Délmagyarország, 1977. szeptember (67. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-01 / 205. szám

^mo fr ! 'A'YM'-; VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! DELMA6YAR0RSZA6 MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 67. évfolyam 2C5. szám 1977. szeptember 1., csütörtök Ára: 80 fillér A szegedi egészségügyi intézmények helyzete a városi párt-vb napirendjén Az MSZMP Szeged városi végrehajtó bizottsága, ami. kor 1969-ben megvizsgálta az egészségügyi intézmények helyzetét, megfelelő határozatot hozott. A tegnapi vb-ülésen Is szerepelt ez a téma. Megállapították, hogy a nyolc évvel ezelőtt kijelölt feladatok pontról pontra megvalósultak, a felelősségteljes munka nyomán impozáns eredmények szü­lettek. Mindezek ellenére a megoldásra váró problémák ma is jelentősek. Szegeden az egyre növekvő mennyiségi és minőségi fel­adatok átvételével formáló­dott tovább a szocialista egészségügy. A „keret", az intézmények száma és felsze­reltsége alig fejlődött, ami nehezíti az alapelvek érvé­nyesülését, s helyenként rendkívüli erőfeszítéseket kö­vetel az egészségügyi dolgo­zóktól. Az ellentmondás fel­oldásának egyik legdinami­kusabb szakasza a jelenlegi ötéves terv, amikor egy új kórházi pavilon és szociális otthon építésével egész sor égető gond megszüntetésére kerülhet sor. A betegek ellátásában 54 körzetorvos vesz részt Szege­den, s számuk általában évenként eggyel növekszik. A város iparosodásával lépést tartott az ipari dolgozók egészségügyi ellátása. Az üzemorvosi órák száma 162 naponta: 15 főfoglalkozású és több mint 30 részfoglalkozású üzemorvos tevékenykedik. Az üzemi rendelők felszereltsége és műszerezettsége kielégítő, az üzemek által biztosított rendelőhelyiségek viszont nem mindenütt felelnek meg a követelményeknek. A gyer­mekek ellátását 14 éves korig körzeti gyermekgyógyász szakorvosok végzik, védőnők közreműködésével. Az ellá­táshoz szükséges legfonto­sabb műszerekkel valameny­nyi rendelő felszerelt. A he­lyiségek viszont nagyrészt elavultak vagy korszerűtle­nek, sőt olyan is van közöt­tük (a Váradi utcai rendelő), amelyet közvetlen életveszé­lyesség miatt nemrég kellett kiüríteni. Megállapította a városi párt-végrehajtóbizottság, hogy Szegeden 17 tanácsi és 7 üzemi bölcsőde működik, s ezekben a férőhely kevésnek bizonyul: több mint 200 gyer­mek felvételét kellett elutasí­tani az elmúlt években an­nak ellenére, hogy a tanácsi bölcsődék kihasználtsága el­éri a 140—170 százalékot. A fekvőbeteg-gyógyításra, illetve -ápolásra több mint kétezer kórházi és klinikai ágy áll rendelkezésre a vá­rosban. Miként az egész or­szágban, úgy Szegeden is kü­lön-külön fejlődött a fekvő­beteg-ellátás, a járóbetegek ellátása és a gondozók háló­zata. Az orvostudomány ro­hamos fejlődésével az egyes orvosi szakok specializálódá­sa fokozódott, ami elkülönü­lést és kedvezőtlen tagoltsá­got eredményezett. Az 1972­ben megalkotott — egészség­ügyről szóló — törvény alap­elveinek megvalósítása érde­kében egységes rendszer lét­rehozása vált kívánatossá a gyógyító-megelőző ellátás­ban. Ennek érdekében soro­zatos intézkedésekre került sor, azonban az igazi betelje­sedés az idén január elsejé­vel életbe léptetett integrá­cióval valósult meg. A maga­sabb