Délmagyarország, 1977. február (67. évfolyam, 26-49. szám)

1977-02-01 / 26. szám

67. évfolyam 26. szám 1977. február kedd Ára: 80 fillér mCo PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Parlamenti küldöttségünk Varsóban Apró Antal, az országgyű­lés elnöke és az általa veze­tett magyar parlamenti kül­döttség hétfőn, tegnap dél­előtt Varsóban folytatta hi­vatalos tárgyalásait Stanis­law Gucwaval, a szejm elnö­kével, és a lengyel parla­ment elnökségének tagjai­val. A két küldöttség első megbeszélésére szombaton délelőtt került sor. Vasárnap Skiemiewice vajdaságba látogatott el par­lamenti küldöttségünk. A magyar vendégek előbb Lo­wicz nevezetességeivel is­merkedtek, majd Zelazowa •Volában, Fryderyk Chopin szülőhelyén tettek látogatást, es koncerten vettek részt. Hétfőn délután a küldött­ség látogatást tett Piotr Ja­roszewicznél, a lengyel Mi­nisztertanács elnökénél, aki tájékoztatta a delegációt a j'.ormány és a szejm kapcso­latáról, majd elemezte az ország gazdasági helyzetét A felek méltatták a kétol­dalú kapcsolatok dinamikus fejlődését és többek között foglalkoztak a parlamentek liözti együttműködés tovább­fejlesztésének kérdéseivel. Késő délután a küldöttség látogatást tett Erhil Wojta­Ezek külügyminiszternél. Hétfőn este Stanislaw Guc­v/a, a szejm elnöke vacso­rát adott az Apró Antal ve­zette küldöttség tiszteletére. A delegáció a késő esti órákban Wroclawba utazott, vidéki körútra. (MTI) Milos Minics A KSZV üzemeiben hazánkba érkezett negyvenmillió forint egészségvédelemre Megkezdődtek a magyar­jugoszláv tárgyalások A tárgyalóasztalnál: jobbról a Púja Frigyes vezette magyar, balról pedig a Milos Minics vezette jugoszláv delegáció Hétfő délután Budapestre nics, a Jugoszláv Szociális­érkezett Milos Minics, a Ju- ta Szövetségi Köztársaság goszláv Szocialista Szövetsé- kormányának elnökhelyette­gi Köztársaság kormányának se, külügyminiszter vezeti, elnökhelyettese, külügymi- Magyar részről a tárgyaláso­.niszter, aki Púja Frigyes kül- kon részt vett Roska István ügyminiszter meghívására külügyminiszter-helyettes, hivatalos, baráti látogatást Tóth Elek, a Külügyminiszté­tesz Magyarországon. rium csoportfőnöke, Halász A Ferihegyi repülőtéren a József, hazánk belgrádi jugoszláv vendég és kísérete nagykövete, dr. Petrán Ja­fogadására megjelent Púja nos és Zegnal János külügy­Frigyes külügyminiszter, Ha- minisztériumi főosztályveze­lász József, a Magyar Nép- tók- Jugoszláv részről jelen köztárcaság belgrádi nagy- volt a tárgyaláson dr.^Vito­követe, valamint a minisztérium több munkatársa. Jelen volt dr. Vitomir Gasparovics, a JSZSZK budapesti nagykö­vete. . Hétfő délután a Külügy­minisztériumban megkezdőd­'ek a magyar—jugoszláv hi­vatalos tárgyalások. A magyar tárgyalócsoport vezetője Púja Frigyes kül­Külügy- mir Gasparovics, a JSZSZK vezető budapesti nagykövete,_ Miod­rag KrdzSics külügyminiszté­riumi főosztályvezető, Slavko Sukovics, a külügyminiszter kabinetfőnöke és Mileriko Nebrigics, a jugoszláv Kül­ügyminisztérium magyar Te­ferense. Este a Gellért szállóban Púja Frigyes vacsorát adott a hivatalos, baráti látogatá­son Budapesten tartózkodó ügyminiszter. A jugoszláv Milos Minics tiszteletére, tárgyalócsoportot Milos Mi- (MTI) Beruházások a közös gazdaságok Munkaverseny a téeszekben november 7. tiszteletére Hétfőn a TOT elnöksége ülést tartott. A tanácskozá­son részt vett Bíró Ferenc, az Országos Tervhivatal el­nökhelyettese is. Az elnökség megtárgyalta a mezőgazdasági szövetkeze­tek elmúlt évi gazdálkodásá­növelését is. A hazai ellátás és az exportigények kielégí­tésére a zöldségtermelés na­gyobb — mintegy 40 százalé­kos — fejlesztése szükséges. Az idei terv a sertéshús­termelés 5 százalékos növe­lését irányozza elő. Ennek nak tapasztalatait és az idei megvalósítása a meglevő tar­feladatokat. 1977-ben — az előző évhez képest változatlan áron szá­mítva — 8,7 százalékkal ma­gasabb termelés elérése a mezőgazdasági szövetkezetek feladata. A háztáji gazdasá­gok termelését 7,4 százalék­kal kell emelni. A növénytermesztés szer­Ezzel összefüggésben az elnökség tudomásul vette a mezőgazdasági szövetkezetek munkafelajánlásairól szóló tájékoztatást. A hartai Erdei Ferenc Termelőszövetkezet szocialista brigádjainak kez­deményezésére felhívással fordult a téeszekben és a társulásokban dolgozó brigá­dokhoz, ágazati és munka­kollektívákhoz, hogy a Nagy jesítéséhez. talékok feltárását, kihaszná' lását, a hatékonyság növelé­sét és a bevált új technoló­giák még szélesebb körű el- Októberi Szocialista Forrada­terjesztését teszi szükségessé, lom 60. évfordulója tisztele­A mezőgazdasági szövetke- tfsre, csatlakozva a csepeli zetek ez évben az előirány- felhfv4-ho_ felajánlások vál­zatok szerint 14.4 milliárd fo- relmvastloz> lelajaniasok vál rint beruházást valósítanak lalásával és teljesitesével já­meg. Gépberuházásokra 9 ruljanak hozzá az 1977-es kezetében alapvető változta- milliárd forint, ültetvényte- népgazdasági terv sikeres tel ­tásokra nincs szükség. A ter- lepítésre 0,8 milliárd forint melési '.ervekben meghatáro- áll a közös gazdaságok ren­zott mennyiségét döntően a delkezésére. termésátlagok növelésével Az 1977.es évi tervfelada­kell elérni. A fontosabb nö- tok teljesítésére és a gazda­vények közül országosan bú- sági tevékenvség javítására zából 38,5 mázsa, kukoricá- a TOt elnöksége felhívással fordult a mezőgazdasági szö­Ebben egye­bek mellett arra hívja fel a szövetkezeti kollektívák fi­gyelmét, hogy üzemi tervei­ket adottságaikhoz igazítva úgy határozzák meg, hogy az Akinek a dobhártyáját egész nap fülsiketítő zaj ost­romolja, menekül a hangok­tól. S ha mindhiába, egész­sége sínyli meg. Akár ha éveken át porral sűrített le­vegőt fogad be a tüdeje, vagy ha egyszerűen a ké­nyelmetlen, korszerűtlen munkahelyi adottságok, az ottani légkör őrli az ideg­rendszert. Repülő vetélő A dolgozó ember a nap egyharmadát otthonától tá­vol, munkahelyén tölti. Nem mindegy azonban egészsége, munkabírása — és teljesít­ménye szempontjából sem, milyen körülmények között. Társadalmunk tisztában van ezzel, s ezért évről évre egy­re nagyobb összeget fordít az üzemek szociális, egész­ségügyi adottságainak fejlesz­tésére. Vajon hogyan gondoskodik dolgozóiról a KSZV, amely 1973 óta magába foglalja a magyarországi kenderipar egészét? A húsz munkahe­lyen, zömmel régi épületek­ben csaknem 8 ezer ember dolgozik. S- jókora gondot okoz a munkaerő-ellátásban — és az üzemegészségügyben is —, hogy az alkalmazottak több mint fele nő és fiatal. Ezt tudva, nem is olyan ri­asztó a szám: 40 millió fo­rintot fordított a vállalat a negyedik ötéves tervben szo­ciális és egészségügyi beru­házásokra. Ebben természe­tesen benne foglaltaknak olyan technikai korszerűsíté­sek, amelyek egyben az em­ber munkáját könnyítik meg. Üiszegeden például új szö­vőcsarnok épült, amelybe már korszerű szövőgépek ke­rültek. Ugyancsak új beren­dezéseket kapott az előkészí­tőüzem. De rekonstrukciókat hajtott végre a vállalat más megyékben is. Ebben az öt­éves tervben igyekeznek tö­kéletesíteni az üzemek szel­lőzését, fűtését, és sürgető feladat ezekben az eszten­dőkben a hatásos porelszí­vás, -leválasztás megoldása is. Ezt többek között a sze­gedi kenderfonógyár kártoló­üzemében esedékes. Üzemegészségügyről nem beszélhetünk a munkavédel­mi intézkedések említése nélkül, a KSZV gyáraiban üzemelő új gépek védőbe­rendezéseit reteszkapcsolás­sal látták el, így jóval biz­tonságosabban működtethe­tők. A már meglevő beren­dezéseknél is csökkentettéka balesetveszélyt. A szövődé­ben gyakran előfordult, hogy „kirepült" a vetélő. Hogy ezt megakadályozzák, vetélőfo­gókat szerelnek föl. Talán lényegtelen apróság­nak tűnik, mégis gondolni kell rá: a helyes világítás, a jó levegő, a megfelelő öltöző és tisztálkodási lehetőség — kis túlzással — szinte létkér­dés egy-egy munkahelyen. Ezekben a zajos üzemek­ben pedig különös gonddal ügyelnek arra, hogy a fület megfelelő eszközökkel véd­jék, s hogy a halláskároso­dást megelőzzék, folyamato­san vizsgálják az ott dolgo­zókat. Rendelő a gyárban A vállalatok összevonásá­ból alakult KSZV-nek sok más feladata mellett meg kellett birkóznia üzemegész­ségügyi hálózatának meg­szervezésével is. Azóta min­den önálló munkahelyen van rendelés, hetente összesen 157 órán át fogadják az üzemorvosok a vállalat dol­gozóit. Ezenkívül nőgyógyá­szati, fogászati, reumatoló­giai, bőrgyógyászati ésaudio­lójgiai' szakrendelés is szolgá­latukra áll. A vállalat legjobban föl. szerelt rendelője az újsze­gedi szövőgyárban van. Itt kapott helyet a hallásvizs­gálatok elvégzésére hivatott audiológiai laboratórium, ahol az összes szegedi gyár­egység dolgozóinak szűrését elvégzik. Az üzemorvos fel­adata az is, hogy a csökkent munkaképességű dolgozókkal foglalkozzék. Ha indokoltnak látja, javasolja a gyár gaz­dasági vezetőinek, hogy könnyebb munkakörbe he­lyezzék betegét. Idáig há­romszázan kaptak egészségi állapotuknak jobban megfe­lelő elfoglaltságot. A Vöröskereszt nevelő te­vékenységének hatása is le* mérhető az újszegedi gyár­ban. Évről évre beneveznek az üzemegészségügyi hónap versengéseibe, s már har­madszorra értek el harmadik helyezést. A véradásban is jeleskedtek az újszegediek, tavaly 220-an adtak vért eb­ből a gyárból. Meg is becsü­li emberséges dolgozóit a vállalat, a véradásért kapott aranyérem mellé 1300 forint, az ezüst mellé 1000, a bronz mellé pedig 700 forint pénz­jutalmat „mellékel". Az egészségügyi felvilágo­sítás rendszeres, folyamatos munka a gyárban, előadások hangzanak el mindenkit ér­deklő témákról, vetélkedőket, kiállításokat rendeznek. Bi­zonyára része van a neve­lésnek abban is, hogy tavaly 775-en vettek részt például rákszűrésen, bőr-, trachoma­vagy fogászati szűrésen. Együtt, mindenkiért Nem kevés, amit ez a „lekár" mutat. Dicséretére válik á KSZV vezetőinek az igyekezet, amellyel minél kényelmesebb, egészségesebb munkakörülményeket akar­nak teremteni a vállalat dol­gozóinak. Egyedül az ő igye­kezetük azonban kevés len­ne: a gazdasági, politikai, társadalmi szervek, az akti­visták, az egészségügy szak­embereinek munkája nélkül aligha tudtunk volna ilyen képet festeni a vállalatnál folyó egészségvédelmi mun­káról. Ch. A. ból 46 mázsa, cukorrépából 350 mázsa, burgonyából 140 vetkezetekhez. mázsa, vöröshagymából 190 mázsa, paradicsomból 250 mázsa hozamot kell hektá­ronként elérni. A hazai igények maradék­talan kielégítése — állapí­totta meg az elnökség —. n :gköveteli a burgonyavetés egyben az országos célok tel­te .-ületének és hozamának jesítését is szolgálja. Új gyár épül Negyvenegy tonna kapaci- alkalmas belsőségekből — tású húslisztüzem építését készítenek takarmányozásra kezdték meg Miskolcon az alkalmas húslisztet. Az épí­1975 decemberében átadott tés, felszerelés 150 millió fo­húskombinát szomszédságá- rintba kerül. Az új üzem a ban. A kombinát mellékter- tervek szerint 1978 második mékeiből — állati csontokból félévében kezdi meg a tér­és emberi fogyasztásra nem raelést (MTI) Komló, Zobák-akna Korszerű bánya­mentő állomás Korszerű, központi bánya­mentő állomás épül a komlói Zobák-bányán, amelynek fel­adatai a köitetkező évtized­ben jelentősen megnőnek. A kitűnő minőségű, kokszolható zobáki szénre elsősorban az új blokkal bővülő Dunaújvá­rosi Vasmű tart igényt. Már a VI. ötéves terv elejére el kell érni a napi háromezer tonnás termelést. Az üzem jelentősége azért is nő, mert a nyolcvanas évek közepére kimerülő Kossuth-bánya sze­repét a Zobák veszi át. A Mecseki Szénbánya Vál­lalatnak Pécs bányaüzeméhez tartozó István-aknán műkö­dik jól felszerelt központi bá­nyamentő állomása A Zobá­kon épülő új állomás a kom­lói bányák speciális mentési feladatainak ellátására lesz hivatott, hogy az ezer méter felé közelítő mélységben, a gázkitörés-, sújtólég-, szén­porrobbanás vagy bányatűz. esetén gyorsan, eredménye-! sen avatkozhassanak be. Eh­nez c legkorszerűbb eszkö­zökkel, berendezésekkel sze­relik fel az állomást, amely egyben a bányamentők ok­tatóbázisa is lesz. A külön­böző bányaveszélyek leküzdé­sere, elhárítására specialistá­kat képeznek ki. A bányamentő állomást a tervek szerint az év végén kell átadni. (MTI) Csatornák felújítása Négyszázmillió forintot költ idén Budapest a csatornahá­lózat bővítésére, felújításá­ra. Budapest utcái alatt a csatornahálózat hossza az év végéig meghaladja majd a 2500 kilométert,

Next

/
Oldalképek
Tartalom