Délmagyarország, 1977. január (67. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-01 / 1. szám

3 Szombat, 1977. január íi Jó munkát, boldog új évet! Mögöttünk vannak a múlt év dolgos napjai, ame­lyek Csongrád megye munkahelyein is összefogottabb, átgondoltabb és egységesebb cselekvést, céltudatosabb munkát követeltek minden szinten. Sok elismerésre méltó, biztató tény, adat jelzi, megyénk lakossága jól végzett munkájának eredményeit, céljaink, elképzelé­seink valóra váltósát, bár feszültség, ellentmondás hát­ráltatta a gyorsabb előrehaladást Az 1976. évi gazda­ságpolitikai célok többségét Csongrád megyében elér­tük, s kedvező feltételeket teremtettünk a következő évi feladatok megvalósításához. Az emberek tízezrei vállaltak többet üzemeinkben, szövetkezeteinkben a szocialista munkaverseny-mozgalomban, a termelés mindennapi munkájában. Brigádokban és azokon kívül vállaltak önként szerepet, felelősséget a különböző szintű, fontosságú termelő- és társadalmi munkában, s ennek is köszönhető, hogy politikai, gazdasági, társa­dalmi és kulturális vonatkozásban egyaránt eredmé­nyes évet zártunk. Az V. ötéves terv első esztendejében tanúsított al­kotó, kezdeményezőkészségért, helytállásért, az időköz­ben jelentkező gondok elhárításáért kifejtett erőfeszí­tésért a megyei pártbizottság és a tanács elismerését, köszönetét fejezi ki. Hisszük, hogy az új esztendőben még egységesebb szemlélettel, hatékonyabb cselekvéssel munkálkodnak a nagyobb, nehezebb feladatok megvalósításáért. Tudjuk, hogy 1977. sok tekintetben nehezebbnek ígérkezik az óévnél, de már most ismerjük a ránk váró feladatok nagyságát, hiszen ezekről nyílt szavú tájékoztatást kap­tunk az MSZMP Központi Bizottsága december 1-i ülé­séről kiadott közleményben, a parlamenti ülésszakon elhangzottakból, s a megyei pártbizottság gazdaságpo­litikai állásfoglalásából. Kérjük, hogy az új évben mindenki a szocializmus iránt érzett felelősséggel dol­gozzon valamennyiőnk érdekében, V. ötéveé tervünk második éve céljainak eléréséért. A feladatok nagyobbak, de a feltételek is adottak hozzá. Mindenekelőtt a párt helyes politikája, követ­kezetes irányvonala, amely az elmúlt évben is dolgozó népünk tettrekészségének és szorgalmas munkájának serkentője volt. A párt politikája találkozott az embe­rek egyetértésével, vágyával, akaratával. Gyarapodott, korszerűbbé vált az ipari, a mezőgazdasági termelés technikája, technológiája. Dolgozóink tanultabban, hoz­záértőbben tevékenykednek, tudatosan, szívesen vál­lalják a kötelezőn túli munkát, olykor az áldozatot is. Bizton mondhatjuk, hogy fejlődött a Csongrád me­gyei dolgozók szocialista öntudata. Az 1977-es eszten­dő munkáját is segíti a közösségi gondolkodás és a szocialista demokratizmus erősödése a munkahelyeken, az egész közéletben. Az új év od^adóbb és hatékonyabb munkára hívja a munkásokat, parasztokat, az értelmiségieket. Ahhoz, hogy eredményes legyen tevékenységünk, jó alapot nyújt a magyar—szovjet barátság állandó erősödése, a szocialista országok nagy családjának összefogása, a proletár internacionalizmus szilárdulása. Nagyobb feladatok várnak ránk 1977-ben. Többet vár az új esztendő, többet kell tennünk minden mun­kahelyen. Ehhez kívánunk mindenkinek jó egészséget, töretlen munkakedvet, eredményeket Legyen 1977. munkás, sikerekben gazdag új esztendőnk! Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei Bizottságra, Csongrád megyei Tanács Szolgáltatóház Csongrádon B szocialista tudatosság erejével írta: Győri Imre, ai MSZMP KB titkára Régen várt eseménynek örülhettek a csongrádiak: fel­avatták a Felszabadulás úton a szolgáltatóházat Helyet ka­pott benne a Szegedi Szink­ronipari Szövetkezet cipőja­vító részlege. A Lenin utcá­ból az egész részleget átte­lepítették ide, elhelyezték a gépsort, és január 3-tól a lakosság rendelkezésére áll­nak. A legnagyobb területtel — 296 négyzetméter — a Szegedi Elektromosipari Szövetkezet rendelkezik. Rá­dió, tv, háztartási gépek — mosógép, hűtőgép, olajkály­ha stb. — javítását vég7ik. A Gelka eddig ideiglenesen a Marx téri orvosi rendelő udvarán működött, most iga­zán szép é? ideális körül­mények között dolgozhatnak. Korszerűsítették a felszere­lést, és felkészülnek a színes televízió javítására is. A Gelka mellett kapott helyet a Szegedi Patyolat Vállalat gyorstisztító és mo­sószalonja, amely márciustól végzi szolgáltatását. A ko­rábbi gyakorlattal ellentét­ben ezt a munkát helybea végzik 24, 48 és 72 órás időre vállalnak mosást, tisztítást. A Csongrádi Háziipari Szövetkezet népművészeti boltja is ebbe a létesítmény­be költözik. A Delta Kiske­reskedelmi Vállalat barkács­boltja január közepén nyílik meg, 140 négyzetméter alap­területen. Ezzel a létesítménnyel 954 négyzetméter új alapterület­tel bővült Csongrádon az ipari szolgáltatás, ami közel 9,5 millió forintba került M érlegkészítés, az eredmények, a tapasztalatok összegezése folyik ezekben a napokban, hetekben mindenütt. A szocializmus építésének minden területén szorgalmas munka folyt. Elmondhatjuk, eredményes évet zárunk. A jól végzett munka ered­ményeire építve figyelmünket a jö­vőre irányítjuk. Jövőnk programja adott: a fejlett szocialista társada­lom építése. Ez összehangolt politikai, gazdasági, kulturális és ideológiai munkát igényel. Fejlődésünk jelenlegi Mőezakálian gazdasági feladataink megoldása, társadalmi viszonyaink . fejlesztése a meghatározó. Pártunk ezért is fordít megkülönböztetett fi­gyelmet a gazdasági építőmunkára, de társadalmi előrehaladásunkkal, sok­rétű, összetett feladataink elvégzésé­vel együtt növekszik a tudati-ideoló­giai tényezők jelentősége. Köztudott hogy a szocialista tudat nem alakul ki önmagától, automatikusan a gazda­sági eredmények, a javuló életkörül­mények hatására. Ezért az eszmei ne­velés szerepe is mind nagyobb lesz a fejlett szocialista társadalom építésé­ben. Az anyagi létfeltételek és a tu­dati tényezők kölcsönösen hatnak egy­másra, feltételezik az összehangolt fej­lesztést Pártunk XI. kongresszusa a társa­dalom eszmei, világnézeti állapotá­val is számolva határozta meg a po­litika fő vonalát a fejlett szocialista társadalom felépítésének programját. A Központi Bizottság ebből kiindulva tűzte 1976. október 26-i ülésének na­pirendjére a párttagság eszmei-poli­tikai helyzetének vizsgálatát a párt­propaganda megjavításának feladatait. Az elfogadott határozat hosszú távra szól, megállapításai szélesebbek, mint a szervezett pártoktatás keretei. Egész népünk érdekeit, a fejlett szocialista társadalom építését szolgálják. A propaganda szerves része a párt egész tevékenységének; segíti eszmé­ink elfogadását, politikánk megérté­sét feladataink megvalósítását Cé­lunk, hogy a XI. kongresszuson meg­szabott követelmények színvonalára emeljük a párttagság ideológiai fel- ' készültségét erősítve a politikai, szer­vezeti és a cselekvési egységhez nél­külözhetetlen eszmei egységet. A párt egysége, eszmei-politikai kisugárzása döntő hatást gyakorol a tömegek gon­dolkodására, magatartására, világné­zetére. Kommunisták és pártonkívü­liek, marxisták és nem marxisták, hi­vők és ateisták együtt vesznek részt aktívan a szocializmus építésében. A pártegység erősíti a társadalom poli­tikai egységét A társadalom politikai egységére építve pedig erősíthetjük a tömegek szocialista tudatosságát A Központi Bizottság 1976. októ­beri határozata értelemszerűen vonatkozik az állami, az egye­temi és tömegszervezeti marxista—le­ninista oktatásra; közvetlenül csak­nem kétmillió pártonkívülire. Társa­dalmi szükségletté vált nálunk az ön­álló eligazodás! készség kifejlesztése, korunk tudományos világnézetének, a marxizmus—leninizmusnak az elsajá­títása. Mind általánosabb az a felis­merés, hogy politikai-ideológiai felké­szültség nélkül nincs korszerű mű­veltség. A tudományos és technikai forradalom lélegzetelállító felfedeze­seit is csak jó világnézeti iránytű se­gítségével helyezhetjük el „hagyomá­nyos" világképünkben. De a felgyor­sult társadalmi mozgások még inkább igénylik ezt az eligazodási készséget A fejlett szocialista társadalom épí­tése során felvetődő új kérdések he­lyes megválaszolása, a szocialista de­mokrácia kiteljesedése összefüggése­ket értő és önállóan cselekedni képes embereket kíván. A fellendülő nem­zetközi kommunista mozgalom jelen­tős előretörése révén szintén új mó­don vetődnek fel, illetve más megvi­lágításba kerülnek fontos elméleti és politikai kérdések. Ezek óhatatlanul eszmecserék, viták és — elmélyült ta­nulmányozás, türelmes kezelés esetén — kétségtelenül az erőgyűjtés, s elvi alapokon nyugvó nemzetközi akció­egység forrásai. Pártunk propagandája, egész politi­kája és gyakorlati tevékenysége ugyanarra az alapra épül: a marxiz­mus-leninizmusra, építőmunkánk el­méleti értékű következtetéseire és pár­tunk, valamint a nemzetközi forra­dalmi munkásmozgalom minden osz­tagának — különösen a Lenin alapí­totta Szovjetunió Kommunista Párt­jának — történelmi tapasztalataira. Pártunk politikáját is csak úgy ért­hetjük meg és támogathatjuk igazán, ha ismerjük azt a gazdag elméleti, történelmi hátteret, amelyre alapozó­dik. A társadalmi osztályok és réte­gek közérzetére, tudati állapotára dön­tően hat pártunk gyakorlatban bevált, a dolgozó nép érdekeit kifejező poli­tikája, forradalmi elméletünk alkotó alkalmazása hazánk konkrét viszo­nyaira. A magas fokú társadalmi tu­datosság azonban feltételezi a mar­xista—leninista ismertek megszerzését, gyarapítását, elmélyítését. Ehhez azon­ban már kevés a tapasztalás, a társa­dalmi aktivitás — szükséges a rendsze­res és céltudatos tanulás. A tanulásban — ahogy erre a párthatározat felhívja a figyel­met — vissza kell nyúlnunk a klasszikusok műveihez. A klasszikus művekből alkotó módon elsajátíthat­juk a társadalmi fejlődés — a kapi­talizmus, a szocializmus, a kommu­nizmus — általános elméletét, a dia­lektikus módszert Marx, Engels, Le­nin művei felvérteznek a hamisítók­kal szemben. Hiszen azokat elmélyül­ten tanulmányozzák a kispolgári és burzsoá ideológusok is, és némelykor éppen a klasszikus tanítások sajátos értelmezésével ignorálják a reálisan létező szocializmust máskor a reáli­san létező szocializmus problémáit az objektíve létező, szükségszerűen je­lentkező és leküzdhetetlen ellentmon­dásait abszolutizálva, dramatizálva vetik el a marxizmus—leninizmust A klasszikusoktól felmérhetetlen se­gítséget kapunk a valóság elemzésé­hez. a gyakorlati feladatok meghatá­rozásához és végrehajtásához. Megóv­nak saját hibáinktól: a betűrágástól, a dogmatizmustól, a mechanikus gya­korlattól. De nem várhatunk tőlük „utasításokat" a konkrét napi tenniva­lókhoz. A párt politikája eleven, alkotó, idegen tőle a dogimatizmus. A klasz­szikusok műveiből tehát ne tételeket idézgessünk, hanem ismerjük meg azok lényegét, módszerét, a szellemét, az alapos és következetes gondolko­dást sajátítsuk el. Az oktatás, a propaganda számára fontos kérdés. Hogyan érvényesült a marxi elmélet és módszer a forradal­mi munkásmozgalom évszázados gya­korlatában és különösen pártunk im­már csaknem hat évtizedes történeté­ben. A magyar munkásság küzdelme, a kommunisták harca szerves része népünk történelmének, és így méltó helyére kell, hogy kerüljön nemzeti önismeretünkben, a hazafias nevelés­ben. De a magyar kommunisták har­cának, sokoldalú tapasztalatainak reá­lis bemutatása hasznos tanulságok­gai is szolgál a jelenre és a jövőre. Erősítheti az eszmeiséget, gyarapít­hatja a politikai ismereteket, megóv­hat bennünket a hibáktól. Az ideológiai munka alkotó folya­mat, a valóság szüntelen tanulmányo­zása, a szocialista fejlődés törvény­szerűségeinek feltárása, új kérdések megválaszolása. Így az ideológiai kép­zésben kiemelkedő saerepet szánunk a társadalomtudományi kutatások eredményeinek, szocialista építőmun­kánk elméletileg általánosított tapasz­talatainak. Ebből a szempontból is nagy horderejű pártunk XI. kongresz­szusa és a Központi Bizottság állás­foglalásainak tanulmányozása. C supán egyetlen megállapítás a Központi Bizottság október 26-i határozatából: „A fejlett szo­cialista társadalom megteremtésének feltétele és egyben eredménye a szo­cialista életmód általánossá válása. A szocialista életmód a mindennanos te­vékenységben tör utat, s nem pusztán nevelési kérdés, a termelési viszonyok és az anyagi feltételek alakulásával kölcsönható ban fejlődik. A szocia­lista életm-d új értékrendet teremt, amely a példamutatóan végzett mun­kában. az elkötelezett politikai maga­tartásban, a kollektívákban, a mun­kahelyeken. a brigádokban, a család­ban töltődik meg tartalommal. A propaganda fontos feladata a kibon­takozó szocialista életmód elemeinek feltárása és támogatása... Nem azért szükséges idézni a fentieket, mintha ezzel a szocialista életmóddal kapcso­latos kutatásokat lezártnak, befeje­zettnek tekinthetnénk. Szó sincs róla. Csupán azért, inert érzékletesen bizo­nyította a probléma felvetésének, ke­zelésének helyes módját, az ok és okozati összefüggések, a kölcsönhatá­sok. a tudati tényezők, a nevelés sze­repét A határozat, amelyet teljes ter­jedelemben közölt a decemberi Tár­sadalmi Szemle és Pártélet, kitér a fejlett szocalista társadalom építésé­nek lényeges kérdéseire, távlataira és korunk legidőszerűbb problémáira. Minden oktatási intézmény számára alapelv, hogy az életre tanít, nevel. A marxista propagandamunkáról szólva talán felesleges is ezt hangsúlyozni. Célunk az elmélet és a gyakorlat mi­nél teljesebb egysége, eszméink valóra váltása. Az elméleti tudás, a marxista felkészültség mércéjének tekintjük, hogy milyen mértékben párosul az aktív társadalmi cselekvéssel, jó munkával, a szocializmus iránti elkö­telezettséggel, példamutató magatar­tással. Csupán azt a tudást értékel­jük, ami a társadalmi haladás szol­gálatára, helytállásra, kiállásra, a jó munkára ösztönöz, amely elmélyíti az ügyünkbe vetett hitet, a meggyő­ződést, és magas szintre emeli a szo­cialista tudatosságot. A politikái mű­veltség növelése tehát nemcsak az is­mereteket gyarapítja, hanem egyben a személyiséget is gazdagítja, szemlé­letét, jellemét formálja, az emberi ki­teljesedést szolgálja. A ma alkotó-dolgozó generációk kö­zül az ifjabb csak elbeszélésekből, ol­vasmányokból ismeri a korábbi év­tizedek hősi időszakát. A fejlett szo­cialista társadalom korszakos felada­tainak megoldásához is lelkesedésre van szükség. Alapos ismeretekre, kö­vetkezetességre, kitartásra, magas fo­kú tudatosságra. Szükség van szívre, meggyőződésre, érzelmi kötődesre is. Céljaink, igaz ügyünk szolgálata ma is lelkesítő. Feladataink azonban sok szempontból nehezebbek, mint a ko­rábbi évtizedekben. Hogy megvalósul­jon az elmélet és a gyakorlat egysé­ge, hogy teljesebb életet éljen az em­ber, az értelmen át jobban, hatáso­sabban kell az érzelmekig eljutnunk. Különösen a fiatal generáció sorai­ban. & főként olyan nagy hatóerejű kérdésekben, mint a szocialista mó­don való élés, dolgozás, tanulás, a ha­zafiság és az internacionalizmus. A z új esztendő dolgos hétköznap­jain társadalmunk szocialista jegyeinek erősítésével, a nem szocialista jelenségek visszaszorításá­val, kiküszöbölésével segíthetjük az emberek, a közösségek, az ország to­vábbi boldogulását. A hatásos propa­gandával is szolgálhatjuk a határo­zottabb, a magabiztosabb haladást, az 1977. évi népgazdasági feladatok és a XI. kongresszuson hozott határoza­tok végrehajtását. Drágább alapanyagból gazdaságos termék A dorogi gyógyszerárugyár dolgozói 1976-ban 560 millió forint értékű terméket fvár­tottak: most szárnyalták túl első ízben a félmilüáru fo­rintos termelési értéket. Az idei év egyik' legnagyobb eredménye, hogy beruházás nélkül kétszeresére növelték a humán gyógyászatban és az állati takarmányozásban felhasználásra kerülő B—12 készítmény gyártását. Külön elismerés illeti a gyár kollektíváját azért, hogy gazdaságost tették ennek a fontos terméknek a gyártá­sát. A B—12-hez szükséges tőkés importból származó alapanyagok ára ugyanis 50 százalékkal emelkedett, így veszteségessé vált a fontos exporttermék. A technológia módosításával és más mód­szerekkel rövid idő alatt a drágább alapanyag ellenére is újra nyereségessé tették a dorogiak a keresett B—12 termelését Timföld exportra Csaknem 306 000 tonna timföld gyártásával zárták az évet az almásfüzítői tim­földgyár dolgozói, s ez a mennyiség a legtöbb a gyár történetében. A gyártás fo­kozását a timföld iránti ke­reslet, a növekvő export sürgette. 1976-ra a szocia­lista országokból 160 000 ton­na, a nyugati országokból 100 000 tonna timföld szállí­tására kapott megrendelést az almásfüzítői üzem. Az év folyamán csaknem 100 mil­lió forintos költséggel új termelő berendezéseket sze­reltek fel, de a gyár régi berendezéseit is alkalmassá tették a műszaki dolgozók a nagyobb termelésre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom