Délmagyarország, 1978. augusztus (68. évfolyam, 179-205. szám)

1978-08-10 / 187. szám

8 l Csütörtök, 1978. augusztus 10. röviden őudapest új városrészei Elhelyezkedett az ülésen. Szerette a kényelmet, még a kocsiban is. A támlát kicsit hátrább hajtotta, hogy a legjobb szögben feküdjön rajta a háta. Kattant az öv csatja. „Okos volt. aki kitalálta, hogy elöször ma­gát biztosítsa az ember" — gondolta. Szeretett vezetni. Egyedül lenni, csak egyedül. Mintha valami átok ülne rajta, akárhol megjelenik, megfagy a légkör körülötte. Mintha egész lénye sértené az embereket „Nem érdekelnek!" Valósággal rá­ejtette lábát a gázpedálra. A körü­lötte állók riadtan szétrebbentek, s az autó motorja is úgy jajveszékelt mintha a legszívesebben kiugrana a helyéből. Mellkasán érezte a fekete pánt szorítását: valahogy ez állan­dóbb kapaszkodó volt a számára, mint egv ölelés... Ragyogóan sütött a nan, az asz­falt fölött játékosan hullámzott a Előzések forró levegő. Az országúton gyöngy­tyúkok raja röppent föl előtte: „hű, az anyád, csak a szélvédőt ne!" — húzta be önkéntelenül a nyakát A szárnyasveszély elmúltával ismét át­adta magát a magányos utazás örö­mének. Magdi dagadtra sírt szeme tolakodott olykor elő, maid Tóni szemrehányó tekintete, akit lejára­tott főnöke előtt, az ő ölébe hulló juta'.om reményében. Arcok, sértő­döttek. sírók, dühösek, üvöltők... Rágyújtott, majd jobb kezével a rádió gombjához nyúlt. „Szabad vagy" — énekelte a híres angol együttes. Gázt adott Száztíz, száz­húsz... Szénásszekér tűnt föl a lát­határon. Utolérte, megelőzte. Nagy­város közeledett sűrűsödött a for­galom. Százhuszonöt... Motorok, te­herautók. „Lehagyni mind!" Cam­mogó Moszkvics. „Mire nézed a na­pot öregem?!" Gunyoros pillantás jobbra, az „öregemre" és — egy csattanás... Harmonikát vonszolt az orrán a kamion. A temetésen ott volt mindenki, akit valaha is szabálytalanul elő­zött Az elhagyott megcsalt szerel­mesek, barátok, ígv vagy úgy „lekö­rözött" kollégák. Könnytelenül, né­mán álltak ott valamennyien. Áldo­zatok, akik a tettest búcsúztatják. S a sűrű csöndben utat tört magának egy halovány hang. és rezonált má­sok, ki nem mondott kusza gondo­lataival: „aki a hordatörvényeket is semmibe ve'zi, annak az életre sem Járna jogosítvány... Nyugodjék bé­kében." Chikán Ágnes A Budapesti Városépítés! Tervező Vállalatnál elkészültek az újlipótvárosi lakótelep I—Il-es építési ütemének, a XVII. kerület rákoskeresztúri lakótelep III-as ütemének és a csepeli városközpont V-»s ütemének makettjei. Képün­kön: az újlipótvárosi lakótelep I-cs ütemének építési ma­kettje, melyet kétezer lakásra terveztek. A hátralevő nyolc­száz lakást 1979-ig átadják TANACSKOZAS A BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL A Legfelsőbb Bíróság ta­nácselnöke, dr. Majoros Richárd tart előadást Szege­den, a Technika Házának nagytermében ma, csütörtö­kön fél 2-kor A' módosított polgári törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok új rendelkezései a vállalati be­ruházásokról címmel. Az elő­adást követően dr. Bérezi Gyula, a Csongrád megyei tanács vb tervosztályának a vezetője éa dr. Jójárt Ferenc, a DÉLÉP jogtanácsosa tart korreferátumot. BENEDEK JENŐ KLALLLTASA CSONGRÁDON Az idei csongrádi napok keretében augusztus 12-én, szombaton kiállítás nyflík a városj művelődési központ­ban Benedek Jenő Kossuth­díjas festőművész közel negy­ven alkotásából. A kiváló művész, mint festő és rajz­tanár több évig dolgozott a Tisza-parti városban. A mos­tani kiállítás bizonyára so­kakban Idézi fel az egykori csongrádi művész alakját, gazdag művészetét. Gépek nyugdíjba Fejlesztések a textiliparban Nyugdíjba küldik, kiselej­tezik az elavult tarkánszövő gépeket: rövidesen új, nagy teljesítményű 6zé'.es, színvál­tós automata szövőberendezé­sek kezdik meg a munkát a Pamutnyomóipari Válla­lat Hazai Pamutszövőgyárá­ban. Csaknem 40 új sztb szövőgép már meg is érke­zett a Szovjetunióból: üzem­be állításukat szeptember végére tervezik. Ez a gépi fejlesztés része annak a nagyszabású kor­szerűsítésnek, amelyet a Pa­mutnyomóipari Vállalatnál végrehajtanak. A fejlesztési program lényegében a vál­lalatnak valamennyi szövö­déjét, illetve szövődéi elő­készítőjét érinti. Megvalósí­tása az idén kezdődött. Fő­ként a magvar pamutipar és a már emiitett Hazai Pa­mutszövőgyár szövödéjében leszr.ok nagy változások. E két gyárban la80-ig összesen 224 korszerű sztb szövőgépet helyeznek üzembe, ezzel a szövődéi géppark fokozato­san, s teljes egészében ki­cserélődik. A magyar pamut, iparból kikerülő 683 at­típusú széles berendezést — mivel azok jóval korszerűb­bek, mint a vállalat soproni es kispesti gyárának jelen­legi szövőgépel — a soproni szövödébe. illetve a Kistext­be helyezik majd át. A Kistext. előkészítőjébe új írező (fonalnemesítő) és felvetőgépet telepítenek majd. A szegedi textilmű­vekben és a kelenföldi tex­tilgyárban két-két automata kereszt orsózót állítanak munkába Ez lehetővé teszi például, hogy Kelenföldről ne kelljen orsózás céljából a finomszálú, szintetikus ke­vertfonalat — mint jelenleg —: a vállalat más gyáraiba „utaztatni", hanem helyben dolgozhatják azt fel. A szövődéi fejlesztéshez hozzátartozik különféle ki­segítő berendezések vásár­lása is. Főként szocialista országokból rendeltek meg különféle, az anyagmozgatás­hoz szükséges kisgépeket A munkakörülmények ja­vítását is jelentősen elő­mozdító szövődéi fejlesztés az eddiginél korszerűbb, ke­vesebb emberi beavatkozást igénylő, a piac keresletéhez jobban igazodó gyártáshoz nyit utat a Pamutnycunóipari Vállalatnál. Felhős idő Várható Időjárás csütör­tök estig: változóan felhős idő, néhány helyen futó zá­porral. Az erős, időnként viharos nyugati, északnyu­gati szél csak lassan mér­séklődik. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet 22—27 fok között. • A kedden kezdődött sze­les időjárás szerdán tovább folytatódott. A szokatlanul erős szél kialakulását az okozta, hogy Nyugatról Ke­let felé helyeződött át egy ciklonrendszer. Ez a lég­mozgást jelentősen megnö­velte, s így a széllökések hevessége elérte a 70—80 km óránkénti sebességet is. Szerda reggelre egyéb­ként a hideg levegő már az egész ország légterét el­borította. Az elmúlt napo­kénál lényegesen hűvösebb klímát a meteorológiai elő­rejelzések szerint a közeli napokban ismét melegebb levegő váltja fel, ez azon­ban már jóval mérsékel­tebb lesz, mint amilyen a hideg levegő érkezése előtt volt. FIATAL TEHENÉSZEK VERSENYE Az idén Szegváron, a Pus­kin Termelőszövetkezetben rendezték meg a fiatal fejő­szakmunkások szakmai ve­télkedőjét. Sajtáros és fejő­házi kategóriában álltak rajthoz a versenyzők. Sajtá­ros fejésben első helyezést ért el Rúzsa Miklós, a sze­gedi Felszabadulás Termelő­szövetkezet tehenésze. Máso­dik lett Csávás János (Makó, Kossuth Tsz), harmadik pe­dig ifj. Ocskó Gergely (hód­mezővásárhelyi Főiskola Tangazdaság). Fejőházi kate­góriában első Karasz István (Szeged, Felszabadulás Tsz), második pedig Tégla György (Szegvár, Puskin Tsz). Az első helyezettek két-kétezer forintos pénzjutalmat, a töb­biek pedig ajándékkönyve­ket kaptak. A két legjobb versenyző részt vesz az or­szágos versenyen is. Ejtőernyős bajnokság Zöldség- és gyümölcsexport A fóliával védett terüle­teken — Szegvár és Csany­telek körzetében — termesz­tett paradicsom után most már a szabadföldi termést is nagy tömegben szüretelik a szegedi járásban. A ZÖL­DÉRT Vállalat hazai vi­szonylatban mintegy nyolc­van vagonnyit forgalmazott má*** eddig paradicsomból. Meg­kezdődött az export is: Cseh­szlovákiába indítják az első szállítmányokat a szatymazi * és a szentesi tranzittelepek­ről. Exportra nem piros szí­nű, hanem úgynevezett szal­masárga érettségű termése­ket szednek. Négy éve tart kereskedel­mi kapcsolatot a Német Szö­vetségi Köztársaság egyik cége a HUNGAROFRUCT Külkereskedelmi Vállalattal, illetve a Csongrád megyei ZÖLDÉRT szatymazi telepé­vel, ahová a Ford ősziba­rack szedésének idején - • i rendszeresen elküldi megbí­. .. . ... • ionját. Jelenleg is Szatyma­Szolnokon, az MHSZ repülőterén megnyitották a baráti zon tartózkodik az NSZK­hadseregek nemzetköz! ejtőernyős bajnokságát. A verseny ^ cé8 átvevője es leg­augusztus 13-án zárul alább két hétig naponta 100 KIÁLLÍTÁS ZRÍNYI- -120 MÁZÍ'A IUATOS GYÜ"101­..•xxx . • I MI íKtli fa csöt válogatnak, osztályoz­Magyar text.lművészeti ki- EMLÉKÜLÉS ^ KÍVÁNSÁF,A SZERMT. HEU állítás nyílt a bukaresti Szigetvárott megkezdődtek yen 6zózalékos éretteégü, Dalles-teremben a szombat- az elokeszuletek az egy ho- . t helyi Savaria Múzeum anya nap múlva ~ szeptember egyformán nagy meretű ter­y 10-én - sorra kerülő hagyó- méseket kér konzervipari gábóL VIRAGZÖ AGAVÉ Hegszűnt a vízhiány mányos Zrínyi-emlékülésre, feldolgozásra. Minden bi 1833 óta minden év szeptem- zonrlyal eiégedett a „kiszól­focr 7—én illctvG 3. hozzn Botanikai érdekesség szem- legközelebb eső vasárnapon ^lássál", ezt igazolja a 1« tanúi a szegedi egyetemi fü- a várvédő hősökről emlékez- vagonos megrendelése, vészkert vendégei. Az egyik nek meg a történelmi múl­agave, tudományos nevén tű dunántúli városkában. Agavé Sisalana most nyílik 1566. szeptember 7-én történt első ízben. Négymáter magas, ugyanis Zrínyi Miklósnak és erős szárat hajtott, amelynek vitézeinek halált megvető felső részén helyezkednek el kirohanása az egyhónapja | a_ ernvőszerű zöldes tórea ostromlott, teljesen elpusz- Az Odesszai körút és a az ernyőszeru zöldes sárga tult varból Az essrnénysoro. Fürj utca környékének ]a­virágok. A Dél-Amenkában Mt szeptember 6-án kezdő- kói gyakran sérelmezték az honos, kemény lombozatú dik: a több mint hatszáz elmúlt hetekben, hogy kevés pozsgás növény szirombon- tagot számláló várbaráti kör a vizük. Az emeleti lakások­tása hazai viszonylatban J** ünnepi kÖZgyÚ" ban- különösen a kora esti azért számít ritkaságnak, mert csak negyven-ötven HÁZTÁJI éves példányok hotznak vi- BOBOT rágot órákban, rendszertelen volt a vízellátás, a lakók kényel­mén túl már-már egészségü­ket is veszélyeztette. A vá­Morzsol, darál, szecskázik, rosi_ Janá« JelszóHtotta gyalul a Fájó szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen fiú, testvér, unoka és sógor, CSONKA ISTVÁN 23 éves korában, MASA SÁNDOR 20 éves korában tragikns baleset kfivrtkextébrn elhunytak. Teme­tésük augusztus 10-én is.30 Ara­kor lesz a flomutékl temető ra­vatalozójából. A gyászoló csa­ládok. Drága fiunk, PLACÖ7 ATTILA 21. évében tragikus körülmények kőzött elhunyt. Temetése csü­törtökön de. 11 órakor a Bel­városi temető ravatalozójából lesz. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett kisriunk. Föl.Dl ZOL­TÁNRA 6 éves korában, tragikus körülmények között elhunyt. Temetése 1978. augusztus ll-én du. 14 órakor lesz a Belvárosi temető rt'.vatalozójábóL A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik Ismerték és szerették, hogy a felejthetetlen feleség, édesanya, gyermek és roUon, DR. LEXE ANDRASNÉ Balog Marta életének 24. éve­ben tragikus hirtelenséggel el­hunyt. Temetése augusztus 10-én 14 órakor lesz a Belvárosi teme­tő ravatalozójából. A gyászoló család — Retek u. 16., Oskola u. 18. sz. 24 526 Mély rájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, testvér és rokon, BERECZKY LÁSZLO­NE Szilagyi Julianna életének 61. évében augusztus g-áu elhunyt. Gyász­közlemények Búcsúztatása hamvasztás után lesz. Gyászoló férje és testvérei. 24 527 Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy DR. LAKATOS EMIL nyugalmazott Jogtanácsos (Szeged, Párizsi krt. 29. sz.) éleiének 72. évében 1978. augusztus 8-án rövid szenvedés után elhunyt. Temetése augusz­tus 14-én de. 11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. Gyászoló felesége, testvére és családja. T. 24 891 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen feleség, édesanya, nagymama, SZABÓ KALMANNE Herczeg Rozália életének 52. evében hirtelen el­hunyt. Temetése augusztus ló­én 15 órakor lesz a Dugonics­temető ravatalozójából. A gyá­szoló Markó és Pénzes család. T. 24 839 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősüknek és szomszédoknak, akik felejthetet­len halottunk, SZIROVICZA ANDRASNÉ temetésén megje­lentek, részvétükkel és virágaik­kal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család — Asztalos u. 5. T. 24 975 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, Ismerősöknek és szomszédoknak, akik felejthetet­len halottunk, DÓVAL MIHÁLY temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család — Csap u. 52. T. 24 973 Köszönetét. mondunk mind­azoknak a rokonoknak, Ismerő­söknek, szomszédoknak, a Komp­lett Ruházati Vállalat és a Tö­megcikk Ktsz dolgozóinak, akik felejthetetlen halottunk, KRIS­TÓF KAROLYNE búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel és vi­rágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. T. 24 970 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk, NAGY ANTALNÉ temetésén megjelen­tek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Köszönetet mondunk továbbá a II. belklinika orvosai­nak és ápolóinak áldozatos mun­kájukért. A gyászoló csatád — Röszkc. T. 24 881 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, Ismerősöknek, J6 barátoknak és munkatársaknak, akik felejthetetlen halottunk, HODI JÓZSEF temetésén meg­jelentek, részvétükkel és virá­gaikkal mély fájdalmunkat eny­híteni Igyekeztek. Köszönetet mondunk továbbá az I. belkli­nika inten-íveszt Alya orvosainuk és ápolöinak áldozatos munkáju­kért. A gyászoló család. T. 24 884 szeletel, fúr és gyalul a szegedi vízmüveket, hogy Veszprémi Mezőgazdasági mindenképpen orvosolja Gépgyártó és Szolgáltató naPorl bel"l a lakok Vállalatnál kialakított új Panaszát A vízmüvek eleget háztáji robot protótípusa. A tett a felszólításnak. Tegnap variálható új kisgép a háztáji egy nagy átmérőjű vízveze­. . , , .,. , teket helyeztek üzembe az gazdaságok leggyakoribb és 0desszai körúton és a Tá­legnehezebb munkáit köny- rogató utcában. Régebben a nyíti meg, így elsődlegesen víz kerülő úton, a Bérkert az állatok eledelének élőké- utcan- a Marostői utcán és ... ... ,,, a Fürj utcán át, egy kis át­szltesét és az otthoni barka- mevójí vezetéken kereSztüI csolást. Az első háztáji robo- jutott el a többemeletes há­tot bemutatták a szakembe- zakhoz. Ezentúl mind a két reknek, akik elismeréssel vezeték működik, így már az . _ . . , .... . , este 6—8 óráig tartó ido­fogadták. A háztáji robot szakbM is egy8en,etesen fo­sorozatgyirtását jövőre kez- ]yik a csapokból a víz rrun­dik meg. den lakásban. vii'­mmím A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja Főszerkesztő' F. NAGY ISTVÁN Főszerkesztő-helyettes: SZ. SIMON ISTVÁN Szerkesztőség és kladóbivatal: 0740 Szeged. Tanácsköztársaság útja 10. - Telefon: 12-633 Felelős kiadó: KOVÁCS LÁSZLÓ A lapot nyomja: Szegedi Nyomda Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 2S. Nyomdaigazgató: DOUO JÓZSEF Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető minden postahivatalban és a kézbesítőknél Előfizetési dij egy hónapra 20 forint - Index: 25 053 ISSN: 0133—025 X

Next

/
Oldalképek
Tartalom