Délmagyarország, 1977. november (67. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-05 / 261. szám

/ 8 Szombat, 1977. november 5. A vak asszony Boris néni megáll a világban, és nem mozdul. A világ is áll körülöt­te, az sem mozdul. Jobbra fordul, ugyanazt látja, mint amikor balra fordul: a semmit. Ráborult az örök sötétség, kettőt sem tud lépni ben­ne. Hiába mondják, hogy a városi vakok ugyanúgy járnak, mint a lá­tók, megtalálják a villamost is, autóbuszt is, ő az udvaron felejtett moslékosvödröt sem tudja kikerülni. Nekimegy, földönti, lába belekava­rodik a vödör kajla fülébe, ki nem szabadul belőle, csak ha elesik. Ak­kor viszont fölkelni nem tud. Ha se­gíteni nem ugrana fia, menye, uno­kája, ott maradna estig, vagy esté­től reggelig. Ha segítik, az se jó, mert a vége mindig ez: ne csúszkál­jon már, nyughasson egy kicsit. A világból neki csak annyi ma­radt, ha süt a nap. arra tartja az ar­cát. Elsütkérezik. úgy fordul a feje, mint a napóra árnyéka. Akármeny­nyit spekulál, csak az a vége. el­menni lenne már jó, nem itt élni a gyerekek nyakán. Még egy rossz szekrényt se hagyott rájuk, ezek meg etetik, itatják, öltöztetik, vetkőzte­tik. Csupa jó ember körülötte a vi­lág, síróval is simogatják, de tudja, 6, hogy láb alatt van. Hallgatja a rádiót, azt hámozza ki belőle, hogy a két szeme világáért neki járandósága van. Az ura után kap valamit, azt se tudja, mennyit, azt se tudja, mit ér. de ha ez a já­randóság még hozzájönne, legalább a gyerekek jól járnának vele. Nyúz­za őket, vigyék az orvoshoz, járják ki neki a járandóságot. Magában gondolja, ha szeműidéire lesz elég, az is jó lesz. Minek ugyan a szem­fódél arra, akire életében ráborult a teljes égbolt, gondolja hozzá. Minek is veri őt az élet ennyi esztendő­vel, megint ez áll körbejáró gondo­latai közepén, de ha már élni mu­száj, akkor legalább segítsünk az utánunk jövőkön. Menjünk az orvos­hoz, nézze meg, hogy neki jár, amit a rádió mond. Időbe telik, amíg kitudja a gyerek az út.iát, hová kell vinni, mikor me­hetnek. Menyasszonyi lakodalmára nem készült jobban Boris néni. mint erre az útra. Megfürdették, megfé­sülték, felöltöztették, mintha két nap sütné egyszerre az arcát. Az a jó, hogy csupa jó emberekkel van tele a világ. Itt van ez a vastaghangú idegen is, ideállt az autójával, bese­gítik, kisegítik, kézben viszik föl a lépcsőn. Sokan lehetnek a folyosón. kihallani a neszből. Kísérők lehet­nek, mert a vakok sokat nem be­szélnek. de mind előre engedi a két férfit a szegény öreg anyókával, már benn ls vannak a szobában. Jöhetnek is ki, mert valaki rájuk szólt, várjanak a sorukra, nem hív­ta őket senki. Volt őneki dolga 'dok­torokkal, de az mind kedves volt hozzá, ezek meg elkezdenek gorom­bán beszélni vele. Amikor hívják, akkor is kölletlenül szólítják, benn meg sehogy nem érti, mit fikcióznak vele. Kiabál valaki, hogy jól nézzen ide, nem látja, miért teteti magát, mire megáll a fejében a gondolat, hogy ezek őt csalónak nézik. Nem tudja, hogv legyeznek előtte, minden­féle fénnyel és mozdulattal ijesztge­tik. csak a hangon érzi, nem hiszik, hogy a kerek égvilágon semmit, de semmit nem lát. Lehet olyan em­Ber, aki a két szemével akkor is csal. amikor már nincsen? Honnan tudná, mennyire rühelli az orvos is, hogy gyógyítás helyett vallatni kény­telen, csak azt hallja, hogy nyolc­vanéves kora óta ővele ilyen hango­san senki se beszélt. Hozzák kifelé, vigasztalja az ide­gen ember még az autóban is. ö kér bocsánatot az öreg szülétől min­den orvosok és az egész emberiség nevében. Nagy harc dúlhat Boris néniben, nem szól, csak szipog. Ott­hon mondja csak teljes nekiszánás­sal, de az fölér egy nagy átokkal: majd meglátná, ha ő is vak lenne. Horváth Dezső 1977. NOVEMBER 5., SZOMBAT - NÉVNAP: IMRE A Nap kel 6 óra 34 perckor, ós nyugszik 16 óra 21 perckor. A Hold kel 0 óra 00 peri kor, ós nyugszik 13 óra 20 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél pénteken plusz 43 cm (áradó). DM írÁ •&5S* Menza Újszegeden ölvnlclleln SZEGEDIEK GYŐZELME Az ingatlankezelő válla­latok társulásának a NOSZF 60. évfordulója tisz­teletére és a HVDSZ 25. évfordulója alkalmából ren­dezett jubileumi munkavé­delmi vetélkedője véget ért. A november 3-án, csütör­tökön Békéscsabán megtar­tott. országos döntőn a sze­gedi IKV csapata lett az első. Miksi Ferenc (techni­kus), Tóth András (villany­szerelő) és Korpa Mihály (asztalos) győzelmükért két­kétezer forint jutalmai kap­tak. GÉPESÍTÉSI TANÁCSKOZÁS A Csongrád megyei TE­SZÖV szentesi tájkollégiuma, a,Kukorica és Iparinövények Termelési Együttműködése, a Székkutasi Üj Élet Ter­melőszövetkezet és a Ma­gyar Agráregyesület gépe­sítési' szakosztálya .tegnap, pénteken Székkutason ren­dezett tanácskozást. Ezen megvitatták a gépjavítási teendőket, a korrózióvédelem időszerű kérdéseit. A ta­nácskozást gépbemutató zár­ta. Felhő­átvonulások Várható időjárás ma estig: felhőátvonulások, néhány helyen átfutó záporokkal, egy-két helyen zivatarral, általában élénk, időnként erős déli, majd északnyugati szél. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet: 13—18 fok között. A lottó nyerőszámai: 3, 18, 59, 67, 73 A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Tamásiban megtartott 44. heti lottósorsoláson a követ­kező számokat húzták ki; 3, 18, 59, 67, 73. GYEREKEKNEK A Juhász Gyula, illetve a Vasutas Művelődési Ház­ban vasárnap délelőtt 10 órától újra megrendezik a gyerekfoglalkozásokat. Az alsó tagozatos általános is­kolásokat várják. Tegnap, pénteken délután Üjszegeden átadták rendelteté­sének a József Attila Tudományegyetem új ebédlőjét. A több mint 2 ezer négyzetméter alapterületű épületet a Sze­gedi Tervező Vallalat kollektívája és Takács Jánosné ter­vei alapján a DÉLÉP munkásai építették. Közel 30 millió forintba került. A jövőben az Alföldi Vendéglátóipari Vál­lalat gondoskodik arról, hogy naponta 6 ezer adag ebédet előkészítsenek cs ezer adagot fel is szolgáljanak. Mindez segíti nemcsak a diákokat, hanem a környéken lakókat is — mondotta avató beszédeben dr. Rácz János egyetemi ta­nár. a JATE oktatási rektorhelyeltese. A tegnapi, ünnepség­gel egybekötött avatáson ott volt dr. Antalffy György, a JATE rektora, az MSZMP Csongrád megyei végrehajtó bi­zottságának tagja is GRAFIKAI TARLAT A Bartók Béla Művelő­dési Központ kiállítást ren­dez F. Palásthy Klárának, a szegedi grafikai stúdió tag­jának alkotásaiból. A ka­maratárlatot ma, szomba­ton délután 6 órakor nyit­ja meg Pacsika Emília, az intézmény munkatársa. A kiállítás november 20-ig lát­ható naponta 10-től 18 óráig. A gyászoló család és a Gabona­termesztési Kutatóintézet mély fájdalommal tudatja, hogy GALI­BA UELA mérnök életének 28. évében, hosszú szenvedés után 1977. november :1-án elhunyt. — Hamvasztás előtti búcsúztatása 1977. november 8-án 13 órakor lesz a Belvárosi temetőben. — Galiba Bélát a Gabonatermesztési Kutatóintézet saját halottjának tekinti. 20 951 Köszönetei mondunk mind­azoknak a rokonoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen halottunk, OZV. St)LI JÁNOSNÉ temetesén megjelen­tek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család — Algyő. Mely . fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa, testvér és após, KONCZ ISTVÁN életének 86., há­zasságának 56. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni bú­rsúztatása november 10-én 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. A gyászoló csa­lád. 21 220 Tudatjuk, hogy NAGY JÁNOS­NÉ hamvasztás utáni búcsúztatá­sa november 8-án 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család. 21 226 Tudatjuk, hogy MUCSI SAN­DORNÉ hamvasztás utáni bú­csúztatása november 9-An 13 óra­kor lesz a Belvárosi temető rava­talozójából. Gyászoló húga és is­morósM. 21227 Gyász­közlemények Tudatjuk, hogy MOLNÁR JO­ZSEFNÉ hamvasztás utáni bú­csúztatása november 10-én 13 óra­kor lesz a Dugonics-temető rava­talozójából. A gyászoló család — Kölcsey u. 8. 21 229 Köszönetet mondok mindazok­nak a rokonoknak, ismerősök­nek, barátoknak, vállalatunk ösz­szes dolgozójának, akik szerelett feleségem, CSLR SANDORNÉ Narozsnik Judit temetésén meg­jelentek, virágaikkal, részvétnyil­vánftásaikkal mély fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondok továbbá körzeti orvosa­inknak, a II. belklinika egész személyzetének, akik élete utolsó Idejében fájdalmát enyhíteni Igyekeztek. Gyászoló férje. • 21 230 Köszönetet mondunk mindazok­nak a rokonoknak, ismerősök­nek, akik szeretett halottunk, KLENK MIHÁLY hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelenlek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. 21 200 Köszönetet mondunk mindazok­nak a rokonoknak, ismerősök­nek, akik felejthetetlen halot­tunk, TÓTH ANTALNÉ temeté­sén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk továbbá a sebészeti kli­nika orvosainak és ápolóinak ál­dozatos munkájukért. A gyászoló család - Borbás U. 15. 21 210 Köszönetet mondunk mindazok­nak a rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik felejt­hetetlen halottunk, KOCSIS SA­VANYA LAJOS temetésén meg­jelentek, részvétükkel és virága­ikkal mély fájdalmunkat enyhíte­ni igyekeztek. A gyászoló csa­lád - Domaszék. 21 216 Köszönetei mondunk mindazok­nak a rokonoknak, ismerősök­nek, kollégáknak, akik felejthe­tetlen halottunk, BOTTYÁN PÉ­TER (emelésén megjelentek, rész­vétükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család .— Partizán u. 18. sz. 21 219 Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy SZŰCS A. GITTA életének 71. évében, türe­lemmel viselt, rövid szenvedés után elhunyt. Felejthetetlen, drá­ga szerettünket november 8-án 11 órakor helyezzük örök nyuga­lomra a Belvárosi temető ravata­lozójából. Gyászoló testvérei cs unokahúga. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. 21 223 Köszönetet mondunk mindazok­nak a rokonoknak, ismerősök­nek, barátoknak. szomszédok­nak, akik felejthetetlen halot­tunk, HEGYKÖZI JÁNOS teme­tésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család — Szerb u. 31. 21 225 SZEGEDI ZONGORAMŰVÉSZ TORINÓBAN Az I Musici di Torino meghívására Olaszországba utazik Kerek Ferenc zon­goraművész, a szegedi Tö­mörkény gimnázium és mű­vészeti szakközépiskola mű­vésztanára. Kerek Ferenc kedden este ad koncertet a torinói Verdi Zeneakadémia nagytermében; Chopin-, Liszt-, Brahms-, Schumann­műveket játszik. Forgalom­korlátozás November 7-én. hétfőn a koszorúzási ünnepség mi­att délelőtt fél tizenegytől, körülbelül fél 12-ig részle­ges forgalomterelés lesz a Széchenyi téren és környé­kén, a gépjárművezetőknek tehát azt ajánljuk, más út­vonalon közelítsék meg úti­céljukat. Ugyancsak hétfőn délelőtt negyed 12-től 12 óráig szünetel a forgalom a Kossuth Lajos sugárút két körút közötti szakaszán; a Lenin-szobornál rendezett koszorúzás miatt. A villamo­sok is csak a két körútig viszik utasaikat. A Széchenyi téri koszo­rúzási ünnepség idején a 44-es, 60-as. 61-es, 69-es, 69/Y, 70 és 71 jelzésű autó­buszok csak a múzeumig mennek, illetve az ATIVI­ZIG elől indulnak, a 22-e$ és 43-as buszok pedig csak a Radnóti gimnáziumig köz­lekednek. SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ Ma este 7 óra/kor: Ünnepi dísz­előadás a Nagy Októberi Szocia­lista Forradialom 60. évfordulójá­ra. Jegyek nem válthatók! KISSZINHAZ Mia délután 3 óraikor: Jullus Caesar — VI. Diákbérlet. MOZIK Szabadság: A szabadság kato­nái I—II. rész (színes szovjet, fél 4 és 7 órakor, másfél helyárral). Vörös Csillag: Halljátok a túl­oldalon . (színes mongol-szovjet, délelőtt 10, délután fél 6. három­negyed 8 órakor), A kis sün és a bocs (színes, szovjet mesefilm, negyed 4 árakor). Fáklya: Vlagyimir Iljics Lenin (szovjet, fél 3, háromnegyed 5 és 7 árakor). Postás mozi: F.gyltoronás ro­mánc (csehszlovák 5 órakor). Dugonics mozi (Kossuth Lajos sgt. 53.): Duroe a katona (színes francia. 5 és 7 órakor, (elemelt helyárral). ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér S. sz. (13/57-es) este 8 órától reggel 1 óráig Csak sürgős esetben. BALESETI ÉS SEBÉSZETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélveket Szegeden a n. sz. Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.) veszi fel, sebészeti ügyelelet az I. sz. Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.) tart. ÁLLATORVOSI ÜGYELET November UMe. szombat 13 árától kedd reggel 6 áráig, hét­köznap este 6 órától reggel 6 óráig elsősegély és nehéz ellés esetére ügyeletes: I. és rrt. kerül ét, Gválarét, Kis­kundorozsma területén: dr. Du­ba István állatorvos. Lakása: Üj szeged. Odesszai krt. 8. Tele­fon nincs. n. kerület. Algyő. Tápé terüle­tén: dr. Major József állatorvos. Lakása. Algyő. Géza u. 9. Tele­fon: 67-262. Kübekháza. Szőrcg, Tiszasziget. Üiszentlván területén: dr. Mender Ferenc állatorvos. Lakása: Sze­ged-Petőfitelep. Irinyi János u. 29. Telefon nincs. Az állatorvos kiszállításáról • hívó fél köteles gondoskodni EQÜi'J BUDAPEST L 9.15: Tévétorna (ism.) 9.26: ITV: Kamera 9.50: Mindenki közlekedik (ism.) 10.05: A hirdetés — m. b. NDK-film (ism.) 11.10: Játék a betűkkel (Ism.) 11.45: Nyugdijasok műsora (ism.) 12.53: Haladás VSE-Vasas bajnoki labdarúgó­mérkőzés 14.50: Tuniszi hétköznapok 15.10: Mit teszünk értük ­francia rajzfilmsorozat 15.55: Lagardére lovag kalandjai — 5. 17.00: Hírek 17.05: Kérünik égy emléket — dokumentumfilm 17.45: Egymillió fontos hangjegy 18.00: Ady Endre vers- és prózamondó verseny 5. elődöntő 18.55: Cicavízió 19.00: Ünnepi műsor a Nlagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére Közben: Tévéhíradó 21.00: Az ötödik pecsét - magyar film (14 éven felülieknek!) 22.50: Tévéhíradó 3. BUDAPEST 2. 20.00: National GaMery - 5. 20.25: Edmond Rostand: Cymano de Bergenac — dráma (14 éven felülieknek!) Közv. a kaposvári Csiky Gergely Színházból Közben: 21.00: Tévéhíradó 2. 23.30: Doktor tojáshéj - 6. BUKAREST 13.10: Románia—Lengyelország rugby mérkőzés 15.35: Riportfilm 16.00: Ifjúsági klub 17.35: Sván és Pan 18.30: Tévéhíradó 19.10 : Enciklopédia 19.50: Regan - folyt, film 20.40: Szatíra és humor 21.25: Tévéhíradó 21.40: Románcest BELGRÁD 1. 15.45: Jugoszláv labdarúgó­mérkőzés ' 17.40: Gyermekeknek 18.45: Zenebarátok 19.15: Rajzfilm 20.00: Humor 20.30: Az ügyetlen lányrabló ­grúz film 22.00: Koszovói akikordok '77 17.30 17.50 18.35 19.55 20.00 2«Í30 21.25 21.35 22.25 BELGRÁD 2. Hét tévénap Népi muzsika Dickens - filmsorozat őrizzük meg a természetet Az ember és a természeti környezet Mozart: Don Jüan Huszonnégy óra Halászfalu - dok.-műsor Sportszombat KOSSUTH 8.30: Lányok, asszonyok 8.55: Előadás-sorozat a magyar szocialista irodalom történetéből - 4. 9.22: Tomkins: Két madrigál 9.30: Mindenki iskolája 10.05: Zenekari muzsika 11.18: A Rádiószínház bemutatója 12.20: Zenei anyanyelvünk 12.30: Magyarán szólva ... 12.45: Melódiakoktél Közben: 13.30: Harangláb tízezerért 14.00: Sárközi István—Raics István: Reng már a föld — kantáta 14.14: Énekszóval, muzsikával 14.30: Együttműködés új utakon 13.05: Uj Zenei Üjság 15.40: A Rubettes együttes műsorából 16.00: 168 óra 17.30: Zenekari muzsika 18.45: Hidas Frigyes-Gál Zsuzsa: Győzedelmes ének — kaniáta az Októberi Forradalomról 18.36: Közv. a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója alkalmaból rendezett díszünnepségről 20.00: Szvjatoszlav Richter zongoraestje 21.23: Népdalok 22.25: A beat kedvelőinek 23.10: Dózsa György - részi. Erkel operájából 0.10: Melódiakoktél PETŐFI 8.05: Muzeális felvételekből 8.20: Tíz perc külpolitika 8.33: Magyar fúvószene 9.00: Válaszolunk hallgatóinknak 9.15: Vörös Kálmán népi zenekara játszik 10.00: Szombat délelőtt 12.90: Harangozó Terra és Korda György énekel 12.25: Orvos! tanácsok 12.33: Donizetti-áriák 13.00: Vita a szórakozás és a kultúra viszonyáról 13.25: Szimfonikus táncok 14.00: Millöcker: Gaspaxone — részi. 14.20: Körkapcsolás bajnoki Labadrúgo-méritö/ésekről 14.50: Lánc. lánc, játéklánc 13.51: Éneklő Ifjúság 16.01: Balogh Sándor népi zenekara játszik 16.20: Körkapcsolás bajnoki labadrúgó-mérkőzésekről 16.50: ötórai tea 18.00: Ady-szavaJóvorseny 18.57: Grófé: Grand Canyon ­szvit 19.30: Nóták 20.09: összeállítás Vujiesics Tihamér zenekarikatúráJBől 21.17: A Rádió Dalszínháza 23.10: Slágermuzeum FILHARMÓNIAI HANGVERSENY November 7-én, hétfőn este fél 8 órakor kezdődik a filharmónia ünnepi bér­leti hangversenye, a Nagy Októberi Szocialista For­radalom tiszteletére, a Sze­gedi Nemzeti Színházban. A szegedi szimfonikusokat Sza­latsy István vezényli, köz­reműködik Mező László (gordonka). A műsoron Pro­kofjev és Sosztakovics mű­vei szerepelnek. ÉNEKKARI SZEMLE Középiskolai énekkarok jubileumi szemléjét ren­dezik meg holnap, vasár­nap, Miskolcon az Októberi Forradalom évfordulója tiszteletére. A meghívott 26 középiskolai énekkar hang­versenyén a szegedi 624-es szakmunkásképző intézet és a JATE Ságvári gyakorló gimnázium énekkara is részt vesz. DFLMAGYARORSZAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja Főszerkesztő: F. NAGY ISTVÁN Főszerkusztö-belyettes: SZ. SIMON ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6740 Szeged. Tanacskőztársaság ütja 10. - Telefon: 12-633 Feledós kiadó: KOVÁCS LASZLO A lapot nyomja; Szegedi Nyomda Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 28. Nyomdaigazgató: DOBÓ JÖZSEF Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető minden postahivatalban és a kézbesítőknél Előfizetési dfj egy hónapra 20 forint. — Index: 95 059 ISSN: 0133-025 z

Next

/
Oldalképek
Tartalom