Délmagyarország, 1977. december (67. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-01 / 282. szám

1 ( VILÁG PROLETÁRJA!, EGY ÉS ÜLJETEK! l -Jpa & 67. évfolyam 282. szám 1977. december 1., csütörtök Ára: 80 fillér MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága gazdasági együttműködés A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának ülését december l-re összehívták. A Politikai Bizottság a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának megünnepléséről szóló beszámoló, az 1977. évi népgazdasági terv teljesítéséről szóló Jelentés, illetve az 1978. évi terv és állami költségvetés irányelveire vonatkozó elő­terjesztés megvitatását javasolja a Köz­ponti Bizottságnak. Ojításhól 7 millió forint Vasutasok eredményei Szekér Gyula nyilatkozata Kiemelkedő eredményeket értek el a MÁV Szegedi Igazgatóságának dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére rendezett újítási verseny során. Januártól szeptember végéig 763 ja­vaslatot nyújtottak be. 164­gyel többet mint tavaly, a hasonló időszakban. Hasz­nosításra 375-öt, kísérletre 77-et fogadtak el a bírálók. Az eddig bevezetett 359 újí­tás gazdasági eredménye hétmillió forint, a tavaiyi 3 millió 100 ezer forinttal szemben. A benyúitott ja­vaslatok egytizede az egész­ség-. illetve a munkavéde­lem javítását célozta, s ez nagy sikernek tekinthető. Amint az is, hogy a fel­adattervben szereplő szá­mos nehézségre találtak megoldást Az újítási verseny utáni ünnepélyes eredményhirde­tésre tegnap, szerdán került sor Szegeden. a Technika Házában. Előbb Elbírálók, szakvéleményezők, újítási ügyintézők helye és szere­pe az újítómozgalomban címmel a KPM vasúti fő­osztályának szakembere, Váczi Sándor tartott elő­adást. A verseny eredmé­nyét Sajtos Péter szegedi vasijtigazgató-helyettes is­mertette. E szerint a pálya­fenntartási szakszolgálat dol­gozói közül a békéscsabaiak nyertek, az állomások kö­zött a szegedi bizonyult leg­jobbnak, az anyaggazdálko­dók versenyében a kiskun­halasiak szereztek első he­lyet Üjítási díjként koráb­ban már kifizettek 380 ezer forint díjat, tegnap' jutal­makat adtak át. Mégpedig 134 vasutasnak összesen 80 ezer forintot. Kiváló Dol­gozó kitüntetésben részesült Tóth Péter, a biztosítóberen­dezési fenntartási főnökség újítási ügyintézője és Ilos­váv Gábor, a vontatási osz­tály szakvéleményezője. Pártdelegációnk Costa Ricában A Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége Biszku Bélának, a Politikai Bizott­ság tagjának, a Központi Bi­zottság titkárának vezetésé­vel befejezte látogatását Ve­nezuelában. A magyar pártküldöttség earacasi tartózkodása alatt megbeszéléseket folytatott Jesus Fariával, a Venezuelai Kommunista Párt főtitkárá­val és a párt más vezetőivel. A magyar pártküldöttség szerdán a Costa Rica-i Népi Élcsapat Párt meghívására San Jóséba utazott. (MTI) Országgyűlési bizottságok ülése Az országgyűlés ipari és kereskedelmi bizottságának Parlamentben tartott szerdai együttes ülésén Szabó Imre könnyűipari és Lauthán Fe­renc belkereskedelmi minisz­terhelyettes tájékoztatta az országgyűlési képviselőket A vitában felszólalt Kan­gyelka Antal Csongrád me­gyei képviselő is. (MTI) Több külföldi járt nálunk, mint hazánk lakossága Idegenforgalmi gyors/elenlés Több külföldi látogatott az idén október végéig ha­zánkba, mint az ország la­kosainak száma —, több mint II millióan lépték át ez idő alatt határainkat. Az Or­szágos Idegenforgalmi Ta­nács most elkészült gyors­mérlege szerint a tiz hónap alatt 25 százalékkal — mint­egy 2,2 millióval — több külföldi érkezett hazánkba, mint az elmúlt év azonos időszakában. A külföldiek közül hat és fél millióan turistaként lép­tek az országba. vagyis — az átutazókkal és kirándu­lókkal szemben — hosszabb­rövidebb időt nálunk töl­töttek. A szocialista orszá­gokból 5 millió 654 ezren ér­keztek, 36 százalékkal töb­ben, mint tavaly, a tőkés országokból viszonylag mér­sékelt a növekedés üteme, mindössze 6 százalék. A tu­risták összesen 40 millió éjszakát töltöttek hazánkban, 17 százalékkal, 5,8 millióval többet az elmúlt évinél. A magyar lakosság is ki­vette részét az idegenforga­lomból, tiz hónap alatt csak­nem 4 millióan utaztak kül­földre, 625 ezerrel többen, mint tavaly. Hárommillió 656 ezren a szocialista or­szágokat választották úti­célul, 293 ezren pedig a tő­kés országokat keresték fel. A nemzetközi idegenfor­galomból származó deviza­bevételek összességében megközelítették a 4.7 milli­árd forintot — ez 15 szá­Szerdán hazaérkezett Moszkvából a magyar kül­döttség, amely a magyar— szovjet gazdasági és műszaki­tudományos együttműködési kormányközi bizottság XX. ülésszakán vett részt. A de­legációt Szekér Gyula, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se. az együttműködési bizott­ság magyar tagozatának elnö­ke vezette. Hazaérkezése után Szekér Gyula nyilatkozatot adott. A miniszterelnök-helyettes emlékeztetett arra, hogy Ká dár János és Leonyid Brezs­nyev ez évi, krimi találkozó­jukon nagy figyelmet fordí­tottak a két ország közötti szakosítás és kooperáció el­mélyítésének további lehető­ségeire. Ezt szem előtt tart­va tűzte napirendre a bizott­ság a szakosítás és kooperá­ció hosszú távú fejlesztési programjának előkészítését. Ez a KGST-célprogramok kétoldalú megvalósítását hi­vatott elősegíteni, mégpedig nemcsak egy ötéves terv­időszakra, hanem azon túl­menően is. A két ország egyes ágazatai közötti szako­sítás és kooperáció hosszú távú feilesztési programjá­nak előkészítése szervesen kapcsolódik a következő öt­éves időszakra S7»51ó terv­koordináció munkálataihoz. Az Őt évnél hosszabb idősza­kot felölelő része azokra a területekre terjed ki, amelyek mindkét ország számára a legfontosabbak és egyben hosszú távra is megfelelő konkrétsággal áttekinthetők. A két ország közötti forga­lomnak már ma is körülbe­lül a fele ilyen hosszú távra szóló egyezmények alapján valósul meg. A továbbiakban Szekér Gyula egyebek között el­mondta: A bizottság tevékenységé­nek szerves része, hogy egyes munkacsoportokat időről időre beszámoltat a végzett munkáról. A mostani tanács­kozáson beszámoló hangzott zalékos növekedést jelent, j el az olefinegyezmény végre­az idegenforgalmi kiadások összege pedig 2,8 milliárd forint. 20 százalékkal több, mint az elmúlt évben. hajtásáról is. A kiemelkedő jelentőségű egyezmény meg­valósítása rendben halad, s az ülésszakon megállapodtak a végrehajtás során felmerült A VSZ bizottsága {o'ytalta munkáját A Varsói Szerződés tagál­lamai honvédelmi miniszteri bizottságának tagjai — Buda­pesten zajló ülésük program­jának részeként — szerdán megtekintették a Dunán fel­épített vasúti uszályhidat, a polgári és katonai szakembe­eredményét. A bemutatón részt vett Borbandi János, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Rácz Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának osz­tályvezetője, valamint Pullai Árpád közlekedés- és posta­rek együttes munkajának ügyi miniszter. Bolgár küldöttség Csongrád megyében A Bolgár Hazafias Front kéttagú delegációja — amely a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkárságának dégeként hazán! ven­hazáákban tartóz­frontmunkáról a vendégeket Molnár Sándor, a Népfront megyei bizottságának titkára tájékoztatta. A kora délutáni órákban a kodik — tegnap, szerdán dél- vendégek felkeresték a Dél­előtt Szegedre látogatott. A alföldi Gabonatermesztő és vendégeket, Iván Dencsevet, Kutató Intézetet, ahol dr. Er­a Bolgár Hazafias Front me- dei Péter igazgatóhelyetes zőgazdasági osztályának ve- adott átfogó képet a munká­zetöjét és Dejan Rizovot, a ról. Hazafias Front szófiai városi Este pedig a népfront sze­bizottságának titkárát a Ha- gedi városi bizottságának tisztségviselőivel, vezetőivel találkoztak a bolgár küldött­ség tagjai. Eszmecserét foly­tattak a tömegpolitikai és propagandamunkáról. Ma, csütörtökön Szentesre latogatnak, ahol a népfront Kulcsárné Kiss városi vezetőivel találkoznak, népfront szegedi tanácskoznak. Majd a helyi zafias Népfront Csongrád me­gyei Bizottságának székházá­ban fogadták. Az eszmecse­rén részt vett Kamenszki Pé­ter, a megyei pártbizottság munkatársa. Nagy István, a népfront megyei bizottságá­nak elnöke, Piroska, a városi bizottságának titkára Árpád Termelőszövetkezetet is. keresik fel. A délutáni órák­Csongrád megye gazdasági, ban a bolgár vendégek visz­kulturális életéről, a nép- szautaznak Budapestre. kérdések megoldásának mó­dozataiban és fiatáridőiben. •A bizottság meghallgatta a két ország külkereskedelmi. minisztériumának beszámoló-. ját az idei árucsere-forgalom . alakulásáról. Megelégedéssel állapíthatta meg, hogy az árucsere-forgalom 1977-ben eléri a négymilliárd rubelt. Az együttműködés gyors fej­lődését jól érzékelteti, hogv kormányközi bizottságunk megalakulása, vagyis 1964 (Folytatás a 2. oldalon.) Konzervgyári kisüzem Mórahalmon Molnár József felvétele A mórahalmi Haladás Szakszövetkezet konzervtelepén szállításra készítik elő a konzerveket Az idei év bebizonyítot­ta, hogy a konzervipar a feldolgozó kapacitását leg­könnyebben és leggyorsab­ban úgy növelheti, ha vi­déki telephelyeket is léte­sít. Különösen előnyös, ha a termelőszövetkezetek és a konzervgyár között együtt­működés jön létre a zöld­ség- és gyümölcs előfeldol­gozására. Ezzel nemcsak a konzervgyár munkaerő­helyzete javul, hanem a fel­dolgozás is gazdaságosabbá válik, mert csökken a szál­lítási költség és ugyanakkor a mezőgazdasági termelés is biztonságosabb, hiszen az átvételi nehézségektől nem kell tartani. A Szegedi Konzervgyár többféle feldolgozótelepet tart fenn. Vannak például konzervgyári tulajdonban levő üzemegységek. Ilyen található Mindszenten, Kis­zomboron, Hódmezővásárhe­lyen és Apátfalván. Ezek egész esztendőben a kon­zervgyár irányításával te­vékenykednek. Több éves együttműködési szerződés alapján egész évben üze­melő téesztulajdonban levő előfeldolgozó és -csomagoló található Kelebián a Rákó­czi. Tömörkényben az Alkot­mány termelőszövetkezetek­ben. Mórahalmon a Haladás és Domaszéken a Szőlőfürt Szakszövetkezetben. Ezek kö­zül legjelentősebb a móra­halmi kisüzem, ahol záró­'apkákat is gyártanak. Ezen­kívül vannak időszaki jel­leggel működő telepek. Itta termelőszövetkezet csak a helyiséget biztosítja, a kon­zervgyár pedig alkalmi munkásokat vesz íeL Idő­szaki telep működik Bak­son, Csanyteleken, Kiskun­majsán. Csanádpalotán. Nagymágocson, Kiskundo­rozsmán, Algyőn és Sándor­falván. A telepeken a nyári idő­szakban őszibarack-felezés, gyümölcsmagozás, paprika­csumázás, pritaminpaprika­szeletelés a legfőbb munka. Más időszakokban a kon­zerveket címkézik, csoma­golják, szállításra készítik elő. Az eredményes együttmű­ködésre nagyon jó példa a mórahalmi kisüzem. Az it­teni Haladás Szakszövetkezet és a Szegedi Konzervgyár öt évvel ezelőtt kötötte meg először a szerződést, mely­ben leszögezték, hogy a ter­melőszövetkezet helyiséget, tárolóteret és munkaerőt biztosit, a konzervgyár az állandó munkáról gondos­kodik. Az itteni telep már annyira felfejlődött. hogy rendszeresen 61-en dolgoz­nak. Ambrus Béláné téesz­tag, konzervtelep-vezető örömmel újságolta. hogy gyakran jönnek dolgozni nyugdíjas tagok is. A dol­gozók megszerették ezt a munkát, megtalálják szá­mításaikat. sőt 17-en az idén élelmiszeripari szakmunkás­bizonvítványt is szereztek. Tanárok jártak Móraha­lomra és a gyakorlatokat pe­dig a konzervgyárban töl­tötték le. A mórahalmi asz­szonyok szocialista brigádot is alakítottak, melynek 21 tagja van. Az itteniek nem­csak szorgos munkájukkal, hanem sok értékes és meg­valósított vállalásaikkal is kivívták maguknak az el­ismerést 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom