Délmagyarország, 1978. február (68. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-19 / 43. szám

i/^lvno VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! DELMA6YAR0RSZAG MSZMP SZEGED VÁRÓ SI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA évfolyam 43. szám 1978. február 19^, vasárnap Árai 1 forint Jégtorok a Tiszán Megjelentek a Felső-Ti­szán a jégtörő hajók, ame­lyek a tiszalöki vízieromű védelme érdekébpn meg­kezdték a folyón felhalmo­zódott jég törését. Szombat délelőttig az 563-as folyam­kilométerig, Vencsellőig tisz­tították meg a folyót a jég­től. A Tiszán a dombrádi mértékadó vízmérce alapján 1. fokú árvízvédelmi készült­séget rendeltek el a Sza­bolcs—Veresmart—Nagy­halász, valamint a Nagyha­lász—Vencsellő közötti sza­kaszokon. (Ííiiöilealaiiozás r Üj magasnyomású öntö­de alapozását kezdték meg az ajkai timföldgyár és alu­kohónál. A 600 millió forin­tos beruházáshoz 487 miliő forintot kapott a vállalat a 45 milliárdos exportfejlesz­tési hitelkeretből is. Az új üzemet az amerikai APC­céggel kooperációban hozzák létre. Az együttműködés ke­retében az ajkaiak átveszik az öntöde know how-ját, vagyis az öntvény- és szer­számgyártást. továbbá a ter­melésszervezés tudományát. Az öntvényeket az amerikai partner értékesíti a nyugati piacon, mint a magyar vál­lalat megbízottja. Az új ön­töde éves kapacitása 2700 tonna lesz. Szerződésűnk évfordulóján „A magyar-szoviel barátság évről évre erősödik" Valamennyi szovjet központi lap első oldalon számol be arról, hogy Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitká­ra, a Legfelsőbb Tanács El­nökségének elnöke és Alek­szej Koszigin. a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke táviratban üdvözölte Kádár Jánost, az MSZMP KB első titkárát, Losonczi Pált, á Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnökét és Lázár György miniszterelnököt, a magyar—szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírásának 30. évfordulója alkalmából. Ismertetik a la­pok a magyar vezetőknek a szovjet párt és állam vezetői­hez küldött táviratát is. Több lap közöl beszámolót az év­forduló alkalmából Moszk­vában, illetve Budapesten megrendezett ünnepségről is. A Pravda budapesti tudó­sítója, A. Karpicsev nagy terjedelmű írását közli a ju­biuleumról. A cikk megálla­pítja: a szovjet és a magyar nép barátsága évről évre erősödik és fejlődik. Ezt a barátságot a célok és a tö­rekvések azonossága, a mar­xizmus—leninizmus és a szo­cialista internacionalizmus elvei iránti hűség szi­lárdítja tovább. „A szov­jet—magyar testvériség ma milliók ügye. Testvéri kap­csolatokat létesítettek egy­mással egyes területek, váro­sok, üzemek, szövetkezetek. Az internacionalizmus is­kolapéldája volt a Nagv Ok­tóberi Szocialista Forradalom tiszteletére indított munka­verseny, amelyet Magyaror­szágon a Vörös Csepel dolgo­Tjíi kezdeményeztek" — hangoztatta a többi között a lao tudósítója, maid rámutat: „Több mint egy évszázaddal ezelőtt a nagy forradalmár költő, Petőfi Sándor még ar­ról írt. hogy a magyarok olyan magányosak, mint a pusztában egyedül álló fa Ma a magyar dolgozóknak sok barátiuk van. Legjobb, kipróbált barátjuk Október hazája, a sok millió szovjet ember, a szocialista közösség minden népe. Elutazott Steian Andrei Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására 1978. február 16—18-a kö­zött látogatást tett hazánk­ban Stefan Andrei. az RKP KB Politikai Végrehajtó Bi­zottságának póttagja, a Köz­ponti Bizottság titkára. Ste­fan Andreit fogadta Kádár Tátios, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára. Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára Stefan Andrei-jel meg­beszéléseket folytatott, ame­'.veken részt vett Berecz Tános, az MSZMP KB osz­tályvezetője is. A megbe­széléseken kölcsönösen tá­jékoztatták egymást a Ma­gyar Népköztársaságban és a Román Szocialista Köz­társaságban folyó szocialista építőmunka eredményeiről, s áttekintették a két testvér­párt és a két ország kap­csolatainak és együttműkö­désének főbb kérdéseit. Stefan Andrei elutazott Budapestről. A Ferihegyi re­pülőtéren Gyenes András búcsúztatta, jelen volt Vic­tor Bolojan, az RSZK bu­dapesti nagykövete. Az„Adria" vezeték építése Az „Adria" kőolajvezeték magyarországi szakaszának határidőre történő üzembe­helyezésére szombaton Sió­fokon magyar—csehszlovák szerződést írtak alá. A két ország külkereskedelmi vál­lalatai, valamint a Siófoki Gáz- ég Olajszállító Vállalat és a csehszlovákiai Plynos­tav Vállalat együttműködése kiterjed a csővezeték és tar­tozékainak, valamint a szi­vattyúállomások megépítésé­re. Egyeztetik a munkaver­seny vállalásokat és azokat éves szinten értékelik. Gondoskodás a dolgozó emberről A DEFAG szociálpolitikai tervének végrehajtásáról A szociálpolitika az élet­színvonal-politika része, ál­talánosan fogalmazva: az ember személyiségének, mun­kaerejének és anyagi bizton­ságának védelmére irányul. A mi társadalmunknak ma­gasabbrendűségét, humánu­sabb jellegét nem kis mér­tékben a fejlett szociális rendszer biztosítja". A szociá­lis feladatokat sok vállalat­nál mégis tehertételnek tart­iák. Nem így a Dél-alföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazda­ságnál. ahol figyelembe véve az MSZMP Központi Bizott­ságának 1974. március 19— 20-i ülésén hozott határoza­tot, öt évre szóló szociálpo­litikai intézkedési tervet dol­goztak ki. Ennek gyakorlati végrehajtását vizsgál iuk most a gazdaság szociálpolitikai bizottságának az 1977-es évet értékelő jelentése alapján. A termelékenység továb­bi növelése egyrészt a gépe­sítés fokozásával, másrészt a w Uj kikötő a kék országúton Oj kikötő nyílt a Dunán: megkezdte a folyami áruszál­lítást a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát mohácsi kikötője. A folyó jégmentessége lehe­tővé teszi, hogy már a téli hónapokban vízi úton jutas­sák el a kombinát terménye­it, illetve termékeit a hazai és külföldi megrendelőknek. A kukoricával megrakott el­ső uszály a Szovjetunióba ment, a lucernakészitményt szállító uszályokat pedig a Német Szövetségi Köztársa­ságba irányították. A bólyi kombinát az egyet­len olyan mezőgazdasági üzem hazánkban, amelynek saját kikötője van. A ..szá­razföldi" gazdaság a mohácsi kikötővel kaput nyitott ma­gának a Dunára. A tervek szerint a „nagy kék ország­út" fontos és egyre bővülő szerepet kap a mezőgazdasá­gi kombinát szállításaiban, azáltal, hogy 'terményeinek, illetve termékeinek jelentős részét az olcsó vízi úton szál­lítja a körülbelül hét és fél millió forint fuvarköltséget takarít meg évente. Valóságos nagyüzem tele­pült a mohácsi Duna-partra, részeit a vezérlőteremből irányítják. A húszezer négy­zetméternyi területen 14 acél toronysiló magasodik, bennük összesen tízezer tonna ter­ményt helyeztek el. Mellet­tük egv ötezer tonna befoga­dó képességű tranzitraktár működik a vízi pályaudva­ron. Az új mohácsi kikötő 63 millió forintba került. Nem volt tehát olcsó, de gazdasá­gos beruházásnak ígérkezik Az előzetes számítások sze­rint nyolc év alatt megtérül a költsége. (MTI) dolgozók általános és szak­mai műveltségének gyarapí­tásával érhető el. A gazda­ság dolgozóinak 22 százaléka ném végezte el az általános iskola nyolc osztályát. E té­ren bőven akad még tenni­való. Az elmúlt évben a fizi­kai munkások kérdőívet töl­töttek ki. Kiderült, hogy 1322 fő egyáltalán nem akar to­vábbtanulni. Sokan idős ko­rukra vagy családi okokra, mások időhiányra hivatkoz­tak, majdnem háromszázan pedig úgy nyilatkoztak, hogy nem látják értelmét. Ennek ellenére közel négyszázan vesznek részt szakmunkás­vagy betanítottmunkás-kép­zésben, általános műveltsé­get nyújtó oktatásban és po­litikai tanfolyamokon. Évről évre növekszik a női dolgozók — 691-en vannak —. valamint a 30 éven aluli fiatalok száma. A gazdaság külön intézkedési tervet ké­szített a nők helyzetének ja­vítására. A szociális létesít­mények a fűrészüzemben és a falemezüzemben megfelelő­ek. A csemetekerteknél azon­ban, ahol döntő többségben nők dolgoznak, nincs elfo­gadható fürdő, öltöző, jó né­hány csak ideiglenes jellegű. A DEFAG erdészeteinél igen sok a változó munkahely. Fa­kitermeléssel például több mint kétszázan foglalkoznak. Számukra 14 darab, úgyneve­zett gurulókocsit készítettek. A gurulókocsik lakótere 9 négyzetméter, együttesen 112 személynek biztosítanak idő­járás elleni védelmet. Ezek a kocsik darabonként 35—60 ezer forintba kerültek. Be­rendezésük: asztal. pad, kályha, lavór, fogas és 400 literes víztároló. A fakiter­melő munkások fele viszont még régi, szétszedhető bó­dékban pihen vagy melege­dik, melvekben nincs rendes berendezés. A gazdaság 13 személyszál­lító járművel rendelkezik. Az idén 3 darab Robur-géoko­csit vásárolnak, és megfelelő átalakítással alkalmassá te­szik munkások szállítására. A fakitermelési munkahelye­ken végzett nehéz fizikai Növekedett a szólam sexport A Szegedi Szalámigyár és Hűskombinát jó eredmé­nyekkel zárta az elmúlt esztendőt. A termelési sikerekben nagy részük van a szocialista brigádoknak. A dolgozók ta­valy 570 ezer sertést és 26 ezer 369 szarvasmarhát vágtak le. Ahhoz, hogy kellő mennyiségű és jó minőségű alapanyag álljon a húsfeldolgozók rendelkezésére, a válla­latnak növelnie kellett a felvásárlást. Az előző évnél sok­kal több kistermelővel és termelőszövetkezettel sikerült ál­lattenyésztési szerződést kötni. A termelés eredményeit tükrözi, hogy a húskombinátban előállítottak több mint 157 vagon szárazkolbászt, 604 vagon hentesárut és 1079 vagon szalámit. A szalámiexport növekedett, a vállalat világhírű termékéből 685 vagonnal külföldön értékesítettek. / •! Marhahúscsontozás a húsfeldolgozó Özemben munkát fokozatosan gépesí­tik. Évente visszatérő problé­ma a munkaruha-ellátás. Akik használják, többnyire a ruha rossz minőségét kifo­gásolják. A jogos panaszokat tavaly úgy orvosolták, hogy mindenki két darab nadrágot kapott, a szegedi üzem dol­gozói pedig saját maguk vá­sárolták meg a nekik leg­megfelelőbbet. Védőruhából és védőfelszerelésekből — motorfűrész-kesztyűből, vé­dősisakból — van elég, bár a kereskedelem sok esetben nem. a szabványnak megfele­lő terméket árusít. A munkahelyi ártalmak megelőzésére a DEFAG fő­állású üzemorvos és egy asszisztenst alkalmaz, akik a zaj- és vibrációs ártalomnak kitett dolgozókat rendszeres orvosi ellenőrzés alatt tart- ( ják. A gazdaság évi 900 forint 1 értékű tűzifát ad dolgozói­nak, amit természetben vagy pénzben fizet ki. Emellett bárki igényelhet illetményföl­det is. Lakásvásárláshoz és -építéshez a múlt évben negyvenketten kaptak anya­gi támogatást, köztük 36 fi­zikai dolgozó. A hosszú lejá­ratú kölcsönök összege 1 millió 600 ezer forint volt. minden beérkezett jogos igényt kielégítettek. A válla­lati óvodák, bölcsődék fenn­tartására 1977-ben 590 ezer forintot költött a DEFAG. Sok a nagycsaládos dolgo­zó és a gyermekét egyedül nevelők száma. Velük együtt több mint négyszázan kaptak valamilyen segélyt. 200 ezer forint értékben. A vállalati szociálpolitiká­ra fordítandó összeg évente eléri a 13 millió forintot. Anrak ellenére, hogy nincs a fizetési borítékban, ez azt jelenti, hogy minden 100 forint munkabérre 15 forin' 70 fillér jut. A DEFAG szociálpolitikai bizottsága elhatározta, hogy a jövőben még nagyobb gon­dot fordít a változó munka­helyen dolgozók életkörülmé­nyeinek javítására. E° Bo A sonkasertések felvágása is a húsfeldolgozó üzemben • folyik Somogvt Károlyné felvételei A szalámiüzemben a megtöltött rudakat klipszelik Készülnek az nj általános iskolai tantervek Jelentős állomásához ér­kezett iskolai oktatásunk tar­talmi megújításának folya­mata: megjelentek az új általános iskolai tantervek. Az elsősöket ez év szeptem­berétől már ezek alapján ta­nítják a pedagógusok, és az új tanterv szerint tanulják a fizikát a hatodikosok is. A többi osztályban, illetve a többi tantárgyból az elkö­vetkező években fokozatosan vezetik be az új tantervet Az általános iskolai neve­lés és oktatás alapjául szol­gáló pedagógiai dokumentu­mokat — melyeknek a ha­gyományos értelemben vett tanterv csak egy része — több könyvben, füzetben je­lentetik meg. Közülük a leg­alapvetőbbek már a napok­ban a pedagógusok kezébe kerültek. Az első kötet a minden nevelőre egyaránt vonatkozó dokumentumokat tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom