Délmagyarország, 1976. november (66. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-27 / 281. szám

2 Szombat, 1976, november 20; aSDflOE Porcelán falilámpák Bundik olyan országban élt, ame­lyet joggal neveztek egyes honpolgá­rai kajacentrikusnak. Ahol az em­berek a beszélgetésben rögtön az­után, hogy befejezték a diskurzust kedvenc csapatuk győzelméről vagy vereségéről, áttértek a Nap Nagy Kérdésére: mi volt—mi lesz az üze­mi kaja? Az evés ugyanis itt rögtön a fut­ball után és valamicskével az autó előtt foglalt helyet a lakosság tuda­tában kijegecesedett értékhierarchiá­ban. Minek következtében az üzemi kaja olyan szerepet töltött be a megszerzett — kiharcolt?, kapott?, adott?, lehetővé tett? — vívmányok közül, amit mindenki ócsárolt, ám nélküle tán egy hétig sem tudott volna — nyugodtan, zavartalanul — élni. Ügy is mondhatnánk, az üzemi kaja afféle villámhárítóként szolgált a hetijegyet váltott dolgozók életében. Megléte kapcsán és közvetítésévei rajta levezethették a bosszúságot, ingerültséget, ami az elmúlt huszon­négy órában felgyülemlett bennük... Alkalmat adott rá, hogy a leves or­vén ki-ki elsüthesse kedvenc szólás, mondását: — Mi van mára? — Zi­lahy-leves... (Valamit visz a víz.) Vagy: — SZEOL-leves ... (Mindent bele!!)... Az asztal köré ülés lehe­tőséget teremt a hallott — és halla­ni, továbbadni kívánt — információk csereberélésére, a hátralevő napi te­endők megbeszélésére, viccmesélésre, egymás froclizására ... Aztán, ami­kor kiürült a tányér, mindenki szi­dott még egy sort az aznapi kaján, majd a társaság szétszéledt a négy égtáj felé: egy nem ízlett ebéddel w Étvágy a hasában és az üzemi kaja iránti újbóli lázadás csíráival a tudatá­ban ... Bundik volt az a bizonyos kivétel, amely köztudomásúlag erősiti a sza­bályt. Neki ugyanis izlett az üzemi kaja. S az elé tett adagok pillanatok alatt való bekebelezésével nap mint nap újfent bizonyította: nem múló rokonszenvről, sem nem időszakos tettetésről van szó. Esetében olyan én*ápgval ta'álta magát símben a közvélemény, mely legalábbis figye­lemre méltónak volt nevezhető. Sőt, étváya révén tárcahősünk a többi­ek szemében bizonyos — bár nem kellően tisztázott irányultságú — hírnévre tett szert. Bundik maga így summázta a lé­nyeget: — Amelyik kaja nekem nem ízlik, azt vizsgálat nélkül lehet szál­lítani a KÖJÁL-hoz, mert szavamat adom rá, hogy romlott Történetünk főszereplője változat­lan hévvel és sebességgel kanalazta be a krumplifőzeléket csakúgy, mint a rettegett kelkáposztacsuszpajzt. S egyetlen arcizma sem rezzent akkor sem, ha netán a tömörített fűrész­portól csak némi mérlegelés után megkülönböztethető előfizetéses buk­tát, vagy a hazai gasztronómia csúcs­teljesítményeként esetleg almaszószt tálaltak eléje. Egyik legnagyobb sikerét akkor aratta, amikor egy irodalmi szeánsz után egy asztalnál üldögélt a világ­szép filmszínésznővel. Egy dologban közös szándékkal: várták a nap ko­ronájaként beígért halászlét. Ám a kaja késett. Mire Bundik nekilátott a vesszőkosárban felpúpozott, szele­telt kenyérhalmaznak. Törte, falta, csettintgetett... Ez igen. Egyszer csak azt látta az exkluzív társaság, hogy a világszép filmszínésznő — ott. szemben tárcahősünkkel — ' is falni kezdte a foszlós, fehér kenye­ret. S miközben nagyokat nyeltek, pillantásuk egybekapcsolódott. Mint­egy azt dokumentálva: a hirtelen fellobbanó érzések nem mindig azt az utat járják, amit a magas röotű remekművekben szoktak körvonalaz­ni. De ha ragaszkodni kívánunk a té­nyekhez, be kell ismernünk: nem mondhatni, hogy a közvélemény túl­zott rokonszenvvel fogadta volna a bundiki étvágyat. S miközben 6 töm­te magába az aznapit, érzékelte — mert nem lehetett nem észrevennie —: a többiek néha úgy pillantanak rá, olyan szúrós szemmel, akár egy renegátra, aki az üzemi kaja ellen — minőségéért — vívott engesztelhe. tetlen napi küzdelemben a barrikád túlsó oldalára — a szakácsok mellé — állt. Bundikot eleinte zavarta kissé a dolog. Am később napirendre tért fölötte, mint annyi más apró mo­mentum fölött. S ette tovább az üzemi kaját. Közben magában mo­solygott, mint akit az a tudat me­lenget: autó helyett jó étvágyat nyert a lottó tárgynyeremény-sorso­lásán, és rettenetesen elégedett a szerencse eme ajándékával... Papp Zoltán A Finomkerámiai Ipari Művek Kőbányai Porcelángyárában porcelán falilámpák gyártását kezdték meg. Kilenc típus­ban készítik a világítótesteket. Azt tervezik, hogy 1977-ben mintegy húszezer darabot készítenek a tetszetős lámpákból. Képünkön: Szerelés alatt a lámpák MECHANIKUS ORGONA Mechanikus rendszerű, 27 regiszteres orgonát kap a Váci Állami Zeneiskola. Ha­zánk első ilyen típusú orgo­nájának 1976 sípja van, köz­tük a legkisebb mindössze hat milliméter, a legnagyobb pedig 3,48 méter. HAMISAN TANÜSKODTAK Együttesen elkövetett bűn­cselekmény miatt kerültek a vádlottak padjára a sze­gedi járásbíróság előtt Iva­nics Ferencné 30 éves, Sze­ged, Jósika utca 13. és Tas­nadi Sándor 52 éves. Szeged, Lomnici utca 44. szám alatti lakosok. Ivanicsné élettársa, Jakab János ellen a Szeged városi és járási rendőrkapi­tányság eljárást indított közveszélyes munkakerülés miatt. Hogy az eljárás a számukra kedvezően vég­ződjön, Ivanicsné felkereste Tasnádl Sándort és rávette, hogy tanúskodjon amellett, hogy élettársa nála dolgo­zott, mint állatgondozó. Tasnádi ráállt a felbújtásra. A SZOT Társadalombiztosí­tási Igazgatóság megyei igaz­gatóságán hamisan nyilatko­zott. Ugyanezt tette kihall­gatásakor a rendőrségen is. Később viszont elismerte, hogy Ivanicsné felbujtásá­ra hamis vallomást tett. A szegedi járásbíróság a felbújtó Ivanics Ferencnét 6 hónap fegyházra ítélte és egy évre eltiltotta a köz­ügyek gyakorlásától. Tasnádl Sándor büntetése 6 hónap börtön és 2 ezer forint pénz mellékbüntetés. A szabad­ságvesztés letöltését a bíró­ság próbaidőre — Tasnádl esetében — felfüggesztette. EMLÉKEZÉS ÉPÍTÉSZEKRE Két kiváló építész szüle­tésének századik évforduló­jára emlékeznek jövőre Sze­geden. Ottovay István (1877 —1945) Szeged város kép­formáló tervezője és kivite­lezője, Magyar Ede (1877— 1912) pedig az építészeti sze­cesszió sikeres alkotója volt. Hogy az évfordulón méltó­képpen emlékezzenek meg róluk, bizottság alakult az MTESZ kebelében, a prog­ram előkészítésére. Válasz — Melyik állat bizto. sítja a legjobb táplálé­kot az embernek? — kérdi a tanító. — A tyúk — vála­szolja az egyik nebuló —, mert a születése előtt és a halála után is ehető. Havazás, havas eső Várható időjárás szombat estig: Jobbára erősen felhős, párás, ködös idő. Többfelé havazás, havas eső, amely esőbe megy át Időnként megélénkülő, néhány helyen megerősödő délnyugati, nyu­gati szél, az utak síkosak lesznek. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet plusz 1, plusz 6 fok között A lottó nyerőszámai: 26, 41, 48,56, 67 A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a Várpalotán megtartott 48. heti lottósorsoláson a követ­kező számokat húzták ki: 26, 41, 48, 56, 67. A november havi tárgy­nyeremény-sorsoláson a 47. játékhét szelvényei vesznek részt. KÉT ÖTÖS TALÁLAT A LOTTÖN A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság tájékoztatása szerint a 48. heti lottószel­vények értékelése közben két darab öttalálatos szel­vényt találtak. A szelvények száma: 4 810 870 és 6 560 644. A lottószelvények értékelése még tart KLUBTAGGYÜLÉS A Magyar Honvédelmi Szö­vetség Csongrád megyei Re­pülőklubja december 2-án, csütörtökön délután 5 óra­kor nyilvános klubközgyü­lést tart, melyre minden re­pülés iránt érdeklődőt sze­retettel meghív. A közgyű­lés helye A Fegyveres Erők Klubja, Szeged, Victor Hugó u 6. sz. GÁZROBBANÁS KÁBÁN Pénteken, a kora reggeli órákban gázrobbanás történt a kabai postahivatal Szabad­ság ttjr 8. szám alatti épüle­tében. A robbanás és az ezt követő tűz az épületben, be­rendezésében tetemes, az ed­digi becslések szerint leg­alább háromszázezer forint értékű kárt okozott Az ed­digi feltételezések szerint né­hány napja a posta épülete előtt elektromos vezetéket fektettek le és ennek építé­se során megsérült a közeli gázvezeték. A gáz beszivár­gott az épületbe, ahol az egyik 4X5 méteres hivatali helyiségben következett be a robbanás. Kidőlt az épület egyik falrésze, beszakadt a mennyezet és kigyulladtak a tetőszerkezet gerendái. A tü­zet a járási tűzoltó-parancs­nokság tűzoltói, valamint a kabai és a hajdúszoboszlói önkéntes tűzoltók oltották el. A robbanásnak nincs halálos áldozata, özv Gere Mihály­né takarítónő'első fokú égé­si sérüléseket szenvedett A rendőrség szakértők bevoná­sával folytatja a vizsgálatot ítélet a szentesi tévétorony tavalyi tűzesete ügyében SZÖVETKEZETI VEZETŐK TOVÁBBKÉPZÉSE Ülést tartott a KISZÖV elnöksége tegnap, pénteken. Elfogadta az elnökség dr. Bálint János igazgatási és személyzeti vezető jelenté­sét az ipari szövetkezetek vezetőinek politikai és szakmai továbbképzésének módjáról. Ezután beszámol­tak idei munkájukról a kül­döttközgyűlés felügyelő, szö­vetkezeti, ifjúsági, nő- és szervezési bizottságának Ve­zetői. Jubileumi ünnepség a siketek általános iskolájában Hetvenöt éves a Szegedi Siketek Általános Iskolája és Nevelőotthona. Ebből az alkalomból rendezett tegnap, pénteken jubileumi ünnepsé­get a Csongrád megyei ta­nács vb művelődésügyi osz­tálya, a Hallássérültek Or­szágos Szövetsége, a MO­TESZ Szociálrehabilitációs Szövetsége fogyatékosság­ügyi szakosztálya, valamint a siketek általános iskolá­ja és nevelőotthona. Az ün­nepségen jelen volt dr. Tur­Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagy­mama. LUKACS MIHALYNG Csehék Katalin életének 83. évé­ben hirtelen elhunyt. Temetésé november 29-én 13 órakor lesz nz OJszegedi temrté ravatalozójából. A gyászoló család. 16 724 Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szere­lett édesapa, nagyapa, dédapa, ELEKES ANTAL életéltek 67. éveben, november 24-én, hosszú szenvedés után váratlanul el­hunyt. Temetése november 29-én 11 órakor lesz a Dugonics-temető ravatalozójából. A gyászoló csa­lád - Olajbányász tér 1. 16 722 Ezúton mondunk bálás kószó­Gyász­közlemények nctet a n. Belklinika adjunktu­sának, orvosainak, ápoló sze­mélyzetének áldozatos, odaadó munkájukért, mellyel drága ha­lottunk, VISK1 JENŐ eletének megmentésén fáradoztak, vala­mint a MAV TEK, a Tisza Szálló és az Állami Földhivatal vezetői­nek, dolgozóinak és mindazon rokonoknak, Ismerősöknek, aktk a temetésén részvétükkel ée vi­rrad ocnauyaiktal mély fájdal­munkat enyhíteni Igyekeztek. — A gyászoló család. 16 721 Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, ÖKRÖS ER­ZSÉBET életének 87. évében rö­vid szenvedés után elhunyt. Te­metése november 29-én 14 óra­kor lesz a Belvárosi temető ra­vatalozójából. A gyászoló család - Pacsirta u. 25. 16 719 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon, SZÖ­GI ISTVAn életének 64. évében váratlanul elhunyt. Temetése no­vember 29-én 11 órakor lesz az Alsóvárosi temető kápolnájából. A gyászoló család — Fésűs u. 5. Odessza 13. ép. 15 715 i gonyi Lajosné, a Csongrád megyei pártbizottság, Vántus Istvánné, a városi pártbi­zottság képviseletében, va­lamint Jafcsák Pál, a Hal­lássérültek Országos Szövet­ségének elnöke és László András, a Váci Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép­ző Főiskola főigazgató-he­lyettese. A vendégék megtekintet­ték az intézetet, és a jubi­leumi kiállítást, majd részt vettek az ünnepségen. Seres Jánosnénak, a helyi szak­szervezet titkárának megnyi­tó szavai után úttörők kö­szöntötték az intézet dolgo­zó-'t. Az ünnepélyes al­kalomból miniszteri kitünte­tések átadására is sor ke­rült: Barna László, a Csong­rád megyei tanács vb mű­velődésügyi osztályának he­lyettes vezetője átnyújtotta Kellner Jánosné tanárnak és szakfelügyelőnek, valamint Szres Jánosné tanárnak az Oktatásügy Kiváló Dolgozó­ja kitüntetést Közel egyéves ügyre tett pontot tegnap délután a Szegedi Megyei Bíróság a szentesi tv-torony tavaly december 5-i leégése miatt indított per lezárásával. A per vádlottja Cserháti Péter 26 éves budapesti (XX. ker. Wesselényi u. 123.) lakos, a Közúti Gépellátó Vállalat technikusa, aki ti­zenegy dolgozó munkáját irányította a szentesi tv­toronynál, s munkaköréből adódóan feladata, kötelessé­ge volt a munkák kiadása, irányítása mellett a munka­és tűzvédelemmel kapcsola­tos szabályok betartása, be­tartatása is. Még 1973 szeptemberében kötött szerződést a posta rádió, tv műszaki igazgató­sága a KÖZGÉP-pel a szen­tesi tv-állomás rekonstruk­ciójának elvégzésére. Esze­rint az adóállomás területén a tűzvédelmi előírásokat a kivitelező KÖZGÉP tarto­zott betartani. A munkavég­zés során a tornyon láng­vágással több ajtónyílást készítettek. Ezt a december 5-i esetig belülről kifelé vá­gással végezték, így a szik­rák, izzó vascseppek a to­ronytesten kivül hulltak le a földre, a közelben több esetben kisebb tüzet is okoz­tak. Ismételt figyelmezteté­sek hangzottak el a KÖZ­GÉP dolgozóihoz, hogy a tv­toronyban hegesztőpisztollyal történő lángvágás fokozott tűzveszélyt jelent. Akkor, december 5-én reg­gel Cserháti Péter munka­vezető megbeszélte a cso­portvezetővel és a munká­sokkal, hogy a tv-tornyon 69 méter magasságban ki­vágják a rádiótelefon-fülke ajtaját, az eddigiekhez ha­sonló módon, lángvágással, de ezúttal kívülről befelé haladva. E módszerrel vi­szont nagy mennyiségű izzó szikra és vasolvadék lehul­lásával kellett számolni. Cserháti azonban csak any­nyit mondott a dolgozóknak, hogy az esetleges tűz ellen vizes ronggyal és klingerit lemezzel védekezzenek. Négy dolgozó kezdte meg az ajtónyílás kivágását Kívül­ről eáy pódiumról a láng­vágó pisztollyal Kállai Ödön dolgozott, Kulcsár László segített neki, Pongrácz Ist­ván a vizes rongyot és a klingerit lemezt tartotta. A torony belsejében Boldizsár István bevizezett rongyokat csavart a belül levő kábe­lekre, s egy kisméretű klin­gerit lemezt tartott a vágás irányába, amely azonban a befelé hulló nagy mennyisé­gű vasolvadéktól legfeljebb őt magát volt képes meg­védeni. A tűzveszély elleni véde­kezés e módja teljesen sza­bálytalan és elégtelen is volt, ami rövidesen a torony kigyulladásához is vezetett. Mivel a tv-torony belsejében számos különböző kábel hú­zódott, s ezen kívül szét­szórtan is voltak éghető anyagok, a magas hőfokú lehullott vasolvadék meg­gyújtotta a kábelek hőszige­telését, s a kéményszerűen kiképzett toronyban a lán­gok pillanatok alatt terjed­tek tovább, főként felfelé. Az ajtónyílás kivágásánál dolgozók még le tudtak mászni a külső létrán, há­rom ember azonban fent maradt a torony legmaga­sabb pontján 220 méter ma­gasan. Emlékezetes, hogy a hely­színen levők, illetve a kiér­kezett tűzoltóság oltási kí­sérlete már nem vezetett eredményre, mire a lángok kialudtak a tv-toronyban már 6 millió 598 ezer forint' értékű kár keletkezett, illet­ve ennyi volt a helyreállítás költsége. A Szentes! Járásbíróság közérdekű üzem működésé­nek .különösen nagy kárt okozó gondatlan megzava­rásában mondta ki bűnös­nek Cserháti Pétert, amiéri egyévi szabadságvesztés­büntetésre ítélte, s 20 ezer forint bűnügyi költség meg­térítésére kötelezte^ A sza­badságvesztés letöltését há­rom évi próbaidőre felfüe­gesztette. Az ítéletet a me­gyei bíróság változtatás nél­kül jogerőre emelte. DELMAGYARORSZÁG A Magyar Szocialista ManU<p/fl Szeged varost Bizottságának nao'.apja Főszerkesztő: F. NAGY ISTVAN Főszerkesztő-helyettes: SZ. S1MOM ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6740 Szeged, Tanácsköztársaság útja 10 - telefon: 13-535, 13 00 Felelős kiadó: KOVÁCS LASZLO A lapot nyomja: Szeged) Nyomda Szeged. Bajcsv-Zsilinszky a tea a. Nyomdaigazgató: DOBÓ JÓZSEF Terieszti a Magvar Posta Előfizethető minden postahivatalban ős a kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra 24 forint. - Indexi £5 051

Next

/
Oldalképek
Tartalom