Délmagyarország, 1978. január (68. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-27 / 23. szám

2 Péntek, 1978. január 27­Itt a farsavi A farsang: bálák. vidám mulatozások sorozata. Far­sangolnak az óvodások, az iskolások, már ősszel neki­látnak a lányok, asszonyok, hogy a bpli szezonra új, le­hetőleg feltűnő, elegáns ru­hát varrassanak maguknak, s a férfiak is előre számíta­nak arra, hogy, na most az egyszer, úgy isten igazából kimulatják magukat. Szüksége van a szemnek erre a ragyogásra, a munká­ban felajzott idegeknek az ünnepélyes forgatagra, a ze­ne, a tánc feszültséget fölol­dó varázsára. Báli naptár Divat-e manapság a bálo­zás? Valaki erre azt vála­szolta: elvesztettük lazítási képességünket. Nem merünk kizökkenni a hétköznapok egyhangú, megszokott vilá­gából. Pedig a kikapcsolódás, az, ha egy pár órára elte­metjük a gondokat, csak erőt ad a hétköznapok újabb „csa­táihoz". S ha valaki így lát­ja, vajon Szegeden lesz-e al­kalma az efféle „erőgyűjtés­hez"? A szegedi bálák gazdája az idén is a Hungarhotels. Há­rom városbeli szállodája kö­zül a Tisza alkalmas legin­kább arra, hogy a bálozókat befogadja. Ennek megfele­lően csaknem két hónapig egymást követik itt a ren. dezvények. A sorozatot szom­baton, 28-án az autósbál nyitja, amely este 8-tól haj­nali 3 óráig tart, mint álta­lában a többi mulatság is. Rendezője az autóklub. Feb­ruár 4-én az IBUSZ, 11-én az MTESZ, 18-án az orvosok rendezik meg a már hagyo­mányos — és hagyományo­san jó hírű — báljukat. Ez utóbbi kettőt, mint a város legnagyobb farsangi mulatsá­gáj: tartják számon, s nem ritka az a megjegyzés sem, hogy itl "látni a legkülönle. gesebb „divatbemutatót" is. Ezeknek a báloknak kifeje­zetten felnőtt közönségük van, s ez önmagában is meg­határozza szélsőségektől men­tes, kellemes hangulatukat. Február 25-én a KIOSZ tag­jai, március 4-én pedig a gyógyszerészek és vendégeik népesitik be a Tisza-szálló termeit. A jogászbál március 10-én, pénteken lesz. ÜJ hagyományokat igyek­szik megalapozni a megyei tanács: a következő napon, 11-én, szombaton rendez far­sangi mulatságot a Széchenyi térre néző hotelban. Az idei szezon újdonsága és meglepetése: az új Hun­gáriában, március 17-én évadzáró álarcosbálat rendez a Hungarhotels KlSZ-szerve­zete. Ezzel a régi Hungáriá­ban hiressé vált pincérbálak örökébe szeretnének lépni. Itt kötelező lesz az álarc, aki mégis elfeledkezik erről, a hallban vásárolhat is masz­kot, hogy ne sértse meg a szokásokat. A belépődiíj 50 forint (a hotelban fogják árulni), az étterem és a ga­léria alapterülete azonban szűkös: körülbelül 300 ember szórakoztatását tudják csak vállalni. Mutató diákok A diákbálak sok fejtörést okoztak a Tisza-szálló gaz­dáinak is. Húzódozásuk ért­hető, hisz' a „diákcsínyek" olykor a berendezésekben is kárt okoztak. Márpedig itt pénzre megy a Játék, és a fölnőttek, iskolavezetők és vendéglátók között folytató­dik, ki fizesse meg az eset­leges károkat. Számítva a diákok fegyelmezettségére, végül is csak lesznek közép­iskolásbálak is Szegeden. A Ságvári, a Tömörkény, a Ti­sza-parti gimnázium, a Kos­suth Zsuzsa egészségügyi szakiskola, a 600-as iparita­nuló-intézet diákjai is kimu­lathatják magukat a Tisza­szállóban. A vendéglátók te­kintettel vannak a fiatal mu­latozik szűkös pénztárcájára is: negyedosztályos áron tud­nak süteményt, üditő italt vásárolni. Cserében csak annyit várnak tőlük, hogy kulturált felnőtt módjára szó­rakozzanak. Műsor, xsne A szervezés, a jegyárusítás rendezők feladata, akárcsak a zenéről, műsorról való gon­doskodás. Előfordul, hogy egy-egy bálon budapesti ze­nekar húzza a talpalávalót, de valószínű, jobban örülné­nek a rendezők, ha helyben is kínálkozna erre lehetőség. Szokás az is, hogy művésze­ket — szintén fővárosiakat — nyernek meg a báli közön­ség szórakoztatására. Hogy városbeliek is akadnának, ez nem kétséges. Ezt a hézagot Szegeden a volt hivatásosakból nemrégen megalakult Melody Combo együttes négy tagja Igyek­szik is kitölteni. Mindenféle zenét játszanak, céljuk: az értékes dallamok népszerűsí­tése. így minden ízlés, min­den korosztály tetszését el­nyerhetik. Nem idegenked­nek a régitől, ugyanakkor nem hiányzik „készletükből" egyetlen legújabb sláger sem. Ez lehet homár megszerzett népszerűségük oka is, hiszer, az autósbálon, az IBUSZ-, a KIOSZ-, a vásárhelyi orvos­bálon és néhány diák farsan­gi mulatságon az ő zenéjükre táncolnak majd a párok. Persze, a hangulat sok mindentől függ; nem utolsó, sorban a fölszabadultan, de kulturáltan szórakozó közön­ségtől, a jó társaságtól. Mind­erről pedig ki-ki maga gon­doskodjék. Kellemes szórako­zást! Chikán Ágnes Esőcsinálók A Karakum-sivatugban megszokott a több hónapos nappali hőség, amikor az égen csuk nagy ritkán úszik át néhány nagyon szép, vattaszerű, de „száraz" fel­hő, Eső pedig hónapokon át nem esik. Szikkad, szárad a fold a hőségtől. De a száraz vattafelhők mellett mos­tanában mind gyakoribb lát­vány u sivatag fölött átsu­hanó, esőcsináló repülő­gép Is. Száll a sivatag fö­lött, majd útirányát hirte­len megváltoztatva, egy ma­gányos felhő felé indul. Kö­rözni kezd körülötte, s a fedélzetének bal oldaláról hirtelen sárgás-zöld fona­lak indulnak a felhő köze­pe felé; mint egy átszúrt léggömb összeráncosodik, méretei szemmel láthatóan csökkennek. Néhány perc múlva pedig eső hull a szik­kadt homokra. A Szovjetunió Tudomá­nyos Akadémiája szibériai részlegéhez tartozó tomsz­ki légköroptikai intézet ex­pedíciójának mindennapos elfoglaltsága az ilyen eső­csinálás. Az IL—14-es repülőgépre különféle detektorokat, ge­nerátorokat és erősítőket, és egy velük szoros kapcsolat­ban működő lózerlokátort helyeztek el. Hogy ez a lézer a levegőben is jól működjön, különleges mű­szereket konstruáltak, s ezek képessé teszik arra, hogy repülés közben is hasz­nálhassák. Az expedíció tag­jai több mint 220 órát töl­töttek már a levegőben, s összesen 60 ezer kilométert repültek a sivatag fölött. A levegőben gyűjtött adatok rendszerezése most folyik, és egyidejűleg megkezdték egy következő kísérlet elő­készítését is. Bolgár kollé­gáikkal a balkáni táj fö­lött jégeső felhők képződé­sével kapcsolatban folytat­nak majd vizsgálatokat. Üdülés az NDK-ban VELENCE—FIRENZE— imnn Utazás: autóbueszal. Szegedtől Szegedig Időpont: 1978. április 17-22. Részvérteli díj: kb. 4880 Ft + útlevél + költőpénz. Jelentkezés és részletes felvilágosítás: COOPTOURIST Szeged, Kelemen u. 2. Teleion: 12-158. Utazzon a Volánnal! Bécs—Salzburg— Innsbruck—VII lach—Graz 8 nap Utazás: autóbusszal Időpont: október 6—14-ig. Irányár: 6400 Ft + útlevél + költőpénz Nyugdíjas kedvezmény: seoo Ft. Üdülés az olasz Adrián 14 nap Utazás: autóbusszal Időpontok: Július l-I4-lg. július 14-27-ig. Július 27—augusztus 9-ig. augusztus 9—22-ig. Irányár: 7600 Ft + útlevél + költőpénz Costa Dorada 12 nap Utazás: reoülővel és autóbusszal Időpontok: Június 11—22-ig, augusztus 20—31-ig. Irányár: 9000-9230 Ft + "útlevél + költőpénz Üdülés Mallorca szigetén 17 nap Utazás: r<—ülővel és hajóval Idő-mrdok: s-rt-tembT 24—október 10-lg cvVtAbrr 1—17-ig. London 8 nap Utazás: repülővel Időpontok: Június 15—32-i:g. s/fa'ember 5—12-ig. Irányár: 9950 Ft + útlevél + -költő-énz VOLÁN Utazási Iroda 6720 Szeged, Bajcsy-Zs. u. 28. A Német Demokritikus Köztársaságban évről évre több idejük, lehetőségük jut a dolgozóknak üdülésre, pi­henésre. 1948-ban még a 48 órás munkahét volt az ál­talános az országban, 1957­ben a 45 órás, 1967-ben pe­dig bevezették az ötnapos munkahetet. Az évi szabad­ság pedig átlagosan újabb három nappal növekedett: 18—21 napra. A pihenni vágyókat a Ke­leti-tenger partján több mint 30 fürdőhely, a Harz- és az Érc-hegység, a Thüringiai Erdő, Szász-Svájc stb. sport­és üdülőhelyei várják. A vendéglátó hálózatot az utóbbi években jelentősen bővítették. A szakszerveze­ti üdülőközpontok száma 1971. és 1975. között újabb 33-mal bővült: 8700 beu­talt elhelyezését biztosít­ják. A szakszervezeti be­utaltak a tényleges költ­ségnek mintegy 43 százalé­kát fizetik. De nemcsak a belföldi, ha­nem külföldi nyaralásra, üdülésre is számos lehető­ség van az NDK-ban. A szakszervezetek csereakciói keretében a dolgozók jutá­nyosán utazhatnak a Szov­jetunióba, Magyarországra, Lengyelországba, Csehszlo­vákiába, Bulgáriába, Romá­niába, sőt a távoli Mongóliá­ba és Kubába is. Az NDK utazási irodái számos turistautat is ter­veznek a Szovjetunióba, Ma­gyarországra, Lengyelország­ba, Csehszlovákiába, Ro­mániába, Bulgáriába, Mon­góliába, Jugoszláviába, Ku­bába és Egyiptomba. Az ifjúsági utazási iro­da, a Jugendtourist, amely 1975-ben alakult, már az el­ső évben 41 ezer belföldi utat szervezett, és 107 400 fiatal külföldi utazását se­gítette elő. 1976-ban már 180 ezer fiatal több mint száz Jugendtourist-program keretében ismerkedhetett meg a többi szocialista or­szággal. Ifjúsági szállodá­kat, üdülőközpontokat is létesítenek. Ezekben csere­látogatáson fogadják a más országból érkező fiatalo­kat. Természetesen, számosan látogathatják a tőkés or­szágokat is: 1975-ben példá­ul 1 192 577 NDK-állampol­gár töltötte szabadságát nyu­gati államokban. KOCATARTÖ KISTERMELŐK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK: , előnyős feltételekkel továbbra la vásárolhat yemhes kocasüldőt AZ ALLATFOROALMT ÉS HÚSIPARI VALLALATOKTÖI Kérjük, hogy rendelését mielőbb láttassa el felvásárlóinkhoz kirendeltségeinkhez, abol részletes felvilágosítással is szolgálnak. ÁLLAT­FORGALMI ÉS HÚSIPARI TRÖSZT Gyász­közlemények Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, akik felejthetetlen ha­lottunk, FEHÉR SÁNDOR teme­tésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család - Tarján 116. ép., II lépcső. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen feleség, édesanya, nagymama, BOR FE­RENCNÉ Raj ki Mária életének 74. évében hirtelen elhunyt. Kí­vánságára elhamvasztatjuk. Bú­csúztatása hamvasztás után lesz. A gyászoló család — Tarján 3.13. 22 163 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen édesanya, anyós és nagymama, ÖZV. MA­JOROS JÓZSEFNÉ Répás Vero­nika életének 70. évében elhunyt. Kívánságára elhamvasztatjuk. ­Köszönetet mondunk az I. bel­klinika tanárának, orvosainak, ápolóinak és a Szegedi MVT HL Belosztály főorvosának, orvosai­nak és ápolóinak áldozatos mun­kájukért. A gyászoló család. 22 162 Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, Ismerő­söknek, az Üj Élet Tsz tagságá­nak, akik felejthetetlen halot­tunk, CSONKA VINC'ÉNÉ teme­tésén megjelenték, sírjára virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. Köszönetet mondunk az orosházi idegkórház főorvosá­nak, orvosainak és ápolóinak ál­dozatos munkájukért. A gyászoló család. 22157 1978, JANUÁR 37,, PÉNTEK - NÉVNAP: ANGELIKA A Nap kel 7 óra 17 perekor, és nyugszik 16 óra 37 perekor. A Hold kel 2tt óra 16 perckor, és nyugszik 8 óra 28 perekor. VlZÁU.AS A Tisza vízállása Szegednél csütörtökön + 64 cm (apadó). SZAZ ÉVE született Illés Artur fiB7U—lf>-i5) tisztviselő, a murkásmozgíUom kiváló hsroowa. A T-s néeairöz-tAt aaaág idején közélelmezési nópr biztos volt. A fehérterror elől Ausztriába emigrált, itt a KMP Köz­pont.! Bizottságának lett a nninüea társa, majd az Ausztriai Kmnm-u­nistia Párt tr-íja. 1925-től Franciaországban a ma-gyar emigráció egyitk vezetőjeként dolgozott, s belépett a Francia Kommunista Pártba. SZEGEDI NEMZETI SZINIIA7 18.15: Este 7 óraikor: Otelló - Bar tó k­bérltet. MOZIK Szabadság: A fekete rák ollójá­ban (színes szovjet, fél 4, három­negyed 8 és 8 órakor). Vörös Csillag: Túl a félelmein (esaJc 18 éven felül leknek, szirtes francia, 50 százalékkal felemelt, hely árral, délelőtt ló, délután ne­gyed 4, fúl 6 ós háromnegyed 8 órakor). Fáklya: fél 3 óraikor: A korona elrablása, avagy újra a bosszú állék (színes, m. b. szovjet), há­romnegyed 5 és 7 órakor: A ve­réb Is madár (caek l/S éven felü­lieknek, színes magyar). ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. sz. (13/57-es) estt 8 órától reggel 7 óráig. Csak sür­gős esetben. BALESETI ÉS SEBÉSZETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Szegeden a Kórház (Tolbuhln sgt. 57.) veszi fel, se­bészeti ügyeletet ls a Kórház tart. ALLATORVOSI ÜGYELET Január 38-ig, este 6 órától reggel 6 őráig elsősegély és ne­héz ellés esetére ügyeletes: I. és III. kerület, Gyálarét, Klskundorozsma területén: dr. Palotás Gyula állatorvos. Laká­sa: Szeged, Partizán u. 7. Tele­fon: 10-563. II. kerület, Algyő, Tápé terüle­tén: dr. Komáromi János állat­orvos. Lakása: Szeged-Tarján 610/B, fszt. 8. Telefon: 16-553. Szűrés Üjszentlván. Tiszaszi­get. KUbekháza területén: dr Kis Albert állatorvos. Lakását Ojszeged. Közép fasor 31. Tel* fon: nincs. Az állatorvos kiszállításáról • hívó fél köteles gondoskodni. SHJf/J BUDAPEST L 8.00: Tévétorna (ism.) 8.05: ITV: Magyar irodalom 9.05: Földrajz 9.35: Óvodások filmműsora (ism.) 11.05: Matematika 11.45: Angol nyelv 12.05: Világnézet 13JOS: Osztályfőnöki óra 14.10: Magyar Irodalom (isim.) 14.45: Földrajz (Isim.) 15.20: Matematika (ism-.) 15.45: Világnézet (ism.) 16.25: Hírek 16.30: Nyári tábor (ism.) 17.05: Természetbarát 17.25: Játék a betűkkel 17.50: Mindenki nyert? — a pécsi körzeti stúdió műsora 18.20: öt perc meteorológia 18.25: Éjszakai műszak — riportmüsoc 19.05: Esti mese 19.20: Tévétorna 19.30: Tévéhíradó 30.00: Röpülj pávta! - 7. elődöntő 21.30: Delta 22.10 : Tévéhíradó 3. 22.20: Az ágy — lengyel rajzfilm BUDAPEST 3. 20.00: Raiszikolnyiikov született... — avagy: Ljubimo és Kern András 20.50: öt perc meteorológia (Ism.) 20.35: Tévéhíradó 2. 21.15: Van, akt megteszi, van, aki nem — angol filmvígjáték BELGRÁD 1. 17.10: Magyar nyelvű tévénaplo 17.45: Gyermekeknek 18.15: Társadalmi témák 18.45: Zenei adás 19.15: Rajzfilm 20.00: Jugoszláv show 21.05: Én, Claudius — fürosorozat 22.15: A2 acélt megedzik — szovjet filmsorozat 22.40: Hét tévénap • BELGRÁD 2. 18.45: Jóga az egészségért 19.15: Aíkclók: kié a könyv? 19.20: Zöld jelzés 20.00: Kulturális adás 21.00: Huszonnégy óra 21.20: Arcképek 21.50: Beethoven-szonáták ÜJVfDÉK 17.00: Tévéhíradó 1. — magyarul 1,7.45; Játsszunk színházat — gv-fíttmekm űsoaa 18.45: 10.15: 13.20: 20.001 21.20: 15.05 13.33 18.03 16.03 18.30: 19.13 20.53 21.23 Általános honvédelem ­magyarul Rockzene Rajzfilm Tévéhíradó 3. - ma-gy-atrul Dr. Hogg - zenés műsor íáö törtenetek és emlékezések - magyarul beszélő dokumentum­műsor BUKAREST Iskolatévé Látogatás Indiában Német nyelvű adás A szív — gyermeküilim­sorozat Tévéhíradó Pairula - amerikai mm Irodalmi, művészeti magazin Tévéhíradó GHEKzl KOSSUTH 8.37: Egy különös környezet­szennyező: a hő 8.37: Szvjatoezlav Rlchter zongorázik 9.34: Szérű mellett sudár fa 10.05: Iskolarádió 10.35; Madách Imre Versel 10.40: Kodály-kórusművek 11,00: Gondolat - a Rádió irodalmi lapja 11.45: Cluek: Orfeusz — részi. 12.35: Tánczenei koktél 1-3.20: Nótacsokor 14.06: A búcsüs énektől a forradalom daláig — L 14.26: Nyttinikék 1-3.10: Szigeti József hegedül. Bartók Béla zongorázli: 16.05: A Húszas stúdió Japánban - 1. 17.10: Nép-zenekedvelőknek 17.40: Tipegő 1-6.00: Népszerű tenoráriák 19.15: Olasz táncdalak 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia - ' nagytörmét Közben: Kb. 20.05; Antonn Tarrnns-aarc 100. születésnapjára i Kb. 21.13: Dzseoszfelvértel ékből 21.34: Láttuk, hallottuk 22.20: Közel-Kelet - közelről 32.30: Ismeretlen Liszt-zongora­darabok nyomába-n — 4. 22.53: Ikarusok Koreában 23.08: Meyerbeer és Thomas 0.10: Toronyzene PETŐFI 8.05: Indulók, táncok fúvószenekarra 8.20: Tlz perc külpolitika (istm.J 8.33: Népdalok, néptámeo-k 945: Kincsek a nemzet múzeumában 9.30: Dalok a Nagy Honvédő Háborúról 10.00: A zene hullám-hosszán , 11.50: Kiskorú demokratizmus 12.C0: Lili' bárónő — részi. 12.33: Zenekari muzsika 13.30: Farsangnapl kutyabál 14.00: Kettőtől ötig . . . 17.00: ötödik sebesség 18.00: A-tól Z-ig a popzene világában 18J3S: Oláh Kálmán népi zenekara Játszik 19.26: Portugália kormányválság után 19.56: Sanzonok 20.33: Rádiószínház 21.30: A tegnap slágereiből 22.10: Rodgers zenés játékaiból 23.03: Könnyűzene éjfélig 3. MŰSOR 14.05: Kettős portré 14.50: Vivaldi-müvek 15.30: Dzsesszfelvételekből 16.03: Versek világa 16.20: Magyar előadóművészek felvételeiből it.00: Lcngyelorss.ágból .jelentjük 17.30: Rádióhangvers-enyekről 18.05: Szimfonikus zene 19.15: Iskolarádió 19.33: Mozart: Titüs Közben: 20.39: A2 esszétrás mesterei 22.19: CsemW Imre: Kalotaszegi dalok éj táncok 22.00: Srtravi-nszkij: Ápolton Muszagetész — balett Koz'emény Értesítjük a lakosságot: hogy a Szeged, Nemeslakács utcai 33. lakás energiaellátó földkábelét az áramszolgáltató . vállalat 1978. január 26-tól feszültség alá he­lyezte. Ettől az időporttól kez­dőden a villamos berendezések érintése tilos és életveszélyes. Bármiféle rongálást a törvény bünljeú. DÉLÉP, Szeged,

Next

/
Oldalképek
Tartalom