát­rlum-klorid-oldatot ée 170 köbméter homokkal kevert sót tartalékoltak arra ax esetre ha gyorsan járható­vá kell tenni a csúszós utakat Elsősorban az autó­buszok, villamosok útvo­nalalt, a kórházak és a kli­nikák környékét, továbbá az élelmiszer-szállítás és a vá­roson keresztül haladó for­galom számára fontoe uta­kat tisztítják meg a lera­kódott jégtől, a hótól. Csak azután takarítanak a töb­bi utcában, a Járdákon, a sétányokon, a buszmegállók­ban, valamint a gyalogátke­lőhelyeken. Bőven akadnak területek, ahol nem lehet gépekkel dolgozni. Ezekre is gondoltak, a kézi hóeltaka­rításra 180 embert tudnak mozgósítani. Talán egész télen nem esik annyi hó. hogy ki kell­jen használni az ügyeleti rendszert Mindenesetre rész­letesen kidolgozták, mikor, hánv gépkocsivezetőnek kell • szolgálat) helvén, illet­ve a lakásán készenlétben állnia. Rövid idő alatt ér­tesítik őket ée a speciális berendezésekkel felszerelt gépkocsikon hamarosan vá­rosszerte szórhatják a sót az utakra. Az első fokozatban 173 ki­lométer hosszú és egymillió négyzetméter területű asz­falton biztosítják a zavar­talan közlekedést. Ehhez el­sősorban magnézium-klori­dot használnak, amely nem okoz számottevő kárt a jár­művekben és a növényzet­ben. Részletesen kidolgoz, ták, mekkora mennyiség szükséges egy adott vas­tagságú hótakaró elolvasz­tásához. Ha a hó öt cen­timéternél nagyobb, nem célszerű sóval szórni az uta­kat. tolólapokkal, söprük­kel kell eltakarítani. Régeb­ben elterjedten használták az utak tisztán tartására a nátrium-kloridot. Azonban ez a vegyület átlagosan 15 százalékos pusztulást okoz óránként a környezetben, így mostanában már In­kább csak a külterületeken azórják le. Ugyancsak gon­dot okoz az egész félen át leszórt homok, amelyet ta­vasszal össze kell takaríta­ni. Újabban csupán a pad­ka nélkül! utak síkosságét csökkentik ezzel a módszer­rel, mert ezekről a jármű­vek kerekei lesöprik az ott maradt homokot, • ezáltal a tisztulást is elősegítik. A korszerű hóeltaknríM­sl módszerek hozzájárul­nak ahhoz, hogy a város közlekedése télen Is zavar­talan legyen, védik a la­kók egészségét, kényelmét. De még fgy ls előfordulhat, hogy a városgazdálkodási vállalat 34 óra alatt sem ké­péé megbirkózni a lehullott hóval. Ez esetben nagy szükség van arra, hogy a gépkocsivezetők óvatosan vezessenek, és mindenki az időjárásnak megfelelően öl­tözködjön. J. E. mue Kilencmillió állampolgár A demográfusok számí­tásai szerint Bulgária ki­lencmilliomodik állampol­gára 1981-ben fog megszü­letni. 1900-tól napjainkig az ország népessége megkét­szereződött, és elérte a 8,8 millió főt Bulgáriának a török ura­lom alóli felszabadulása (1878.) után a népesség szá­ma 1934-re kétszereződött meg, és elérte a 6 milli­ót A Jelenlegi 55 ezer fős évenkénti növekedési ütem mellett a kővetkező duplá­zódás valószínűleg 120 év múlva várható. A század elején Bulgá­ria a magas születési arány­számú országok között volt (42 ezrelék) Azonban 1966­ra bizonyos ingadozások után a születési arány el­érte legalacsonyabb szint­jét (14,9 ezrelék). A kor­mány demográfiai politi­kája nyomán a születési arányszám megnőtt, és sta­bilizálódott. 1977-ben elér­té a 16,1 ezreléket. Jelentősen csökkent a cse­csemőhalandóság. 1944-ben halálozási arányszáma 1000 élve születésre 120 volt, ez 1977-re 23,7-re csökkent Az ország Iparosítása le­Jelentős változásokat hozott a lakosság területi megosz­lásában. Amíg még 1865 ben ls a lakosság nagyobb része falun élt, addig ma már a városokban 5,3 mil­lió. a falvakban 3,5 millió ember lakik. A Javuló életkörülmé­nyek és az 1951. óta Ingye­nes orvosi ellátás következ­tében erősen emelkedett az átlagos életkor, ugyanakkor nőtt a lakosság „demográ­fiai elöregedése" is. Az át­lagos életkor terén 71,3 év­vel Bulgária a világon az első helyek egyikét fog­lalja el. Kü'önösen nagy­mértékben nőtt ez a muta­tó a nőknél, akiknek átla­gos életkora most 74 év. (B U D APRESS—SOFIA­JPRESS), tékkal cserélik fel újabbak­kal a hűtőszekrényeket, a televíziókat (elsősorban szí­munkások és alkalmazottak, s a közepes keresetű dol­gozók bérskáláját. Abszo­lút mértékben és arányai­ban is csökkent a kis ke­resetű rétegek létszáma. Tíz év alatt 8.5-szeresére nőtt azoknak a Rzáma, akik­nek az egy családtagra jutó Jövedelme 100 rubel, vagy annál több. Ekkora kerese­te 1985-ben csak a lakosság 4 százalékának volt, jelen­legi arányuk 40 százalék, 1980-ra pedig a lakosság fe­lének lesz ekkora Jövedel­me. A munkások és alkalma­zottak bérét a tervek sze­rint ebben a terv időszak ban 17. a kol'nortagoké pedig 26 százalékkal növelik. A nem termelő ágazatokban 31 millió ember kap Jelentős fi­zetésemelést A tervidő­szak végén megkezdődik a munkások és az alkalma­zottak minimálbérének, va­'amint alapbérének és beso­rolásának újabb növelése. A lakosság reáljövedel­mének alakulásában fontos a társadalmi fogyasztási ala­pok növekedése, amelyből a munkabér mellett sokféle szociális intézkedést. így a nyugdíjakat, a munka- ás életkörülmények Javítását fedezik, öt év alatt ezek a társadalmi alapok 30 száza­lékkal gyarapodtak. nyok még alacsonyabbak. Ezzel együtt a szovjet fo­gyasztó Igényeit néhány élelmiszerből még nem tud- tási cikkeket (BUDAPRESS ják kellően kielégíteni. S —APN). nem arról van szó, hogy Gleb Szplrldonov, a kereskedelmi hálózatban az APN szemleírója Fiatalok szolidaritása A Német Demokratikus Köztársaságban hét évvel ezelőtt hozták létre a Sza­bad Német Ifjúsági Szövet­ség szolidaritási alfepjét, amely a fejlődő országok­nak, a nemzeti független­ségükért küzdő fiatal álla­moknak nyújtandó interna­cionalista segítség céljait szolgálja. Az alapba ez ideig 47 mil­lió márka folyt be — ezt az összeget a kommunista műszakok alatt gyártott ter­mékek értéke, különböző vá­rosrendezési munkálatoknak a bére és az egyéni hoz­zájárulások alkotják. A szövetség akciói sorá­ból kiemelkedik a „Viet­nam Iskoláinak" nevezetű akció, amelynek során a testvéri ország 11 Iskolája kapott új oktttáal felsze­relést az NDK fiataljai­tól. A szövetség állandó jel­nes készülékekre!, a bútoro- . leggel gondoskodik arról az kat. s eívöb tartós fo-vasz- , lg00 chüe, hazaflról b akik a chilei fasiszta puccs óta élnek a Német De­mokratikus Köztársaságban. Adatok és tények Magyar—lengyel ipari együttműködés A Lengyelországba érke- írt több évre szóló len­zó magyar utast meglepi gyei—magyar kereskedelmi azoknak a különféle ter- kormánymegállapodás értel­mékeknek és berendezések- mében a Lengyelortzága Iré­nek a mennyisége, amelye- nyúló magyar export érté­ket hazájában gyártottak, ke az 1976—80-as időszak-l Alighogy elhagyja a pálya­udvart vagy repülőteret, va­lószínű, ho;c a lengyel uta­kon és utcákon közlekedő számos Ikarus autóbusz va­lamelyikét látja meg, Az tíz­ben eléri az 1,2 milliárd rubelt, de már ma, az idő­szak felénél, nyilvánvaló, szerkezete egyre szélesebb lehetőségeket teremt a köl­csönös árucsere száméra. A Varsó, Krakkó, Gdansk ée mas lengyel városok, fal­vak üzleteiben látható „Ma­de In Hungary" feliratú ter­mékek természetesen csak szerény részét alkotják " sWÍ Lengyelországba irányuló mértékben túlteljesítik. magyar „„portnak. A V Minden jel arra mutat, tán találhatók: beruházási ISulfe^'JJKS" hogy a Magyarország és Len- javak - vegyipari, kőny­különféle édességek, hal­konzervek, paprika kapható, továbbá bőrcipők, pamut­tsrmékek, bútorok a gyógy­szertárakban magyar orvos­ságok. Az 1976. Januárjában alá- keaett gyors gyejország közötti kereslte- nyűlpari ás élelmiszeri pa­dolmi forgalom egyre ja- ri gépek és berendezések, lantőiebb lesz mindkét or- mezőgazdasági. vendéglátó­szág gazdasága számára. A és hűtőipari gépek. szer­magyar és lengyel iparnak számgépek, a utófelszerelé­az utóbbi években bekovet- tek. orvosi műszerek, erős­fejlődése és HÁZASSÁG I. kerület Szeged: Ur. Cseh István ás Tuth Márta Piroska, Bella Fe­renc és Aielcsia Mária Ágnes, Hákásl János és Papdl Mária, Pataki István András á» Scebo Ágnes Viola, Tompa László és Peres Jóssá, Bodor Ernő es Ben­de Mária, Szentesi Fereno és Kovács Judit Ildikó, Locskal Mi­Családi események Szekeres Jánosnak ás Tóth Zsu­zsarmának Tamás, Elekes Lász­lónak és Koskocsák Valérianak Roland ngvű gyermekük szüle­tett. III. kerület Szeged: Petrik Józsefnek ás Pintér Márta Juditnak Berna­dett, Dcncsl Sándornak es Pe­recz Juliannának Sándor, vigh Sandornak és Csűri Eizsúoetnek Csaba Zoltán, lídalényi Tibornak és Csasztvan Anna Agnesne,? Edit, Szabó Ferencnek és Qonda hály és Gárgyán Erika, Farkae Mihály Zoltán és Miklós Márta, Csanádi Zoltán és Hossó K«te- házi Honának Norbert, Fekete Un Megdőlne, Kehak Róbert és Páternek ás szóronyl Anna Má- _ • JML Lamper Éva Rozália, Varjesi rtanak Petra Judit, Mártonnál hász Mihálynak és Zsiga Zsu­AtUle és Tóth Anna Márta, Jánosnak és Kormányos Ilona zssnnáaak Csaba Mlháiy, Telek I'Uny Wlktor és Révéss Judit Máriának Aniti, ördög Józsefnek Andrásnak és Gyúrta Gizella Etelka, Tóth András és Szeme- és Farkas Margitnak Anikó, Tói- Annának Mónika, Kolompár lat­rédl Éva Anna, Daru Sándor és Byesy Bitmerntík as Hudak Edit- vánnak és Kolompár Máriának HunyadkUrti Zsuzsanna házas- nek Csaba, Papdl Szilveszter- János, Csanádi Zoltánnak és ságot kötöttek. nak ás Borsos Mártának Péter, Fekete Ilona Katalinnak Ilona Monostort Antalnak ás Czlrok Katalin. Sisák Jánosnak és s«­BZULETZS Máriának Adrián Antal, sári hó Marg.mak János, Nádas Tl­I. kerület Oyörgynek és SOU RozáUának bornak ás Dudás Gizellának Tl­Sxeged: Tóth Sándornak ás György, Menyhárt Csabának ós bor, Nagy Mátyásnak és Múltra ÜJvácy Ilonának Sára Katalin, Zitavari Hedvignek Csaba, Erzsébetnek Mátyás, Jéga-Szabó Széosi Imrének és Huazta Ag- Kruzsllcz Sándornak é« Békési Géspámak és Vigh Erzsébetnek nesnek Szabolcs, Szekeres Sin- Klárának Attila, Kuruceal Kál- Attila, Pataki Aridra* Jánosnak dórnak és Németh Juliannának mánnak és Lengyel Margitnak éa Oltvényl Magdolnának Zsófia, Zoltán Gábor, Apró Ferenc Ist- Krisztina Katalin, Török Imrének Cene Istvánnak és Csízmadta vánnak ás Janó Annának Fe- és Fránkt Terézta Klárának n- Márta Margitnak Ferenc. Patócs renc, Jamniczky Györgyttak és dtfcó, Sutka Istvánnak ós Slsák Gézának és Nagy Zsuzsannának Varga Valériának György, Ma- Erzsébetnek István, Balázs Lász- Zsuzsanna Borbála, Deutech Pul­tyasovszki Jánosnak és Fátyol lónak és Raez Piroskának Erika, nak és Oergely Annának Róbert Aranka Annának Erika Ildikó. Bodal Tibornak és Iván Kata- nevű gyermekük született. Széli Ferencnek és Misán Anna Unnsk Judit, Holló Józeef Attllá- HALÁLOZÁS Evénak Ferenc, SÜU Józsefnek nak és Kllnger Eszter Martititak I. kerület és Tarl Erzsébetnek Róbert, Angéla, Papolczl-Vlnczl Károly Szeged: Bulié* Sándorné För­Gyorgyev Millvotnak és Rádity Józsefnek és Farkas Gabriella geteg Anna, Kiss Gyulánc Mol­Mjroszlavának Branimlr, Nagy Erzsébetnek Gabriella Katalin, nár Eva, Gergely András, Kovács Sándornak és Miklós Juliánná- Tóth Jenőnek éa Ónozó Márlá- Ferenc József, Wolf Péter, aal­rsak Krisztina. Szabó János lm- nak Csaba László, Kovács Ist- góczi Antal, Kósa Balázs, Bran­rének és Simondán Máriának vánnak és Gémes Ilonának Esz- kó Antalné Géder Julianna, Ju­Éva, Szilágyi Illésnek és Kender ter, Szalókt Gézának és Horváth hász Sándor, Nagy Sándor, Pa­Erzsébetnek Melinda, Szilágyi Annának Oábor, MtskoLezy Pál- takfatvl János, Fa'rkas-Csamangó Illésnek és Kender Erzsébetnek nak és Szabó Zsuzsannának Pálné wéber Erzsébet. Polyák Illés, Mihály Menyhért László- Ágnes, Széli Attilának és Rácz Bertalanná Tóvlzl Jusztina, Agó­nak és Tóth Margitnak Zsaklin, Erzsébetnek Attila, CsUlag Ist- esi Andrásne Szőke Veronika, Bánfl Nándor Miklósnak és Cse- vánnak és Korom Piroskának KIKS Erzsébet, Schultz Mlhályné mer Rozáliának Nándor József. Zsolt István, Kószó Mihály Lész- Kilmes Edit Beatrix. Nacsa Jó­Kalmár Illésnek és Nagy Mária Írtnak és Zomborl Zsuzsanna zs-f. Forgó Albert, Gondl Kál­Erzsébetnek Levente, Tóth Oyu- Veronikának Andrea. Raffat TI- mánné Szokoiai Eszter, Tanács Iának es Herbály Eszternek bornak és Takács Ilonának Antainé Juhász Julianna, Palán­Cyuta, Pápay Láezlónak és Len- Anita, dr. Zombori Gábornak és kai Istvánné Emődl Rozália, gyei Erzsébetnek Zsolt, dr. Vncr- Kotai'nnk Gábor. Otol- Mlszlai Gyula. Sz.abó-3a'lba Förstner Pálnak és Kardos- tlcs Vldornak és Vass Katalin- Antal. Palotás Jénoené Ambrus ArVamovita Editnek Pál Balázs, nak Kstalin, Szabó Jánosnak és Erzsébet meghalt. Vlncze Sándor Imrének és Lajkó Hitt Morédnak Anita Gabriella, III, kerület Mártanak Gábor. Zákány József- Kuosl Kálmánnak és Farkas Szeged: Papp György. Juhász nek és Barta Eva Zsófiának Rozáliának Attila Zsolt, Klráiv Antalné Szabó Erzsébet, Jótart Gábor József, Klspá! Oyörgynek Lászlónak és Goda Irénnek Fe- János. Bálint Mlhályné Fehér és Tóth Erzsébetnek Mónika renc, Töri Ferencnek és Lantos Katalin Julianna, Hódi Laloané Erzsébet, TUlkös Józsefnek és Erzsébet Ilonának Erzsébet, Ker- Sztankovlcs Ilona. Pap Sztlvesz­sáringer Margitnak Margit, Var- tész Latos Gvörgvnek és Józss ter, Sarusl Józsefné Szabó Má­ga Józsefnek és Seres Eszter Eszter Gabriellának Ágnes Brl- rta, Korányi Lajosné Dancsó Erzsébetnek Katalin, Horváth a'.tta. Zombori Imrének és Bla- Viktória, Halasi Lajosné Bozóld Albert Imrének és Provlcs Mé- hó Juliannának Adrián Gábor. Hona. Hódi István Ferenc, Kls­riának Eva Mária, Bálint Sándor Horváth-Zrikó Antalnak és Kör- apáti István, Gémes Sandorné Gyulának és Lobozár Máriának möezl Máriának Antal, Sándor Kakuszi Rozália. 3íket Károly. Sándor, Böröcz Istvánnak és Zoltán Antalnak és Kálmán Tm- Mészáros Dezsőné Füleky Moreit. Laczkó Ilonának Gábor. Sánta rének Zoltán, Szentesi Istvánnak Borbély Jenő, Talpai Dezsőné Sándor Lászlónak ée Dombegy- és Hegedűs Ibolyának Anikó, Nagy Mária Ilona meghalt. áramú rádióelektronikai termékek; fűtő- és nyers­anyagok — timföld, bau­xit-, kőolaj termátok, alu­mínium, valamint alumíni­um termékek és féltermé­kak, vegyi termékük, vas­úti kocgjjt, a mér említett autóbuszok éa különleges gépjárművek, s végül a len­gyel mezőgazdaság számára Igen fontos komplett mar­ha- és sertéshizlaldák. Évek óta kedvezően fej­lődik az ipari együttmű­ködés és kooperáció a Wroeláwtől nem messze le­vő Jelezi Gépkoeslgyár de az ismert győri Rába Mű­vek, valamint a Csepel Autógyár között. A Jelez­ben gyártott teher® énko­csikhoz a Rába szállítja a hátsó hidakat és a Csepel Autó-vár a kormányszerke­reteket. Magyar eé-ek részt vesz­nek a Polski Fiat 12«n termelésében is. hat fontod részegységet szállítanak a népszerű kisautóhoz. A Blelsko-Biala-i gép kocsi­gyárba szállított magyar termékek értéke n jelen­legi ötévesterv-időszakban megközelíti az 50 millió rubelt. A magyar üzemben gyártott részegységek meg­találhatók a 125-ös Polski Fiatokban és a lengyel te­hergépkocsikban is. A szorosabbá váló keres­kedelmi és pazdasáfi kap­csolatok mésík példája le­het az az 1973-ban aláírt p —e-mény, amelynek ér­telmében Magyarország ove-nort szállít a lengyel vMvlosrnak. s cserében po­Hásrter műselymet kap. Minde-vik fél exportjának az értéke — a jelenlegi ára­kat alapul véve — 1978—85, között 200 millió rubelt tesz kl. Jerzy Román ÍÍNTJERFRLSS—K£ö

Next

/
Oldalképek
Tartalom