Délmagyarország, 1977. január (67. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-08 / 6. szám

Szombat,' 1977. január 8. 5 Kutatások Az év első napjaiban már 80 százalékban lekötötték a nagyüzemek, vállalatok a Veszprémi Nehézvegyipari Kutató Intézet kutatási ka­pacitását. Főleg a növény vedőszer-, a levegőtlsztasag­védelmi kutatások iránt nőtt meg az érdeklődés. Ezekben a témakörökben nemcsak az 1977-es esztendőre, hanem már a következő évekre is megrendelték a széles kötű khta tóm unkát. A növekvő igényekkel szinkronban fejlődött a veszprémi kutató intézet is. Tavaly év végén fejeződött be az a beruházássorozat, amellyel európai viszonylat­iján is az elsők között ren­dezkedtek be a komplex nő­vén yvédőszer-kutatásokra. (MTI) II munkás, a műveltség és a módszertan A Juhász Gyula Művelődési Központ tervei egyforma könyvet pedig és esztétikai nevelést, mflve­csak az vette kézbe, aki vá­sárolta. Érthető, hiszen a saját Ízlésének megfelelőt vette. A módszer a múlt időt idézi, nem felel meg a szo­cialista brigádmozgalom mai Történt nemrégiben, hogy egy szocialista brigád kultúr­felelőse összegyűjtött a tár­saitól 60—60 forintokat, majd vett érte egy színház­jegyet, egy mozijegyet, meg mindenkinek egy-egy köny. vet. Aztán a brigád színház­ba ment, de a darab csak állapotának, sajnos, azonban két embernek volt ínyére. A filmmel sem volt másként. Azt mindössze egy brigád­tag nézte meg. A tucatnyi lődést szolgálja. Ezeket a szakmunkástanulók és a szocialista brigádvezetők klubjaiban tartjuk meg. Mitől szocialista egy brigád? Képernyő Aprók A hajdani, eredeti ténchó- ban" adhatják tovább apró zaknak fontos szerepük volt a társaiknak, az ország vala­i'alu életében. A székelyeknél mennyi alsó tagozatos tanu­ugyanazt a közös és közös- lójának. Hatrészes, színes séget teremtő szórakozást je- filmsorozatot készített velük a televízió. A tavaly márci­usban Budapesten felvett Jen tette, mint a mi környé­künkön a béL A mai tánc­házak, amelyeik sorra-rendre film vetítését holnap, vasár­alakulnak Budapesten ós vi- nap délelőtt kezdik meg. A déken, a városi fiatalok új- műsor címe: Aprók fajta, hasznos és tartalmas Forgatókönyvét dr. szórakozási, esetenként tanú tánca. Martin György néptánckutató írta, a lási alkalmai, közösségié- szerkesztő Szabó Márta, az remtők, a népművészet isme- operatőr Kecskés László, a retére és szeretetére nek. Az EDOSZ Szeged Együt nevei- rendező Seregi László. A sze­gedi „aprók" segítségével tar­donai, nagyecsedi, széki, me­tes táncházai már jó ideje zőségi és szatmári táncok népszerűek a város fiataljai motívumalt tanulhatják meg között. Nagy Albert művé­szeti vezető irányításával a nézők, a filmsorozatban Timár Sándor, a neves ko­több táncháztanfolyam is volt reográfus és néptánckutató a Juhász Gyula Művelődési vállalta a tánctanár szerepét, Központban, ezeken a legkü- és közreműködik a Sebő­lönbözőbb foglalkozású fia- együttes is. A táncházi film talok sajátíthatták el a népi természetesen sok-sok mun­láncolás alapjait. Az együt- kát, előkészületet igényelt, a les legifjabb tagjai, a Nagy felvételre már improvizálás­Albertné Irányította gyerek- ra is képes tánctudással ment csoport 6—10 évesei sem sze­retnének kimaradni a „tánc­az ÉDOSZ gyermekcsoportja. Nagy Albertné és a gyerekek házmozgalom"-ból. Amit ed- munkájának értékét-értelmét dig tanultak, amit talán az a holnap lnduló goro^t vár. országban ők egyedül tud- . ,, ., .•,„„„ „ nak: a magyar néptánckincs ható ^^ igaaolhatja ~ legjellemzőbb motívumait szágnyi „apró" és felnőtt né­most a „mindenki táncháza- zők előtt Megint páva A „Röpülj páva" műsor annak idején a televízió egyik legnagyobb sikerű mű­sora volt, és hatása máig ér­ződik. Előtte addig-addig búcsúzkodtunk a népművé­szettől, hogy már-már elhit­tük, a végét járja. Sok hoz­záértő és a lehetetlennek lát­szót is vállalni merő ember munkájának köszönhető, hogy néhány más tendencia találkozásával a népművé­szet mindennapjaink szerves vízióban, és december 26-án zárul. A megyék által ösz­szeállitott csapatok között folyik majd a vetélkedő, egy megye természetesen több csapatot is indíthat. Kép­ernyőre most is előzetes vá­logatás alapján kerülnek a csapatok által szerkesztett műsorok, a zsűri már ta­vasszal megkezdi a munká­ját. Eddigi kikötés: egy-egy műsor nem lehet hosszabbb 40 percnél, és benne legfel­íésze lett megint. Jól em- jebb ötvenen szerepelhetnek. lékszünk arra a példátlan erejű gyűjtőmozgalomra is, amely éppen a műsorok si­kere érdekében bontakozott ki. A televízió újra meghir­dette népművészeti vetélke­dőjét, ..Röpülj páva '77" cí­men. Élvezi ez a vállalko­zás most ls a Kulturális Mi­nisztérium, a Hazafias Nép­front, a KISZ, a TOT, a ma­gyarországi nemzetiségi szö­vetségek, a KÓTA, a SZÖ­VOSZ. az OKISZ és a Nép­művelési Intézet támogatá­sát Céljában nem, de mód­szerében különbözik a vetél­kedő az eddigi hasonló ren­dezvényektől. Most ifi azt akarja, hógy ismerjük meg hagyományunk kincseit, és segítsük beépíteni napjaink kultúrájába, ami valóban őrizni való kincs. Az előző vetélkedők elsősorban az éneklő körök, hangszeres együttesek, szólisták és tán­cosok közreműködésével zaj­lottak, a mostani a népmúL vészét természetes sokolda­lúságát, egymásba forrott Összetettségét igyekszik tük­j'üzni, és a közösségi teljesít­ményekre helyezi a hang­súlyt. A tervek szerint augusztus JO-án indul a sorozat a teto-. Az elbírálásnál külön érté­ket jelent most is, ha eddig alig vagy egyáltalán nem is­mert alkotásokat és népmű­vészeket tudnak bemutatni, és az ls, ha gondot fordíta­nak a hagyományos népmű­vészet mellett a városi és munkáshagyományok fölku­tatására, a céhes tradíciók és kismesterségek bemutatá­sára. Amelyik műsor azt is bizonyítani tudja a tájegy. ség népművészeti arculatá­nak megrajzolása mellett, hogy ez a művészet tovább élhet, szintén elismerésre számíthat. Minden műsor végén most is szavazhat a közönség, a csapatok végle­ges pontszáma a zsűri ítéle­téből és a közönségszavaza­tok pontjaiból áll majd ösz­sze. Csongrád megyében is megkezdődött a vetélkedő előkészítése. A megyei ta­nács vb művelődésügyi osz­tályának döntése alapján három csoport készül a nagy­szabású nyilvános versenyre. Minden bizonnyal nagy fi­gyelem kíséri majd a műsor összeállítását is, és szeren­csés választás esetén a nyil­vános bemutatót is. még útja sokhelyütt makacsul él to­vább. Közműveltségünk állapo. tának különben is — és már emberöltőnyi ideje — a munkások műveltségi szint­jének megítélése a legvita­tottabb, legneuralgikusabb pontja Ezeddig ugyanis még azt sem sikerült meg­nyugtatóan tisztázni, hogy a munkások műveltsége típu­sát tekintve szakmai le­gyen-e inkább, avagy általá­nos természetű. Ú'ratermelődő dilemma Sorra születtek a didakti­kai irányelvek, ám sorra el is múltak. Változott a mű­velődés tartalma is. Az élet ugyanis évről évre újrater­meli a dilemmát: — mit adjon a munkásoknak a mű­velődési központ; hogyan, milyen formában adja? Szegeden a Juhász Gyula, a Szakszervezeti Művelődési Ház a munkásművelődés ki­jelölt módszertani központja. Nemrégiben elkészült éves tervük azt bizonyítja, hogy helyes utat választottak. Munkájukat szocialista brigádmozgalomra építik, s céljuk az, hogy rendezvé­nyeik és klubjaik a mozga­lom közművelődési vállalá­sainak teljesítését segítsék. Bonyolult feladat, hiszen a brigádok tagjainak többsége ma már — egyébként helye­sen egyénenként vállal más és más feladatot. — Tisztában vagyunk vele — mondja Madurka György. né, a művelődési központ nemrégiben kinevezett igaz­gatója —, hogy nagyon sok­féle igényt kell kielégíteni, s azzal is, hogy terveinket ösz. «ze kell hangolni a város az Általános Munkáskórus, tanácsi irányítású művelődé­si központjaival. Ebbe a ház­ba szinte kizárólag munká­sok járnak. Igyekszünk te­hát azt adni nekik, ami szá­mukra a leghasznosabb, amit csak itt kaphatnak meg. A közelmúltban kérdőíves fel­mérést végeztünk, ami azt bizonyította, hogv több olyan előadásra, klubfoglalkozásra van szükség, ami a politikai Sok alapkérdést kell tisztázni. Egyik vidéki során a szociológus, László­Bencsik Sándor egy tiszaháti brigádklubban tette fel a kérdést: „Mitől szocialista egy brigád?" A résztvevők több mint száz kritériumot jelöltek meg. A dolog zűrzavarra utal. A Módszertani Központ munkatársainak tehát tulaj, donképpen újra és újra az alapoknál kell elkezdeni a munkát Fontos, hogy állan­dó kapcsolatban álljanak a város gyáraival és üzemei­vel. — Ezt úgy lehet elérni — kapcsolódik a beszélgetésbe llles Tóth Istvánné előadó —, hogy szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat az üzemi szakszervezeti bizottságokkal. A mi kultúrházbéli székeink­ből ugyanis aligha lehet pon­tosan megítélni, hogy a vá­ros gyáraiban hol szorít a cipő; milyen műveltségforrá­sok felfedeztetésére van szükség egy-egy helyen. A tavaly megrendezett Munka és műveltség elnevezésű ve­télkedő, amely tízezer em­bert mozgatott meg. sokat segített ennek feltérképezé­sében, ezért ebben az esz­tendőben is megrendezzük. Változatos program A munkásművelődésí mód­szertani központ fontos fel­adatot, mondhatni missziót teljesít. És nehéz helyzetből rajtol ebben az évben is, hi­szen a gyakorlati munka móQSzereit itt kell megta­lálni és kidolgozni. A tizenöt klub programja mellett tervezik a Tiszatáj, Ruttkay Éva és Nagy Zoltán estjét; bemutatkozik a ház­ban az Alföldi Porcelángyár keramikusgárdája és a Ba­rokk Zenekar. Várospolitikai és ipari fórumot is rendez­nek. Az elkészült terv tet­szetős — most mér csak tartalommal kell megtölteni. Petri Ferenc Tanácskozott a MEDOSZ Csongrád megyei bizottsága Tegnap, pénteken délelőtt szervezeti demokrácia betar­tartotla idei első tanácskozá- tását, vaiamint a biza.mlaK, sát a MEDOSZ Csongrád bizalmi helyettesek és a megyei bizottsága Szegeden, szakszervezeti csopor.ok te­áz SZMT székházában. A ta- vénenysigét. Megtárgyaltak nacskozás napirendi pontja a kollektív szerződésekkel volt a szakszervezeti demok- kapcsolatos tapasztalatokat rácia érvényesülésének elem- is, és megjelölték az elkó­zése és vizsgálata öt nagy- vetkezendő feladatok irány ­üzemben: az ATIVIZIG-nél, vonalát. Ezután az 1976. évi a DEFAG-nál, a Felgyői Ál- baleseti helyzet alakulását lami Gazdaságnál, a Gorzsai és a hiányosságokat vitattak Ailami Gazdaságnál és a meg, javaslatot terjesztettek Derekegyházi Állami Gazda- elő a további tennivalókra. Ságnál. E jelentést több té- A tanácskozás a MEDOSZ makörben vitatták meg a Csongrád megyei bizottsága­ibizottság tagjai. Többek nak 1977. első félévi mun­kózött elemezték a választott katervének előterjesztésével testületek munkáját, a szak- és megyitatásával zárult. ü lakossági építő­anyag-ellátásról KNEB-vizsgálat A Központi Népi Ellenőr- rekonstrukciók időpontjánál? záú Bizottság pénteki ülésén eltolódása, s egyes termékek­megtárgyalta a lakosság épí- nek az átlagosnál alacso­tőanyagokkal és épületgépé- nyabb jövedelmezősége okoz, szeti cikkeikkel való ellátásé- za. A kapacitásnövelő ipari nak tapasztalatait A főváros- kezdeményezések ellenére ha­ban és nyolc megyében vlzs- zai gyártásból hosszabb tá­gáltak: hogyan készült fel az von nem tudják teljesen la­ipar és a kereskedelem az elégíteni a kereskedelem igé­V. ötéves terv során várható nyelt, például mészhidrátból, lakossági Igények kielégítésé- mozaiklapból, kisméretű tég­re, ezeknek hogyan tesznek Iából, vasbeton födémelemek­eleget mennyiségben, minő- bői, ácsolt gerébtokos abla­ségben és választékban, a ke- kokból, kazánokból, öntött­reskedelem miképpen szer- vas, lemez- és alumínium ra­vezi és oldja meg az árúk diátorokból, víz-, gázvezetéki terítését, értékesítését acélcsövekből, villamosveze­A népgazdasági terv sze- lékekből és kábelekből. E rint öt év alatt 440 ezer új cikkekből a kereslet kleíégi­lakást kell felépíteni, ezen lése érdekében újabb hazai belül magánerőből 280 ezret gyártókapacitások felkutatá­A Belkereskedelmi Miniszté- sóra, illetve, ahol lehetséges riurn és a TÜZÉP vállalatok és indokolt, importra van a magánerős lakásépítés terv- szükség. 1976 első nyolc hó-, túlteljesítésével számolnak, napjában a befejezett új csa­az építőanyag- és épületgé- ládi házak száma 1300-zal, a pészeti cikkeknél — változat- folyamatban levő családiház­Lan áraikon — évi 2—3 szó- építkezéseké pedig mintegy 4 zalékos forgalomnövekedést ezerrel haladja meg az előző várnak. Az érintett főhatósá- év hasonló időszakónak sza­gok közreműködésével és a mát. Emiatt a továbbiakban termelővállalatok reális fej- is számítani kell a magán­lesztési terveinek megvalósu- erőből történő építkezések lása alapján az 1975. évihez tervezettnél nagyobb mérté­képest egyes termékekből — kű növekedésére, elsősorban villamosszerelési A termelővállalatok kapa­cikkekből, cementbői — több citásfejlesztése mellett fontos árura lehet számítani, más feladat a kereskedelmi válla­termékekből — víz- és gáz- latok hálózatának bővítéséig, vezetéki csövek, csatlakozó- A belkereskedelem építő­idomok — kisebb mértékben anyag-forgalma az elmúlt növekszik, néhány cikkből évben — folyó árakon —• pedig — kisméretű tégla, cse- mintegy 12 milliárd forint rép — nem bővül a hazai volt Az értékesített termé­termelés. Az utóbbit a gyártó kek között elegendő tetőfedő vállalatok gépparkjának el- Pa,a. cement, kerámia bur­avultsága, s mind jobban fo­kozódó munkaerőgondok, a akit a mozdony iiistje megcsapott Moldova György szegedi vasutasok között Az elmúlt évben alaposan lyes élményeiről hallhattunk áilalmasak lehetnek, mint megnövekedett a Kortárs azon az író-olvasó találko- az elavult megrongálódott című irodalmi folyóirat nép- zón, melyet csütörtökön ren- sínek... vasutasok köré- aeztek meg a Vasutas Mű- Beszélt az író legközelebbi annak velődésl Házban. terveiről is. A közeljövőben ápri- Egymást követték az érde- jelenik majd meg legújabb listól decemberig közölte a kes kérdések, melyekre az szatírakötete, válogatás az Kortárs Moldova György re- Író szellemes válaszokat utóbbi évek „terméséből". mely adóit Megtudhattuk például, (A Kortárs folyamatosan hogy több mint másfél éven közli a majdani kötet szatí szerűsége a heh. Ez elsősorban tulajdonítható, hogy mek riportsorozatát, az idei könyvhéten jelenik majd meg könyvalakban, keresztül járta az ország iáit) Elmondta, szeretné Akit a vonat füstje megcsa- vasutvonalait, ez idő alatt egy újabb riportsorozat ke­pott címmel. Moldova ri- mar-már vasutas szakember- rtűiben megörökíteni a ven­ré vált. A vasutat nem „cél- déglátóiparral kapcsolatos táblának" választottam — élményeit is. „A vasúttal a riportsorozat azonban egy életre házassé­elsősorban az got kötöttem" — mondta, veit a célom, hogy az uta- Nem unta meg a sok vona­MÁV-nél a sok megértőbbé váljanak, tozást? — hangzott az egyik vasutasoknak Ne az olcsó viccelődés cél- kérdés. Nem. Sőt, most, hogy pontjai legyenek a vasuta- szabadjegyen! van, még töb­társadalmunk bei utazom, az ankétokra ls és anyagilag vonattal járok — hangzott a egyaránt megbecsült tagjai, válasz, aztán Moldova az Meggyőződésem, hogv nem órájára nézett: — Elnézést, szabadjeggyel kizárólag anyagi eszközökkel de tíz perc múlva 6 óra. meg. Erről, oldhatók meg a vasút gond- Síelnem kell, szeretném el­valamint a riportsorozat jal. A bürokratikus megköté- érni a Napfény-expresszt! megszületéséről, „kulissza- sek, a nehézkes ügyviteli szemé- rendszer legalább annyira pofisorozatában igencsak „naturalista" eszközökkel tárja fej a valóságot. Azt hi- mondta —, hetnénk, hogy a riportsoro- megírásával zat után nem szívesen lá­tott vendég a szerző, A azonban, úgy tűnik, van ön­kritikájuk, söt humorérzé- sok. hanem kük is. Ezt igazolja, hogy erkölcsileg Moldovát tiszteletbeli vas­utasnak választották, és egv cicire szóló ajándékozták Ek tükairól", Moldova lárd tüzelésű kályha, villa­mos szerelési cikk állt ren­delkezésre. Áruterítési prob­lémák és a szállítások ütem­telensége miatt egyes terüle­teken néhány cikkből idősza­kos áruhiányok, időközön­ként pedig túlzott készletek mutatkoztak. Ezt alátámaszt­ja, hogy a kérdőíveken meg­kérdezett és arra választ adó mintegy két és fél ezer lakos az építkezéshez szükséges anyagokat — területenként eltérően — 12—50 százalék­ban késedelmesen, hosszas utánjárással tudta beszerez­ni, egyesekhez pedig — ki­sebb arányban — nem jutott hozzá. Az V. ötéves terv lakás­építési céljainak maradékta­lan teljesítése az érintett tár­cák összehangolt Intézkedését, kívánja az építőanyagok és épületgépészeti cikkek kíná­latának folyamatos javításá­ra. A felmérés utal arra is, hogy a lakosság magánerős építkezéseit — az anyagellá­táson túlmenőén — más, en­gedélyezési, tervezői, szerve­zési és kivitelezési problé­mák is nehezítik, amelyeket a KNEB 1977 első félévében vizsgál meg. A felmérés tapnsrtaln'-i alapján a Központi Nepl El­lenőrzési Bizottság több jn­vaslatot tett az illetékes uú­máatériumofcnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom