Délmagyarország, 1978. szeptember (68. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-01 / 206. szám

MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁG Á N A K LAPJA - : 4 68. évfolyam 206. szám 1978. szeptember 1., péntek Ára: 80 fillér VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Bölcsődék, óvodák, lakóházak Ülés! tarlóit a városi tanács végrehaj'tó bizottsága A gyermekintézmények épí­tése hosszú idő óta társadal­mi ügy, a gondok azonban mindig ősszel sűrűsödnek, így természetes, hogy Szeged megyei város tanácsának vég­rehajtó bizottsága tegnapi ülésén — melyet Papp Gyu­la tanácselnök vezetett — e napirendnél időzött legtovább a testület A legfrissebb sta­tisztika szerint ugyanis 8 ezer 552 a jelentkezők száma, és a szegedi óvodák összesen 7 ezer 445 gyermeket tudnak fogadni. A jelenlegi helyzet a továbbiakban súlyosbodik, mivel több mint 600 édes­anya gyermekgondozási se­gélye jár le, és további szer­vező munkával is csak újabb 150—160 helyet tudnak te­remteni óvodások részére év közben. Az óvodaügy igen érdekes És ellentmondásos. Hiszen an­nak ellenére, hogy minden tervciklusban megépítették, sőt túlteljesítették az óvoda­építést, a feszültségek vár­hatóan még a következő években is nőnek. A prog­nózis szerint az óvodás ko­rúak száma 1980-ra 9 ezer 130 lesz, az óvodai helyek száma viszont addigra is csak $ ezer 625-re emelkedik. E számok ismeretében az is nyilvánvaló, hogy amikor 7 ezer 445 gyermeket helyez­nek el az óvodákban, a tény­leges helyek kihasználása maximális, már most is több mint 120 százalékos. ' Az MSZMP Politikai Bi­zottságának korábbi határo­zatából eredően a Szeged vá­rosi pártbizottság különös gondot és figyelmet fordít a tanáccsal együtt a bölcsődék és óvodák építésére, a lehe­tőségek jobb kihasználására, a társadalmi összefogás szer­vezésére. A természetes sza­porodás növekedése és a nők magas foglalkoztatási aránya miatt egyelőre nem lehet megszüntetni a zsúfoltságot sem az óvodákban, sem a böl­csődékben. Legnagyobb gon­dot még mindig az új város­részek — Tarján, Felsőváros, Északi városrész — ellátása jelenti, s egyelőre csak azt tudja garantálni a város, hogy valamennyi gyermek is­kolába lépés előtt legalább egy évet járjon óvodába. Tudni kell azt is, hogy a bölcsőde- és óvodafejlesztés­ben sokat segíthet az építő­ipar a határidők betartásá­val, s különösen jót tenne, ha a gyermekintézményeket minden esetben tanévkezdés­re átadná, mert később ezek munkájának megszervezése óriási nehézségekbe ütközik. A végrehajtó bizottság e napirendi pont vitájában úgy foglalt állást, hogy ismétel­ten társadalmi figyelemre és segítségre kell apellálni, mi­vel a tanács e célra fordít­Befejeződött a MÁV országos szállítási értekezlete Jó fórumot teremtett az ISszi csúcsforgalmi feladatok várható gondjainak feltárá­sara, a tennivalók közös megnatározására a vasút há­romnapos országos szállítási tanácskozása, amely csütör­tökön fejeződött be a MÁV vezérigazgatóságon. A MAV vezetőinek beszá­molója alapján megértették, hogy a vasút kezelesében le­vő mintegy 120 milliárdos eszközállomány — amely csak látszatra sok, de az Igények­hez képest mindig kevés — gazdaságos felhasználása kö­zös érdek. Miután a szállí­tási csúcsokra a MÁV nem tud berendezkedni, elsősor­ban szervezési intézkedések­kel, összehangolt munkával, ütemes és folyamatos rako­dásokkal, árufeladással és -fogadással lehet a követke­ző hónapok nagyobb forgal­mát megnyugtatóan lebonyo­lítani. A vitában vélemény­különbségek. a maga igazát bizonyító felszólalások ter­mészetesen voltak. Lényegé­ben azonban megértve egy­más nehéz helyzetét, mind­két fél — a vasút és a fu­varoztatók egyaránt — meg­ígérte a szállítási munka ja­vítását. s több vállalat kész­séges együttműködést aján­lott fel a vasút szervezési intézkedéseinek segítésére. A Gabona Tröszt például kész­nek mutatkozott arra, hogy az exportszállítmányokhoz rendelkezésre bocsátott, át­szerelt széles nyomtávú va­gonokat a vasút előírásainak megfelelően késedelem nél­kül kezeli, továbbítja. Az Alumínium Tröszt képvise­lője bejelentette, hogv 15 ezer tonna bauxitot Fejér. megye térségéből a közúti közlekedés igénybevételével fuvaroztat el Almásfüzitőre, s más üzemek is vállalkoz­tak a költségesebb, de a csúcsforgalom idején bizto­sabb és gyorsabb közúti szállításra. A Volán Tröszt vezetői biztosították a vas­útról hozzájuk irányított rö­vid távú szállítások zavarta­lan lebonyolítását. ható tartalékai jórészt kime­rültek. A Szakszervezetek megyei Tanácsa közreműkö­désével meg fogják vizsgálni annak lehetőségét, hogy na­gyobb üzemek, intézmények miként járulhatnának hozzá újabb tárgyi lehetőségekkel és költségvállalással további óvodás korú gyermekek el­helyezéséhez. Ugyancsak tegnap tárgyalt a végrehajtó bizottság a jövő évi lakóházjavításokról, la­kóház-felújításokról. A Sze­gedi Ingatlankezelő Vállalat 1979. évi tervében továbbra is nagy figyelmet fordít a homlokzatíelújítások folyta­tására és lakóépületek teljes felújítására. 1979-ben 35 ezer négyzetméternyi homlokzat­felületet újítanak fel, és emellett el kell hogy végez­zék az ez évre tervezett ma­radék munkákat is. Tovább­ra is koncentráltan végzik a homlokzatfelújítást és így ismét egész utcák újulnak meg. A lakóház-felújítási címjegyzék tételei között leg­gyakrabban a Jósika utca. a Gutenberg utca, a Mikszáth Kálmán utca, a Párizsi kör­út, a Brüsszeli körút szere­peL Homlokzatfelújításra és általános, teljes körű lakó­ház javításra jövőre 185 mil­lió forintot költ az ingatlan­kezelő. Ez összesen 55 darab lakóépületet, benne 773 bér­leményt érint A kivitelezést továbbra is az IKV saját kapacitására, a Szegedi Épí­tőipari Szövetkezetre és a Szegedi Magas- és Mélyépí­tő Vállalatra alapozzák. Ncmelh Károly szíriai vendégeket fogadott Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára csütörtökön fogadta Moha­med Dzsabir Badzsbudzst, az Arab Újjászületés Szocialista Pártja (Baath) regionális ve­zetőségének főtitkárhelyette­sét és Nabih Hassount, a re­gionális vezetőség tagját, akik az MSZMP meghívásá­ra hazánkban töltik szabad­ságukat. A szíriai vendégekkel foly­tatott baráti, szívélyes lég­körű megbeszélésen részt vett Berecz János, a KB külügyi I osztályának vezetője. Jelen volt Saddik Saddikni, a Szí­riai Arab Köztársaság buda­pesti nagykövete. (MTI) Idegsebészeti Nemzetközi idegsebészeti konferencia kezdődött csü­törtökön Balatonfüreden, az Annabella-szállóban. A 19 országból érkezett 150 szak­embert Pásztor Emil pro­fesszor köszöntötte a magyar idegsebész társaság nevében. A háromnapos konferencián 59 előadás hangzik eL II helsinki tanács küldöttségének programja Budapest, kereskedelmi el­látásával ismerkedett csü­törtökön a Penti Poukkának, a helsinki tanács elnökének vezetésével hazánkban tar­tózkodó küldöttség. A finn vendégeket a városházán Csehik Ferencné, a fővárosi tanács elnökhelyettese tájé­koztatta az áruellátás rend­szeréről, a kereskedelmi há­lózat szervezetéről, irányítá­sának módjáról. Fejlesztés­terveiről, teendőiről, továbbá az idegenforgalom kérdéséi­ről. Ezután a küldöttség láto­gatást tett a Tolbuhin körúti nagyvásárcsarnokban. Buda­pest legnagyobb — 24 ezer négyzetméter alapterületű — élelmiszer-bevásárlóközpont­jában, majd a Fehérvári úti piacot kereste föl. A vendé­gek elismeréssel szóltak az élelmiszer-választékról, a bő­séges zöldség- és gyümolcs­kínálatróL (MTI) Sieged határában Új zöldségkertészei Az altalaj'ütcshez műanyag csöveket süllyesztenek a földbe Az elkészült fóliaházakhan már az ültetéshez egyengetik a földet Az olajkutak és a hatal­mas .ezüstfényű gömbtartá­lyok szomszédságában, a sze­gedi Felszabadulás Termelő­szövetkezet Algyői úti kerté­szeti telepén új fóliaházak vázépítményei sorakoznak. Még a tavasszal kezdték el a téeszben a munkálatokat. Először gondosan elegyenget­ték a területet, majd elhe­lyezték az altalaj és a légtér fűtésére szolgáló csöveket. Ezután kezdtek az alumíni­umbordák fölállításához. A hajtatótelep összeses tízezer négvzet méteres lesz. Az aitalajfűtéshez műanyag csöveket használnak. A ta­lajt és a levegőt termálvíz fűti majd. A tervek szerint szeptem­ber végére készül el az új telep, így az őszi zöldséghaj­tatási idényben már a fólia­házak alatt dolgozhatnak a kertészek. A termelőszövet­kezet az új beruházással a város zöldségellátásának to­vábbi javításához kíván hoz­zájárulni. Tanfolyam ifjúsági klubvezetőknek felújítsák a tiszalöki vízlépcsőt A Tiszalüki Eiőn iluél szü­netel a hajózás. Az er?mű dolgozói ugyanis a Hídépítő Vállalat nehézbúvárainak se­gítségével felújítják a zsili­peket. A képen: Ponyvát te­rítenek a zsilipkapura. A megyében tevékenyke­dő ifjúságildub-vezetőknek első alkalommal szervezte! egyéves tanfolyamot. A ren­dezők — a KISZ Csongrád megyei bizottsága és s Csongrád megyei Módszei • tani és Továbbképzési Inté­zet — célia: politikai, ifjú­ságpolitikai, pedagógiai pszicho;óg;ai, valam'nt gva­korlati alapismeretekkel ké­szítsék fel a fiata:okat mjn­káiukra. Az első héten a oglalkozásokat Szegeden. » KISZ megyei vezetéke azó sxolában tartják. Az elma­eti előadások után szekci­ókban dolgozzák fel a hal­lottakat, illetve határozzák meg a gyakorlati teendőket Ezt követően minden hó­napban egyszer gyű'nek ösz­sze, hogy konzultációkon beszéljék meg gondjaikat, es a tanfolyamon előirt to­vábbi feladatokat. Tanulmá­nyaikat egy év múlva ismét egy hét bentlakásos kurzus, maid a népművelési intézet szakemberei előtt tett elmé­let, és gyakorlati vizsga cár­ia. A tegnap megkezdődön tanfolyamon 40 fiatal ve:- • részt A megye minden ré­széből é-keztek: üzemek termelősz . étkezelek, inev •rények ifjúsági klubja.t ve­zetik valamennyien. A fiú­kat és lányokat Czakó Já­nos. a KISZ megyei bizo.ir >ágának munkatársa és Pa­la) M klós, a Módszertan; e* Továbbképzési Intézet főelő­adója köszöntötte, s nyitot­ták meg a tanfolyamot i

Next

/
Oldalképek
Tartalom