színvonalon egyesített, felnőtt betegeket ellátó gyó­gyító-megelőző intézmény­rendszer eredményeként a gyógyítás, illetve megelőzés egységes elvek alapján törté­nik és az orvosi tevékenység­nek növekszik a hatékonysá­ga; a kórházi és a kórházon kívüli ellátás elkülönültsége csökken, illetve megszűnik; a gyógyító-megelőző tevé­kenység jobban ellenőrizhe­tővé és irányithatóvá válik; az ellátásban kialakult pár­huzamosságokat meg lehet szüntetni; hatékonyabbá vá­lik a munkaerő-, anyagi, ál­lóeszköz- és pénzgazdálkodás. A város egészségügyének tervszerű és arányos fejlődé­sét az anyagi-gazdasági lehe­tőségek szabják meg. Az V. ötéves tervben az egészség­ügyi és szociális ágazat fej­lesztésére 85 millió forint áll rendelkezésre. Nagyobb beru­házás kettő van. Egyik a fen­tebb említett 200 ágyas álta­lános kórházi pavilon építé­se, amely a 150 éves I. szá­mú kórházi épületet teher­mentesíti. Anyagi okok miatt még nem indult meg az épít­kezés. A másik nagyobb be­ruházás a szociális otthoni el­látás javítását szolgáló új 200 férőhelyes otthon építése. A tervek szerint — a nehézsé­gek ellenére — mindkét be­ruházásnak meg kellene va­lósulnia az ötéves terv végé­re. A személyi ellátottság vizs­gálatánál figyelembe kell venni, hogy a Szegeden tevé­kenykedő mintegy 4500 egész­ségügyi dolgozó — ebből 980 orvos és 85 gyógyszerész — nemcsak városi, hanem járá­si, sőt országos feladatokat is ellát. A statisztika szerint 1975-ben tízezer lakosra 53 orvos jutott Szegeden, szem­ben az országos 24,9-cel, ami rendkívül kedvezőnek mutat­kozik. A kutatómunkát foly­tató, elméleti intézetben dol­gozó és adminisztratív mun­kát végző orvosok számát le­vonva azonban korántsem ilyen jó a helyzet. Kedvező viszont, hogy Szegeden tartó­san üres orvosi állásokról be­szélni sem lehet. Sajnos, még mindig gond az ápolónőhiány. Az utóbbi években végrehaj­tott bérintézkedések és a he­lyi lehetőségek jebb kihasz­nálása révén azonban érez­hetően ez a gond csökken. A párt-vb-nek szóló jelen­tés megállapította, hogy a Szegeden működő orvosok szakmai képzettsége jó, he­lyenként kiemelkedő, a to­vábbképzési lehetőségek ma­gas szintűek, és ezzel élni is tudnak. A vezető állások be­töltésénél szem előtt tartják a hármas követelményt. Az egészségügyi ágazathoz tartozik a szociálpolitikai te­vékenység. A gondoskodás részben intézeti, részben in­tézeten kívüli. Az egyén szempontjából optimálisnak tekinthető házi szociális gon­dozást tovább kell fejleszte­ni. Ehhez társadalmi aktivis­ták nyújtanak segítséget, megkönnyítve a hivatásos gondozónők munkáját. A rendszeres szociális segélyben részesülők havi támogatása Szegeden már eléri a nyugdí­jas színvonalat Üj ellátási forma a felsővárosi nyugdí­jasház:, itt a . lakások mind­egyike központi fűtéses, me­legvíz-ellátású, fürdőszobával és konyhával rendelkezik. A vb-ülés vitájából is meg­állapítható, hogy a város egészségügye tovább fejlő­dött, az intézmények szerve­zetileg, anyagilag és szemé­lyi ellátottság szempontjából is javultak, a tervezett beru­házások megvalósulásával a lakosság egészségügyi ellátá­sának színvonala tovább nö­vekszik. Szorgalmazni kell a folyamatban levő nagyobb egészségügyi beruházások ha­táridős megvalósítását. Az in­tegráció adta lehetőségek maradéktalan megvalósítá­sával el kell érni a magasabb szintű fekvő- és járóbeteg­ellátást. Törekedni kell az or­vosi munkát segítő műszere­zettség javítására, a rendel­kezésre álló pénzösszegek cél­szerű felhasználására. Növel­ni kell az egészségügyi intéz­mények munkájának össze­hangoltságát. Lázár György ma utazik Bulgáriába Lázár György, a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnöke Sztanko To­dorovnak, a Bolgár Népköz­társaság Minisztertanácsa el­nökének meghívására szep­tember 1-én, ma hivatalos baráti látogatásra a Bolgár Népköztársaságba utazik. (MTI) Szén, terven felül A Mátraaljai Szénbányák Thorez-bányaüzemében hó­napról hónapra szembetűnőbb eredményeket szül a Nagy Októberi Szocialista Forrada­'lom 60. évfordulójára kezde­ményezett munkaverseny. Ezt szemléletesen bizonyítja, hogy a visontai bányászok — a szerdán délben elkészült gyorsmérleg szerint — au­gusztus hónapban 620 000 ton­na szenet hoztak felszínre, 40 ezer tonnával többet a ter­vezettnél. Ezzel párhuzamo­san tovább növekedett az az előny, amelyet a termelés­ben elértek. (MTI) Fát visz az új hajó Szerdán vontatóhajót eresz- vadászáról neveztek el — 30 tettek vízre a Gemenci Álla- százalékkal növeli a már mi Erdő- és Vadgazdaság meglevő uszályparkuk ki­keselyűsi farakodó állomá- használását. így az idén, a MA­. . . . .. HART segítségével együtt, 85 san. A 16 tonnás hajó - ezer köbméter ia )>úszhat'el» amelyet Party Istvánról, a a Dunán a hazai és külföldi gemenci erdőség egykori fő- megrendelőkhöz. Nagy forgalom a szegedi állomáson Vasutasok megbeszélése A szegedi személy-, rende­ző- és Tisza-pályaudvar vas­utasai első alkalommal tar­tottak közös munkásgyűlést tegnap, szerdán a vasutas művelődési házban. Tóth Jó­zsef állomásfőnök beszélt az idén eddig végzett munkáról. Arról, hogy a korábbinál több vonat indul a menetrendnek megfelelően, sőt az állomás­ra késve érkezett vonatok időhátrányából is sikerült le­faragni a csatlakozások jó megszervezésével. A vonatok állomásfőnök, hogy a szocia­lista brigádokban dolgozo vasutasok élen jarnak a mun­kában. Az első félévben 2013 óra társadalmi munkát vé­geztek. Kérte a vasutasokat: igyekezzenek legjobb tudásuk szerint ellátni az őszi íorgal­mi teendőket. Fölhívta a fi­gyelmet arra is, hogy a gyors ütemű munkák közben vi­gyázzanak egymás testi ép­ségére a vasutasok. A beszámoló után jó né­hány vasutas tett javaslatot rr tisztaságára nagyobb panasz a munka javítására. Fölszó­nem érkezett, pedig a taka- lalt Lovász Lázár szegedi rítók munkáját nehezíti, hogy vasútigazgató is: beszélt a ja­kevés a tartalekkocsi. Jól jött vítanivalókról (például a az állomás dolgozóinak az a helyjegyek kiadásáról) és a segítsége, amelyet a négy műszakpótlékról . Az őszi kommunista műszak alkal- csúcsforgalom idejére jó mával nyújtottak. helytállást kért a szegedi Növekedett az áruforgalom vasutasoktól, annak ellenére, hogy kőből és kavicsból kevesebb érke­zett, mint tavaly. A Tisza­pályudvar vasutasai örülnek annak, hogy javult a Volán 10. sz. Vállalat rakodási kész­sége. Az érkező és induló áruk 78 százalékát a Volán dolgozói rakodják. A rendező-pályaudvar mun­káját nehezíti az állandó lét­számhiány, s az a körül­mény, hogy most építik át a vágányolMt. A vonatok veze­tői már hosszú ideje lassú­jelet kapnak vontatás, tola­tás közben. Elmondotta az Bányásznapi ünnepség A 27. bányásznap alkalmá­ból szerdán ünnepséget tar­tottak a Nehézipari Minisz­tériumban. Kapolyi László miniszterhelyettes méltatta a szén-, olaj-, bauxit-, érc- és ásványbányászat 120 ezer dol­gozójának sikerekben gazdag munkáját, és az iparágak fej­lődését. Az ünnepségen részt vett Fock Jenő. az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Havasi Ferenc, a Miniszter­tanács elnökhelyettese, vala­mint az érdekelt állami in­tézmények és társadalmi szervezetek vezetői. Havasi Ferenc miniszterel­nök-helyettes az ünnepségen bányász Szolgálati Érdemér­met adott át 68 bányaipari dolgozónak, közülük 52-nek az érem arany fokozatát. Ezenkívül hatan kapták meg a Bányászat Kiváló Dolgozó­ja kitüntetést. Ezután Simon Pál nehézipari miniszter fo­gadást adott a kitüntetettek tiszteletére. Ezekben a napokban oszt­ják ki a bányászok hűségju­talmát, együttvéve mintegy 700 millió forintot. Az or­szágszerte sorra kerülő bá­nyásznapi ünnepségeken 2—3 dolgozó kapja meg a Munka Érdemrend ezüst, illetve bronz fokozatát, 10G80-an a bányász Szolgálati Érdemér­met, abból 1710-en az arany fokozatot, 250-en pedig a Bá­nyászat Kiváló Dolgozója ki­tüntetésben részesülnek. Robot ellenőrzi a berendezést A BHG Telefonközpont Gyárában készítik a korszerű crosbar rendszerű, négyezer vonalas tatabányai főközpon­tot, valamint a távhívásra al­kalmas kö2vetítóközpontot, amelyek 1979-ben lépnek üzembe. Képünk: robotberen­dezés ellenőrzi a telefonköz­pont sávjait. r Túiteifesítatte tervót a ZÖLDÉRT A Csongrád megyei ZÖL- lett továbbítani. Ebben az DÉRT Vállalat túlteljesítette időszakban végzett munkáju­őszibarack-felvásárlási ter- kért minden elismerést meg­vét. Az idény mérlege a várt- érdemelnek az átvevötelepek nál kedvezőbb képet mutat: dolgozói még akkor is, ha a eddig kerek számban 850 va- gazdaságok és a kistermelők gonnal forgalmaztak, szállí- előkészítették az árut. Az tottak hazánk tizenhét me- exportnál is be kellett tar­gyéjébe és exportra. A Né- tani a követelményeket, kü­met Demokratikus Köztársa- lönösen kellett ügyelni arra, ságba, Csehszlovákiába és a hogy ne legyenek túlérve, Német Szövetségi Köztársa- bírják az utazást a gyümöl­ságba 43 vagon illatos gyü- csök, és egyforma nagysá­mölcsöt vittek a hűtővago- gúak, egyöntetű minőségűek nok. Jutott a feldolgozóipar- kerüljenek a gondosan elő­nak is. A szegedi, a nagykő- készített, műanyaggal bélelt rösi és a békéscsabai kon- rekeszekbe, zervgyárak megrendeléseinek .... tett eleget a vállalat, hogy Most mar az utószezonnal, ne legyen hiány majd a téli annak is a végénél tartanak, hónapokban ivóléből, dzsem- Tulajdonképpen egyetlen faj­bői és befőttből. Július vé- taból> a2 Elbertából van még gére esett a csúcsforgalom, a fákon, s mire az is elfogy, amikor a sarga húsú hibrid körülbelül 90C vagon kórüli fajták tömegesen értek. Egyes összmennyiséget forgalmaz a napokon a szatymazi és a megyei ZÖLDÉRT Vállalata szegedi tranzittelepen negy- szatymazi tájkörzet legran­MTl-fotó: Bara István felvétele I ven vagon őszibarackot kel- gosabb gyümölcséből. 4 » I

Next

/
Oldalképek
Tartalom