Délmagyarország, 1977. május (67. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-01 / 101. szám

i 0 VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! EMAGYARORSZAG M A G Y A R S Z O Cl A LISTA MUNKÁS PÁ RT LAPJA 67. évfolyam 101. szám 1977. május 1., vasárnap Ára: 1,20 forint , i < •>g | | mmsm HMna " Cs 7 VJ^ n \ Mindenki májusa T örténelme során sok-sok jelszava volt már a májusnak. Ha vissza­gondolunk, sokféleképpen is minő­sítettük ezt a szép ünnepet: a proletár in­ternacionalizmus, a nemzetközi munkás­szolidaritás, a munka, az alkotás jeles nap­jának. Mikor hogy kívánta a hazai és a nemzetközi osztályharc. Vagyis a történel­mi szükséglethez igazította a munkásosz­tály az ünnep tartalmát — s ma is ezért sokféle a jelszó, a tartalom. Mert ^május majdnem százados történelmi útja számos egyesülő kis ösvényből szélesedett, széle­sedik. Egyik nemzet meg tudta már vívni a munka és a munkás jogát, a másik a küzdelem elején tart; a szocialista orszá­gokban hatalmas nemzeti ünnep is a má­jus elseje, de még mindig van a földnek nem egy sarka, ahol csak börtönmorzén kopogtathatják egymásnak a cellák foglyai a májusi üdvözletet. Ma is vannak vörösbe borult városok, tengernyi zászlóerdők és titkos májusok. De föltarthatatlan a máju­si menet, amely 1889-ben kezdett sorakoz­ni, ma reggel pedig minden földrészen el­indul, demonstrálva a munkások, a dolgo­zó emberek erejét, történelmi szándékait, harcra szövetkező kézfogásait. Kifejezetten munkás ünnep volt mindig a május. Nyolcórás munkáért, emberséges bérért, választójogért. Es ma egyetemes ünnep. Nemcsak országhatárokat lép át szelleme, hanem osztályokat, társadalmi rétegeket hoz egymáshoz közelebb. Nem a májusok osztályharcos kohójában fogant és erősödött-e a munkás-paraszt szövet­ség? Nem a munkásosztály történelmi kül­detésének mindenre kiterjedő hatását is­merte-e fel az értelmiség, amikor az ün­neplök sok milliós táborába állt? Legin­kább a szocializmus eddigi története iga­zolja számunkra, hogy a májusi eszmében nemcsak munkásérdekek, munkás célok élnek, hanem egyetemes emberi remények. Május talán a legszebben példázza azt, amit precízen így fogalmazunk meg: egye­dül a munkásosztály képes valamennyi dolgozó osztály és réteg érdekeit egyesíte­ni és következetesen képviselni. A mun­kásosztály hatalma az egyetlen, amely az emberi szabadság teljességét adja. Nálunk a május már mindenkié. Nem­zetközi és nemzeti, munkás, paraszt és ér­telmiségi ünnep, a saját gyönyörűségünkre, hasznunkra végzett munka eredményeinek örömnapja. A legszebb és legértelmesebb emberi cselekedet, a közboldogulásért vég­zett közös munka áll benne méltó magas­latán. A munka, amely az osztályharc leg­szebb fegyverévé nemesedett a munkásha­talom küzdelmes és gyönyörű évtizedei­ben. A munka, amelyben — miként az osztályharcban is — ugyancsak megleltük nemzetközi szövetségeseinket, akikkel váll­vetve dolgozunk, erőinket, képességeinket, tehetségünket egyesítve és egymást emel­ve. És a munka sem csupán a mi privát nemzeti ügyünk. Abból fakad a szocializ­mus minden meggyőző eredménye: a tár­sadalom sokoldalú gondoskodása a dolgozó emberről; a hatalom ereje és humanizmu­sa; az internacionalista kötelességek tel­jesítésének fedezete; a béke biztonságának, szilárdságának cementje. így már nemcsak hangunkat, indulatainkat adhatjuk a világ májusi seregszemléjéhez, hanem társadal­munk példáját és anyagi erejét is. Ez a társadalom, amely a munkás má­jusok eszméjét realitássá nevelte, ma már világrendszer. Születését és harcait ugyan­az a szolidaritás segítette, amely ma is történelmi győzelmeket kovácsol. Erős po­litikai és gazdasági szövetségben- élve és dolgozva képes arra. hogy a történelem parancsai szerint befolyásolja az egész vi­lág sorsát, jövőjét; hogy abba az irányba segítse a haladó emberiséget, amerre a májusi menetek majd száz évvel ezelőtt elindultak. A z ünnep előtt néhány dolgozó közös­ség már átélte a kiemelkedő munka és helytállás elismerésének örömét. Kitüntető címeket, okleveleket kaptak, s a mai ünnepi menet élén ők sorakoznak be elsőként a Széchenyi térre. És ilyenkor óhatatlanul eszébe jut az embernek: mi­csoda történelmi változás tanúi, részesei a mai nemzedékek! Ott lesznek ma a téren azok is, akik füzesekben bujkálva, őrsze­meket állítva lopták az alkalmat a májusi eszme iránti tisztelgésnek; akiket május előtt a Horthy-rendörség „hívott meg" pár napi őrizetre; akik az első szabad május lelkes mámorát ma is érzik; s akik soha­sem élhettek át más májusi élményt, már csak a munka és az ember magáratalálá­sának ünnepét. Mindenki májusát. Az em­beriség győztes-szép májusait. SZ. SIMON ISTVÁN Felvonták állami zászlót Május l-e, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ün­nepe tiszteletére szombat délután a Parlament előtti Kossuth téren katonai tisz­teletadás közepette felvon­ták az állami zászlót. Ugyancsak katonai tiszte­letadással vonták fel a ma­gyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zász­laját a gellérthegyi Felsza­badulási Emlékműnél. Lenin-békedlj Kádár Jánosnak # Moszkva (MTI) Nemzetközi Lenin-békedíj ­jal tüntették ki Kádár Já­nost, az MSZMP Központi Bizottságának első titkárát. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa által alapított, a vi­lágbéke megszilárdításáért folytatott küzdelem legki­emelkedőbb képviselőinek adományozott kitüntetés oda­ítéléséről szóló hírt szomba­ton este jelentették be Moszkvában. Kádár János Ángyalföldön Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára — Biszku Bélának, az MSZMP Politikai Bizott­sága tagjának, a Központi Bizottság titkárának társasá­gában szombaton, május 1. előestéjén ellátogatott An­gyalföldre. A vendégeket a XIII. kerületi pártbizottság székházában Katona Imre, a KB tagja, a budapesti pártbizottság első titkára és a kerületi pártbizottság tit­kárai fogadták. Kovács Ká­roly, a XIII. kerületi párt­bizottság első titkára tájé­koztatót adott Angyalföld dolgozóinak május 1-i ün­nepi felkészüléséről, az öt­éves tervben eddig elért eredményekről, a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulója tisztele­tére meghirdetett munkaver­seny sikereiről. Kádár János ellátogatott a világpiacon is jóhírű Elzett Művekhez, ahol Dutka An­tal, a pártbizottság titkára és Molnár Ernő vezérigaz­gató köszöntötte. A vendé­gek találkoztak a vállalati párt-, gazdasági és társadal­mi szervek vezetőivel, a dol­gozók képviselőiveL A gyár vezetői tájékoztatást adtak az elmúlt esztendőben elért eredményekről, amelyek el­ismeréseként megkapták 3 Vasas Szakszervezet elnök­ségének, valamint a KGM­nek az oklevelét. Mint el­mondták, a vállalatvezetés és a munkások együttes felelős­séget éreznek a XI. párt­kongresszus határozatainak helyi végrehajtásáért, az ötö­dik ötéves tervben a gyár előtt álló feladatok megoldásáért, a szocialista munkaverseny­róozgalom még teljesebb ki­bontakoztatásáért. A Központi Bizottság első titkára ezután felkereste a mjnkasünnep alkalmából zászlódíszbe öltözött ken­der- és jutagyárat. Itt Né­meth Lászlóné, a pártbizott­ság titkára és Huszák Vil­mos vezérigazgató köszön­tötte és tájékoztatta a ven­dégeket a vállalat helyzeté­ről, majd végigkalauzolta őket a munka ünnepe alkal­mából most fölavatott új üzemrészen. A tervezett ha­(Folytatás a 2. oldalon) Május 1 köszöntése Kitüntetések, elismerések, jutalmak Ojabb vállalatoknál, szövetkezeteknél tartottak meg­emlékezést a munkásosztály nemzetközi ünnepe alkalmá­ból, s adták át a tavalyi sikeres munkát kifejező elismeré­seket, kitüntetéseket és jutalmakat. Kiváló Vállalat a DÉLÉP Sorrendben negyedszer nyerte el a Dél-magyaror­szági Magas- és Mélyépítő Vállalat a Kiváló Vállalat kitüntetést. Ebből az alka­lomból ünnepséget tartott a DÉLÉP Szegeden, a Szabad­ság moziban. Részt vett az ünnepségen Szabó Sándor, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának titkára, dr. Varga Dezső, a városi párt­bizottság titkára. Kovács Im­re, a megyei tanács elnökhe­lyettese, Prágai Tibor, a vá­rosi tanács elnökhelyettese és Sebők István, az. Építők Szakszervezete megyei bi­zottságának titkára. Ünnepi beszédet dr. Szabó János akadémikus, építés­ügyi és városfejlesztési mi­nisztériumi államtitkár mon­dott. Szólt egyebek között arról, hogy a DÉLÉP hat­ezres közössége tavaly 2189 lakást adott át. 164-gyel töb­bet a tervezettnél. Sok gye­reknek építettek óvodai, böl­csődei helyet, fiataloknak kollégiumot A Szegedi Sza­lámigyár és Húskombinátban — a szocialista munka ver­seny eredményeként — a tervezettnél két hónappal korábban fejezték be mun­káikat a DÉLÉP dolgozói. Wágner Lajosné, az Építők Szakszervezetének titkára fő­ként a dolgozók körülmé­nyeinek javítására kifejtett igyekezetet méltatta. A Ki­váló Vállalat oklevelet dr. Szabó János és Wágner La­josné közösen adta át Sípos Mihálynak, a DÉLÉP igazga­tójának, aki megköszönte az elismerést és további jó munkát ígért. A megyei és városi pártbizottság, a me­gyei és városi tanács üdvöz­letét Kovács Imre tolmá­csolta. Elismerések, jutalmak át­adására került sor ezután. Az Építőipar Kiváló Dolgo­zója kitüntetést td. Terhes Pál betonozó, Csamangó Fe­renc művezető, Forgó Gyula autódaru-kezelő, Karasz László asztalos brigádvezető. Dóka János betanított mun­kás, dr. Szőcs Lajos főosz­tályvezető, Kiss Sándor be­tanított munkás, Tárkány István csoportvezető, Csala János főosztályvezető, Bdló Zoltán főüzemvezető és Csap János művezető kapta meg. A Szakszervezeti Munkáért kitüntetés arany fokozatát Vass Károlyné és Imrovicz Mihály, ezüst fokozatát Sán­dor János kapta meg. A (Folytatás a 2. oldalon) Az ünnep programjából A mai program zenés éb­resztővel kezdődik. Három zenekar, a Munkásőr, a MÁV és egy népi zenekar járja három útvonalon Szeged út­jait, s ébreszti reggel 6 órá­tól a város lakosságát. A politikai nagygyűlés dél­előtt 10 órakor kezdődik a Széchenyi téren. Ünnepi be­szédet Huszár István, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese mond. Újszegeden délelőtt fél 10­től, a víztorony előtti füves, fás területen majális várja az ünneplőket. Délután 3 órakor a szabadtéri színpa­don megkezdődik a már ha­gyományossá vált vidám, szórakoztató műsor. ••MMHMl Éljen május elseje, a munkásosztály nemzetközi seregszemléje! i » i

Next

/
Oldalképek
Tartalom