Délmagyarország, 1977. április (67. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-01 / 77. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA A Márciusi Front megalakulásának 40. évfordulóján mlékülés Makón Iskolát neveitek el Erdei Ferencről Az emlékülés résztvevőinek egy csoportja Több szállal kötődik Ma­kóhoz a Máciusi Front né­ven ismert történelmi jelen­tőségű szellemi mozgalom: az 1937-es március 15-i, bu­dapesti tömeggyűlés előtt itt fogalmazták meg program­ját, ;nnen keltezték az ok­tóber 3-i kiáltványt is, és itt élt — Féja Géza megfogal­mazása szerint — az egész népi vonal egyik legtehetsé­gesebb politikusa, Erdei Fe­renc. A Márciusi Front meg­alakulásának 40. évfordulója alkalmából Makón, a városi tanács dísztermében rende­zett emlékülést tegnap dél­előtt a Hazafias Népfront Csongrád megyei és makói bizottsága, a makói városi ta­nács és a Szegedi Akadé­miai Bizottság. Részt vett az emlékülésen Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára, dr. Komócsin Mi­hály, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Hanga Má­ria oktatásügyi miniszterhe­lyettes, dr. Perjési László, a megyei tanács elnöke, Sző­kefalvi-Nagy Béla akadé­mikus, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke, Molnár Sán­dor, a Hazafias Népfront me­gyei bizottságának titkára és Juhász Tibor, a makói nép­frontbizottság titkára is. Dr. Forgó István, a makói városi tanács elnöke köszön­tötte az emlékünnepség részt­vevőit, elnöki megnyitót S. Hegedűs László, a Hazafiam Népfront Országos Tanácsá. nak titkára mondott. Beszé­dét azzal kezdte, hogy há­rom forradalomra emlékezik most illő tisztelettel az or­szág, a nemzet legjobbjaira és sok százezer névtelen hő­sére, akik harcba szálltak az 1848-as, az 1919-es és az 1944—4^ ös forradalom győ­zelméért. Mindhárom forra­da'mi időszak közös íell^m­zője, hogv a megelőző idők­ben a végsőkig fokoz 'dott a -tg g] -m-ésa ő piv*»szre­éésp m'" ihérom föl*>—>.-,11 v• c^ptoi^-pf a — em­—of lpt!-' '-'•>> -tt-T^, Wien m/rTt rHl m'-.d-ór alVnlo-nmol a h.z'-g', c-V' egysáabe focis'-"i*; a ion­dolata is. A fö'sm'-'adulá­sunkat megelőző forradalmi időszakban lépett föl a nép­frontgondolat előfutáraként a Márciusi Front, élvezve a kommunisták és a baloldali ifjúság támogatását is. Elő­készítője volt azoknak a po­litikai megmozdulásoknak és szervezkedéseknek, amelyek mind szélesebben és egyre világosabban mozgósítottak a terjeszkedő fasizmus és a háború ellen, a függetlenség és a haladás eszméi mellett. Ami ebben az időben az or­szágban és Makón történt, az mélyen a történelemben gyökeredzett — mondotta—, Makón töretlenül élt és ha­tott 1848 eszméje, éltek és dolgoztak 1919 és az agrár­szocialista mozgalmak harco­sai, fölléptek és működtek a szellemi haladás és a pa­raszti polgárosodás úttörői is. Előbb volt itt népfrontössze­fogás, mielőtt e szót és tar­talmát ismerték volna. Kiemelkedő személyisége volt a mozgalomnak Erdei Ferenc. Ügy érzem —mond­ta az előadó —, mégsem Er­dei formálta Makó akkori történetét, hanem Makó te­remtette a kor igénye sze­rint a város és a nemzet hasznára Erdei Ferencet. Négy előadás hangzott el ezt követően a Márciusi Front előzményeiről és a be­lőle táplálkozó későbbi hó­napok-évek politikai mozgal­mairól. Dr. Csatári Dániel, a József Attila Tudomány­egyetem tanszékvezető egye­temi tanára A Márciusi Front szerepe és jelentősége címmel, dr. Korom Mihály egyetemi tanár, az Űj Ma­gyar Központi Levéltár fő­igazgatója pedig a Márciusi Front és a függetlenségi mozgalom címmel tartott előadást. Féja Géza író, a mozgalom egyik vezető egyé­nisége a Márciusi Front in­dulására, tevékenységére, makói kapcsolataira emlé­kezett személyes élményei fölidézésével, dr. Tamasi Mi­hály, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának osz­tályvezetője pedig a Márci­usi Front és Erdei Ferenc kapcsolatát méltatta. (A négy előadás ismertetésére a kö­zeljövőben visszatérünk.) Kapcsolódva az emlékülés­hez, tegnap délután a ma­kói Kereskedelmi Szakkö­zépiskola és Kollégium Erdei Ferenc nevét vette föl. A művelődési központban tar­tott névadó ünnepségen részt vett Sarlós István, dr. Ko­mócsin Mihály, dr. Hanga Mária és dr. Perjési László társaságában dr. Márta Fe­renc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Ma­gyar Tudományos Akadémia főtitkára, dr. Koncz János, a megyei pártbizottság titká­ra. dr. Kovács Sándor, a SZÖVOSZ elnökhelyettese, Nagy István, a Hazafias Népfront megyei bizottságá­(Fciytatás a 2. oldalon.) Szegeden megnyitották az országos diákköri konferenciát Enyedi Zoltán felvételed Dr. Márta Ferenc. Mellette Sarlós István és dr. Komócsin Mihály Kétévenként rendezik meg a felsőoktatási intézmények tudományos diákköreinek országos konferenciáit. A di­ákkörökben tudományos ku­tatómunkát végző hallgatók, de maga a mozgalom is megméretik ilyenkor: a be­mutatott dolgozatok képet adnak a kutatásokba bekap­csolódott diákok tehetségé­ről, képességeikről. Az idei konferencia szek­ciói a következő napokban, hetekben az ország különbö­ző városaiban üléseznek, a rendezők — az Oktatási Mi­nisztérium és a KISZ Köz­ponti Bizottsága megbízásá­ból — különböző felsőokta­tási intézmények. A XIII. Országos Tudományos Diák­köri Konferencia ünnepélyes megnyitóját Szegeden, a JA­TE Aulájában tartották meg tegnap délelőtt. Az országos megnyitón részt vett a moz­galomhoz kapcsolódó szer­vezetek képviselői, a felső­oktatási intézmények veze­tői, az ifjúsági és társadalmi szervezetek küldöttei. Ott volt Csendes Lajos, az MSZMP KB osztályvezető­helyettese, dr. Szilbereky Je­nő igazságügyminiszter-he­lyettes, dr. Koncz János, a megyei és Deák Béla, a vá­rosi pártbizottság titkára. Szabó G. László, a megvei tanács elnökhelyettese, Tóth Zsuzsa, a KISZ megvei bi­zottság titkára, dr. Dékány Klára, a városi KISZ-bizott­ság első titkára. Dr. Antalffy György, a JATE rektora köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Beszé­dében a diákkörök jelentő­ségéről szólva kiemelte: „A hallgatók ismerkedése a tu­dományos kutatómunka eredményeivel, a módszerta­ni kérdésekkel, olyan szem­léletbeli megalapozottságot ad számukra, amely a társa­dalmi kérdések iránti fogé­konyságukat erősíti, közéleti aktivitásukat fokozza, tehát: a kommunista szakemberek­re jellemző tulajdonságok kialakítását elősegíti.'' Ez­után dr. Leindler László akadémikus, a JATE tudo­mányos rektorhelyettese tar­tott előadást „A felsőoktatá­si intézmények szerepe a hallgatók tudományos szem­'életének kialakításában" címmel, majd a KISZ Köz­ponti Bizottsága nevében dr. Vastagh Pál egyetemi adjunktus, a KISZ KB Inté­ző Bizottságának tagja üd­vözölte a konferencia részt­vevőit. A XIII. Országos Tudomá­nyos Diákköri Konferenciát dr. Garamvölgyi Károly ok­tatási miniszterhelyettes nyi­totta meg. Beszédében rámu­tatott: ezen a találkozón a fiatalok tettekkel, az elké­szült dolgozatokkal bizonyít­ják: legjobb képességeik szerint kívániák teljesíteni tanulmánvi feladataikat an­~ak érdekében, horpi elköte­l"zett. társadalmi céljainkkal -zovosnjá a'kn*ó érteimisé­a*ekké váUanak. A ioaászszekció ülései4 szintén Szegeden, a JATF éllam- és iogtudoménvi ka­ának rendezőében bonvo­"ítják le. A tegnap d^'előo' ünnepség egyben a jogász szekció ülése'nek megnyitó­ja is volt. amelyek a kar Lenin körúti épületében dél­után megkezdődtek. A há­romnapos konferencián az ELTE, a Pécsi Tudomány­egyetem, valamint a JATE állam- és jogtudományi ka­Acs S. Sándor felvétele Dr. Garamvölgyl Károly megnyitja a konferenciát rainak hallgatói, a SZOTE, valamint a Rendőrtiszti Fő­iskola diákkörösei mutatják be dolgozataikat. Az ünnepé­lyes záróülés, amelyen is­mertetik az eredményeket, kiosztják a díjakat és érté­kelik a konferencia munká­ját, szombaton délben lesz. Szegedi felsőoktatási intéz­mények rendezik az orszá­gos konferencia további há­rom szekciójának üléseit is — április első napjaiban: a SZOTE az orvostudományi, a JATE a marxizmus—leni­nizmus, a Juhász Gyula Ta­nárképző Főiskola a pedagó­giai-pszichológiai-közműve­lődési szekció rendezője. Ünnep/ készülődés Hazánk népe legnagyobb nemzeti ünnepünkre, április 4-re készül. Ünnepi díszbe öltöznek a gyárak, intézmények, lakóházak fölszabadulásunk 32. évfordulójára. A fölszaba­dulási évfordulóhoz kapcsolódó ünnepségek már megkez­dődtek. A szegedi Patyolat Válla'at központjának homlokzatát zászlókkal, felirattal díszítik Somogyi Károlyné felvételei A szegedi textilművek leányszéllásának utcai falán már elkészült a díszítés 67. évfolyan 77. szám 1977. április 1., péntek Ara: 80 fillér VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve

Next

/
Oldalképek
Tartalom