Délmagyarország, 1978. június (68. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-08 / 133. szám

Csütörtök, 1978. június 8. 7 APRÓ * HIRDETÉSEK ADÁSVÉTEL bóú tarduvcajCTiyes áron vasároHistók. Keresxttol­tés ú. 6. voira M—24 testi jé EÜJWtban eladó. Kis­reállál. syésyegcrtár. x Za.ttvs 750- IB retówámú, ölesén el­adó. Érd.: 5 óra után. Tarján tat.. VI. 23. a Kotel flaloe loocs eladó. Sándorfalva. Potéfi u. 51. ÉrdeWédrá: u«y«nott minden délután a riro, Lada 10 000 km-rel eladó, ásotthslotn, Kos­suth u. 16. Jé állapotban tevő "Öt daraib Pl,irain«ó heverő eb­edó. Vedret, u. 9. Hl. 10 /.I-k Trahauu spec. el­adó. Sárvárt u. 14—16., B. II. 6. Kónya. Dacia 1300-a* lg* nyesnek eladó. Hunyadi J. agt TV. D'B. III. 11. 1500-as karambolon Zsí­rót eladó. Érd.: Vásár­hely. Zója 11. 1. Mély, rrermek babakocsi eladó, Jó állapotban. — ícaató várouréae, Sároti U 1. 3H . B. II. 6 nőrrtr vizsgáztat őtt Da­ciát vagy Wartburgot venné*. ..Június 15. — készpénz, 20 955" Jellgóre e .Sajtóházba. PC-s Lada 1300-as ktfo­geetaóan, lgényeone* al­adó Jóéiba u. 42., tele 5-1 óráig. <11 dlb súídö eladó Terek irtoa 10. Szabó Kétrészes gyernsekkocel éfl egy nagymérete phö­nlxpálma eladó. Érd.: 5 ora után. Csongrádi art. 2/B. III. am. 10. HTV-antenna ÚJ. 3 db rádió és Munkácsy tv eladó. Jankovlnh u. 6/B. CX-M Zastava 150-es el­adó Megtekinthető: egész nap. Tarjáin 329/A, H. 8. CB-s Wartburg eladó. Jonei. Ceemy Mihály ú. 33. Telefon: 14-102 Eladó kombinált seek­rény, bánwetaény, kétaj­tós eaetaósiy, agynemü­tartó, ebédlMBZtai, szé­ke* Kossuth L. egt. 31/B. JI. 3. Portos. , Eladó 1300-es Volkowa­gen. '2 éves müseakt vlasgával. 1 ÉrdsktOdnl: 12-180 telefonón. Olcsón eladó: szép, egy­.saemél.veó Saol gyermek­bútor. kétiMOsnélyes. bát­lámtós rekamié, három­ajtós szekrény. 2 hevert, tv-áBvóny, BrUsseeil krt. 14., uteea garám. Pelsó­városl beneénkútmál. , ALBÉRLET Riiloo bejáratú, bútoro­zott. eeoba-konyha. fiatal hájaopérnak a4herlet.be kiadó. Répáé u. 0 Mó­te varos. Oaraaalekáet vagy agy. szobás, öeszko irfTorto6 háeréeet bérelnek 1—3 évre, utána megvétel Is­hetaógea. „Sürgős — 30 800" Jéhgóre a Sajtó­háaba. Eletei háseepár. egy gyermekkel, albérleti naobát keres, vagy la­kást bérelne. „Június 15. 30 923" jellgér. a Bajtó­FlaUI tiáaaspár, egy gyermekkel, Üres, szoba­konyhás a'bérietet keres. „Júailsie 15-tOl 20 933" ingére a Sajtóházba. tlrea, kis összkomfort oe zsobát bérbe vennék 01­sregotien. „Júlluo 1. — 30 963" Jeligére a sajtó­házba. L A K A S Eladnám tarjám, IV. emeleti 3 áa fél .saobás. rzó vetkezett lekáeomat. és borosok 2 saobás (leg­eíáhb 00 m"), belvárost, tanácsi lakúét. Érdeklőd­ni.' naponta 10 óra után, 51-633 teiefonoai. X Usazeköltösók, ftgyeJem! 3 + 3-ee, szövet kezet: la­kás*, egy kétszobás éa egy máifól szobás, ta­nácsira cserélnénk. — „SUrgós 30 960" Jeligére a Sajtóházba. x Tarján OOl/B. V. emelet 14 . máafél szobás, szö­vetkezeti lakás azonnali bekölitőzéesel eladó. x Kétszobás, hálóíú'lkés, belvárosi, marasföksxiin­tl. gázfűtéssé, össekom­fortoa. tanácsi takúao­mait elcseréöném tarjáid­ra, 524-es környékére. — „Kisebb 30 930" Jellgóre a Sajtóházba. Tarjinl 1 +2-ea, I. ama­Isti OTP-lakúa 340 ooo kp. 4- OTP-átváílolás­saJ eladó. Krt.: Szeged­Tarján 018/B, I: 5., mindennap 17—30 óráig. INGATLAN Ketaaobáa, összkomfortos, kertes családi ház eladó. Szöreg. Mafcal u, 11. X Mórahalmon, az új osz­tásban eladó 807 n-öl te­lek, rajta levő épülettel. Rövid Idón beüli be la kóKözhetö. virtapy van. Érdeklődni: a helyszí­nen. Szabó János, M6­raihalom. V. kar. 35. * Tanya eladó 9iaa*ymaaon, a aándorfaivi TOZÉP-heo 300 m-re, gazdasági épü­letekkel. villannyal. 900 n-öl területtel. Érdeklőd­ni Varga József. Saeity­miz. I. 133. x Kétaklntea. ÜJ esaládt ház eladó, 2—3 család részére megfelel. Lakást beszámítunk. Tápé, Iker u. 30. (volt Irinyi u.). HÁZASSÁG 55 éves (8 év óta óz­vegyl, cealádtakui, Jól kereső fórfl koreai 60— 55 év körüli özvegy- vagy alváK asszony Ismeretsé­gét. házasság céljából. — özvegyek előnyben. „La­kás van 20 904" Jeligére a Ssajtóhásba. Egyedül é4ő. dolgozó no megismerkedne komoly, 52—50 év körüli, Józan életű férfival, házasság céljából. „Értelmet az éveknek 29 036" Jeligére a Hirdetőbe. 34 évea, Jó megjelenésű, mély érzéafl, aenJanunkás házasság céüjábéi megis­merkednek jó alakú, ta­tással rendelkező, egy­szerű munkásnövel. Egy gyermek nem akadály. Vidékiek Is írjanak — 29 636" jellgóre a Hir­detőbe. Munkaalkalmak Háaaaaág oéljából kere­sem olyan, csinos hölgy ismeretségét. 60—66 éve­sig, aki házias, ás meg­osotsmá veOem magányo­mat, ée szerető társam lenne. Lakásom van. — „Plree rózsa 29 701" Jel­igére a Hirdetőbe. 32 évea, 185 cm magos, jó keresettel rendelkező, jónan életű, barna, el­vált férfi vagyok. Meg­ismerkednék házasság céljából, korban hozzám Illő. becsületes, komoly gondolkodású nővel, aki két, lakolás leánykámnak szerető nevető anyukája, nekem hű feleségem len­ne. Egy leánygyermek nem akadály, összkom­fortos lakással rendelke­zem. „Gyermek-szerető — 29 705" jeligére a Hirde­tőbe. EGYÉB KUlöaWaő típusú szőnye­gek, gépi habtlsztltása, sötétítők vegytisztítása, függönytisztítás. rámá­ra feszítést vállalok. Hí­vásra házhoz megyek. Oláh vegytlsztltó. Jósika ü. 37. X FüggönyUsstltás, vegy­tisztítás. kifakult sötétí­tő vászonfüggöny festé­se, Dugásznénál. Tápéi u. 7. Régi helyén. Autó­val bejárat Hajós utca felöl. Telefon, lá-314. Rézüst eladó X Parkettacsiszolást. -lak­kozást azounalru válla­lok. közületnek ls. Te­lefon: 17-936. X Élelmiszerboltba fél mű­szakos női eladót felve­szek. szakképzetlent 16. Huttora, Rigó u. 8. Lakásszövetkezet házfelügyelőt keres. „Tízszintes épUlet 20118" jeligére a Sajtóházba. x Takarítónőt vesz fel a Csong­rád megyei Lapkiadó Vállalat délelőtti műszakra, 5-től 13 óráig. Jelentkezni lehet: a lapkiadó vál­lalat portáján 8-tól 10 óráig, Ta­nácsköztársaság útja 10. x A Csongrád megyei ZÖLDÉRT Vállalat felvételt hirdet dekora­tőr munkakörbe, megyei munka­hellyel. Jelentkezni lehet: Hor­váth Mihály u. l/B, kereskedelmi osztály. x A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gazdasági igazgatósága pályázatot hirdet műszaki főelő­adói állás betöltésére. Feltételek: gépészmérnöki vagy üzemmérnö­ki végzettség, tervezői, illetve beruházói gyakorlat. Bérezés megegyezés szerint. A pályázatot írásban a SZOTE gazdasági Igaz­gatóságára, Lenin krt. 107. szám alá kérjük benyújtani. x Az Ikarus Szegedi Gyára fel­vesz: lakatos, hegesztő, eszter­gályos szakmunkásokat, női és férfi dolgozókat betanított sze­relői munkára, valamint segéd­munkásokat. Jelentkezni: Ika­rus Szegedi Gyára, Szeged, Fo­nógyári út 9. x Szegedi Patyolat Vállalat, Sze­ged, Fonógyári út 4. sz. betaní­tott munkára női dolgozókat, valamint csőszerelő és lakatos szakmunkásokat vesz fel. Gáz. víz és fűtési rendszer sze­relésében és javításában jártas szakmunkást egy műszakban, egy villanyszerelőt folyamatos üzemben (három műszak), egy fiatal hűtőgépszerelőt egy mű­szakban, valamint szerződéssel műszaki rajzhoz értő nyugdíjast keres felvételre az MTA Szegcdi Biológiai KOzpontja, Szeged, Odesszai krt. 62., üzemviteli osz­tály. A Csongrád megyei Sütőipari Vállalat felvesz középfokú képe­sítéssel rendelkező építészt. Fel­veszünk továbbá szegedi munka­helyre könyvelői beosztásba kö­zépfokú képesítéssel rendelkező­ket és gépírót. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti vezetőjénél, Szeged, Török u. 8. Gyermekszerető nyugdíjas pe­dagógust vagy óvónőt gyermek­felügyelő munkakörbe keres a Szegedi Biológiai Központ, Sze­ged, Odesszai krt. 62. Jelentkezni lehet személyesen a pénzügyi cto­portnál. Felvételre keresünk egy érett­ségivel rendelkező dolgozót adat­rendezési és rajzolói munkakör­be. Jelentkezni lehet személye­sen. Magyar Állami Földtani In­tézet Dél-alföldi Területi Földtani Szolgálát, 6721, Szeged. Sóhordó u. 20 B. Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet fel­vételre keres szakácsot és taka­rítónőt. Jelentkezni leheti Sze­ged, Külső Petőfi S. sgt. 91. Vizsgázott kotrógépkezelőket veszünk fel hidraulikus kotróhoz. Bérezéz teljesítmény zzerlnt. Je­lentkezni lehet: Szeged és Kör­nyéke Vízgazdálkodási Társulat, Szeged, Cserzy Mihály u. 30. x Epületkarbantartási munkák­ban nagy gyakorlattal rendelke­ző villanyszerelő szakmunkást alkalmazunk. Lakásszövetkezetek Karbantartó Társulása, Szeged, Csongrádi sgt. 34. x Közlemény A DÉMASZ szegedi üzemigaz­gatósága értesíti a lakosságot, hogy Szegeden, a II. kórháznál létesített ,VHTR tirá'nszfonruátor­állomiást és a hozzá tartozó 18 kV-os földkábelt, a Gogol utca és Londoni körút sarkán lefek­tetett 1 lcV-os földkábelt, va,la­mánt á Nagykörút mindkét olda­lán, a Rigó utca ée a Petőü Sán­dor sugárút közötti szakaszán, létesített loandélá béreket és köz­világítási kábelhálózatot, továb­bá a BéTkert utoa és Odessza! kőrútom létesített közvilágítást 1978. Június 10-en feszültség alá helyezi. Ezen Időponttól kezdő­dően a létesítmények és a hozzá tartozó földkábelek rongálása életveszélyes és tilos. A törvény szigorúan bünteti. 1978. JÜNIUS 8., CSÜTÖRTÖK - NÉVNAP: MEDÁRD A Nap kel 3 őrá 48 perckor, és nyugszik 19 óra 39 perekor. A Hold kel 6 óra 14 perckor, és nyugszik 21 óra 23 perckor­VIZA LLAS A Tisza vízállása Szegednél szerdán plusz 610 cm (apadó). Üdülés Balaton­füreden 1978. július 1-8. Ellátás: félpanzió. Részvételi dg: 680,- Ft Jelentkezet és felvilágosítás EXPRESS Utazási Iroda Szeged. Kígyó u, 3. Tel.: 11-903, 11-310. Psaláütaten. özvegy, nyugdíj se férfi, Ida ker­ten hA/áruik ranőbetar­t.úsára Idősebb bejárónőt keres, bentlakássat ta, külön fürdőszobával biü'­toeitve. „Kötetlen mun­kaidő 20 933 Sajtóházba. Neszen kérem aa* a sse­mótyt, akt szombaton (Június 3-án) a Marx téren, a gyümölcsárusok előtt levő kútnál, barna kéxl táskámé* felvette, számomra fontos értékel­met adja la, ugyanott, Vognnr Jánosné gyü­molCBkereefcedönél. KISLAKÁSÉPlTÖK, KÖZÜLETEK, FIGYELEM: Vegyestlizelésű 26000 cal. DUKfl kazánok most kaphatók a DELTA KERESKEDELMI VÁLLALAT vas-edény szaküzleteiben .szeged: Lenin krt. 39. Makó: Szegedi u. 17. KÖZÜLETEK, MAGÁNOSOK FIGYELEM! A Szeged városi Beruházási Vállalat Szeged-Rókus városrész I. ütemében lebontásra kerülő ingatlanokat versenytárgyalás útján 1978, június 10-en 8 órakor értékesíti. A versenytárgyaláson megvásárolt épüle­tek bontási anyaga után 2000 Ft óvadékot a helyszínen, míg a további összeget a versenytárgyaláson ismertetett és megkö­tött szerződésben foglalt határidőn belül csekken kell befizetni. Az épületet a bontási szerződésben foglalt határidőig le kell bontani. A versenytárgyalás találkozási helye: a Kossuth L. sgt. Ilona u. sarok. AZ AUTÓKÖZLEKEDÉSI TANINTÉZET FOLYAMATOSAN INDÍT személygépkocsi-vezetői tanfolyamokat © Háromféle gépkocsitípuson lehet tanulni! Jelentkezni lehet: Berlini körút 10., munkanapokon 8—10.30 óráig . KISSZlNHAZ Este 7 órakor: Zsákbamacska ­SormJja-y-bérlet. MOZIK Fáklya: Bajtóvád&szat (csak 18 éven felülieknek, sztnea m. b. francia—olasz, fél 4, háromne­gyed 6 és 8 órakor). Éjszakai előadás 22 órakor: Száll a ka­kukk fészkére (csak 16 éven fe­lülieknek, izines, m-. b. ameri­kai, 30 százalékkal felemel* hely­árral). Vörös Csillag: délelőtt 10, dél­után negyed 4, fél e és három­negyed 8 órakor: Tüzes vgyer­mekkor (színes, m. b. szovjet). Éjszakai előadás 22 órakor: Ret­tegés az éjszakában (színes ame­rikai bűnügyi). ÜJszegedi Kertmozi: A javítha­tatlan (színes, m. b, francia, 30 százalékkal felemelt helyárru.1, 8 órakor). ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3, az. (13/57-es) este 8 órától reggel 7 óráig. Csak sür­gős esetben BALESETI ÉS SEBÉSZETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Szegeden a II. sz. Se­bészeti Klinika (Pécsi u. 4.) ve­szi fel, sebészet! ügyeletet az I. sz. Sebészeti Klinika tart. ALLATORVOSI ÜGYELET Június 10-lg, este 8 órától reg­gel 6 óráig elsősegély és nehéz ellée esetére ügyeletes: I. éa III. kerület, Oyálarét, Kiskundorozsma területén: dr. Palotás Gyula állatorvos. Laká­sa: Szeged, Partizán u. 7. Tele­fon: 10-363. H. kerület. Algyő, Tápé terü­letén: dr Krejesovles Lánrló ál­latorvos. Lakása: Szeged-Petőfi­telep. Göndör eor 23/B. Telefon: nincs. Kübekháza, Szőreg, Tlszaazlget, Djszentiván területén: dr. Kal­már -Sándor állatorvos. Lakása: Újszeged, Marostőt u. 12/A. Tele­fon: i8-m Az állatorvos kiszállításáról a hívő fél köteles gondoskodni nam BUDAPEST T. 16.38: Hírek 16.45: National Giallery V 17.10: Berber ékszerek. Rövidfilm 17.98: perpetuum mobile 18.25: Virágos kincsünk Dokumentumfilm 19.95: Esd mese 19.99: TéCétörna ' I.9.90: Tévéhíradó 20.00: Köszöntünk VIT, köszön­tünk Havanna! Vetélkedő 21.90: Labdarúgó VB: összefogla­lók 23.90: Tévéhíradó 3. BUDAPEST 2. 18.48: Világnézet 19.30: Tévéhíradó 30.00: Novellák filmen. M. b. NDK-filim 31.10: Tévéhíradó 3. 31.90: Európa a szamba ritmu­sában. Rövidfilm BELGRÁD I. 17.40: Magyar nyelvű tévénapló 18.19: A csúf kis kacsa — gyermekműsor 18.45: Vetélkedő 19.15: Rajzfilm 30.80: Délkörök - külpolitika 39.30: Dnámaoonozat 22.05: Komoly zene BELGRÁD 2. íe.flo: Gyermekműsor 18.43: Népi muzsika 19.15: Tájékoztató adas 20.00 : 3—2—1 - indulj t - adás a filmről 33.90: Huszonnégy óra. BUKAREST 15.05: iskolatévé 1S.S0: Orosz nyelvoktatás 18.00: Labdarúgó VB: Ausztria—Svédország 18.15: A szív — gyermekiiim 18.30: Tévéhíradó 19.30: Gazdasági kérdések 30.10: Hazafias dalok 20.20: Ifjúsági óra 21.20: Tévéhíradó EMKxl KOSSUTH 3.25: Labdarugó VB-hírudó 6.95: Labdarúgó VB-hímadó 8.27: Szabad idő Huszton — riport. 8.53: Zenekari muzsika 10.05: Gyermekeknek 10.41: Taxi - riport 10.58: Operafelvételekből II.40: A nagy mosoda ­folytatásos regény 12.35: Melódiakoktél 13.16: Házunk bája ILLALAT Ma, csütörtökön 12 órakor nyílik Szegeden, a Marx téri „B" pavilonban TRLAL—DELTA értékesítéssel egybekötött nagyszabású kempingsport- és játékkiállítás Nyitva: június 8—20-ig, naponta 10—18 áráig, szombaton és vasárnap is. 14.00 14.90 15.10: 15.28 18.00 18.34 17.07 17.27 lg.lő 19.19 18.31 20.90 21.30 22.20 22.43 22.58 0,10 8,06 8.20 8.33 8.42: 9.32 10.00: 11.55: 18.00 12.33: 12.33: 13.23: 13.30: 14.00: 18.00: 18.33: 17.00: 18.00: 18.33: 18,55: 20.33: 21.30: 22.15: 22.33: 22.43: 23.13: 14.05: 14.30: 14.40; 15.40: 18.03: 18.40: 17.00: 18.05: 19.15: 19.33: 21.18: 22.05: 8.27: 8.37: 9.34: 10.06: 10.34 : 10.40: 11.00: 8.06: 8.20: 8,33: 9,10: 10.00: 11.50: 12.00: Irodalmi évfordulónaptár Nóták Romantikus kórusmuzsika Ezeregy délután Fiatalok stúdiója Rudolf Schock énekel Olvastam valahol... Kamarazene Kritikusok fóruma Labdarúgó VB-hínadó Svejk. Epizódok Jaroolav Hasek regényéből Kapcsoljuk a 8-oa stúdiót Gazdasági mintfórum Verbunkos muzsika Felnőttek Játéka, gyerme­kek Játéka A JuUUard-vonównégyce Játszik Csuka Mónika táncdalaiból PETŐFI Virágénekek Tíz perc külpolitika I lágya András dalai bőt Slágermúzeum Vidám könyvespolc Zenés műsor üdülőknek Gyermekek könyvespolca Népi zenekar játszik Pécs! stúdiónk Jelentkezik Csajkovszkij: Vonós­szerenád Edes anyanyélvünk Zenevár Szórakoztató antikvárium Vetítenek a moziban egy filmet. Cséplő Gyuri a cí­me Klvánságkabaré Zenei tükör Régmúlt Idők nagyasszonyai Hétvégi panoráma Slágerlista Diákkönyvtár hangszalagon Népdalok, néptáncok Haydn: Asz-dúr szonáta Tiz perc külpolitika D zsessz f elvételekbö i A szép Galathea. Részletek Suppé operettjéből 3. MŰSOR Monieverdt kórusmüvei bői Takáts Oyula: Vulkánok, fügefák. Könyvszemle Négy évtized magyar operája Fonotéka Llszt-zongoraművek Ml a véleményed? Ötórai tea Anda Géza és Chrietian Ferms lemezeiből Gitárral angolul Gluck: Orfeusz. Három­felvonósos opera Magyar előadóművészek felvételeiből írószobám j PÉNTEKEN DÉLELŐTT KOSSUTH Mire ló a kigyóméneg? Opera, részletek Óvodások m üsora Gyermekeknek Illyés Gyula versei Madrigálok Korunk hősei PETŐFI Az izraelita felekezet negyedórája Tiz perc külpolitika Verbunkosok, nóták Válaszolunk hallgatóinknak Zenés műsor üdülőknek A caranesi film fesztivál után o perettrsKzletek A Szegedi Kábelgyár FELVÉTELRE KERES férfi és női betanított és segéd­munkásokat (gepsegitö) 3 műszakos munkakörbe, szegcdi és kisteleki munkahelyre. Egyéves gyakorlati idő után saját szervezésű tanfolyamon kábelszakmunkás­képzésre van lehetőség. 1ÉJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom