Délmagyarország, 1977. június (67. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-01 / 127. szám

VILÁG PRO LETÁKJALEG YÉS ÜLJETEÍC! 67. évfolyam 127. szám 1977. június 1., szerda Ára: 80 fillér Egészségvédelem az üzemekben A megyei tanács vb ülése Tegnap,kedden délelőtt Szegeden,a megyei tanács székhá- nagyon sok ipari szövetke­zában ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága, dr. cetben, kisebb üzemben •• „1 .• . i » - . « a. „ ., nincs öltöző, fürdő, etkező­Perjési Laszlo tanacselnok vezetesevel. Az ulesen reszt vett helviséc a megyei pártbizottság képviseletében dr. Horváth Ká- A gyógyításban és a be­rolyné osztályvezető is. A testület az előterjesztések mellett tegség megelőzésében jelen­megvitatta és elfogadta Csanádpalota nagyközség végrehaj- T°® szerepük van az üzem­.. ...... , . ... ... j . . . orvosoknak. A megyeben az to bizottságának munkájáról, a szanalt mezogazdasagi ter- azemi orvosok napi 245 melöszövctkezetek gazdasági és pénzügyi helyzetéről, a órában rendelnek. Ezt a szol­megye vadgazdálkodásáról, az ipari üzemek közegészség- gálatot 16 főfoglalkozású és ügyi és a munkásegészség-védelcm helyzetéről készült bc- 56 részállású üzemorvos lát­; * ja el, es mintegy 70 ezer számolok ipari dolgozó részesül szer­A végrehajtó bizottság az vizsgálják, hogy mennyiben ^ezett üzemorvosi ellátás­előterjesztések között tár- karosod k a munkások hal- P2 orvosok munkaja gyalta a DELTA Kereskedett lása a gépek zajától. Sajnos, elKoscrba" a. megelőzés, szú­rni Vállalat szegedi fejlesz- a kisüzemekben ezzel a kér- les' g0.na0zas» rehabilitáció. törődnek, fok helyen — J szcscd i f^j lesz* téséröl készült tervet. Ko- déMd "~"keveílet" törődnek. fok he1lye" rendszereden rabban a testület a vállalat Több helven a kellő véde- irtanak trachoma, onkolo­tevékenységével mar foglal- lem hiányában egészségre ®® bőrgyógyászát! szu­kozott, s akkor megállapí- ártalmas a kémiai anyagok rést- A dolgozok koreben totta, hogy a vállalat háló- felhasználása. Például a sze- ~ a zatfejlesztése nem volt meg- gedi ecset- es seprugyarban felelő a negyedik ötéves terv tíz^húszszoros. a szegedi ka- V: , sza™a- és ezért pei­időszakában. Ekkor határo- zánjavító szövetkezetben öt- az UJSZf?ebl . - , der" zatban elrendelte, hogy a szőrös vegyi szennyeződést gyarbant az, algy01 koolajter­DELTA dolgozza ki a szege- mértek a levegőben. A szili- ^lo jallalatnál reumától^ di hálózatfejlesztés ötödik kózisveszélyes munkahelyen szakrendelest vezettek ötéves tervét, és ehhez a a dolgozókat a KÖJÁL nyil- A "agy°bb vallalatoknal szegedi városi tanács nyújt- vántartása alapján rendsze- oz orvosok obbfe e szakren­son segítséget. A végrehajtó resen ellenőrzik. lif^TJ™ Például foga­bizottság arra is felhívta \ A sugárveszélyes munka- Sel AzIL" Síiét e'a^ELTANe^ bfelyeke" efre Rabban S o^ok munkl ávaí ett gyeimet, hogy a DELTA fej- fordul elő, hogy az óvórend- ... . , , lesztési alapját nagyrészt szabályokat hanyagságból gedettek a dolgozok, csal: az Szegeden használják fel. nem tartják be. A különbö- a gond, hogy minden állást Ebben az ötéves tervben ző óvórendszabályok meg- nem tudnak betölteni. Jelen­a DELTA vállalat Szegeden szegéséből származnak a tbe az orvosok munkahely 4 ezer 800 négyzetméter balesetek, a megye gyárai- , . fíi alapterületű új üzlethálózat ban évente háromezer. Az váUoöatasa, ami összefügg kiépítését tervezi. Igaz, a üzemi balesetek miátt a azzal, hogy az anyagi és er­szegedi tanács csak 2 ezer esett munkanapol: száma évi köicsi megbecsülésük elma­600 négyzetméternyi bolt 7o ezer. A legtöbb üzemi rad az egészségügy más te­megépitését tartja lehetsé- baleset a közlekedési válla­gesnek, mivel Felsővároson latoknál, az élelmiszer-ipari, 1 e ° • az iparcikkáruház építése a építőipari, textilipari üae- A vb felhívta a figyelmet pénzügvj fedezet hiánya mi— mekben fordul elő. arra a gyárak intézmények A megyei KÖJÁL vizsgál- kereUék* módját - akár többségé omuszolgalo íorma- . , ,, . , „,„ ban ü^mel majd? így javul- ^d^eke^ s ^bben !^: ösztöndí"al vagy ked' nak a vásárlási körűimé- f^ ^os'n együttmü- vezménnyel -, hogy az üres Ülést tartott az MSZMP Szeged városi bizottsága nyek, és az üzletek forgal­ködik az üzemorvosókkal, orvosi állásokat betöltsék, a ma is növekszik A fejlesztés Évenvt 15_20 dolgozó beteg- munkásegészségügy helyzetét rüsítési és szakosítási tervét. ^ "San^doTgSí —az Amfgle^ ,Ufleíek .egyhf hideg és meleg elleni véde- eloirasok betartásával. Vége­madat atalakitjak, es vaia- kezése Több üzemcsarnokra, zetül a testület úgy határo­mennyiben önkiszolgálási , formát vezetnek be. A vb szociális letesitmenyre, az zott, hogy az egeszsegügyi tiatározatában felkérte- a sze- anyagmozgatás gépesítésére osztály az SZMT-vel közö­gedi tanács végrehajtó bi- ienne szükség, s ezzel is sen fogalmazza meg az ipa­lehetne a fog- ri üzemek munkásegészség­zottságát, hogy adjon hat- _.ökkenteni nttós segítséget a DELTA fs°kkente?,i , . ., . . , .. , . Kereskedelmi Vállalat szege- lalkozasi artalmát. A nagy- ügyi helyzetenek tapasztala­di fejlesztéseinek megvalósí- üzemekben az öltözők, für- tait, az észrevételeket küld­tásához, és ismételten vizs- aök> mosdók állapota, fett jék el a vállalatok vezetői­gáltassa meg az északi va- EzereItsége megfelelő, de nek. rosreszben barkácsbolt lete­sítésének a lehetőségét eb-1 ^^mammmmmm^t^m^^^mmi^mmmmmmmmm^^^mm ben az ötéves tervben. A tes­tület arra is határozatot ho­zott. hogy a szegedi tanács elnöke ez év végéig adjon tájékoztatást az északi vá­rosrész kereskedelmi ellátá­sáról a megyei vb-nek. A végrehajtó bizottság örömmel állapította meg, hogy az üzemegészségügyi ellátás színvonala tovább emelkedett, a Csongrád me­gyei ipari üzemek munkás­egészségügyi helyzete javult. Az egészségügyi osztály által készített je'entes felmérte, hogy az üzemi ártalom — mint a zaj-, por-, sugárárta­lom — mennyiben változott az elmúlt években, és az üzemorvosi szolgálat hogyan látja el a prevenciót a gyá­rakban. Abból a szempontból ked­vező a helyzet, hogy a nagy­es középüzemek a városok külterületén kaptak helyet, és az iparnegyedek ivóvízzel és ipari- vízzel jól ellátottak. Nem megoldott azonban a szennyvíztisztítás és a hul­ladékok elhelyezése, és a dolgozók sokféle ártalomnak vannak kitéve munkahelyü­kön. Több üzemben mérik, Az MSZMP Szeged városi bizottsága teg­nap délután 2 órai kezdettel kibővített ülést tartott a Kálvin téri székházban, hogy megvitassa „Az 1973. november 23-i, kádermunkára vonatkozó, központi bizott­sági határozat végrehajtásának Szeged vá­rosi tapasztalatairól" szóló jelentést; meg­hallgassa a tájékoztatót „Az 1977-es gazda­sági év tapasztalatairól", s végül szervezeti ügyekben döntsön. Az ülésen részt vett és felszólalt dr. Komócsin Mihály, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának első titká­ra is. Deák Bélának, a városi pártbizottság tit­kárának megnyitója utón Török József, a városi pártbizottság első titkára az első napirendi pont írásos jelentéséhez szóbeli kiegészítést adott, majd vita következett. Sorrendben a következő pártbizottsági ta­gok, illetve meghívottak szóltak a témához: Volford István, a Csongrád megyei Gabo­nafeldolgozó Vállalat oktatási előadója; dr. László Ferenc, a SZOTE pártbizottságának titkára; dr. Fehér István, a tanárképző fő­iskola tanszékvezető tanára; Takács Im­réné, a textilművek pártbizottságának tit­kára, országgyűlési képviselő; Tóth László, az ipari szövetkezetek pártbizottságának titkára; Papp Gyula, Szeged város taná­csának elnöke; dr. Dékány Klára, a KISZ Szeged városi bizottságának első titkára; Papp György, az olajipari pártbizottság titkára; Oskó Lászlóné, a cipőgyár mun­kása; Varga Antal né, a Szegedi Posta­igazgatóság helyettes vezetője; Balogh Jó­zsef, a MÁV szegedi pártbizottságának titkára; dr. Komócsin Mihály. Az elhang­zottakat Török József foglalta össze, majd a pártbizottság a jelentést elfogadta azzal, hogy a vita alapján egészítsék azt ki, s a feladatokat késóbb, a Csongrád megyei pártbizottság állásfoglalása alapján kell meghatározni. Az idei gazdasági év eddigi tapasztala­tairól szóló tájékoztatót Berta István, a városi pártbizottság gazdaságpolitikai osz­tályának vezetője ismertelte, amit a ki­bővített pártbizottság jóváhagyólag elfoga­dott. Végül — miután az elnök megköszönte a meghívottak részvételét — személyi kérdé­sekben döntött a városi pártbizottság. Dé­kány Lászlót, a pártbizottság gazdasági és ügykezelési osztályának vezetőjét — mivel június 15-ével kinevezték a Csongrád me­gyei Vendéglátó Vállalat igazgatójává — felmentette funkciójából, ugyanakkor Lu­dányi Istvánt, a pártbizottság munkatár­sát kinevezte a pártbizottság gazdasági és ügykezelési osztályának vezetőjévé. Ste]­kovics Pálnét, a városi pártbizottság és végrehajtó bizottság tagját, akit a napok­ban a ruhagyár üzemi pártbizottságának titkárává választottak, fölmentették a városi párt-végrehajtóbizottság tagságától, s helyére megválasztották a városi végre­hajtó bizottság tagjává Szűcs Mihálynét, a húsipari vállalat munkását, a városi pártbizottság tagját. Elfogadta a városi pártbizottság dr. Márta Ferencnek, az MTA főtitkárának kérelmét, hogy nagy elfoglalt­ságára való tekintettel mentsék fel a Sze­ged városi pártbizottsági tagságától. He­lyébe a városi pártbizottság tagjává vá­lasztották Szolcsányi Gábort, a DELÉP üzemigazgatóját, akit egyúttal a végrehaj­tó bizottság tagjává is megválasztottak. hogy fogyatékosságról is Hegyvenezren az építőtáborokban Kedden a Parlamentben dr. Nagy Sándor, a KISZ KB titkára és Nádor György, az Állami Ifjúsági Bizoct.iág tit­kára, valamint a felügyeleti minisztériumok képviseleté­ben dr. Kovács Imre, Sárosi János és Urbán Lajos mi­niszterhelyettesek aláírták a KISZ Központi Bizottsága és az Állami Ifjúsági Bizott­ság, illetve a felügyeletet el­látó minisztériumok közötti 1977. évi megállapodásokat az önkéntes ifjúsági építő­táborozásra vonatkozóan. E szerint a KISZ 53 építő­tábor számára 39 700 fiatal mozgósítását vállalja, akik segítik majd a mezőgazda­sági, út- és vasútépítési és egyéb népgazdasági felada­tok megoldását. Zöldborsóidény a konzervgyárban A csongrádi Vörös Csil- A cséplés közvetlenül a lag Termelőszövetkezetből és betakarítás után a helyszí­a Gorzsai Állami Gazdaság- nen, a földeken történik és ból tegnap, kedden megér- a gyár már kicsépelt borsó­kezett az idei első zöldborsó szemeket kap. A termelő szállítmány a Szegedi Kon- gazdaságok és a feldolgozó zervgyárba s ezzel kezdetét üzem között jó partneri kap­vette a nagy feldolgozási csolatok alakultak ki mind­idény. A hűvös májusi idő- két fél érdekeinek figyelem­járás miatt a szokásosnál va- bevételével, a termelés és a lamivel később láthattak feldolgozás összehangolásá­munkához, a gyár műszaki val. A téeszek és az állami felkészültsége, szinte menet- gazdaságok — a szerződéses rendszerű technológiája megállapodás érteimében — azonban lehetővé teszi a több ütemben, szakaszosan feldolgozási kapacitás leg- vetették az előírt fajtákat és jobb kihasználását. Egyelőre így egyenletes mennyiség­egyenkint 300 kilós konténe- ben, folyamatosan érkezik rekben fogadják a nyers be a földekről a fontos kon­árut, a későbbiekben viszont zervipnri nyersanyag. A jű­— ami az idei szezon újdon- Hus elejéig tartó idényben a sága — billenő platós teher- Szegedi Konzervgyár — a gépkocsikkal szállítják be a tervek sZerinl —» több mint földekről a borsót. Ily mó­dón gyorsabb ütemben tud­ják átvenni a nagy tömegű át, amelyből mintegy 1300 termést. vagon üyeges áru készül. A kádermunkáról Megállapította a városi több szó esett. Érzik az alap- gatónak vagy elnöknek tíz­pártbizottság, hogy Sze- szervezetek, hogy a beleszó- szer is el kell mondani, hogy ged szerepe a káderpoli- lási jog felelősséggel jár, jobban is lehet dolgozni, te­tikában is kiemelkedő je- legtöbbjük azonban a veze- hát az új iránti közömbös­lentőségű, kihatással van a tői kinevezések alkalmával ség igénytelenségre vall. megye egész területére. A vállalja ezt a felelősséget. Gondot okoz, hogy a ká­kádermunka tartalmában és További határozott ered- derfejlesztési tervben leír­módszerében határozott ja- mény, hogy tervszerűbbé takat néha elfelejtik közöl­vulás tapasztalható, a vezető vált a kádermunka. Mind ni az érdekeltekkel, olykor káderek többsége eredmé- kevesebb például az olyan rosszul tájékozódnak isko­nyesen dolgozik. Ezt a hely- párttitkár, aki ne tudná, ki- láztatási lehetőségeikről, zetet jól tükrözi, reálisan nek milyenek az erényei-ér- aminek következménye, hogy értékeli a jelentés is. Ezzel demei, ha, mondjuk, kitün- az elképzeléseket néha nem a kérdéssel mégis ismételten tetési vagy előléptetési ja- tudják megvalósítani. Ezen foglalkozni kell, mert na- vaslatot kérnek tőle. Hatal- akkor lehetne segíteni, ha gyon megnövekedtek a ve- masat léptünk előre a fizikai az utánpótlásként számítás­zetökkel szemben támasztott munkások, a nők. és a fia- ba vettek körét bővítenék, követelmények. A kádeh. talok funkcióba állításában, vagyis az egye6 funkciókra fejlesztés és a személyzeti A párlszervek és az állami tett javaslatoknál több al­munka legtöbb vállalatnál és vezetők általában a hármas kalmas embert vennének intézménynél a politikai követelmény alapján ítélik számításba, munka szerves részévé vált. meg és bízzák meg fontos Tények tanúsítják hogy az Legnagyobb a fejlődés az munkakor ellátásával a utánpótlásként szániba ve­alapszerv ezetek kádermun- kommunistákat vagy a pár- hető, úgynevezett második káiában annak ellenére '°nkívülieket, « legtöbb he- vonal is lényegesen erősö­„„ lyetl ól 6em feledkeznek dött. Még mindig sok azon­meg, hogy ezt az elvet diffe- ban az első számú vezető­rer.cialtan kell alkalmazni: nek kevésbé alkalmas „örö­bizonyos funkciókban nyil- kös helyettes". Leginkább ván nagyobb hangsúlyt kap ga/.dasági területre jellemző a politikai elkötelezettseg, ez: az utóbbi időben Sze­mmt egy masikban, ahol geden nyolc esetben „kívül­esetleg parton kívüli vezető rörk vagvis más munka, intézi az ügyeket. Különösen helyről kellett vezetői beál­az ellenorzes fejlődött ma- iftani, mert a helyettes va­gasabb szinvonaluva. A lamilyen oknál fogva nem pártbizottságok es a pártve- feielt meg a követelmények­zetosegek rendszeresen be- nek. Természetesen olyanok számoltatják az igazgatókat is vannak, akik a magasabb a kádermunkarol, javaslata- képzettség megszerzése után kat tesznek a íogyatekossa- más munkahelyeket keres­gok megszüntetésére, sőt a nek_ mert _ úgymond — végrehajtásban is segítséget nem gyözik kivárni az elö_ nyújtanak. Nehany esettol léptetés lehetőségét. Az ilyen eltekintve intezkedeseikben emberek gyakran nem is betartják a hataskon lista tudnak arról, hogy számítás­eloirasait ba vették őket. A név sze­Mind a beszamolobol, rinti utánpótlási terv elég mind a hozzaszolasokbol ki- ... , ....,,. derült, hogy a vezetőképzés- ritka' ha van ls- többnyire sel és -továbbképzéssel to- kényes ügynek tekintik, yábbra is vannak gondja- A ma dolgozó vezetők ink. Megtortemk, hogy pel- ..... . dául egy gazdasági vezető tobbsege 101 ™egallja a he­tanfolyamra küldése ügyé- lyet, s alkalmas a korszerű ben a minisztériumig is el vezetési elvek és módszerek kell menni, oly nagy buzga- hatékony alkalmazására. El­lommal bizonygattak nelkü- , , . ' . , , lözhetetlenségét a termelés- UklntVe atto1- hogy nehany ben. esetben helytelen volt a ki­Tapasztalható továbbá választás, az elmúlt három bizonyos kényelemszeretet esztendő tudatos kádermun­is, ami többek között a ta- ... .. . .. .., núlástól való húzódozasban kaja tehat ^P0" gyumo1" nyilvánul meg. Némely igaz- (Folytatás a 3. oldalon.) 700 vagon borsószemet vesz

Next

/
Oldalképek
Tartalom