Délmagyarország, 1977. március (67. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-05 / 54. szám

67. évfolyam 54. szám 1977. március 5.t szombat Ára: 80 fillér Tájékoitató az OVH-ban ELTJTA7T.1T? A KÜT DÜTTEK. Srerfe az országból útnak indultak tegnap a IL nő­konferencia küldöttel. A konferencia Csangrád megyei résztvevői délután gyülekez­tek a megyei pártbizottságon, innen indultak Budapestre. A megye asszonyait, lá­nyait húszan képviselik a Parlamentben: C eh Ign^cné, Narozsnylk Ferencné, Áb­rahám Pálná, Longa Józsefné, Bácskai Mihályné, Rózsa Vilmosné, Deák Ágnes, dr. Tényi Mária, Farsang Lászlóné dr., dr. HoiVátk Károlyné (Szeged); Tánczos János­né, Keresztúri Istvánné, Fodor Zoltánné (Makó); dr. Sipka Sándorné, Varga Jó­zsefné (Hódmezővásárhely); Zöldi Józsefné (Szentes); Pongrácz Ervinné (Csongrád); Tóth Károlyné (Pusztaszer); Kukovecz Andrásné (Szegvár); Czabarka Györgyné (Pitvaros). Á küldöttséget elkísérte Szatmáry Emiiné, az MSZMP megyei bizottsági, nak nöreíerense és Juhász Géza, a Szegedi Textilművek igazgatója. Képünkön: indul­- - - ^ ea^ a küldöttek a megyei Pdrtbtoottságról . Az Országos Vízgazdálko­dási Bizottság pinteken ülést tartott, amelyen jóváhagyólag tudomásul vette az 1977. evi téli—tavaszi árvíz- és bel­vízvédekezést felkészülésről, a helyi vízkárelhárításról és i védekezések jelenlegi hely­zetéről szóló előterjesztést. Ezekről a munkálatokról sajtótájékoztatón számolt be az Országos Vízügyi Hivatal­ban Bencsik Béla, az árvíz­védelmi és folyamszabályozá­si, valamint Soltész József, a vízrendezési és vízhaszno­sítási főosztály vezetője. Többek között elmondot­ták, hogy a vízügyi szolgá­'at az előírt határidőre és kellő körültekintéssel, gon­dossággal készült fel az ide: 'éli és tavaszi árvizek foga­dására. Az előkészületek fe­lülvi7sgála'a során sehol 'em találtak olyan hiánvos­sigot, ami az árvízvédelmi biztonságot veszélyeztette volna. A kellő előkészületek­hez jelentősen hozzáiárult. hogy öt év alatt 2.8 milliárd forint értékű munkát fordí­tottak az árvízvédelmi mű­vek erősítésére, fejlesztésére és karbantartására. A terv­szerű fejlesztés és előkészítés alanián folytatnak most eredményt* védekezést a februári csapadékhullások következtében a Tiszán és jobb parti mellékfolyóin, va­lamint az Ipolyon kialakult magas árhullámok ellen. A belvízzel elöntött terü­let 162 ezerről 76 ezer hek­tárra csökkent, a vetéseket borító víz pedig 33 ezerről 12 ezer hektárra. A belvíz­elvezetés üteme majdnem kétszer olyan gyors, mint 1966-ban, amikor 320 ezer hektárt borított a víz. Baromfiipari korszerűsítés Megkezdődött a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat rekonstrukciója. amelyet négy év alatt, több ütemben, fokozatosan valósítanak meg. Több mint 170 millió forint beruházással először 1 ezer 300 négyzetméter alapterüle­tű késztermék-csom agoió csarnokot, utána hasonló mé­retű feldolgozó üzemrészt építenek. A harmadik sza­kaszban bővítik a hűtőhá­zat. Mindezek közben a már alaposan elhasznált régi gép­sorokat újakkal váltják fel. Előbb a pecsenyecsirke fel­dolgozó szalagot korszerűsí­tik. amelynek igénybevétele a legnagyobb. Ezt követi a víziszárnyas-feldolgozó pá­lya átépítése. Az új csoma golóban a fizikai munká; megkönnyítő, az áru mérle­gelését, az üzemrész áteresz tőképességét gyorsító auto­mata mérőberendezéseket szerelnek fel. A „baromfigyár" felüjítá sát olyan tervszerű munka és üzemszervezéssel oldják meg, hogy nem csökken a termelés. A nagyszabású rekonstruk­ció 1980-ban ér véget, s utá­na hétszáz vagonnal tőbb csirkét, pulykát, kacsát, libát, galambot dolgoznak fel éven­te mjot korábban.y ~ VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! Nőnap és nő­konferencia előtt N em ls olyan rég — mai nagyapák még mesélhetné­nek róla — szomorúság ült a családra, ha története­sen nem fiúval sokasodtak. „Nem gyerek ez, lány" mondta csalódottan az egyszeri apa. És mondta annak előt­te évszázadokon át, ha a „gyöngébb nem", a „második nem" apró képviselője állt a házhoz. Akinek attól kezdve sokáig halgass volt a neve, odahaza — s a nagy Hazában is. Ugorjunk a történelemben: ma nemcsak a családban, hanem a közéletben is „szavazati" joguk van az .asszo­nyoknak. S szólnak is gondjukról-bajukról, örömeikről egyaránt. Ma, a nemzetközi nőnap küszöbén, nőkonferen­ciára — a másodikra — gyűltek össze a meghívottak — 600-an — a Parlamentben. A Magyar Nők Országos Ta­nácsának tagjai, a párt-, az állami, a tömegszervezetek meghívott képviselői, a különböző szakterületek dolgozói, valamint az európai szocialista országokból érkező vendé­gek meghallgatják az MNOT elnökének beszámolóját, mi­lyen eredményeket ért el a nőmozgalom hazánkban az I. konferencia és az MSZMP XI. kongresszusa óta. Utána megválasztják a vezető testületeket. Nemcsak hazánkban és a többi szocialista országban, hanem az egész világon pezsgésnek indult a nőmozgalom. A kapitalizmus állította gép mellé az asszonyokat, érthető, a munka joga mellett egyéb jogokat is követelnek. Nálunk a lányok megkapták ugyanazokat a törvény­adta lehetőségeket, mint a fiúk. A start sikerét, a célba­erést nem a nem béli hovatartozás dönti el. Általános em­beri tulajdonságok: rátermettség, szorgalom, kitartás, meg­bízhatóság. Lehetőséget kaptak a nők. De a hagyományo­kat tartó pillért egyedül törvényekkel nem lehet lerom­bolni. Nem elég, ha alkotmányunk mondja ki: a Magyar Népköztársaságban a nők és a férfiak egyenlő jogokat él­veznek. A í és az új harcában az újat kell segédcsapa­tokkal meg itenünk. Az MSZMP állásfoglalásai — a nőpolitikái határozat, a XI. kongresszus beszámolói, vitái és az előadói zárszó is — mind ezt a célt szolgálják. Sür­getnek és buzdítanak, nemcsak egyes embereket, egyes szervezeteket. Nagyon fontos az útmutató: ott foglalkozza­nak a nők helyzetével elsősorban, ahol éppen dolgoznák. A néofront, a szakszervezet, a KISZ, a vállalat gazdasági vezetői közösen szolgálják a nők javát Emlékeztető és fi­gyelmet ébren tartó szerepe van a most ülésező nőkonfe­renciának is: a nőkérdés megoldása nem kampányszerű feladat, az élet bármely területén, állandóan góndolni kell erre is, ha döntés előtt állunk. A nők ném valami kivételezést, érdem nélküli megkü­lönböztetést várnak, hanem elmaradt „járandóságuk" pótlását. Például: az egyenlő munkáért egyenlő bért elv következetes érvényesülését, a vezető kiválasztásakor azonos — rátermettségen, képzettségen alapuló — elbírá­lást, a háztartási munkát könnyítő szolgáltatások fejleszté­sűt, a kereskedelem segítségét, hogy csak néhányat említ­sünk. Nem szívességet tesz a társadalom, hanem külön gonddal figyel a nőkre, ha külön konferencia foglalkozik törvényadta és a valóságban meglevő jogaikkal, önmagá­val törődik ilyenkor: Magyarországon ugyanis a foglalkoz­tatottak 44 százaléka nő. Akitől napjaink normatívái sze­rint ugyanazt elvárják, mint a férfiaktól, csak még többet: anyaként ls számít rá a társadalom. Napjaink asszonya emellett dolgozik, tanul, politizál, társadalmi munkát végez, embercsoportok tevékenységét irányítja. A róla való gon­doskodás, munka- és életkörülményei javítása, a házi mun­ka könnyítése — mindez ne lenne a legszorosabb értelem­ben vett közügy? S ha az, beszélni kell róla, értő — és tettrekész — emberek gyülekezete előtt Üdvözöljük hát a II. nőkonferenciát, amely minden bi­zonnyal új lendületet ad a magyar nőmo-galomnak és cse­lekvésre serkenti az egész társadalmat. A nőnapi csokor mellett ez lenne a legszebb ajándék. • Ch. A. Tavaszi készülődés Egyre több szó esik a ter­melőszövetkezetekben a ta­vaszi munkákra való felké­szülésről és az előkészüle­tekről. Mindenütt javítják a gépeket, sőt eéves helyeken már hozzáláttak a kombáj­nok felújításához is. Néhány termelőszövetkezetben hat­rál1;atia a gépjavítást, hogy több keresett alkatrészt nem tudnak beszerezni. Hiányoz­nak például a 4,5 tonnás Csepel, az IFA és UAZ te­hergépkocsik javításához szükséges főbb alkatrészek. Több termelőszövetkezetben a műhely dolgozói arról pa­naszkodtak, hogy a talajma­róhoz nem kapnak forgó­kapát és kúpfogaskereket. A vetőgépek közül a román SPC—6-os kukoricavető okoz gondot mert nem le­het hozzá acélbetétes gumi­csöveket kapni. A gépek tavaszi előkészí­tése mellett sok szó esik az utóbbi napokban a mező­gazdasági dolgozók tovább­képzéséről is. A téli bór-­pokban több helyen ir tottak például traktorve: t. ­képző tanfolyamot. Csong­rád megyében 180-an vesz­nek részt ilyen tanfolyamon. 'Traktorosképzés fólyik a csanádpalotai Szabadság, a csongrádi Tisza és a rúzsai Napsugár Termelőszövetke­zetekben, a domaszéki Sző­lőfürt Szakszövetkezetben. Emellett a makói járási hi­vatal is szervezett a környék gazdaságai részére össze­vont képzést. Ezek közül legjelentősebb a domaszéki. A 12-hetes tanfolyamon 31 szakszövetkezeti tag vesz részt Növeli a domaszéki tanfolyam Jelentőségét, hogy nemcsak vontatóvezetői. jo­gosítványt, hanem betaní­tott. — munkásbizonyítványt is kapnak, akik sikeresen el­végzik. Lzzel jogot nyernek, hogy a következő évben is részt vegyenek egy újabb to­vábbképző tanfolyamon, amely elvégzése után már növénytermesztői szakmun­kás-bizonyítványt kapnak. A háromlépcsős tanfolyam harmadik évében a gépjaví­tásról és gépszerelésről ta­nulnak a hallgatók, s ilyen szakmunkás-bizonyítványt ls Mouiar jotsei leivétele Frank Mihály, a szegedi Móra Ferenc Tsz tagja erő- és munkagépével pétisót szór a lucernára szerezhetnek. Ez azért is fontos, mert a mezőgazda­sági dolgozóknak ma már tu­datosan, felelősséggel és megfelelő hozzáértéssel kell irányítani a nagyértékű gé­peket. Teljes lendülettel végzi a szegedi Móra Férenc. Ter­melőszövetkezet a tavaszi szerves- és műtrágyaszórást. A sárgarépa termesztésére kijelölt területre 300 mázsa szerves trágyát hordanak ki hektáronként. Az őszi gabo­na és lucerna fejtrágyázá­sát is most végzik, ahol a talajviszonyok ezt lehetővé teszik. Az idén a szegedi Móra Tsz-ben 260 hektáron termelnek majd zöldségfélét. Nagyon szépen és biztatóan fejlődik 30 hektáron az át­telelő kelkáposzta. Az eny­he idő kedvezett e növény növekedésének. Hirt kapott szerkesztősé­günk arról is, hogy a szege­di Móra Tsz átszervezte ker­tészetét. A családtagok be­vonására és a kisüzemekben levő termelőeszközök jobb kihaszrtálásárá szerződést kö­tött a termelőszövetkezet tagjaival, hoígy a háfc körüli kertekben palántákat nevel­jenek a közösnek. Eddig 5 ezer négvzetméter fóliaágy­ban kezdtek a palántaneve­léshez. A talajfertőtlenítést és a növényvédelmet a téesz szakmunkásai végzik eL A vállalkozó téesz-tagok a kö­zös gazdaságtól kapták a ve­tőmagot, a takaráshoz szük­séges komposzt és a műtrá­gyát. A termelőszövetkezet szakemberei rendszeres szak­tanácsadással segitik a ház­tájiban dolgozók munkáját. Hazánkba érkezik a csehszlovák külügyminiszier Púja Frigyesnek, a Magyar Népköztársaság külügymi­niszterének a meghívására Bohuslav Chnoupek, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság külügyminisztere márci­us 7-én hivatalos, baráti lá­togatásra a Magyar Népköz­társaságba érkezik. A százezredik Ikarus autóbusz Pénteken az Ikarus gyár­ban elkészült a százezredik autóbusz. A szovjet exportra készült járművet Toldi Jó­zsef, a gyár igazgatója ünne­pélyes keretek között adta át Vlagyimir J. Pavlovnak, a Szovjetunió magyarországi nagykövetének. A gyár továbbra ls támasz­kodik a KGST-országok ha­tékony együttműködésére. A szocialista integráció keretén belül az egyes szocialista or­szágok különböző részegysé­geket szállítanak az Ikarus­buszokhoz. Autóbuszaink leg­nagyobb piacai is a KGST­országok, elsősorban a Szov­jetunió, de egyre több buszt adunk el a Közel-Keleten, Afrikában, Latin-Amerikában és néhány fejlett tőkés or­szágban. A gyár fejlesztői, szovjet szakemberekkel közösen, már az új típuscsalád kiala­kításán dolgoznak, amely a jelenlegi típusokat hivatott felváltani 1980 után. í- és beivízvédeiem /

Next

/
Oldalképek
Tartalom