Délmagyarország, 1976. október (66. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-01 / 232. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYES ÜLJETEK! Az Országgytftei Könyvtár ^Itományából tőrölve vö w OELMABYARORSZA6 MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 66. évfolyam 232. szám 1976. október 1., péntek Ara: 80 fillér Kádárlános fogadta az Iraki KP Központi Bizott­ságának első titkárát Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csütörtökön fogadta a hazánkban tartózkodó 4zlz Mohamedet, az Iraki. • Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárát. A szívélyes légkörben és az elvtársi együttműködés szellemében tartott talál­kozón tájékoztatták egymást az MSZMP és az Iraki Kommunista Párt tevékenysé­géről, véleménycserét folytattak a nemzet­közi helyzet, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről. Hangsúlyozták a testvérpártok két- és sok­oldalú tanácskozásainak jelentőségét, a mozgalom egysége erősítésének fontossá­gót. Állást foglaltak a közel-keleti helyzet átfogó, igazságos rendezése, a libanoni vérontás azonnali beszüntetése, a válság politikai megoldása mellett. Megerősítették szolidaritásukat a libanoni haladó hazafi­as. erőkkel, a palesztinai felszabadítást mozgalommal. Megállapították, hogy az MSZMP és az Iraki Kommunista Párt testvéri kapcsolata, együttműködése tovább mélyült a marxiz­mus—leninizmus, a proletár internaciona­lizmus szellemében. Méltatták a magyar és az iraki nép barátságának, a két ország sokoldalú együttműködésének, s azon be­lül az MSZMP és a Baath Párt kapcsola­tainak kiszélesítésében elért eredményeket. A találkozón jelen volt Adel Haba, az Iraki Kommunista Párt KB-tagja és. dr. Berecz János, az MSZMP KB külügyi osz­tályának vezetője. Nappal és éjjel dolgoznak a cukorgyárak Felgyorsult a cukorrépa betakarítás szerte az or­szágban — eddig az összes 128 ezer hektárnyi termőte­rület több mint 15 százalé­káról, 21 ezer hektárról szál­lították be a gyárakba a fontos ipari nyersanyagot, több mint 420 ezer tonna cu­korrépát. Mint a Cukoripari Trösztnél elmondották, az el­múlt hetek esős időjárása némiképp visszavetette a sze­dést, s így a feldolgozás munkáit, de ezen a héten már ismét teljes kapacitás­sal dolgozhatnak a gyárak. Az esőzés előnnyel is járt, a nyári aszály miatt gyöngébb termés ugyanis sok helyen megerősödött. A hét elején, a rekon­strukciós munkálatok befe­jeztével megindult a Kapos­vári Cukorgyárban is a ter­melés, a közeli napokban pedig Petőháza és Sárvár is fogadja már a terményt, így az ország mind a tizen­egy cukorgyára üzemel, még­hozzá éjjel-nappal, három műszakban dolgozza fel a beérkező cukorrépát. A me­zőgazdasági üzemek és a fel­dolgozó vállalatok között most különösen fontos a szi­gorú összhang, a meleg idő­járás miatt ugyanis a felsze­dett cukorrépa nem tárolha­tó hosszú .ideig, gyorsan romlik, ezért a feldolgozó ka­pacitáshoz kell igazítani a szállításokat. Ezt egyébként a mezőgazdasági üzemek és a cukorgyárak közötti megál­lapodás is előírja — be is tartják valamennyi helyen. / / Napirenden A közérdekű bejelentések intézésének tapasztalatai ülés! tartóit a városi tanács végrehajtó bizottsága Szeged megyei város ta- telek-, lakás- és üdülötulaj- évvel ezelőtt foglalkozott nácsának végrehajtó bizott- don korlátozására vonatkozó utoljára a végrehajtó bizott­sága tegnap délelőtt ülést rendelkezések végrehajtása ság Szeged köztéri beruhá­tartott, Prágai Tibor tanács- szerepelt, dr. Földi Gábor zásainak ügyével. Most elnök-helyettes vezetésével, igazgatási osztályvezető elő- irányélvként fogadta el, A testület megtárgyalta dr. terjesztésében. E témával hogy a fejlesztést a . jövőben Csikós Ferenc vb-titkár elő- kapcsolatban megállapította terjesztésében a közérdekű a végrehajtó bizottság, hogy _ bejelentések és lakossági pa- Szegeden jelenleg 87 lakótel­naszok intézésének tapaszta- ket, 237 lakástulajdont, va­latait. A