Délmagyarország, 1977. október (67. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-01 / 231. szám

67. évfolyarr. 231. szárr 1977. október 1.. szombat Ára.: 80 fillér Hegnyitották a múzeumi hónapot Pénteken Debrecenben, a kában megtettek. Az az­Déri Múzeum nagytermé- óta eltelt egy- és háromne­ben Kállai Gyula, a Haza- gyed évszázad alatt — sok fias Népfront Országos Ta- tehetséges és áldozatkész nácsának elnöke megnyitót- ember buzgólkodott a nagy ta az 1977. évi országos mú- elődök munkájának folyta­zeumi és műemléki hóna- tásán, előbbre víve múze­pot. umügyünk építését is. E Hangsúlyozta: nagy utat nemes fáradozás nagyará­tettünk meg, amíg idáig el- nyú kibontakozásának let­jutottunk, hiszen a mai na- tünk szemtanúi, és sokan pon egyúttal a magyar mú- részesei a felszabadulás utá­zeumügy megalapozásának ni időszakban, — amikor a 175. évfordulójára is emlé- társadalmi viszonyok gyö­kezünk. Kérkedés nélkül keresen megváltoztak, s a megállapíthatjuk, hogy a ha- szocialista fejlődés útján zai múzeológiában már elinduló magyar nép előtt nincs szükség fordulatra, feltárultak a művelődés ad­Azt a munkát folytatjuk, dig soha nem látott lehető­amelynek szilárd alapjait ségei. Széchenyi Ferenc és a re- _ A múzeumi hónap több. formnemzedeknek a nem- mim amennyire elnevezése zeti tudomá: yosság megte- utai. Több. mert közműve­remtésén munkálkodó más lődésünk egészét gazdagító kiváló egyéniségei, a ma- esemény, s így a közművelő­.. i • dés dinamikus, sokoldalú gyorsag nemzetté < .lasa- fejlődésébe meSzkedve ­oak sorsdöntő, pol«ári de- egéSz társadalmunk ügye — mokiatikus irányú korsza- hangoztatta Kállai Gyula. PAKSON ÉPÜL, AZ I. SZAMÜ KEAKTOKCSAKNOK Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Ta­nács módosította az 1963. évi 36. sz. törvényerejű ren­deletnek az Állarni-díjra, és a Kossuth-díjra vonatkozó egyes rendelkezéseit. A mó­dosítás, értelmében mind­két díjnál megszűnik a fo­kozati rendszer, és a jövő­ben — a nagy díj mellett — egységes elnevezéssel Álla­mi-díjat és Kossuth-díjat ad­nak ki. A díjakkal együttjá­ró összeget a Minisztertanács állapítja meg. Az Elnöki Tanács módo­sította a mezőgazdasági ren­deltetésű földek védelmé­ről szóló 1961. évi VI. tör­vényt. A törvény alapelveit figyelembe véve a módosító rendelkezések biztosítják a mezőgazdasági rendeltetésű földek hatékony védelmét a gyors ütemű iparosodás és városiasodás viszonyai kö­zött. Az új rendelkezések a legértékesebb mezőgazdasá­gi földek más célra törté­nő felhasználását csak ki­vételesen indokolt esetben teszik lehetővé, anyagilag ér­dekeltté teszik a beruházó­kat a földek takarékos fel­használásában, valamint to­vábbfejlesztik a művelődési kötelezettség ellenőrzésének­és a művelésből való kivo­nás engedélyezésének rend­szerét. A törvényerejű ren­delet 1978. január 1-én lép hatályba, és végrehajtásáról a Minisztertanács gondos­kodik. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg, és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügyekben döntött (MTI) Buciapesfre vérfák Edword Gierekei és Piotr Jaroszewfczef A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának és a Magyar Népköztársaság kormányának meghí­vására a közeli napokban baráti látogatásra Budapestre ér­kezik Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára, és Piotr Jaroszewicz, a LEMP Politikai Bizottságának tagja, a Lengyel Népköz­társaság Minisztertanácsának elnöke. (MTI) Demográfiai fényezők, iskolarendszer A legutóbbi népszámlálás­kor hazánk felnőtt la­kosságának megközelítően 49 százaléka nem rendelkezett általános iskolai végzett­séggel; ez a szám az ezred­fordulóra várhatóan 17 szá­zalékra csökken. Követke­zésképpen a legalább nyolc osztályos végzettséggel ren­delkezők aránya 2000-ben meghaladja a 80 százalékot. Minden harmadik nagykorú állampolgár érettségizett lesz. a 25 évesek és időseb­bek közül csaknem minden tizedik lakos diplomával fog rendelkezni. A szakemberek megalapozott prognózisát az a tájékoztató tartalmazza, amelyet Szabady Egon. a Központi Statisztikai Hiva­tal elnökhelyettese tárt az országos oktatási tanács pénteki ülése elé. A Po­.linszky Károly oktatási mi­niszter elnökletével megtar­tott tanácskozáson a demog­ráfiai tényezőknek az is­kolarendszerre és a munka­erőhelyzetre ható szerepét elemezték és az 1950—2000 közötti időszakot tekintették át Megállapították, hogy a legmagasabb iskolai végzettség szerinti ösz­szetétel változása mögött óriási mennyiségi átalaku­lás húzódik meg. Az elvont­nak tűnő százalékok azt je­lentik, hogy 2000-ben másfél­szer annyi általános isko­lát végzett lakos lesz ha­zánkban, mint amennyi 1970-ben volt; két és fél­szeresére nő az érettségizet­tek és ugyanilyen mértékben a diplomások száma. A szülések alakulása — 1976. és 1981. között mint­egy 200 ezerrel nő a 14 éven aluli népesség — alap­vetően meghatározza az óvo­dás- és iskoláskorúak, azon­kívül a nevelők számát, valamint a hálózatfejlesztés igényét. Az a tény például, hogy a hatvanas évek végé­től mérsékelten, 1974-től pedig erőteljesen növekedett a születésszám, közvetlenül hat az óvodai helyzetre. A fejlesztés ütemének meggyorsítására lenne szük­ség ahhoz, hogy az elkövet­kező két-három évben ne csökkenjen a felvettek ará­nya, s ne növekedjen a zsú­foltság. A legmagasabb lét­számú korosztály 1978-ban éri el az óvodás kort. Az általános iskolákba 1981-ben iratkoznak be a legtöbben és ez a szint — lassan csökkenve — 6—8 tan­éven át lényegében azonos marad, s még mindig ma­gasabb lesz. mint akár az ezt megelőző, akár az ezt követő 10—15 évben. 2000­ig várhatóan nem változik a középfokon tanulók ará­nya. a maihoz hasonló szin­ten lesz. A legtöbben előre­láthatóan 1989-ben tanulnak majd a középfokú iskolák­ban. Hazánkba érkezett Enrico Berlinguer Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista téren Kádár János, valamint Németh Ká­Munkáspárt Központi Bizottsága első roly, a Politikai Bizottság tagja, a Köz­titkárának meghívására pénteken Buda- ponti Bizottság titkára, Gyenes András, a pestre érkezett Enrico Berlinguer, az Központi Bízottság titkára. Katona István, Olasz Kommunista Párt főtitkára, Ansel- a Központi Bizottság tagja, a KB osztály­mo Gouthier, a párt titkársága tagja kí- vezetője és dr. Berecz János, a Központi séretében. Bizottság külügyi osztályának vezetője fo­Enrico Berlinguert a Ferihegyi repülő- gadta. (MTI) 3avul az ügyfélszolgálat Fejlesztések a takarékpénztári fiókoknál Már nemcsak a lakosság, hanem a tanácsok bankja is az OTP, és így a napi for­galom állandóan növekszik. A gyarapodó pénzügyi fel­adatokkal, a nagy felfutással arányban azonban nem vál­toztak a munkakörülmények. Az ügyfél még mindig azt érzi, ha belép valamelyik OTP-fiókba, hogy a helyisé­gek kicsik, zsúfoltak. A ta­karékpénztár a szolgáltatá­sok körét ilyen körülmények között csak nehezen tudja tovább bővíteni. Ezért is szükséges, hogy az V. ötéves tervben az OTP jelentős mértékben fejlessze a fiók­hálózatát. Hol és milyen vál­tozások történnek Szegeden? A Takaréktár utcai helyi­ségben — itt van a megyei igazgatóság is — úgy tudják a zsúfoltságot, csökkenteni, hogy átveszik az Állami Biz­tosító termeit. Az Állami Biztosító városi fiókja a Kos­suth Lajos sugárút 18—20. szám alatt újonnan készülő épületbe költözik, várhatóan a jövő év elején. így hama­rosan megváltozott körülmé­nyek között fogadhatják az ügyfeleket. Bővítik a Mérey utcai fiókot is. Nemcsak kul­turáltabb ügyfélszolgálatot biztosítanak, de sor kerül a profilbővítésre A valutake­zelés mellett más üzletág is a Mérey utcába kerül, a me­gyei igazgatóság épületéből. Az Aradi vértanúk teréről a körzeti fiók a Kelemen ut­cai totó-lottó körzeti iroda helyére költözik majd, vár­hatóan 1979-ben. Ugyanis a lottó-totó iroda a Tabán ABC mellett kap új helyet. Együttműködési megállapodás Sarlós István, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak főtitkára és Jorge Lez­cano Perez, a kubai forrada­lom védelmére alakult bizott­ságok főtitkára csütörtökön ünnepélyes keretek között aláírta a két testvér-tömeg­szervezet közötti, 1980-ig szó­ló együttműködési megálla­podást. A megállapodásban a két tömegszervezet között eddig megvalósult együttműködés alapján a két nép és a két szervezet közötti további együttműködés, összeforrott­ság, a szocialista integráció folyamata támogatásának és elősegítésének programját rögzítették. A két szervezet közötti együttműködés keretében a Hazafias Népfront és a for­radalom védelmére alakult bizottságok kölcsönösen tájé­koztatják egymást szerveze­teik fejlődéséről. Természetesen nemcsak Szegeden, hanem a megye többi városában is fejlesztik a hálózatot. Így jobb körül­ményeket teremtenek Ma­kón, Csongrádon, Szentesen, Hódmezővásárhelyen és Kis­teleken. Az V. ötéves terv végére a felújításokat, bőví­téseket befejezik, és a koráb. bi elmaradásokat megszünte­tik. Ehhez a nagyszabású munkához a helyi tanácsok is segítséget nyújtanak. Az ügyfélszolgálat további javítása érdekében gépesít is az OTP. Ma már az elektro­nikus anyagfeldolgozás jelen­ti a fejlődés útját, és ezáltal lehet a kiszolgálást gyorsíta­ni. Tavaly már géppel dol­gozták fel a hosszú lejáratú hitelszámlákat, az idén pedig mintegy százezer postabetét­számlát és hatezer átutalási betétszámlát így kezelnek. Amennyiben a programozás lehetővé teszi, a hagyomá­nyos üzletágak munkáját is az elektronikus gépek végzik. Nagyobb teljesítményű köny. velőgépeket állítanak be a járási és városi fiókoknál, közepes teljesítményűeket pedig a községekben. így munkaerő szabadul fel szin­te minden fióknál, és ezáltal még kulturáltabbá teszik a lakosság kiszolgálását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom