Délmagyarország, 1978. április (68. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-09 / 83. szám

»mag; N * Vasárnap, 1978. április 16. 11 Gémes Eszter élete N agy örömmel bocsátja út­jára folytatásokban szer­kesztőségünk a 77 éves őszeszéki parasztasszony. Gémes Eszter Mindig magam című ön­életrajzi írását. Előre kell bocsátanunk, hogy nem felfedezésről van szó, az írogató Gémes Eszterről mi ma­gunk is hírt adtunk már, több­ször is, és más lapokban is ta­lálkozhattunk vagy írásával, vagy róla szóló tudósítással. Mankó­nak szánt beharangozásra sincs szüksége, amit leír, kritikus elmék előtt is állja a próbát. Az pedig egyre inkább nem újság, hogy szinte az egész életüket észrevét­lenül élő emberek közül sokan papiros mellé ülnek, és betűbe csorgatva mondják el, mi történt velük. Tudós koponyák, nagy hírű államférfiak magukat igazoló ön­életírásához csak annyiban vethe­tők, hogy bizonyítják, hasonlót csinálni ők is tudnak. Mi kell a jó életrajzhoz? Gaz­dag élet Századunk gondoskodott róla, hogy a valójában szegény élet is gazdag legyen események­ben. Gémes Eszter írása mégsem ezzel hökkenti meg az olvasót, fokkal inkább azzal, hogy az egy­szálú kis történeteket is olyan írói gazdagsággal mondja el, sok tanult pályatársa nem dicsekedhet hasonló erénnyel. Belső íráskény­azer hajtja, asztalán mindig ott a tintásüveg, és csak ritkán csa­varja rá a kupakot. Maga mond­ta, gyönyörűség az írá3, de kegyet­len hajsza is. Sokszor fölkel éj­szakai álmából, ha eszébe jut va­lami. Érdemeit nehéz lenne rangsor­ba szedni, álljon első helyen mégis az, hogy hiteles, amit leír. Az apró részletekben is az. Előt­te a lehetőség, hogy kedvező szín­ben tüntesse föl magát, nem él vele. Magyarul: nem festi ma­gát — de szépen festi a mondato­kat, ha szükségét érzi. „Földkö­zelben" élte le eddigi életét, in­nen veszi a színt is. Még nem évült be a gödör — megáll itt az olvasó, és azt mondja rá, szépen szól. Gomolyog egy felhő, terül, mint a csipke, de csupa fodros. Aki az eget ismeri, tudja, ebből jégverés le3z, aki a betűt figyeli, megint gyönyörködik. Jellemezni is tud a szavakkal, nagyszerűen: Nagyot örülök, nem is tudnám ta­karni az örömömet magira vo­natkozóan. Nem csalódtam, sőt reményemen felül áll a szemé­lye. A falusi boltosasszony beszél ilyen „választékosan". Jön a pos­tás, kopertás levelet hoz. Ki ír­hatta? Sehonnan levelet nem vá­rok. Csengelei a pecsét. Érezni lehet a várakozás lépcsőit. A pénzherdáló embert sok írástan láttam már magam elé állítva, Simony János öszeszéke vize égő napsugártól langyosra melegült Zöldcsatakos sásba kuruttyoló tékák feje elmerült. Két kisleány fürdik a sziksós habokba, jóleső érzéssel. Nagyobbik mesélget a nád bizonyítja, zizegő lengéssel. Ahol az a nádas! Sűrűbb, mint az erdő, mutatja ujjával. Oda menekült be Simony János honvéd, tengernyi -bújával. Nem akart harcolni, hogy miért kell ölni, más idegen népet Akit nem is ismert, akit sosem látott, neki sohsem vétett Sok ilyen Simonyok búdokoltak akkor, békére megértek. Mint „lógó" katonák, éjjeli szállásra, tanyákhoz betértek. Simonyt is egy éjjel katonakészültség a nádasba érte. Add meg magad! Nem én! Sortűz alatt folyt ki ifjan piros vére. így még nem: Marsot irt volna a pénz hátára, ha megkaparintja. Aki így tud bánni az írott szó­val, rögtön elárulja, sokat írt már. Népraizi, honismereti pályá­zatokra küldte el munkáit, min­dig az elsők között volt, ha ered­ményt hirdettek. Nagy tapaszta­latú pedagógusok előtt országos pályázatot nyert a gyermekneve­lésről, bár gyermeke nem volt. Állami gondozottat viszont töb­bet is fölnevelt. Ezzel a pálya­munkával sietnie kellett, hogy le ne maradjon, de az ősz is sür­gette. Nappal törte a kukoricát, este írta nevelési elméletét. Pá­lyázatra készült a Mindig magam is, Juhász Antal, a szegedi mú­zeum néprajzosa biztatta rá. Keddtől közöljük folytatások­ban Gémes Eszter önéletrajzát. Bízunk benne, sok olvasónknak okozunk örömet vele. Egy dologban azonban mégis hadd fedezzük fel Gémas Esztert. Kéziratának 343. oldalán áll a mondat: Mivel helyem van, egy néhány versem leírok. Érdeklő­déssel forgattuk írásának azokat a lapjait is, melyeken verssorai vannak. Töprengtünk is. Költő-e Gémes Eszter? Aztán a tanako­dás végén arra jutottunk, hogy költő, bizony az, olyaténképpen, ahogyan minden igazi líra fakad, a lelke mélyéről költő. Hát még ha a költői mesterséget is mód­ja lett volna megtanulni! Bizonyságul két versrészletét mutatjuk meg. Az egyik a rég­múlt idők magyar költészetét idé­zi, formájában is, hangulatában is. A másik arról a tőről fakad, amelyről József Attila népi szür­realizmusa is. A csutora... A csutora pihenget már! Engedett a bajuszos száj! Hanem egyszer a nagy alén, Jön két pirospozsgás legény, öregapám! Így szóllanak. A kezére ráomlanak. A kar nyúlik, térdre vonja Unokáit úgy csókolja. A könny is hull, szív is izzik, A hatvan hold csodálkozik. j—tva az a típusú nő volt, ff akire kenytelen-kel­letien figyellek fel az emberek. Átkozottul pimasz modora felháborított minden­kit, gúnyos megjegyzései — ha akarta, ha nem — őrön alul ütöttek. Baráti társasága nem volt, ismerőse annál több, akik a vele való kapcsolatba kerülésnek inkább szenvedő alanyai voltak, mint aktív ré­szesei. Mindemellet Éva szemtele­nül fiatal és fiatalos volt. Té­len, nyáron, ha esett, ha fújt, mindig ugyanazt a kopott bár­sonyfarmert viselte, ugyanaz­zal az egy-két inggel, puló­verrel. Göndör haja ritkán lá­tott fésűt, s a buszon, ahonnan ismeretségünk is ered, rajta­ragadt a név: Gyapjas. Egyik reggel, amikor már éppen elindult volna a busz, s becsukódtak az ajtók, a so­főr teljesen váratlanul szitko­zódni kezdett. Kíváncsian le­sett ki minden utas az abla­kon: alig pár méterrel a busz orra előtt, arcán diadalmas vi­gyorral, a rohanástól még kis­sé lihegve Éva állt. — Ma semmiképnen sem késhetek el — mondta mente­getőzve, amikor lehuppant mellém az ülésre. Aznap egyébként szembe­szökő—\ inrrsa volt a nő; ra­ionatúi k*k farmer 1»s~vH i emi kar-s-'i1-e'^s-t­nű Í«"<7-T. a halát — g-f—At r'-.'ii.án is—evehette, hegy végigmér­tem. — Nem vrnmk namron r«->n_ iaZ _ yfirr[a-tat * már c'Xre örült, hogy sikerült meghök­kentenie. Válás — Nem, sőt.,. — Na, azért, mert ma van a válóperem. Es olyat szeret­nék alakítani, hogy húsz év múlva is büszke lenessek ma­gamra. Szerinted mit kellene csinálnom, hogy ne rendezzek jelenetet? Hát, ez új volt,. Hogy a Gyapjasnak férje van, azt nem tudta senki. — Miért akarsz jelenetet rendezni? —r faggattam. — Tudod, mi szeretjük egy­mást a férjemmel, csak éppen nem tudunk együtt élni. Egy­éves házasok vagyunk, de már hét hónapja külön lakunk. A békítő tárgyalásról elzavartak, mert percenként öszeölelkez­tünk. Szóval, ma hűvös és nyu­godt szeretnék lenni. — Vegyél be valamit — ja­vasoltam. — Kösz. Tegnap este óta már vagy tiz dilibogyót bekap­tam, de felesleges volt. Igaz, jól aludtam az éjszaka ... — Tudod — folytatta —, a békítő valahogy más volt. Oda szándékosan úgy mentem, hogy kabarét csinálok belőle. Amikor először kérdezett vala­mit a bíró. odaálltam az orra elé, és mondtam neki. hogy rövidlátó vagyok, nem szere­tek úgy beszélgetni valakivel, hogy nem látom. Ezen ő fel­háborodott, és felszólított, hogy viselkedjek. Erre mond­tam neki, hogy ha az ülnökök hajlandók felébredni, akkor én is hajlandó leszek viselkedni. Mire az ülnökök felébredtek és megsértődtek. Ez volt a kezdet. Miután a továbbiak­ban mi csak azt hajtogattuk, hogy szeretjük egymást, de békülni nem akarunk, egysze­rűen elzavartak. — Es a vagyonjogi kérdé­sek? — Ja, hát az volt a legna­gyobb szám. Ügy beszéltük meg, hogy osztozunk a laká­son. Hogy eléggé sajnálatra méltó legyek, a békítőre egy tízéves lastexnadrágban és egy agyonmosott pulóverben men­tem. Mit mondjak? Ügy fes­tettem, hogy hozzám képest a kukásnö... (Es itt egy moz­dulattal érzékeltette a különb­séget.) A férjem meg, akit közben felöltöztettek a szülei, úgy nézeít ki mellettem, m'nt zgy dandy. De kár volt a cir­kuszért. A férjem lemondott a lakásról a javamra. — Aztán mit fogsz majd csinálni? — Hogy holnap mi lesz, még nem tudom. Ma a tárgyalás után a volt férjemmel fogok ebédelni valami drága helyen — legalábbis így beszéltük meg tegnan. Aztán ő újra megkéri a k"zem ... — És te? Hozzámész? — Tudod ez nem olyan egy­szerű. Az ilupsmit rno—on­d.nlia r- r-^-er — rö——i*a a homloi-it É-a. — A-t t-'szem. nem rrm-'-k ho-~A t-ár ki tridí" f—i* ii/>- n* ? „ motidt­,n,l -mozdulattal le­ié-—t „ O-i—l-s feie hamar eltűnt a tömegben. FEKETE KL/ÍRA Vasarely hetvenéves Victor Vasarely, magyar nevén Vásárhelyi Győző hetven eszten­dős. A Franciaországban élő, vi­lághíres festőművész, az op-art nagyhírű mestere 1908. április 9­én látta meg a napvilágot Pé­csett, a mai Káptalan utca 3. szá­mú házban. Jó rajzkészsége már gyermekkorában kitűnt, de mégis kereskedelmi iskolát végzett, iro­dai alkalmazott volt már, amikor festészeti tanulmányait a Bort­nyik-féle festőiskolában Budapes­ten megkezdte. 1930-ban azután Párizsba utazott, ahol le is tele­pedett, máig ott él. Franciaor­szági Aixen Provence-ban létesí­tett alapítványt — amely mú­zeum, műterem, vitahely doku­mentációs központ is, s egyben a Vasarely által hirdetett „boldog színes város" egyik prototípusa. Lapaj A gyomor nagy úr, így kény­telen voltam lapos pénztár­cámat figyelmen kívül hagy­va felkeresni az étkezőkocsit. Íny­csiklandozó illatok mutatták a helyes irányt, s fokozták gyomor­nedveim termelését. A kötelező várakozási idő után fürgén helyet foglaltam s kedvenc olvasmá­nyaim egyikét, az étlapot bön­gésztem. Elképesztő árak mellett nehéz volt a választás, mire azért a pincér „rámkérdezett', már döntöttem. A kiszolgálás gyors volt, az adag annál szeré­nyebb, vagy én lettem volna nagyétkű? — hamar végezvén je­leztem fizetési szándékomat. Für­ge járású, kissé kopaszodó pincér lépett az asztalhoz: — Tessen parancsolni! — szólt, és nekem ez a pár szó, ez a tag­lejtés nagyon ismerősnek tűnt. Rövid memorizálás után már a komputerem azonosította is a föúrt. — Béla! — tört ki belőlem az álmélkodás. — Mit keresel Te itt, s mi ez a maskara? A főúr hatalmasat nézett, majd kissé elbizonytalanodva, de azért méltóságteljesen közölte: — Valóban Béla vagyok, de ha szabad tudnom, honnan ismerjük egymást? — Ugyan Béla, azaz Lapaj, azt ne mondd, hogy nem ismersz meg! Én vagyok az Csimbók, tuf dod, egy csoportban voltunk a két utolsó évben. BáláHh kerek képén felengedni látszott a hivatalosság, s kis té­továzás után már le is vágódott mellém. Kérdések özönét zúdítot­tuk egymásra, majd miután ki­fulladva néhány pillanatig hall­gattunk, rákérdeztem: — Mondd meg nekem, de ha lehet őszintén, megérte? Már­mint az, hogy diplomáját a sut­ba vágva, jelenleg pincérkedik. Láttam, Bélám nem jött zavarba, gondolom nem én voltam az el­ső, aki ezt a történelmi kérdést föltette neki, azért remélem az utolsó sem ... — Nézd öregem, az egyetem után nősültem, a nejem, de hi­szen Te is ismered a Klárit, még harmadéves volt, irány az albér­let, jött a trónörökös, s így bi­zony az én kezdő fizetésem édes­kevés volt. Nálunk nem voltak milliomos apucik, akik segítet­tek volna, engem anyám egyedül nevelt, Klári pedig árva gyerek volt. Nem akartam, hogy félbe­hagyja az egyetemet, így inkább én néztem jövedelmezőbb meló után. Kezdtem mint bútorszállí­tó, majd volt egy haver itt a cég­nél, s az elintézte, hogy ide ke­rüljek. Robot meló ez az egy biz­tos, de ha nem jön be az Ady egy este, akkor nagyon rossz nap az. No és nagyon ritka is sze­rencsére. Igaz, rengeteg csavar­gással jár ez, de már az egyete­men is én voltam a természetjá­ró szakkör vezetője — teszi hoz­zá kesernyés mosollyal. — Tudom Bálám, sőt azt is tu­dom. hogy alapszervezeti KISZ­titkár voltál, bizottsági tag és még a jó ég tudja, hány meg­bízatásnak tettél eleget Hogy milyen eredménnyel, arról be­szélnek a kitüntetéseid, mert ar­ra is emlékszem, hogy nem volt olyan kitüntetésosztás, ahol a Te neved ne hallottuk volna. Ha va­lahol elakadtunk a szervezéssel, csak a Te neved kellett feldob­ni — Majd a Lapaj! s a Lapaj jött, elpusztíthatatlan energiájá­val, harsány jókedvével, magával ragadt bennünket is. — Nem hiányzanak neked azok az évek, az a sok nyüzsgés? Itt mintha felhő röppent volna át Bélám széles mosolygós arcát* — Hazudnék, ha azt mondai nám, hogy nem, de valamit vala­miért, s ezt én nagyon megtanul­tam. Nem akarok dicsekedni, nézd, van egy háromszobás örök­lakásunk Budán, van egy kis Passatom, nyugati kocsi érted, ne és most veszek egy telket a Bal­csín, ha meg tudunk egyezni. Kél fiam van, ők is megkapnak tó­lem mindent, hát kell-e még va­lami? — Nem, valóban nem kell már más, nyugodj meg Bélám, min­dent elértél, amit csak akartál. A Statisztikai Zsebkönyv nem rólad szól, s neked, mint látom, ez a legteljesebb boldogság. Tudod — mondom magamban — ismertem egy másik Bélát, akit mindenki csak Lapaj nak hívott, aki a közösségi munkájáért ka­pott elismerést, akire mi, töb­biek egy kicsit fel is néztünk. Emlékszem, szobánkban hány éj­jel vitáztunk, világmegváltó ter­veink voltak, hogy majd mi meg­mutatjuk! Most itt ülsz mellet­tem, elhízva „elégedetten", de látom a tekinteted: egy haj­Szolt emberé. Csak azt nézi, mi nincs még a birtokomban? Már csak hallgattunk, Te mert mindent elmondtál már, amit akartál, én mert hiába is mon­danám. Az jár az eszemben, va­jon azoknak, akiket kiszorítottál az egyetemről, hogyan alakult az életük, s hogy tudod-e. mibe ke­rül az államnak egy diplomás fő­úr? Érzem, hogy kezdünk kínossá válni egymásnak, talán a ki nem mondott gondolatok miatt? így fizetek, tisztes borravalóval. Nekem valahogy a régi Béla, a Lapaj jobban tefs'etf... TÓTH MATYAS

Next

/
Oldalképek
Tartalom