végrehajtó bizott- lamint a különböző jogcí­ság legutóbb 1974-ben vizs- meken mentesített 32 lakó­gálta meg az államigazgatási telket, 122 lakástulajdoi panaszok ügyintézését. E té- mint többlettulajdont mával tavaly foglalkozott a tartanak nyilván az első fo­Csongrád megyei tanács kú igazgatási és pénzügyi végrehajtó bizottsága is, és hatóságok. A kerületi hiva­meghatározta a jövőbeni fel- talok elnökeinek gondoskod­adatokat. Tavaly a városi ta- niuk kell arról, hogy az iró­nács szerveihez 1388 közérde- nyitásuk alatt álló első fokú kű bejelentést juttattak el igazgatási és pénzügyi osz­az állampolgárok közvetle- tólyok negyedévenként rend- 500 ezer forint. A nem taná­nül vagy közvetve. A leg- szeresen egyeztessék a több- esi kezelésben megvalósuló több közérdekű bejelentés lettulajdonnal rendelkezők alkotások költségeinek vál­— több mint 500 — az épí- jegyzékét. lalói a fedezetet szintén er­tési, közlekedési és vízügyi Forgó Pál művelődésügyi re az alapra fizetnék be. Ez ágazatba érkezett. E szám- osztályvezető előterjesztésé- egyúttal arra is lehetőséget /szerűség nem jelenti azt, ben megtárgyalta még a mintha az e területen dol- végrehajtó bizottság a kép­gozók nem látnák el meg- zöművészeti beruházások felelően a munkájukat. Az helyzetét, és fejlesztésének állampolgárok igényesebbé programját. Mintegy- másfél differenciáltan kell megha­tározni. Figyelemmel kell lenni a már meglevő alkotá­sokra, a városfejlesztés szempontjaira, a megvalósu­lás mechanizmusára, és az 122 lakástulajdont — esztétikai követelményekre. Ma Szegedet úgy emlegetik, mint a szobrok városát. Ép­pen ezért a jövőre nézve, a végrehajtó bizottság javasla­tot tett városi köztéri kép­zőművészeti beruházási alap létrehozására, amelynek évenkénti minimális összege teremt, hogy kiemelt fontos­íUntások megvalósulá­sát közintézmények és egyé­nek közadakozással is segít­hessék. váltak közvetlen környeze­tükkel, hogy azt kulturál­tabbá tegyék. Alátámasztja ezt az a tény is, hogy amíg 1974-ben az egy lakosra ju­tó társadalmi munka értéke 201 forint volt, 1975-ben ez a szám 229 forintra növeke­dett. Nagy számú közérdekű bejelentés érkezett a városi tanács kereskedelmi osztá­lyához, ami azt jelenti, hogy a kereskedelem körébe tar­tozó problémákra a lakosság azonnal reagál. Művelődési téren a legtöbb bejelentés a gyermekintézmények férő­helybővítésével kapcsolatban érkezett. A lakossági pana­szok intézése kapcsán a végrehajtó bizottság megál­lapította; a panaszok elinté­zésében a szakigazgatási szervek a jogszabályi elő­írásoknak megfelelően látják el feladataikat. A 30 napos ügyintézési határidőt az ese­tek döntő többségében be­tartják. Második napirendként a ÉrlekHe! a népgazdaság! tervezés soron levő feladatairól Az idei terv teljesítésének 6oron következő feladatai­ról és az eddigi tapasztala­tokról, valamint az 1977. évi népgazdasági terv előké­szítéséről tanácskoztak csü­tervezésbe bevont vállalatok vezető munkatársai, továbbá a társadalmi szervek veze­tői. Bevezető előadást Huszár István, a Minisztertanács törtökön az Országos Terv- elnökhelyettese, az Országos hivatalban a minisztériumok Tervhivatal elnökP tartott, és országos főhatóságok ve- Az aktívaértekezleten felszó­zetői, a budapesti és a me- lalt Németh Károly, az gyei pártbizottságok első MSZMP Politikai Bizottsá titkárai, a fővárosi és a gának tagja, a Központi megyei tanácsok elnökei, a Bizottság titkára. Bezárta kapuit az őszi BNV Sikeresen szerepeltek a Csongrád megyei üzemek Az őszi Budapesti Nemzet- hagyár. a Kenderfonó és közi Vásár, amely a fo- Szövőipari Vállalat, a sze­gyasztási javak bemutatója gedi Medikémia Szövetkezet volt, tegnap este 7 orakor az őszi BNV alkalmával bezárta kapuit. A hazai ki- rukkolt ki új termékkel, állítókon kívül 27 ország és Hasonlóképp szép sikereket Hongkong vonultatta föl új- könyvelhetnek el a vásár­donságait. A vásár rende- helyi vállalatok is: a HÖDI­zőinek ez alkalommal' is az KÖT, az Alföldi Porcelán­volt a legtontosabb törek- gyár, a Hódmezővásárhelyi Befejeződött a kémikusok nemzetközi konferenciája Tegnap, csütörtökön dél- zésében. A szimpózium ple­ben befejeződött az I. Kro- náris ülésein meghívott kül­matográfiás Duna Szimpózi- földi szakemberek elsősorban um Szegeden. A Technik Há- azokról a legújabb módszer­zában tartott négynapos nem- tani fejlesztésekről, techno­zetközi tudományos tanács- lógiai eljárásokról, alkalma­kozást a Magyar Kémikusok zási eredményekről számok­Egyesülete analitikai kémiai tak be, amelyek Magyaror­szakosztályának kromatográ- országon csak mostanában fiás szakcsoportja és a Ma- kezdenek elterjedni. A kon­gyar Tudományos Akadémia ferencia jelentőségét részben kromatográfiai munkabizott- az adja. hogy e plenáris dó­sága rendezte az osztrák ké- adások lendületet adhatnak a mikusok egyesületénék köz- hazai kutatások fejlődéséhez, reműködésével. A szimpózi- A témák többségét úgyneve­vésük, hogy minden eddigi­nél szélesebb választékban mutassák be a hazai és a külföldi cégek fogyasztási cikkeit a korszerű rendezési elveknek -megfelelő szakmai csoportosításban. A szegedi és a Csongrád megyei vállalatok, ipari szö­vetkezetek sikeresen szere­Majolikagyár, azok a gyárak amelyeknek üzemeit kör­nyezetünkben találjuk. Így az élelmiszeripar, a textil­ipar, a gumigyártás, a cipő­ipar és a villamosberende­zések. Külön méltatást ér­demel a Kontakta Alkatrész­árugvár, melynek szentesi gyárában készített termékek peltek a vásárban: több újdonságként jelentkeztek a vállalat újszerű termékét nyári szegedi vásárban, s a jutalmazták vásári díjjal, BNV-n is. A vásárt közel 700 elismeréssel. A Szegedi Ru- ezren tekintették nteg. umot a korábban évente tar­tott hazai vándorgyűlések he­lyett azzal a céllal rendezték meg, hogy elősegítsék a ma­gyar szakemberek intenzí­vebb tapasztalatcseréjét és kapcsolatát a nyugat-európai kutatókkal és a többi szocia­lista ország szakembereivel. Dr. Szepessy László, a kro­matográfiás szakcsoport el­nöke elmondta, a szegedi el­ső konferencia tapasztalatait felhasználva a jövőben rend­szeresen szerveznek hasonló szimpóziumokat elsősorban a Duna menti országok kémi­kusainak, de akárcsak most, ezekre is meghívnak majd nyugat-európai előadókat is. A szegedi tanácskozáson angol, osztrák, francia, jugo­szláv, csehszlovák, svájci, szovjet, valamint a két né­met államból érkezett kémi­kusok mellett 260 hazai szak­ember vett részt, összesen 81 előadás szerepelt a program­ban, témáik felölelték a kro­matográfia különböző terü­leteit, az új módszertani fej­lesztéseket és alkalmazáso­kat. A kromatográfia az ana­litikai kémia gyorsan fejlő­dő és nagy gyakorlati jelen­tőségű ága. Módszereivel sok­féle anyagot lehet vizsgálni, az utóbbi időben különösen nagy a fejlődés a petrolké­mia, a gyógyszer- es élelmi­szeripari termékek, a bioló­giai fontosságú anyagok es a környezetszennyezések elem­zett poster formában mutat­ták be. Elősegítette a kémikusok nemzetközi találkozójának si­kerét az is, hogy a konfe­rencia idején kiállításon is­merkedhettek a résztvevők tíz külföldi és három ma­gyar cég kromatográfiás ké­szülékeivel és anyagai"?!. A szimpózium tegnap ke­rekasztal-konferenciával ért véget, amelyen neves külföl­di szakértők részvételével a „Nagy hatásosságú gázkro­matográfiás kolonnák készí­tése és alkalmazása" téma­kör kérdéseit tárgyalták. Országgyűlési bizottság ilése Az egészségügyi szakdol­gozók képzésének és tovább­képzésének kérdéseit vitatta meg csütörtökön az ország­gyűlés szocális és egészség­ügyi bizottsága. Dr. Aczél György egészségügyi minisz­terhelyettes elmondta, hogy az oklevelet szerzett egész­ségügyi dolgozók legnagyobb resze az egészségügyben he­lyezkedik el. Ez arra utal, hogy az induláskor kínált lehetőségek, a munkaköri és szociális körülmények a -pá­lyakezdőknek elfogadhatok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom