Délmagyarország, 1978. február (68. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-12 / 37. szám

Vasárnap, 1978. február 5. 63 Munkésübéi Vázlat egy nagyüzemi pártbizottság titkáráról A pár hold földjén gürcö­lő, ma téesznyugdíjas apa hentesnek szánta egyik fiát, Tápai Lászlót, amint az be. tette maga mögött az általá­nos Iskola kapuját. Nem akárhova adta tanulni, ha­nem nagyüzembe, a vágóhíd­ra, Oda bekerülni dolgozni rangos munkahely volt az apa szemében már akkor is Ott aztán megerősödik, meg­emberesedik a gyerek, ér bármilyen idők jönnének is. sose fog éhezni — gondolta —; mert ki látott már cingár hentest? Amit megálmodott, úgy is lett: Tápai László hús­ipari szakmunkásként szaba­dult, és akkorra úgy átjárta­íormálta a nagyüzem atmosz­férája — ma a Szegedi Sza­lámigyár és Húskombinát —, hogy többre érezte magát ké­pesnek. Biztatták is a tanu­lásra az idősebb szakik, mondván, hogy fiatalok, KISZ-esek, tiétek a jövő. * Az előrehaladás lépcsőfokai így következtek Tápai László életében: érettségizett, elvé­gezte a húsipari technikumot, majd letöltötte katonaidejét. Mikor ismét munkába állt, már mint üzemelszámoltató dolgozott, és tagja volt vál­lalata KISZ-csúcsveze tőségé­nek. Eközben kérte felvéte­lét a pártba, ahol szeretettel, bizalommal fogadták, de új megbízatásokat is kapott Egyrészt a termelőmunkában, mert akkorra szélesen kibon­takozott ennél a vállalatnál ls a munkaverseny-mozga­lom, amelynek szervezését, összehangolását a termelési feladatokkal őrá bízták; más­részt megválasztották a vál­lalat KISZ-bizottsága titká. rának. E kettŐ6 feladatot éve­ken át ellátni jól, vezetni, eleget tenni a követelmé­nyeknek, családot alapítani és előrelépni az önművelődés­ben is — éppen elégséges egy fiatalember számára, aki még tnost is csak 35 éves. Ne nagyoljuk el azonban portréját, amelynek alakítá­sában nagy szerepe volt vál­lalata olyan — munkásból lett — vezető egyéniségei­nek, akiket Tápai László kö­vetendő példaként tekintett Szeged gazdasági és politikai életében mindig is nagy je­lentőségű volt ez a vállalat, emellyel együtt nőttek fel vezetői minden poszton, kezdve a csoportvezetőktől a vezérigazgatóig. Hagyomány és tekintély dolgában elégsé­ges példát látott hát itt Tá­pai László is. Mindettől meg­ijedni is lehet, de követni, sodrába állni sem könnyű el. határozás. Aki — ha felnőtt fejjel is — belekóstol a tanulásba, és érzi, hogy általa gazdago­dott, többet várnak tőle és többre is képes, az már nem tudja abbahagyni. Soron kö­vetkezett a marxizmus—leni­nizmus alapjainak megisme­rése után egy öthónapos pártiskola, azután tanulmá­nyok a marxizmus—leniniz­mus esti egyeteme általános tagozatán, azt követően újabb ismeretek megszerzése a sza­kosítón. Most pedig követke­zik a politikai főiskolára való felkészülés. Ha mindezt ösz­szegezzük, közel tíz esztendő telik el Tápai László életé­ben tanulással a munka, sőt felelős pártmegbízatás mel­lett, amelyet harmadik esz­tendeje gyakoroL Szinte egyik napról a má_ síkra került a „mély víz"-be, amikor megválasztották vál­lalata pártbizottsága titkárá­nak. A KISZ képviseletében azelőtt is tagja volt a végre­hajtó bizottságnak, de egyik napról a másikra úgy ülni le a nála idősebb és tapasztal­tabb pártmunkásokkal a vég­rehajtó bizottságban, hogy ezután a legtöbb felelősség őrajta van, a kollektív dön­tések mellett is — több, mint a szívet nagyon megdobogta­tó esemény. Hogyan fogad­ják? Segítik-e majd a mun­káját? Az eddig megalapo­zott színvonalnak hogyan tud eleget tenni? stb. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok váltogatták benne egymást az új tisztség betöltésének első perceiben. Aggodalma úgy és akként oszlott el, ahogy fo. gadták: büszkék arra, hogy közöttük nőtt fel, az ő ne­velésük. Hét alapszervezetben 230 párttag munkáját irányítja Tápai László vállalatának pártbizottsága, s ott vannak még a makói, a szentesi, a hódmezővásárhelyi telephe­lyek önálló alapszervezetei amelyek területileg nem tartoznak a központhoz, a vállalat, a gazdálkodás dol­gainak egyeztetésében, közös gazdaságpolitikai feladatok tekintetében azonban igen, éppen a jó kapcsolatok, a szoros együttműködés jegyé­ben. A vállalat dolgozóinak lét­száma 2600, amelyből a sze­gedi üzemeké 1800 fő. A nők aránya mintegy 40 százalék. Ezeknek az adatoknak a fon­tosságát aligha kell hangsú­lyozni, ha a pártbizottság tit­kárának összetett munkájára gondolunk. Elmondása sze­rint a sokféle feladat elvég­zéséért a megnövekedett fe­lelősséget akkor érezte elő. szőr és legközelebbről, ami­kor a tagkönyvcsere kapcsán — új tisztsége legelején — sokakkal elbeszélgetett ő is. Szerinte nehezebb problé­mákkal, emberi sorsokkal, egyéni és kollektív magatar­tással találkozott, mint an­nak idején a vállalati KISZ­iletben. A fiatalok kicsit le­seren, türelmetlenül és op­imizmussal nézik a világot. A felnőttek kitárulkozása •sokszor szinte személyes ágyévé válik annak is, aki­nél meghallgatásra találnak. A bizalomnak ilyen megnyil­vánulásával azóta is nap mint nap találkozik Tápai László, Tártonkívüliek éppúgy meg­keresik problémáikkal, mit párttagok. Megérzésből állí­tott mércéje szerint az ő munkája úgy és addig jó, ameddig bizalommal mennek hozzá. • Ezekben a napokban érté­keli majd a vállalati párt. végrehajtóbizottság az alap­szervezetek munkáját. Hogy egyikben-másikban milyen a szervezeti élet, a pártépítés, a tömegszervezetekkel és a gazdasági vezetőkkel való kapcsolat, az oktatás, a pro­paganda, az alapszervezet ve­zetőségének munkája, a párt­tagok aktivitása, az vissza­felé is minősít Arra, hogy milyen volt a felsőbb párt­testület' gazdaságszervező, irányító és ellenőrző tevé­kenysége és milyen a párt­bizottság titkáráé. Nemigen zavarja már üzemi példaké­peinek nyomdokaiba lépni bátran. Biztatást kapott tő­lük a kezdet kezdetén, ma pedig segítséget, jó tanácsot adnak neki. Egyet nagyon megtanult tőlük és megszívlelt a mun­kájukban: jó együttműködés, ben dolgozni a vállalat ösz­szes társadalmi szerveinek képviselőivel, munkatársként beszélni meg velük a soros feladatokat. S vezető, irányí­tó szerer " ket csak így tölt­hetik be az alapszervezetek is. Ezt a munkastílust vállala­ta hagyományaként vette át Tápai László, és arra törek­szik, nagyon ügyel rá, hogy csorba ne essék rajta. Lődi Ferenc 2fg STOlbGF G yárlátogatás, intéz- revételeket. Közhelyek egész még sokan nem mernek teU ményavatás alkalmá- sora beszél arról, hogy ez jes szívvei az emberek olda­val nemcsak a műhc- két forintért megtagadná az Iára állni, és úgy ideológi­anyját; az meg olyan, hogy zálják meg a dolgot: ha nem amit a szeme meglát, azt a teljesítjük a tervet, az élet­keze nem hagyja ott; aman- színvonal-növekedés válik nak az álláspontja, hogy kétségessé. De fentebb már pénz beszél, kutya ugat; a piacról élünk... és így to­vább. De ha ezeket tízen vallják, kilencvenen szinte bizonyosan cáfolják, azt bi­zonyítva, hogy az ország né­pét nem a huncut könnyen­élők, hanem a tisztességes tatnak, ott a leggyakoribb a kai és szellemi munkások dolgozók alkotják. Ezer meg baleset, onnan mennek íeg­tették legelőször magukévá, tízezer példa tanúsítja, hogy többen betegállományba, akiket vajmi kevésre becsült aki jól érzi magát a munka- 1976-ban 4285 üzemi baleset helyén, az 500 vagy 1000 történt a megyében, 1977­plusz forintokért sem válna ten pedig 4291, s ebből 13, meg tőte. Ez egyébként illetve 18 volt halálos. Ag­minden lelkileg is egészsé- gasztó számok, hát még ha ges ember számára nyilván­való. Mondjuk, és így is van, hogy második otthonunk a munkahely, s nemcsak a jó kedélyállapot miatt, hanem lyeket, kutatószobákat, kor­szerű termelőberendezéseket szokták megmutatni a ven­dégeknek, hanem az orvosi rendelőt, a csempézett meleg vizes zuhanyozót, a tiszta mellékhelyiségeket is. Mint mindennek, ennek is meg­van a természetes oka. A jelszót, hogy a szocializmus­ban a legfőbb érték az em­ber, alighanem azok a fizi­utaltunk rá, hogy a tervet nem a dolgozók túlterhelésé­vel, hanem a munka jobb megszervezésévei kell telje­síteni. Évek tapasztalata igazol­ja, hogy ahol sokat túlóráz­hozzávesszük, hogy a me­gyében naponta 8—9 ezren vannak táppénzen, vagyis ennyien hiányoznak a mun­kahelyekről. Hol itt a hu­a felszabadulás előtti társa­dalmi rendszer. Azok vették nagyon komolyan a kommu­nisták által hirdetett ember­kultuszt, akikre a nagytulaj­donosok és nagyhazugok gyakran hivatkoztak ünnep­lős napokon, meg választá­sok idején, de akikkel volta­képpen „a kutya sem törő- az eredményesebb munka mánum, s hoj a termelési dött" soha. Azok a vasön- végett is fontos, hogy minél ésszerűség? A túlórázni tók, kenderáztatók, téglaége- kevesebb Jegyen ott a zava- kénytelen munkás idegesebb, tők, gépekkei bánó műhelyi ró körülmény. érzékenyebben reagál a kör­és irodai robotosok örültek A mai kor igényéinek nyezeti hatásokra, fáradt és legjobban az emberbecsület megfelelő vezetők szívesen álmos, kevésbé képes a ve­védelmezésenek akik jolle- költenek porelszívó berende- szélyforrásokra figyelni, s het egesz nap port nyeltek zésekre; megoldják, hogy a könnyen megesik a baj. És és verejtékeztek, „fájront- szövőnők ülve is ügyelhesse- ha sokan hiányoznak, a tér­kor" mégsem tudtak rende- nek gépeikre; gondot fordí- vet valószínűleg újabb túl­sen megmosakodni. A mun- tanak a .öhely szellőztető- órákkal próbálják teljesíteni, icáltatók jelentős része kap- sére, a fények és a színek ami megint csak növelheti zsisagában a legelemibb szo- szakszerű kiválasztására; ha a balesetek számát Hová ciális ellátásról sem gondos- új, fejlettebb technikát al- vezet ez? És ki figyelmeztet kodott s talán föl sem érte kalmaznak, annak zavartalan arra, hogy megálljunk elv­ésszel,'hogy tartósan jól dol- működéséhez megteremtik a társak mert legfőbb érték , J folteteleket; elhantiák a bal- az ember? Rendben van, élo gozni csak megfelelő érzelmi esetveszélyt. S mivel a bal- lelkiismeretként ott a párt­ás fizikai állapotban lehet eseteket gyakran a dolgozók Kétségtelen, hogy a munkás- leIki tevékenységével össze­hatalmat jól szemléltethet- [üggő Problémák okozzák a kommunista vezetők a szub­luk azzal is, hol, mennyit jektív okokat is igyekeznek költenek a dolgozók egész- elhárítani. Több példa volt ségvédelmére, a higiénikus rá Szegeden is, hogy az ösz­körülmények megteremtésé- ^állhatatlan fonokoket eltávolították, pe­dig különben kifogástalan szakemberek voltak. Aki nem képes szót érteni be­osztottjával, tehát bizalmat­lanná válik körülötte a lég­kör, arra nem szabad em­bereket bízni, még akkor sem, ha morálisan nincs ve­le baj, s esetleg kebelbarátja a legfőbb megmondhatónak. re. Manapság divatos dolog túlhajtani az anyagiasságról szóló — kétségtelenül sok igazságot tartalmazó — ész­A favágás igazi időszaka változatlanul a tél. A képhez hozzágondoljuk a havat, a munkához a hideget, a hideghez pedig azt a meleget, amit éppen a fa ad majd, ha tűzre teszik. Aki a mai favágók munkáját ismeri, odagondolja még a gépeket, de elveszi kénzeletben a tűz melegét, hi­szen egyre kevesebben fűtenek fával. A rúzsai erdőben praktikus aépek segítik a téli favágók munkáját. "'•' Kongresszusra készül a Magyar­országi Délszlávok Demokratikus A fadöntés most ls kétemberes munka: egyik a fűrészgép­pel vág, a másik arra vigyáfc, hogy a fa oda dőljön, ahová kell A Magyarországi Délszlá­vok Demokratikus Szövetsé­genek országos választmá­nya szombaton ülést tartott a Hazafias Népfront buda­pesti bizottságának székházá­ban. Elfogadták a novem­berben sorra kerülő VIII. kongresszus irányelveit, és meghatározták az előkészítés feladatait E szerint a ma­gyarországi horvát, szerb és szlovén nemzetiségű lakosok jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet legma­gasabb szerve elemzi majd az utóbbi öt évben végzett munkát, és megielöli a szö­vetség következő ötévi te­vékenységének irányvonalát. A választmányi ülésen ki­egészítették a szövetség ez évi munkatervét és a szakszervezet, sőt a KISZ-titkár is föl-fölemeli a hangját, de a nagyobb tisz­taság, a jó közérzet, a telje­sebb bizalom csak közös ösz­szefogással, tehát megválto­zott szemlélettel érhető el. Hiába van a gyárban ragyo­gó mosdó, ez önmagában ke­vés ahhoz, hogy a folyton változó munkakörnyezetben is maximálisan helyt tudjon állni az érzékeny ember. Hiába tart állandó szolgála­tot az orvos, ha ügyetlen szervezés, műhelyi zsúfoltság, ésszerűtlen technológiai sor­rend miatt mind többen je­lentik be neki, hogy dolgoz­ni képtelenek. A z ember mindenekfö­lött való. A szocia­lista ember a cél, ezért értékesebb a legkorsze­rűbb és legdrágább műszaki berendezésnél. S ez koránt­S ajnos, nem állíthatjuk, hogy az ember meg­becsülését, legfőbb értéket hangsúlyozó jelszó mindenütt töretlenül érvé­nyesül. Megyei szakszerveze­ti vezetők errő] is sokat tud­nának beszélni. Íme, néhány sem holmi kitalálás. Kádár riasztó példa: egyes gazda­sági irányítók évről évre úgy próbálják megszüntetni a sa­ját munkájuk szervezetlensé­géből eredő lemaradást, hogy túlóráztatnak. ök is éppúgy tudják, mint a párt­ás a szakszervezet képviselői, hogy ez tilos, mégis csinál­ják. Hogy ennek mi az oka? Valószínűleg az a — ki tud­>a, honnan fakadó — szem­lélet, hogy a szakszervezetet nem kell túl komolyan ven­ni, az csak arra való, hogy .mozgassa a munkaversenyt és beszedje a tagdíjat". Volt már rá példa a megyében, hogy a szakszervezet tilta­kozása ellenére balesetve­szélynek tettek ki embere­ket. Tarthatatlan helyzet, hogy még manapság is „sak­koznak" emberekkel: pl. Sze­gedről 2—3 napra Budapest­re, vagy az ország más ré­szébe vezénylik őket úgy, hogy előző este kapják meg az utasítást. A múlt. eszten­dő kilenc hónapjában 1,8 millió túlórát dolgoztattak Csongrád megye üzemeiben, arra hivatkozva, hogy enél­küj lehetetlen volt a tervet teljesíteni — bár ezt utólag nem igazolta semmi! Akár­hogy csűrjük-csavarjuk, eb­ben a szemléletben a terv íontosabb az embereknél, pedig ha az emberek tilta. János azt mondotta, hogy a szocialista Magyarországon a munkásnak van a legna­gyobb társadalmi rangja. Eszerint viselkedik nálunk mindenki, aki tudja, mi a becsület, és tisztában van az eredményes munka tárgyi, dologi föltételivel is. Az üzemi demokrácia fejleszté­séről köteteket írtak már, jó politkusok százai érveltek mellette, de arról viszonylag kevesebben szóltak, hogy a javakat eredeztető munkát megfelelő világosítással, tisz­ta és levegős munkahellyel, messzemenő szociális gon­doskodással is lehet serken­teni. Mindannak a sok szépség­nek, amit 33 esztendő alatt létrehoztunk, csakis akkor van értelme, ha örömet táp­lál a dolgozó emberben, és pallérozni, jobbítani tudja önmagát általa. Muszáj ezt megértenie annak a termelé­si felelősnek is, aki a ter­melő közösség érdekeit ha­nyagolja. A közéleti emberré váláshoz valószínűleg az otthonos, a nevelő hatású munkahelyen át vezet az út A pártkongresszus erről így határozott: közelebb kell jutnunk annak a lenini kö­vetelménynek a megvalósí­tásához, hogy az állampolgá­Moln.4r Jözsef íelvetelef Emberte'enül nehéz munka volt régen a rakodás, amikor a vastag faderekat még kézzel tették kocsira A markológép átvállalta a munka nehezét kőzni kezdenek, és haraggal rok többsége válíék a bata­..veszik föl a munkát", an- Iom ?yakorlásának és a köz­nak könnyen a tervteljesítés ügyek intézésének részesévé, láthatja kárát. Ügy látszik, F. NAGY ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom