Délmagyarország, 1977. március (67. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-01 / 50. szám

67. évfolyam 50. szám 1977. március 1., kedd fira.: 80 fillér VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Munkáslakások1 Havasi Fere,c roson T i« m Havasi Ferenc, a Minisz­tertanács elnökhelyettese az olasz kormány meghívására hétfőn Olaszországba uta­zott. A kormány elnökhelyet­tesét útjára elkísérte Nagy János külügyminiszter-he­lyettes és Török István kül­kereskedelmi miniszterhe­lyettes. Havasi Ferenc megbeszélé­seket folytat a magyar—olasz gazdasági kapcsolatokról, s találkozik az olasz gazdasági, pénzügyi élet vezető szemé­lyiségeivel. Havasi Ferenc és kfsérete megérkezett Olaszországba. (MTI) Púja Frigyes tárgyalásai Londonban Púja Frigyes külügyminisz- eszmecsere középpontjában ter, aki vasárnap délután ér-' az enyhülés, a leszerelés, a kezett háromnapos hivatalos kelet—nyugati kapcsolatok látogatásra Londonba, hétfőn kérdéséi álltak. Különös délelőtt megkezdte táfgyalá- hangsúlvt kaDott a helsinki sait dr. Dávid Owen angol' ftfngsuiyt PP°U a tlelsinKJ -külügyminiszterrel a Foreign biztonsági konferencia eddigi Office-ban. • eredményeinek felmérésére Dr. Dávid Owen, aki a hivatott belgrádi értekezlet múlt hétfőn vette át az an- előkészítésének témaköre, gol diplomácia vezetését An- A megbeszélés tárgyszerű, thony Crosland elhunyta nyílt légkörben, folyt le. A után, a hét végén Párizsban két külügyminiszter számos vendégeskedett, és kinevezé- megvitatott kérdésben egy­se óta ez a második magas máshoz közelálló véleményt színtű megbeszélése. Az fejtett ki. sének nehézségei miatt az akcióban a tanulóknak még csak körülbelül 20 százalé­ka vesz részt. Országgyűlési tisztségviselők értekezlete Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagiá­nak, az országgyűlés elnöké­nek vezetésével hétfőn érte kezletet tartottak az ország­gyűlés állandó bizottságainak elnökei, a képviselőcsoportok vezetői, s a parlament tiszt­ségviselői. A tanácskozáson — amelyen részt vettek Pé­ter János és ínokai János, az országgyűlés alelnökei — elsőként Apró Antal tájé­káztatta a képviselőket az országgyűlés soron követke­zőtavaszi ülésszakának tennivalóiról, előkészületei­ről. Az értekezleten dr. Korom Mihály Igazságügy-miniszter adott tájé'- oz'atót a közér­dekű bejelentésekről, javas­latokról és panaszokról szóló törvénytervezetről. A most elkészült törvénytervezet a társadalmi vita próbáiét ls kiállta: a Hazafias Népfront aktív közreműködésével 130 helyen több mint 4000 ál­lampolgár fűzte hozzá véle­ményét a tervezett passzu­sokhoz. Az értekezleten felszólalt dr. Mátay Pál, dr. Szabó Jó­zsef. dr. Pesta László, dr. Szilágyi Gábor. dr. Molnár Réh. dr. Vida Miklós, dr. Hegedűs Lajos és dr. Laka­tos Pál országgyűlési képvi­selő. KlSZ-kiildöttség Bukarestben Hétfőn magyar ifjúsági de­legáció érkezett Bukarestbe dr. Maróthy Lászlónak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a KISZ KB első tit­kárának vezetésével. A kül­döttság a Román Kommu­nista Ifjúsági Szövetség (UTC) Központi Bizottsága meghívásának tesz eleget. Bukarest északi pályaudva­rán a magyar delegációt fon Traían Stefanescu, áz RKP KB tagja az UTC első tit­kára és az UTC KB több tagja fogadta. Megjelent dr. Biczó György, a Magyar Népköztársaság bukaresti nagykövete is. Az UTC KB székházában hétfőn délelőtt megkezdődtek a hivatalos tárgyalások. A megbeszélések középpontjá­ban a két ifjúsági szervezet közötti kapcsolatok fejleszté­sének és elmélyítésének kér­dései állnak. Ülést tartott a szegedi járási pártbizottság Tegnap, hétfőn délután a járási hivatal tanácstermé­ben Jáhni László első titkár elnökletével kibővített ülést tartott az MSZMP szegedi járási bizottsága. A tanácskozá­son a bizottság tagjai mellett részt vettek a községi párt­bizottságok és pártvezetőségek titkárai, valamint az appará­tus dolgozói. A tagkönyvcsere végrehajtásának politikai tapasztala­tairól és a további feladatokról szóló írásbeli jelentéshez Szögi Béla. a járási pártbizottság titkára fűzött szóbeli ki­egészítést. Részt vett és felszólalt a tanácskozáson dr. Ko­mócsin Mihály, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának első titkára is. A vitában felszólalt Gábor Kálmán (Zá­kányszék). Ocskó Imre (Kistelek). Fekete Flóriánné (Ba­íástya). Börcsök Szilveszter (Ásotthalom), Király Ferenc (Deszk). Faragó Vilmos (Bordány), Molnár Mihály (Deszk). és Szász Gergely (Pusztaszer). Készülődés a nökonferenciára Újszeged kertes övezetében, a Marostő utca sarkán ipar. cikkboltot nyitott tegnap délután a szegedi fogyasztási szövetkezet. Az új üzlet bő választékban kínálja a mezőgaz­dasági-kertészeti eszközöket, a háztáji és kisgazdaságok árutermelését szo'gáló felszereléseket, és természetesen megvásárolhatók a háztartás mindennapi cikkei is Felsőváros harmadik ütemében a Csillag tér—Lugas utca—Kereszt utea határolta te­rületen elkészültek a lakásépítő szövetkezet házai. A lakások többségét munkások kapták. Képünkön a 310, 311, 312-es épületek láthatók A boldogság és az öröm érthetően kísérő jelensége a lakásavatóknak. Szegeden, a Lugas utca, Csillag tér, Ke­reszt utca határolta terüle­ten elkészültek a lakások. Ezen a területen — műsza­ki nyelven — Felsőváros hármas ütemében 300 lakást épített a Tabán Lakásépítő Szövetkezet. A MÉSZÖV szervezésében tető alá ke­rülő otthonok nagy részét munkások kapták. Ez azt is jelenti, hogy a munkáslakás­akció kiszélesedett, hiszen az OTP ..mellett a MÉSZÖV is szervezi, kezdeményezi a munkások lakásépítésiét. A felsővárosi építtetők kö­zül 173 fizikai munkás: 88­an kaptak munkáslakás-épí­tési kölcsönt, 85-en pedig egyéb vállalati támogatásban részesültek. A házakat, a DÉLÉP ház­gyári technológiával építette. A lakásépítő szövetkezetnek sokat segített a tanács, hi­szen térítésmentesen adta a telket. De a munkáscsaládok otthonhoz Juttatásában a szakszervezet és a KISZ is közreműködött. Mielőtt a szövetkezet megalakult vol­na, felmérték a vállalatok igényeit, és a pénzügyi tá­mogatás lehetőségét. Azzal, hogy a „^ Felsőváros harmadik ütemének házai benépesülnek — ezen a hé­ten mindegyik lakásba be­költözhetnek a tulajdonosok — a munkáslakás-építési ak­ciónak ez az újabb, a szö­vetkezeti formája nem ért véget. Mert folytatódik az északi városrész VA üte­mében. Az északi városrészben a Tabán Lakásépítő Szövetke­zet 240 lakást épít, s a maj­dani tulajdonosok között je­lentős a munkások aránya. A tanács a közmű"esített te­rület ' biztosításával segíti az építési akciót A lakásépítő szövetkezés a tanács gond­jain végül is enyhít A csecsemő- és gyermek­ruházati cikkek választéka bővült ugyan, de itt is van- | nak hiányok. Időnként to­vábbra is nehezen lehet kap­ni gyermekmérleget papír­pelenkát, szintetikus tipe­gőt, gyakran hiánycikk a gyermekágy, a járóka, az etetőszék, sok még a panasz a gyermekcipők minőségére és egyes méretek hiányára is. Országszerte készülődnek már a küldöttek a március 5-én, 6-án megrendezendő nő­konferenciára. Szegeden tegnap, hétfőn Szatmáry Emiiné, az MSZMP megyei biz >tt­ságának nőreferense tartott tájékoztatót az országos konferencia céljáról azoknak az asszonyoknak, akik Csongrád megyéből részt vesznek inajd a tanácskozáson. A küldöttek a Magyar Nők Országos Tanács ának tagjai, a párt-, az állami és tömeg­szervezetek, szövetkezetek meghívott kép viselői — huszonketten — pénteken dél. után indulnak Budapestre. Képünkön: a küldöttek egy csoportja A népesedéspolitikai határozatok végrehajtása Évi átlagban — 1974. óta körülbelül 35 ezerrel több gyermek született hazánk­ban a korábbi esztendők­ben. A szaporulat azonban tavaly már némileg keve­sebb voR mivel csökkent a szülőkorban levő nők szá­ma — állapította meg hét­fői ülésén a népesedéspoliti­kai határozatok eredményeit vizsgálva a SZOT elnöksé­ge. Jelentősen nőtt a gyer­mekneveléshez nyújtott pénz­beni társadalmi támogatás, fokozott megbecsülés övezi a terhes anyakat a munka­helyeken, nagyobb figyel­met fordítanak a gyermek­gondozási szabadságon levő • anyákra. A lakások elosztá­sánál. a hitelek odaítélésé­nél előnyben részesülnek a nagycsaládosok. A kisgyermekek ellátása sok tekintetben javult, de hiány is gyakran tapasztal­ható. Bébiétel az ország 540 boltjában kapható, ezeknek az ára is kedvező, mert n költségek 27—50 százalékát az állam fizeti. A nyugdíja­sok által is kedvelt olcsó hazai és bolgár bébiételek azonban viszonylag hamar elfogynak, és sokszor csak a drágább olasz és svéd bébi­ételek kaphatók. Az iskola­tej-akció kibővült, s bár az ipar és a kereskedelem több tejet is tudna szállítani, az ellátás iskolai megszervezé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom