Délmagyarország, 1978. november (68. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-18 / 272. szám

6 Szondát, 1978. november 18. Jövő nyáron Szegeden rendezik a XV. nyári úttörő-olimpiát Tegnap megalakult a megyei olimpiai bizottság MM A Magyar Üttörő Szövet- lön jelentőséget aS ennek elnökhelyettese Szabó G. ség legnagyobb rendezvé- uz eseménynek, hogy a László, a megyei tanács el­nye. és a gyerekek verseny- gyermekek nemzetközi évé- nökhelyettese. titkáVa pedig sportjának legnagyobb ese- ben, 1979-ben kerül lebo- Bódi György a KISZ me­ménye az évente megrende- nyolításra. A Szegeden meg- ' , zésre kerülő úttörő-olimpia, rendezésre kerülő XV. úttö- btzottsaganak első tit­amelyre csapatszintről in- ró-olimpiára a fővárosból kára Az olimpiai bizottság dúlnak az országos finálé- és az ország 19 megyéjéből kebelén belül különféle bi­ig a gyermeksportolók. Sze- - nyáron 3200 gyereket és zottságok is alakultak, geden 1970-ben már rendez- 800 felnőttet várunk. Az A megyei tanács székhá­tek úttörő-olimpiát, a XIV. egy hétig tartó versenven zában tartott tegnapi ala­idén Tatán került lebonyo- 15 versenyágban mérik ösz- kuló ülésen Gyárfás Mihály lításra. A Magyar Üttörők sze erejüket a gyermekspor- hangsúlyozta a feladat je­Szövetsége Országos Elnök- tolók- lentőségét, majd Bódi a labda *éBe a xv- nvári úttörő- A nagy jelentőségű és György ismertette az egyes rüt4naNBel,"éK<ízíhp«opon"ábirn olimpia lebonyolításával a igen nagy szervező munkát bizottságok részfeladatait m*g Öt fordulóra kerui sor, a KISZ Csongrád megyei bi- igénylő rendezvény irányi- Nem kétséges, hogy az idő­szegedt uózsa csapata az idén ^ottságát és a Csongrád tására tegnap Szegeden ben kezdett gondos szerve­bajnoki mérkőzésen már csak megyei úttörőelnökséget megalakult a megyei ohm- ző munka azt eredményezi, fehérekr ugyanis'^abban bízta me« A gvermekolim- piai bizottság, amelynek -el- hogy jövő nyáron Szegeden pia Szegeden 1979. június nöke Gyárfás Mihály, a me- eredményesen zajlik le a 29-tfy július 7-ig tart. Kü- gyei pártbizottság titkára, XV. nyári úttörő-olimpia. Holnap Sí. Dózsa— Bp. Spartacus rencsés vagy balszerencsést — helyzetben vannak, hogy • Perbál visszalépése miatt mér­kózéshátránnyal vágnak majd neki a tavaszi idénynek. Addig viszont vasárnap a Hunyadi té­ren a Bp. Spartacus, egy hét múlva a Szönyl úton a BVSr. est követően Itthon a Dunakeszi, majd befejezésként Cegléden a Bem SE ellen kell megkúzde­niúk Blróéknak a pontokért. — Figyelembe véve, hogy két­szer pályaválasztók leszünk, négy pontot mindenképpen meg kell szereznünk — ecsetelte el­képzeléseiket dr. Reményik ben rendezték meg először a szintkülönbsége. László, a Dózsa vezető edzője. — tornasportban a magyar baj­A Spartacust csak hírből ismer- nokságot. Versenyzőinknek Mesterfokú tornászbajnokság Szegeden a strasbourgi VB-n szerepelt magyar versenyzők Közel harminc éve, 1950- és magyar bajnokságok ség titkára tájékoztatót tar­1918. NOVEMBER 18., SZOMBAT - NÉVNAP: JENŐ A Nap kel 6 óra 53 perckor, és nyugszik IS óra 05 perckor. A Hold kel 19 óra 17 perckor, és nyugszik 9 ura 47 perckor. VIZA LLAS A Tisza vízállása Szegednél pénteken plusz 90 cm (apadó). KISSZlNHAZ BUKAREST Ma délután 3 órakor: Nebáncs- 11.05: 1TV virág - Mikszáth-bérlet. 11.55: Déli koncert Ma este 7 órakor: Ncbáncsvirág 13.30: Román tájak - Egressy-bérlet. 14.00: Sport Vasárnap délután 3 órakor: Ne- 15.20: Riportmüsor báncsvirág - Pécsi S.-bérlet. 15.45: Kulturális hírek 16.15: Fiatalok klubja MOZIK 17.35: Gyermekfilm Fáklya: Ma és vasárnap: A is 30• Tévéhíradó tankcsata (m. b. szovjet, fél 4, 18S0: Az ésszerű élet háromnegyed 6 és 8 órakor). Ma- 19 00. Tévéenciklopédia tinc vasárnap délelőtt fél 11 óra- 19 45: Gazdag ember, szegény kor: Háry János (színes, zenés ember magyar). 39.35; szatíra és humor Vörös Csillag: Ma és vasár- 2105• Tévéhíradó, sport nap: A tankcsata (m. b. szovjet,- 21.30: Régi és új dallamok délelőtt 10 órakor). Ma és va- VASÁRNAP sárnap negyed 4, fél 6 és három- DÉLELŐTT negyed 8 orakor: Egyszeregy BUDAPEST t. (színes magyar). 8 04: Tévétorna (ism.) November 7. (Újszeged): Ma 7 órakor, vasárnap 5 és 7 órakor: Égő pajták (színes, m. b. francia —olasz). Matiné vasárnap délelőtt 8.10: Mindenki iskolája (ism.) 9.15: Cyprian apó meséi 6. 9.25: Játsszunk együtt I (ism.) 9.35: Öveges professzor (ism.) órakor:^ Dundlorr és társai 1010: Kisfiú a nagyvárosban ­m. b. csehszlovák játékfilm (ism.) 11.20: Hírek 11.25: Bors 12. (ism.) 19 színes, m. b. svéd). Dugonics mozi (Kossuth Lajos sgt. 53.): Ma 7 órakor, vasarnap 5 és 7 örakor: De hová tűnt a 7. század? (színes francia). Ma­tiné vasárnap délelőtt 10 órakor: A hegyi barlang titka. Postás mozi: Ma és vasárnap 5 órakor: Az elitélt (lengyel). BÁBSZÍNHÁZ Vasárnap délelőtt fél 10-kor: Ludas Matyi — Pinocchió-bérlet. 11 órakor: Lúdas Matyi — Hagy­mácska-bérlet. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. sz. (13/57-es) este . . Vsrá^,fei 7 óra;s Csak3ür" 2S; ^KflS .„rcL-m 10.52: Emlékek egy falu életéből ÉS SEBÉSZETI ÜGYELET Zenei anyanyelvünk IMKil KOSSUTH 8.30: Lányok, asszonyok 8.55: Indulók, táncok fúvós­zenekarra 9.19: Népzenei Hangos Üjság 12.30: Magyarán szólva . tott. Elmondta, sajnálatos Ma és vasárnap a balesetet u^s! Muszorgszkij: Gyedek­szenvedett személyeket Szegeden szoba dalciklus a n sz. Sebészeti Klinika (Pécsi 35.06: Műsoraink -bOl. ról. óta. ti A X tracói ful uohűe-rLti I lOt/ulii- _ ' u. 4.) veszi lel, sebészeti ügyele­körül, -hoz, után A további előrelépéshez, az sé™lésük miatt Kalmár, n v>|»..i lovujv VBAN UIIVW usiuoz- HÜRSÜgUl. V Cl 5C11) iUIIIMiCA » • » ' • 11 r 1 GVOtbOVSZlCÍ CS ZSÍTOS I7GIT1 ÍI1­lük. volt NB .-.. játékosaik IS a rangos esemény évről kivívásIhozTokozni'Stt a dulhatnak a versenyen, raj­követelményeket. Így szüle­tett meg az ötlet, amit tett vannak, mint például Beesel, évre az egyik jelentős állo­FAblán. de a csapat Ismeretlen- mása Volt a soron következő síge sem változtathat korábbi világversenyre — olimpiára, terveinken, győzni akarunk! világbajnokságra — való fel­készülésben. Erőfelmérés is követett: a tuk kívül viszont a sportág valamennyi számottevő él­M'a gvar1' Torna versenyzője „porondra" lép magyar 1 orna Szcgeden Közölte a nevezési elmondta, PAcsik Szövetség 1974 óta évenként ^tát is. amelv a következő Kanász, Ptpicz, Ladányi, mosszegl. Kun, Caomor. Sza- 1970-től, egyenlítődött Az edző -..„„„„w., szerdán rúgást kapott a térdére, SS^V^Skre 'előírté és^ftrü^zönT-^kor3 ^nke^Csányi őzamosszeg, pedig beteg, játé- telező gyakorlatok elsajátító- IJHSüI rang! ^^ft^Márt*'HaSi kuk kétséges. Nagy felgyógyult, sának milyenségéről is szá- sorolt - 12-12 legjobb ver- Er-s?bét munaúSsi Kó­lámét heayet kap a keretben, mot adtak akkor a torná- senyzője vehet részt. Ebből há~z) jjjszigeti Katalin (Bé­ameiy a következő: Tóth, po- szok. Kezdetben kevesen eredően, rrn,ivf1 a,z ,£iús;igi- késcsábai Előre Spartacus) zsáz, Zödi, Bíró, Magyar, Né- tudtak megbirkózni a köve- ^ásza? — ellentétben° a Horacsek Andrea <BP- Spa meth, Emódi dr., Nagy. Pócsik, telményekkel. később viszont, korosztályok ' bajnokságával ^artafék"'FtancHer fokozatosan ki- - egy verseny keretében Erifcű"-(Bp. Postásj. Férfiak: a nemzetközi vetelkedhetnek, tehát rango- M ZoU& Siva(JÓ Já_ sabb esemenynek számit, nQ ™ vámQs Is£udn (FTC) mint a magyar bajnokság! Ko^cs péter Serényi A ma kezdődő bajnokság- György (Dunaújvárosi Ko­nak két, figyelmet érdemlő hász), Donáth Ferenc (Ü. érdekessége is van. Az egyik: Dózsa), Kelemen Zoltán, Gu­a strasbourgi világbajnoksá- czoghy György, Pásztor Gá­gon nagyszerűen szereplő f,or (Bp. Honvéd), Kramarics Magyar Zoltánék a VB-t kö- György, Vágány András vető tengeren túli versenyeik (KSI), Horváth Gyula, Szi­után most lépnek először ha- halmi László (Bp. Spartacus), zai közönség elé. A másik: Tartalék: Erdélyi Péter (Du­mesterfokú bajnokságot még naújvárosi Kohász), nem rendeztek vidéken, te- A bajnokság ma_ S20mba_ hát Szeged kétszeresen is £on déhifan 4 órakor azösz. büszke lehet, hogy reá esett szetett versennyel kezd6diki először a választás! másnap, vasárnap délelőtt 10 A Csongrád megyei TSH- órától a szerenkénti dön tok­ban tegnap, pénteken dél- kei folytatódik, előtt Szuh Csaba, a szövet-. Gy. E. Fogadása tanácsházán Papp Gyula tanácselnök Dobó Károly csapatkapitánynak átadja Szeged város emlékplakettjét Labdarúgás Növelte előnyét a Domaszék A megyei ül. oeztályú labda- A megyei I. osztályú ifjúsági Tegnap, a déli órákban Béla, a városi pártbizottság rugó-bajnokság 12. fordulójában bajnokság 12. fordulójának ered­Papv Gyula Szeged megyei titkára, dr. Kardos János, a lü,ünaen szerepeltek a vendég- ményei: Kiskundorozsnia-SZVSE , , , . , , u- csapatok és a megszerezhető 14 0-2 (o-l), Szentesi Kinizsi—Hö­város tanacsának elnöke hi- Volán 10. számú Vállalaté- pontból kilencet gyűjtöttek, A DIKÖT 2-0 <1%, csongrád­vatalában fogadta a Szegedi . in„v__fAÍ„ A frw„H Domaszék ismét győzött, az Ül- Apátfalva l-l (O-O), KSZV SE— Volán negyedik helyen vég- ibuzgawja. d luguuus Iés vereséget szenvedett, így Mindszent 3-1 (2-0). Sándorfalva mtt NB l-es kézilabda- Végén Dobó Károly csapat- m£r öt pont a domaszékiek -Kistelek 3-3 (l-l). Székkutas­zeu ind 1 es KezusDOB •» " , előnye. Eredmények: Domaszék DÉLÉP SC 0-3 (0-1), Makó­csapatat, és a szakosztály ve- kapitány köszönte meg a va- —Kübekháza l-O, Csengele—Zá- Szentesi Vízmű 2-0 (0-0). H Por­zetőit A fogadáson többek rosi tanács figyelmességét, Dóc-Puszttszer B^~ÜOttömös- celán_Kinlzsl HÚSOS «"»• közölt megjelent Szabó G. majd Papp Gyula Szeged vá- Asotthalom 0-4, Pusztamérges— _ A megyei II. osztályú ifjúság' - , ,, _ , , _ . , , .. Balástya 2-4. Rúzsa—Röszke 0-0. bajnokság legutóbbi fordulója­László, a Csongrád megyei ros plakettjet adta át a csa- Az ifjúságlak mérkőzésein- Do- nak eredményei: Szegvár—Már­tanába elnökhelyettese. Deák pat játékosainak, vezetőinek. ™«ék-Kübekház. j*. Cm- ^ Fábiánseb^tyén-Bo^ Ullés 7-0, Dóc—Pusztaszer 0-4 Földeák—Mórahalom 1-4, Alsóvá­öttömös—Asotthalom 0-3, Pusz- ros—Algyő 4-0, Szegedi Postás­tamérges—Balástya 0-2. Rúzsa— Tiszasziget 2-1 Röszke 2-2. A megyei in osztó­Sportműsor az L sz. SebészeU Klinika M.oo: Megértés minden (Pécsi u. 4.) tart. ÁLLATORVOSI ÜGYELET November 25-ig, szombat 13 órától hétfő reggel 6 óráig, hét­köznap este 6 órától reggel 6 óráig elsősegély és nehéz ellés esetére ügyeletes: L és III. kerület, Gyálarét, Kiskundorozsma területén: dr. Slkovanyecz János állatorvos. — mennyiségben 14.1)0: A Belügyminisztérium Duna Művészegyüttese népi zenekarának felvételeiből 14.30: Szerkesztőségi beszélgetés a Falurádióban az állattenyésztés hozamainak növeléséről 17.30: Soortkrónika 18.15: Kutyaszánon — Bakó Agnts meséje 18.40: Sporthírek 18.44: Világszínház: A tragédiák tragédiája, avagy a nagy Hüvelk Matyi élete és halála 20.00: Töltsön egy órát kedvenceivel 21.00: Heltai Jenő: A lU-es 22.10: Sporthírek 22.15: Barokk operákból 23.17: Vécsey Jenő: Szimfonikus concerto Krúdy emlékere 0.10: Melódiakoktél PETŐFI 8.06: A Camerata Hungarica együttes játszik 8.20: Onody György útijegyzete 5. 8.33: Hetilapszemle 8.38: Záray Márta és Vámosi János énekel, a Stúdió lj játszik 9.06: Magyar operaénekesek — Szecsődy Irén 9.45: Válaszolunk hallgatóinknak 10.00: Szombat délelőtt 12.00: Harminc perc rock 12.33: Jó ebédhez szól a nóta 13.30: Éneklő Ifjúság 14.00: Közvetítés bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről 14.55: Orvosi tanácsok 15.00: Alpár Gitta és Richárd Tauber operettdalokat énekel 15.32: A legjobb szívű boszorkány 16.33: Ötórai tea 17.30: Laura nővér — riport 17.45: Filmzene 18.00: Szivárvány 20.00: Cigánydalok, csárdások 20.33: Sporthírek 20.38: Pompadour - Leo Fali operettjének rádlóváliozate 22.07: Gershwin szerzeményeiből 23.10: Slágermúzeum V* S *HVAP DÉLELŐTT KOSSUTH 8.10: Ot kontinens hét napja 8.26: Legénybúcsú - részi. 9.19: Szilágyi Domokos költészete 10.08: A vörös'orony kincse L 10.52: Az MRT gyermekkórusa énekel 11.14: Vasárnapi koktél 12.10: Édes anyanyelvünk PETŐFI 8.06: Érdekességek a jövő hál műsorából 8.30: Miska bácsi levelesládája 9.C0: örökzöld dallamok 10.00: Ráadás! - Horkai József műsora 10.33: Színházi Magazin 11.48: Jó ebédhez szól a nóta 12.45: A lee'obb szivü boszorkány 2. létén: dr. Felber Ödön állator­vos. Lakása: Szeged, Nemes­takács u. I/l. B lh. I. emelet 4. Telefon: 19-784. Kübekháza, Szőreg, Tiszaszi­get. ÜjszentivAn területén: dr. Kalmár Sándor állatorvos. La­kása: Üjszeged, Marostői u. 12,'A. Telefon: 18-200. Az állatorvos kiszállításáról a hivő tél köteles gondoskodni. íinívj BUDAPEST L 8.04: Tévétorna (ism.) 8.10: ITV: Kamera (ism.) 8.40: Fizika '78 (ism.) 9.20: Világnézet 10.00: Nyugdíjasok műsora (ism.) 10.30: Derrick — A salzburgi bőrönd (ism.) 11.25: Játék a betűkkel (ism.) 14.52: Tut-Anch-Amon Egyiptoma 1L 15.20: Óvodások fllmműsora 15.50: Hírek 15.55: A pilóta - riportműsor 16.25: Videoton-Bp. Honvéd bajnoki labdarúgó­mérkőzés 18.20: Főzőcske - de okosan 18.55: Egymillió fontos hangjegy 19.10: Cicavízió 19.20: Tévétorna 19.30: Tévéhíradó 23.00: A jégsziget foglyai ­m. b. szovjet film 1—2. 22.30: Gilbert Bécaud a Párizsi Olympla színpadán 23.25: Tévéhíradó 3. BUDAPEST 2. 18.05: Fent a Spitzbergáknál — tévéfilm (Ism.) 19.30: Tévéhíradó 20.00: Csak a derű óráit számolom (ism.) 21.00: Tévéhíradó 2. 21.20: Ifjúsági és Junior cselgáncs EB 22.00: Beethoven: A-dúr szonáta 22.35: Jenny Treibel asszony — m. b. NDK tévéfilm BELGRÁD 1. 14.50: Gyermekműsor 15.50: Sport 19.15: Rajzfilm 20.00: A hamis oroszlán ­amerikai játékfilm 22.00: Show 23.00: Hétvégi műsor BELGRÁD 2. 17.20: Hét tévénap 17.50: Népi muzsika 18.45: Dokumentumfilm 19.56: Divat 20.00: Gustav Mahler: ni. szimfónia 30.45't 24 óra 20 35: Tévécsszé 21.40: Életrajzok 22.40: Sportszombat lyú bajnokságban a felnőttek­nél a vezető Domaszéknek 19 pontia, mögötte az élcsoportban Teke egyéni összetett verseny, új- ? ^eátk^éks°í4ren3d M4: NB III-as tízek bajnoksá- sze«edl Sportcsarnok, 16. Balástya 13. 5. Baks 13 ponttal! ea DELÉP-pálya, 13 öreg- Labdarúgás A városi m. osztaivú bajnok­fiúk bajnoksága, DÉLÉP-pá- Megyei I. osztály SZVSE X^ír'0SZV'SE^H^ÓV^OS lya, 15. —Kinizsi Húsos, Vasutas- u. 12-1. Deszk-Mtháiyte'ek 4-1, Stadion, 13, Mihály. DÉLÉP Szőreg-Tanárkéoző 3-1. Kiskun­Toma SC—Makói SVSE, Szőregi út, doT,zsT.a ",T,sánii"rfal™ c3"° Mesterfokú fcynoltaág, 13., Bács m. jv. KmS nTW* 5"°' Fejlődő iparvállalat vezetői munkakörbe keres 5 év feletti szakmai gyakorlattal rendelkező gépészmérnököt és e'emzö közgazdászt Pályázatokat iskolai végzettség, szakmai gyakorlati idő. rövid életrajz. fize*é'i- és lakásigény-meg­jelöléssel „Iparvállalat 55 692" jeligére a vásár­helyi Hirdetőbe kérjük. Közlemény A DÉGAZ értesíti Szeged vá­ros lakosságát, hogy az újszege­dl Ligetben (Odesszai krt -Nép­kert sor sarkon) épített gáznyo­más-szabályozót és térvilágítását 1978. november 20-án üzembe he­lyezzük. A fenti időponttól kez­dődően a villamos berendezések érintése, rongálása, valamint t nyílt l''ng használata t'ios é» életveszélyes. Szeged, DÉGAZ. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom