Délmagyarország, 1978. október (68. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-01 / 232. szám

68. évfolyam 232. szám 1978. október 1., vasárnap Ára: 1 forint X * • m VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! Molnár József felvétele Munkában a vetőgépek a pusztaszeri Hétvezér Termelőszövetkezetben Hetvenhatezer hektárról kell fez idei őszön Csongrád me­gyében lehetőleg veszteség nélkül betakarítani az egyik legfontosabb szemes ter­ményt, a kukoricát. A 10 ezer hektárnyi silókukorica beta­karítását hamarosan befeje­zik a környező mezőgazdasági üzemekben. A kukoricatörő adaptérekkel felszerelt kom­bájnok már a korai érésű kukoricafajták törését kezd­hették meg. A magas ned­vességtartalom miatt azon­ban szárítani szükséges a be­takarított magot. Az elmúlt napok időjárása már jól elősegítette az őszi termények érését. Szerencsé­re a sokévi átlag alapján jó­solt szeptember végi fagy elmaradt Eddig még nem hűlt le a levegő fagypont alá. Ha a továbbiakban is nap­sütéses marad az idő, a két-, esetenként négyhetes késés­ben lévő növények is beérle­lik termésüket A kukoricatörő kombájnok titán még a leggondosabban végzett munka esetén is hul­lik el valamennyi kukorica­cső. A termelőszövetkezetek­nél arra nincs munkaerő, hogy a szétszóródott értékes takarmányt összeszedjék. Ezért, hogy ne menjen kár­ba a főidőn lévő termés, ál­latokkal etetik fel. Különö­sen Szentes határában gyak­ran látni, hogy a betakarított kukoricaföldekre juhokat hajtanak. Több gazdaság eb­ben az időszakban a szarvas­marhákat is a kukoricaföldön , Jegel teti". A szakemberek szerint az állatok „gondos munkát" végeznek, utánuk nem marad a földön kuko­rica. A nagyon értékes ab­raktakarmány így az utolsó szemig hasznosul. Érdemes volna más gazdaságokban is bevezetni a szentesi gyakor­latot Éjjel-nappal dolgoznak a szántők. A nagy teljesítmé­nyű traktoroknak már az őszi gabona vetése alá kell előkészíteni megfelelően a földet. Szántják boronálják, tárcsázzák, simítózzák a te­rületet hogy a vetőgépeket megfelelő minőségű föld vár­ja. Csongrád megyében 91— 95 ezer hektár az őszi gabo­na vetésterve. Már a jövő évi termést alapozhatják meg a gazdaságok, ha idejében és jó minőségben végzik el a vetést. Emellett 110—120 ezer hektárnyit az őszi termények betakarítása után kell —még a tél beállta előtt — fölszán­tant Hogy minden időt ki­használjanak a mezőgazda­sági üzemekben, bevezették az éjjel-nappali műszakokat. Több gazdaságban már hozzákezdtek az őszi gabona vetéséhez. A pusztaszeri Hét­vezér Termelőszövetkezetben vetik például az őszi árpát A szőregi Tisza—Maros-szög Termelőszövetkezetben az őszi gabonafélék vetése előtt az olaj repce magját szórták el. Előreláthatóan a jövő hé­ten megyeszerte elkezdődik az őszi gabonák vetése. A Csongrád megyei Nö­vényvédelmi és Agrokémiai Állomás laboratóriumi vizs­gálata során megállapította, hogy a búza vetőmagján gya­kori a fusáriumos fertőzés. Mivel az erősen fertőzöttek csökkent biológiai értékűek, ezért a növényvédős brigá­dok is munkába léptek. A vetés előtt mindenütt csáváz­zák a magokat. A legfertő­zöttebb szemeket rostálással távolítják eL A korai vetésű gabona magját a gabona­lisztharmat ellen is védeni kell. A növényvédősök szak­szerű munkáján is múlik a jövő évi termés. A betakarí­tás, szántás és vetés mellett a lucernatermesztő gazdasá­gokban most szórják ki a gyomirtó szereket. Ezzel a jövő évi szénatermést befo­lyásolhatják kedvezően. nyesülésével, a harmadik pe­dig az embernek a békében éléshez való jogával. A konferencián Andrzej Werblan professzor, a LEMF KB titkára, a KB Marxizmus —Leninizmus Intézetének igazgatója tartott záróbeszé­det Méltatta a szovjet párt és a szovjet állam óriási ta­pasztalatainak jelentőségét, és rámutatott arra, hogy ér­tékesen járuljanak hozzá a szocialista demokrácia fejlő­désének kibontakozásához a testvéri országok nemzeti ha­gyományai és a szocialista demokráciát megvalósító tár­sadalmi-politikai rendszerei. Három évtized jubileum Barcson Megalakulásának 30. évfor­dulóját ünnepelte szombaton Somogy megye neves közös gazdasága, a barcsi Vörös Csillag Termelőszövetkezet. Az ebből az alkalomból a já­rási művelődési házban ren­dezett ünnepségen megjelen­tek az alapító tagok, köztük Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke is. Ott volt Ro­mány Pál mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter. Sza­bó István, a Termelőszövet­keztek Országos Tanácsának elnöke, Varga Péter, a So­mogy megyei pártbizottság első titkára, Bőhm József, a megyei tanács elnöke, továb­bá a környékbeli közös gaz­daságok képviselői. Bogó László, a somogyi ter­melőszövetkezetek szövetsé­gének titkára ünnepi meg­emlékezésben méltatta a bar­csiak három évtizedes ered­ményét. A jubileumi ünnepségen felszólalt Losonczi Pál, aki tolmácsolta Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizott­sága első titkárának jókíván­ságait Az Elnöki Tanács el­nöke és Romány Pál ezután át. A nemzetiségek kongresszusai előtt Szombaton befejeződött a nemzetiségi szövetségek kongresszusai előkészítésének jelentős szakasza: a nemze­tiségi lakosság, a helyi párt­és állami szervek, a Hazafias Népfront helyi szervezetei­nek támogatásával szervezett közgyűléseken választotta meg kongresszusi küldötteit. Az öt évvel ezelőtt tartott — kongresszusuk óta csak­nem megkétszereződött a nemzetiségi klubok száma, nemzetiségi könyvtárak könyvállománya. Űjabb és újabb nemzetiségi könyvek jelennek meg. Békés, Csongrád. Hajdú­Bihar megye román nemze­tiségű lakosai örömmel fo­gadták, hogy szövetségük lapja, a Foaia Noastra július­tól hetilapként jelenik meg, akárcsak a német nyelvű Neue Zeitung, a szlovák Lu­dové Novini és a délszláv Narodna Novina. A televízió, a rádió és a sajtó gyakran beszámolt a román nemzeti­ségű lakosság életéről, mun­kájáról. A Magyar Rádió bu­dapesti adója, július óta, he­tenként egyszer, az egész or­szág területén hallható szlo­vák, horvát, szerb nyelvű műsort sugároz. A pécsi stú­dió naponta fél órában né­met, horvát, szerb, a szolno­ki 6túdió pedig szlovák nyel­vű műsort közvetít. A gyűlé­sek többségére a tennivalók és feladatok felelősségteljes elemzése, kezdeményező és cselekvő készség volt jellem­ző. A megválasztott kongresz­szusi küldöttek — több mint 800-an — októberben megyei értekezleteken vitatják meg a gyűlések tapasztalatait. ta­nácskoznak a párt- és állami szervek, társadalmi szerveze­tek megyei vezetőivel a fel­vetett problémákról, javasla­tok megvalósításáról. Októ­ber 22-ig a nemzetiségek lakta összes megyékben le­zajlanak a küldöttértekezle­tek. Ebben az időszakban a nemzetiségi szövetségek tit­kárságai, illetve országos vá­lasztmányai folyamatosan elemzik a legutóbbi kong­resszusok óta végzett mun­kát, a kongresszusi előkészí­tő, szerkesztő és jelölő bi­zottságok eddigi tevékenysé­gét. Széles körben vitatják meg azokat a beszámolókat, amelyeket novemberre ter­vezett kongresszusuk elé ter­jesztenek. Elsőként novem­ber 4—5-én a magyarországi németek, a következő hétvé­gén, 11—12-én a szlovákok, aztán 18—19-én a délszlávok és végül 25—26-án a romá­nok kongresszusára kerül sor. (MTI) „Bontott csirke! Bontott csirke...!" Futószalag-rendszeren érkezik a bontott csirke a feldolgozóból Somogyi Károlyné felvételei A kartondobozokba csomagolt aru a Közel-Keletre utazik Visszacseng a fülünkben a jól ismert tévéreklám, s ilyen­kor eszünkbe jut, vajon le­het-e másnap kapni a bolt­ban a reklámozott áruból? Bizonyára kevesen tudják, hogy Szeged előhűtött és mélyhűtött baromfival (bon­tott csirkével) való ellátásá­ért a Baromfiipari Országos Vállalat szentesi gyára fele­lős. A gyár a termelésének 30 százalékát szállítja bel­földre, ennek nagy része Csongrád megyei fogyasztók asztalára kerül. A többi árut mind európai, mind Európán kívüli (közel-keleti) orszá­gokba szállítják. A termelés növekedése érdekében a BOV szentesi gyárában a kö­zelmúltban nagyarányú re­konstrukció kezdődött, amely­nek keretében új üzemrészek; állnak a termelés szolgálatá­ba. Legutóbb alig egy hó­napja a CSOMIÉP kivitelé­zésében modern csomagoló­csarnokot adtak át, amely­ben szigorúan ellenőrzött, hi­giénikus körülmények között, korszerű futószalagrendszer és a rövidesen munkába álló holland automatikus súlyosz­tályozó gép segítségével a korábbinál jobb feltételek mellett folyik a fogyasztónak szánt áru csomagolása. Munkacsúcs a földeken Betakarítás, szántás, vetés a mezőgazdaságban Ideológiai értekezlet Varsóban Véget ért Varsóban az a pártközi-tudományos konfe­réncia, amelyen a testvérpár­tok központi bizottságainak küldöttei a demokrácia fej­lődésének és az emberi jo­gok megvalósításának kérdé­seivel foglalkoztak. A kül­döttek három munkabizott­ságban tevékenykedtek, majd beszámolójukat a plénum elé terjesztették. Az első számú bizottság a demokrácia tökéletesítésének kérdéseivel foglalkozott, a második az emberi jogoknak a szocializmusban való érvé­Ma zár az Zárásra készülődik az őszi Budapesti Nemzetközi Vásár. A hétvége nem jelentett pi­henést, tétlenkedést a kiállí­tóknak, mert fogadniuk kel­lett az információra váró látogatókat, s jó néhány üz­leti tárgyalást is most pecsé­teltek meg a szerződések aláírásával. A Lenfonó- és Szövőipari Vállalat vezetői közölték: 5 kisipari szövetkezettel és a Fővárosi Kézműipari Válla­lattal sikerült megállapod­niuk a Trapper farmeranyag márkás késztermékké való feldolgozásában és értékesí­tésében. A szerződés szerint a termelő partnerek csaknem 600 ezer farmeröltözéket — nadrágot, szoknyát, kosztü­möt, ruhát és öltönyt — gyártanak a Lenfonó által — a márka védelmének figye­lembevételével — előírt mo­dellekből és a szigorú tech­nológiai követelményeknek megfelelően. A négy vidéki nagykeres­őszi BNV kedelmi vállalat árubeszerzés sét szolgáló Interunion egye­sülés vására eredményei biz­tatóak a jövő évi áruellátás szempontjából. A szovjet partnerekkel ^ryebek között 25 ezer varrógép, egy NDK­beli céggel 18 ezer 400 kály­ha, a csehszlovák Omniával 11 000 villanybojler beszerzé­sére kötöttek megállapodást, és sikerült még ez évi szál­lításra terven felül vásárol­niuk szovjet kerékpárokát és román asztali rádiókat is. A hongkongi Cunmes cég rozs­damentes háztartási eszközei­ből — amelyek most a Cor­vin Áruházban kaphatók — a jövő évre 200 ezer dollár értékben vásárolt az egyesü­lés. Vasárnap 10 órától utoljára fogadja a nagyközönséget az őszi Budapesti Nemzetközi Vásár, amelynek kapuit este 7 órakor zárják. (A vásárról szóló értékelé­sünket lapunk 3. oldalán kö­zöljük.) \ M

Next

/
Oldalképek
Tartalom