Délmagyarország, 1978. december (68. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-24 / 303. szám

Vaslrnap, 1978. december 24. 15 Karácsonyi hangulat Karácsonyi lábadozás című versében ír­ja Babits Mihály: „A hó szőnyegébe puhán süpped a láb, mintha dunyhában menne." Folytatása a rejtvény vízszin­tes 12. és a függőleges 20. számú sor­ban VÍZSZINTES: 1. Válogatott labdarúgónk. T. Visszhang ismert görög szóval. 11. Ma­laclak. 12. Babits-vers folytatása (zárt be­tű: U). 15. Paraszt, régies kifejezéssel. 16. Eszével felfog. 17. Tasak, zacskó tájszóval. 19. ...avlon: légipostával. 21. Teljesen ki­nyitja a kaput. 23. Lóversenyműszó. 25. A rejtjeles ábécé kulcsa. 26. Oltalmazók. 28. Világhírű amerikai atléta volt. 30. Bo­lond, németül. 31. Személyes névmás. 32. Kontaktust tartó. 35. Vágányszélek! 36. Gonosz, elvetemült. 38. Afrika legnagyobb városa. 40. Tisztességtelen jövedelem. 41. Régi magyar állami méltóság. 42. Okleve­les, rövidítve. 43. Ilike. 44. Közép-afrikai állam, fővárosa: Libreville. 47. Az USA gumiiparának központja. 49. Egyetlen-em! 50. Olyan elektromos áram, amelynek Irá­nya és erőssége állandó. 53. Az ezüst ké­miai jele. 55. Könnyed elegancia. 57. USA-1 állam, székhelye: Boise. 58. Az Odera né­met neve. 60. Igekötő. 61. Belül letör! 62. Iktatás rövidítése. 64. A Tisza kis mellék­folyója. 85. USA elnöke volt 1811—45-ig (John). 67. Bálna. 69. Igen, csehül. 74. öreg. 75. Shakespeare egyik tragédiáidnak hőse. FÜGGŐLEGES: 1. Befőtt. 2. Tova 3. De­cember (két szó). 4. Veteményt, virágot termesztenek benne. 5. ösi fegyver. 6. Óra, nemetül. 7. Spanyol, osztrák autók betű­jele. 8. Macska, franciául. 9 Ad ...: ideig­lenes. 10.. Csökkent értékű. 13. Alexandriai fizikus. 14. Roham. 15. ...et contra: mel­lette és ellene. 18. A magyar színészet nagy alakja volt 20. Babits-verstdézet befejezése (zárt tetű: E). 22. Áthelyez. 24. Dal­együttesek. 27. Egynél eggyel több (sze­mély, dolog). 29. Zavarosan lát! 30. Szabó, fodrász is van ilyen. 33. Rohan. 34. A ma­gyar és nemzetközi munkásmozgalom ki­váló harcosa volt (Máté, 1896—1937). 37. Egyik szülőnk. 39. Folyó, spanyolul. 45. A volokalamszki országút írója. 48. Spanyol női név. 48. Rom betűi keverve. 49. Meg­történt dolog. 51. Az Újpesti Dózsa válo­gatott ökölvívója volt (István). 52. Vajon nagy vágyakozással óhajt? 54. Ceruzabél. 56. Illatszer. 59. Csonthéjas gyümölcs. 01. Nem vagyunk az ...ben: nem illik ilyes­mit tenni. 63. Etiópiai tó, lefolyása a Kék­Nílus. 66. E. É. D. 68. Princípium. 70. Ta­gadószó. 71. A végén kétes! 72. Néha egy­nemű betűi. 73. Fél cent! MEGFEJTÉSEK — NYERTESEK A két héttel ezelőtt megjelent rejtvény helyes megfejtése: DE ATTÓL TAR­TOK. HOGY EGYETLENEGY LEVÁGOTT FRANCIA FEJ SEM ILLIK AZ ÉN NYA­KAMRA." A megfejtők közül sorsolással nyertek és személyesen vehetnek át vásárlási utal­ványt a szegedi Móra Ferenc Könyvesbolt­ban (Kárász utca), ahol azonnal vásárol­hatnak is érte: Szécsi Irén, Szeged, Pápai u. 8., Szalma Ba'.tsi Ferenc, Szeged, Felső­város, 211. ép. B. lp. V. 14., Simon Ferenc, Szeged-Tarján, 614/B IV. ÍJ., Simon Ti­borné. Szeged, Francia u. 27., Baffla Fe­renc, Szeged, Lechner tér 6. A megfejtéseket postai levelezőlapon kér­jük beküldeni. Beküldési határidő a meg­jelenéstől számított hat nap. Címünk: 6740 Szeged, Tanácsköztársaság útja 10. ADÁSVÉTEL Mraskvles 150Ő-NB mélysépluicsl eladó „ÚJ óv 430" Jellsenr a Hir­dette* Olcsón eladó: variaöútor, ket tek.-1-nyel, hiromai­tól szekrény, fotelok, egyéb fekhelyek. Juhóai Gyula u. 38. fökiastitt, Politbrua kombinált Mt péay. u személyes seet-al, ágyneinütartó eladó. J6­eeef Anuia act 54. Né­fi-ettl. I Eladó: 300-ae Dteeel Mercedes, újseerűea. Idé­nyednek. Lertát, Traban­tot be*ám".ot, erdei 'incfüróM, 5 icW-os. 230—.'80-se, másfél kW­os 220-as aggregátorok, utosé beteetoló ktxwl. — Orosháza, Arany János u. 8. 15 óíepottMun ievö ebéd­•óbütoe. ü'ófarnH-iráva! ftártö. 17—18 óráid, Tlesa rajos u. 17. tee—180 u körüli illatát sertés fala része ehtdó. Alsóváros. Saécsl u. 28. Zaloult 1300-as, plattoa­•róka KóPku, gallér eladó. Itábláét basa u. 1. Választási malacok el­adók. Vaj hát, Vendwgya­>1 lakások 1«4. LAK AS Elcserélném bs'.városl, 3 é£ fél Bzsobáő. fö:<Sszjati. nagyméretű, iteszifcomfor­tos, tanácsi lafcásoina'i haöonJóra. „Palánk e'önyben 9fi tW* Jeligére a Hirdetőbe. INGATL.4N M órs városén meetttrhóa­nul szoba, kdüyha, epájz eladó. ..KUUVuálió — 05 493" Vli«ére a Hir­dette*. EGYÉB Perkctlsseeáébrléeet ké­Jizitek, Olsraged, tbökteS* u. 45. '--**•• X — > -V A»ateli>»mé!álvne*, j he­lyiséget bérelt* e Móra Ferenc Múzeum tfond­noksádu. X Közlemény Felhívjuk a gé-ijármü-'ula)­donosok figyelmét, hogy az 197a. évi gépjárműadó II. félévi rész­letének befizetési határideje de­cember 31-én lejár. A határidő lejárta után teljesített befizetés esetén euyhavi ' i —ntl.TlA-.uk megfelelő — adópótlékot helyet­tesítő — bírság fizetendő. Az a gépjármű-tulajdonos, aki határ­idő után - a hozzá '"téren írás­beli felhívásban közölt határidő­re — fizeti be gépjárműadóját, kéthavi gé-üár—Ü"d6"-»k rr'".­felelő bírságot fizet. Aki pedig az írásbeli felhívásban közölt határidőre sem fizeti be a gép­járműadót. vagy pédlg egválta­lán nem tesz eleget befizetési kötélezettségénék, az esedékes gé-jérmtla'lőn.sk íne"'ev'ő flsz­szegű bírságot ís tartozik ''meg­fizetni. Befizetési lapot a hglyj tanács adócsoportja ad, -melyén kérjük féltüntetni a gé"1ármű forgalmi rendszámát is. Csong­rád megyei Tanács v. B. pénz­ügyi osztály. x A. jövő hét a múltban A1 1900-1977 között napon­ta végzett szegedi meteoro­lógiai megfigyelések fepegy zése és rendszerezése tó al­kalmat ad srra. hogv össze­hasonlítsuk s lelenlegt napi Időlárást az egykorival » megállantwuk mennvlber tekinthető rendkívülinek szélsóséeesnek vagv énner az évszaknak megfelelőnek átlagosnak: Nők a közéletben DECEMBER 25 23 27 28 31 Középhőtrérséklet Atl. mav'm m Atl. minin un: Lcgmaga-abb h imérsék'-t i 'Leg'lacs - yabb höjgérsé, let. 0,3 0,3 s.'l 2,8 -3,5 -2,2 3,0 12,3 19 5 19 1 -—•1,6 -"3,0 .1.05 1953 0,0 0,3 0,6 0,9 0,8 °C 2,7 2,7 3.2 ' 3,3 3,2 °C 2,7 -2,3 —2,0 -1,5 —",1<>C 11,7 11,5 14.7 14,0 "2 0 »C .1918 1919 19"! 19.4 19 \B —15,0 -j8,o.-r:;7 -i'v» — vsg 1133 1943 1918 1923 1976 .. 1 III . . A Szegedi Magas- és Mélyépí­tőipari Vállalat, Szeged, Kenyér­gyári üt 5., fölvételre keres ka­zánfűtőket, széntüzelésű kazánok üzemeltetésére. Jelentkezni le­het: szombat kivételével 7-15 óráig a gondnoknál. x A KSZV Szegedi Kenderfono­gyára fóliaiizemébe folyamatos munkarenddel, betanított mun­kára felveszünk férft és női mun­kavállalókat. x A Dél-magyarországi HCH Nyersanyag-hasznosító Vállalat pályázatot hirdet a központi Irá­nyító apparátus bővítése miatt, az alábbi munkakörökre! fő­könyvelő, uiüszaki főosztályveze­tő, kereskedelmi főosztályvezető, munkaügyi osztályvezető, szám­viteli osztály veaetó, termelési osztályvezető, üzemeltetési osz­tályvezető, ellenőrzési csoportve­zetői. F Oskolai vagy egyetemi végzettség, legalább ötéves szak­mai gyakorlat. Hálózati ellenőr, ü semszervező, áruforgalmi elő­adok, t&rlfór, enervetlkus, ügyvi­telszervező, árfelelös, rriuukarrő­gszdálkodó. tablóclíenőrök. s-ám­liaók ós gáolrók közéofnkü isko­lai és szakmai vzukkc-esftósscl. Bérezés a 18 1978. MOM számü rendelet alanlán. A p-viv-atokat a vá'l-lat kö-Don<l lrodáj*»>>in, a szemé'vzetl vezetőnél ké-IOk le­adni, Szeged, Tábor u. 7/B. x Aa Ikarus Szegedi Gyára fel­vesz szerazámazerkesztö techno­lógust munkakörbe 1 génipari technikusi oklevéllel rendelkező dolgozót. Követelmény 3-5 ev szerazámszerkesztő! gyakorlat. Bérezés a vallalatl kollektív szerződés szerint. Jelentkezni le­Munka­alkalmak het: a gyár személyzeti vezető­jénél. x A KSZV Kendertermelési Rend­szerközpontja felvételt hirtjet mezőgazdasági gépszerelő és gép­lakatos szakmára. Hivatásos gép­járművezetői Jogosítvánnyal ren­delkezők előnyben. Jelentkezni lehet: K8ZV, Ülszeged, Alsó Ki­kötő sor 11. Merőgazdasági gé­pészeti üzemfenntartási osztály. Ferenc Péter osztályvezető. x Takarítónőt, 3 órától 13 óráig tartó elfoglaltsággal felveszünk, „Vállalat 3300/18" Jeligére a Sajtó­házba. x Szeged megyei városi Tanács Kórház-Rendelő Intézet, Szeged, K"seuth r.ajos sugarait 42., fel­vesz műtős szakasszisztenst, vi­dékieknek útiköltséget térítünk. Alkalmazunk továbbá: takarító­nőket, konyhai kisegítőket, vala­mint segédmunkásokat. Jelent­kezni i a munkaügyön. x A Szegedi Építőipari Szövetkezet pályázatot hirdet műszaki osz­tályvezetői munkakör betöltésé­re. Pályázni lehet: építész-, álta­lános vagy üzemmérnöki végzett­séggé! és legalább ötéves szakmai gyakorlattal. Jelentkezni lehet: Szeged, Brüsszeli krt. 8., sze­mélyzeti osztályon. x A szegedi MAV Területi Egész­ségügyi Központ állást hirdet egy segédmunkás és egy mosónői munkakör betöltésére. Január 2­től. Jelentkezni lehet i Szeged, I.onin krt. 28-30. földszint 18-as szobiban. " x Az Ikarus Szegedi Gyára fel­vesz: elektroműszerészt és vil­lanyszerelőt. Jelentkezni: Ikarus Szegedi Gyára, munkaügyi osz­tály, Szeged. Fonógyári út 9. x A Szegedi Ruhagyár felvesz raktárt munkára férfi dolgozó­kat, takarítónőket, udvari segéd­munkásokat és egy hentest. Je­lentkezni! a Vállalat munkaerő­gazdálkodásán. x A Taurus Gumigyár, Szeged, felvételre keres tzkzrítónőket állandó délutáni műszakra ls. Je­lentkezni lehet: Taurus Gumi­gyár, Szeged, Budapesti út 1. Gondnokság. x Felvételre keresünk Iroda taka­rítására V1 női munkaerőt (lehet nyugdíjas Is). Jelentkezni: FEM­TKX lnarl Szövetkezet, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 11., személy­zeti vezetőnél. x Az Alföldi Vendéglátó Vállalat gastrofolitzeme női és férfi se­gédmunkásokat vesz fel. A Je­lentkezés helye: Szeged (Ülsze­ged), Bal fasor 8-8. X A József Attila Tudomány­egyetem bölcsészettudományi ka­ra, összehasonlító Irodalomtudo­mányi tanszéke (Egyetem u. 2.) keres napi 4 vagy 6 órás elfog­laltsággal olyan adminisztrátort, aki Idegen nyelvű szövegek gé­pelésére Is képes. Jelentkezni: csütörtökön es pénteken a tan­szék vezetőjének X Szeged a hazai lapokban Az NDK-ban a munkaké­pes korú — 15—60 év közötti — nők 85 százaléka vagy dolgozik, vagy még tanul. Ea a foglalkoztatottsági arány világviszonylatban is igen kedvező. A nők számára úgyszólván minden. mur>k.4ehet§s£g ^el­érhető.'- Enteüjrtt aa anya- ée .gyeqpe£vA(jelpnv szellemében a tlOígóiÍTriők, triet- év nwn­-jaa." <"•»ötoxkörttlrnéajfRit Mtac üztín rek­ben' tönfénv szabályozza': éj­szakai . műszakra, túlórára | például terhc-s nőt, szoptató ­anyát tilos beosztani. . Hat éven alul! gvermek édes­anyja nem köte'ezhető erre. A két- vagy többáyermekea 1978/52 A gazdasági eredmények javí­tásának forrásai a Kenierfonó­és Szövőipari Vállalatnál. Ipar­fKnrképekke8lTZtUS""8ZePtember' badság. dee. 19. rFé-ykéo a sze-. io+ozó ftrivák heti m-nka­NARANCHK Judit szerkesztő ^/Intézet1'lüubjáto^""""' I 43 * Mrnnn«y«J ór* diák. Ifjúsági Magazin, (lécem- " "f , i „ I több s-nb^^^nt kannak, és ber. (Interjú Zsoldos Sándorral. Számi ókölpon! az olajmezőn.- . .. t. kiilrtn­a szegedi Radnóti Mikloa Gim- Esti Hírlap, dee. 20. (A szegedi OVábbtanulAS es?t$n KU(qn­názlum tanulójával, l'cnyképoel.) szenhidrogén-medencében.J téle kedvezményeket. TA3AK E: re- -s HALASZ Miklós: Szeged. — . , , . ' . társadalmi munkában. Munka, Isten veled, r'údáe! Pesti Műsor, A leűnVOK és asszonvOR december. [Csongrád megyéről cíec. zu-27. (Iraoeusz Ireüynski előretörnek" az élet minden 1a. Fényképpel.) drámájának kisszinházi előadá- területen • u s/akmunkás­Diskuslja na vm. kongresu sáról. FénykéDpel.J , .' , - tT DSJS-a. J- Veiiko Radtc, De- Parlamenyti jePgy?et. _ A a/eJ tanuló lányok aránya az: el­ka. Narodne Novlne, dec. 14. gedi egyeterii miUló) Magyar "OUlt Ot évben jelentősen [Fényképpel.] Hírlap, dee. 2t. [Dr. Pctri. Gábor megnőtt többek között & Szeged cables for Orenburg országgyűlési képviselő nyilnt­gas plpellne. Daily News, de- kozat.. a Szegedi Orvostudomá­cember 16—J7. [Exportál a sze- nyl Egyetem anyagi eLlátottsá­gedl kábelgyár.) gáról.) . László: Két elaököte- Befejezte munkáját a parla- óta a szakiskolákban és fó tet költő. - Katona Jud t. ment téíl a!é3sraka — Az oi- h -. - . ' Farkasénok. Népszava, dec. 17. -aasvules ellouadta az ,o7u *Vi K • tKönyyismertetés., költségvetés. 2s az új büntítő hároms-orokára emelkedett. hJ nnrta törvénykönyvet. Magyar Illrlap, A felsőoktatosl Intézmények Xrtt^dé!: Nemre., Népszava, dec. n5i Kili.atólnak afánva ,ak­llnt Sándor ny. szegedi néprajz- 22- !Dr- Antalffy Cyörgy Csong­professzorról. Fényképpel.) rad mrgyel képviselő Jölszó­SzegedrüL — Mintás szövetek, látásával) Esti Hírlap, dec. J9. [A Szegedi KÜRTI Bél?: Móra Ferenc Textilművekből.) . , , TÓTH Béla: SzeVmunkástanu- dorozsmai próbaásatásaf. Ma­lók művelődési háza. Népsza- syar Nemzet, dec. 82. vegyiparban, a műszerészek, az automata geokezelők, az elektronikusok között 1960 a V»|I«I"U suursiiv uiciyzesi usz'aiyon. X CSUtOrtÓaÖfl CS rződés szerint. Jelentkezni le- A szegedi MAV Területi Egéaz- szélt vezetőjéne Az új évben új névvel, új és régi szolgáltatásokkal (I rCTCÜCD / Mennyit ér Önnek a lakása? Mennyibe került a berendezése? Bizonyára már Ön is kiszámította. ái! az k rendelkezésére J! t; &cJ lói+rísl IDEGENFORGALMI HIVATAL Szeged, Klauzál tér 7. 6720 Telefon: 11-711. Telex: 82-248. a (Ü LAüASTOÍTAS U-tií tóRESBlfty BQtÖVElKQMOR iÚJT H FEDEZHET Úgy gondoljuk, otthonának biztonsága a csekély biztosítási díjnál jóval többet ér. É '--or 27 H7.5"filék volt. ma 591 A főiskolákon. e?vetemeken ma több mint 63, émr a lá­nvök száma, kö-űlíik eavre többen váinsT+iák a te-mé­S7ü1t"dományos ée mö*»akl páb-ákat. A fökkplal kéne­sffAvsel rendelkező, ina -ban dolgozó nők aránva az e'mült öí évberl mo"kó"xze"e"ődött. M'den hnifv"ik [neej ve»e+ő nő. A köz^nszintű vere+ők körött a nők és a férfiak aránya azonos. Az NDK-ban azonban nem csupán a fiatal nők képzésé­re fordítanak , nagv gondot, hanem az idősebb munkás­nők szakképzésére, tovább­képzésére is. KÖM Kossín u háztáji f.Öld»égfélétre december S0-if értökfü tésl szsríCtíés' az ú'szcce V daroslől u. B.) és a hat'yrslelepi (Vae­Ká'U u. 45.1 ZC'LQ Rf fs.vásór.ölelepen Gondmentes termelőmunka, előnyös és biztos értékesítés 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom