Délmagyarország, 1976. január (66. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-13 / 10. szám

2 Kedd, 1976. jnmiár 13. KUBAI—PANAMAI BARÁTSÁGI NAGYGYŰLÉS Tegnap, hétfőn délután kubai—panamai barátsági nagygyűlést tartottak Santi­ago de Cubában, a hires Moncada laktanyánál. Beszé. det mondott Fidel Castro miniszterelnök és Omar Tor­rijos panamai kormányfő, a'.:i szombat óta tartózkodik hivatalos baráti látogatáson a szigetországban. A forra­dalmi kormány — a békéért, a népek közötti barátságért, az imperializmus elleni küz­delemben kifejtett erőfeszí­téseiért a legmagasabb kubai kitüntetést, a „Jósé Marti Érdemrendet" adományozta Torrljos tábornoknak. DIPLOMATÁK A PÁPÁNÁL VT. Pál pápa tegnap, hét­főn fogadta 80 országnak a Szentszéknél akkreditált nagyköveteit, akiknek' nevé­ben a diplomáciai testület doyenje, a guatemalai nagy­követ tolmácsolta a diploma­ták újévi jókívánságait az egyházfőnek. A pápa rövid válaszbeszédében méltatta az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet eredmé­nyeit, és sürgette az államo­kat, hogy tartsák magukat a záróokmányban elfogadott ál­lamközi elvekhez. (AFP) DIAKÜSSZECSAPASOK TÖRÖKORSZÁGBAN Egy ankarai kórházban hétfő belehalt sebeibe az a török diák, aki 10 nappal ez­előtt egy jobboldali és bal­oldali egyetemisták közötti összecsapásban sebesült meg. Ezzel 13-ra emelkedett az el­múlt két hónapban történt diáklncidensek halálos áldo­zatainak száma. Rendőrségi jelentések szerint hétfőn újabb összecsapásokra került sor: Istambulban az inci­densekben két baloldali diák sebesült meg, mfg Diyarbakir városban a rivális diákcso­portok közötti összetűzések­nek három sebesültjük volt. A rendőrség 18 személyt őri­zetbe vett. (UPI) RENDÖRSORTÜZ RHODESIÁBAN A rhodesiai Gwelo város­kában a rendőrök rálőttek egy csaknem kétszáz fiatal­ból álló tüntető csoportra. Egy személy meghalt, többen megsebesültek. Ez volt az első erőszakos cselekmény azóta, hogy december köze­pén párbeszéd kezdődött a fajüldöző rhodesiai rendszer és az afrikai nemzeti tanács képviselői között. (Reuter) TITO MEXIKÓBA UTAZIK Joszlp Broz Tito jugoszláv köztársasági elnök Luií Echeverria Alvarez mexikói köztársasági elnök meghívá­sára rövidesen hivatalos et baráti látogatásra a Mexikó: Egyesült Államokba utazik (Tanjug) ELHUNYT AGATHA CHRISTIE Oxford környéki otthoná­ban hétfőn elhunyt Agatha Chrlstle, a detektívregény műfajának elismert kirány­nője. 85 esztendős volt, a ha­lál közvetlen oka ismeretlen. Agg'lm Cristie, akinek regé­nyei és színdarabjai nemze­dékeket szórakoztattak, 1920­ban adta ki több sikertelen próbálkozás után első detek­tívregényét. Ezután tünemé­nyes termékenységgel ontotta a szellemesen felépített bűn­ügyi történeteket. 85 regénye több mint 350 millió pél­dányban kelt el ötven év alatt, 17 darabja közül a Magyar­országon is bemutatott „Egér­fogó" több mint 20 éve megy egy londoni színházban, s ez­zel már minden eddigi szín­padi rekordot megdöntött, Az enyhülés politikája tfl minden ország érdeke a világon Gromiko befejezte tárgyaiágait Japánban 0 Tokió (TASZSZ) Andrej Gromiko, a Szov­ietunió külügyminisztere hét­főn látogatást tett Miki Ta­keo japán miniszterelnöknél. A baráti beszélgetés során a szovjet—japán kapcsolatok kérdéseivel, valamint számo3, kölcsönös érdeklődésre szá­mottartó nemzetközi problé­mával foglalkoztak. Andrej Gromiko és Miki Takeo alá­húzta a szovjet és a japán vezetők legmagasabb szintű kontaktusainak nagy jelen­tőségét a szovjet—japán kapcsolatok további fejlesz­tése és megerősítése szem­pontjából. A japán minisz­terelnök hétfőn ebédet adott Andrej Gromiko tiszteletére. Az ebéden, amelyen a japán kormány több tagja is részt vett, Andrej Gromiko és Miki Takeo mondott pohár­köszöntőt. Hétfőn délután Hlrohito császár fogadta a szovjet külügyminisztert. Andrej Gromiko ugyancsak hétfőn találkozott Fukuda Takeo japán miniszterelnök­helyettessel. A találkozó so­rán megvitatták a jószom­szédság és a kölcsönös elő­nyök elvein alapuló kétolda­lú gazdasági együttműködés továbbfejlesztésének egyes kérdéseit. Január 12-én este befejeződtek a szovjet—ja­pán -tárgyalások, s a szovjet külügyminiszter hétfőn va­csorát adott a janán veze­tők, valamint az üzeletl kö­rök és a társadalmi szerve­zetek képviselői tiszteletére. A vacsorán Andrej Gromiko kijelentette: — Annak felis. merése, hogy objektív szük­ségszerűség a jószomszédi együttműködés erősítése a Szovjetunió és Japán között — és mí reméljük, hogy a japán fél is osztja ezt a vé­leményünket — jó előfelté­telt teremt ahhoz, hogy együttes erőfeszítésekkel nemcsak megőrizzük a szov­jet—japán kapcsolatok már elért színvonalát, hanem, hogy új, még magasabb szintre is emeljük ezeket a kapcsolatokat. — Országaink között a kölcsönösen előnyős kapcso­latok kiszélesítése és meg­szilárdítása mindenkor elvi irányvonala volt a Szovjet­uniónak, a szovjet vezetők­nek és az is marad. Ez az irányvonalunk magából a szovjet állam természetéből, lenini külpolitikai irányvo­nalából következik. A Szov­jetuniónak és más békesze­rető erőknek a nemzetközi helyzet megjavítását szolgáló erőfeszítései már érzékelhető eredményeket hoztak — hangsúlyozta a szovjet kül­ügyminiszter. — A feszültség egyhülése folyamatának konkrét meg­nyilánulása volt az európai biztonsági és együttműködési értekezlet, amelynek ered­ményeképpen a résztvevők­nek sikerült megtalálni a kö­zös nevezőt — még a távol­ról sem könnyű kérdésekben ls — az európai béke meg­szilárdítása érdekében. Most — folytatta Gromiko — az értekezlet befejezése után Európában kedvezőbbek a feltételek ahhoz, hogy to­vábblépjünk a nemzetközi helyzet megjavításának' út­ján. — Véleményünk szerint a feszültság enyhülésének és az államok közötti együttmű­ködés fejlődésének folyamata kiterjedhet és ki is kell, hogy terjedjen a földkerekség min den térségére. Minden alapja megvan annak, hogv Ázsiá­ban, minden ázsiai állam együttes, kollektív erőfeszíté­sei alapján létrejöjjenek a béke szilárd pillérei — hang­súlyozta Andrej Gromiko. Mijazava Kiicsi japán kül­ügyminiszter válaszában el­mondotta, hogy Andrej Gro­miko japán államférfiakkal és politikusokkal, az üzleti körök képviselőivel eszme­cserét folytatott a kérdések átfogó köréről. A tárgyalá­sok során a szovjet—japán kétoldalú kapcsolatok kérdé­seit és egyes kölcsönös ér­deklődésre számottartó nem­zetközi kérdéseket érintettek. A japán külügyminiszter megjegyezte: országa fejlesz­teni fogja a békés baráti kapcsolatokat minden or­szággal. hogy hozzájáruljon a világ stabilizációjának ügyéhez. Épnen ezt szolgálig a szovjet külügyminiszter lá­togatása, amely nagv mér­tékben elősegíti Japán és a Szovjetunió között a kölcsö­nös megértés elmélyülését. (MTI) s gyárlátogatás A jamaicait küiügy miniszter héttőt programja Harc a győzelemig 0 Addisz Abeba (MTI) Az Addisz Abeba-i Afrika­palotában hétfőn délután folytatta munkáját az An­gola ügyében összehívott rendkívüli államfői értekez­let. Mivel a délutáni ülés sem hozott döntést, az ál­lamfők elhatározták, hogy éjszaka ls folytatják tanács­kozásukat. Miközben az Afrika-palotá­ban a délutáni ülés tartott, a közelben' levő Ghion ho­telben sajtótájékoztatót tar­tott Lopo de Nascimento, az Angolai Népi Köztársaság miniszterelnöke. A miniszter­elnök — aki egyúttal az MPLA politikai bizottságá­nak is tagja — hétfőn érke­zett az etióp fővárosba. Az Afrikai Egységszervezet ülé­se — mondta az angolai poli­tikus — világos képet nyújt majd, ki az, aki valóban a kontinens teljes felszabadí­tásának a híve. Áz angolai kérdésben születendő döntés befolyással lesz Dél-Afríká­ra, Namíbiára, Zimbabwéra is. Ugyanakkor leszögezle: „Akármilyen határozatot hoz a csúcsértekezlet, mi el va­gyunk szánva arra, hogy harcunkat a győzelemig foly­tassuk". Libanonban hevesebbé vállak a harcok stóőíií Sztrájkolt Spanyolországban A spanyol demokratikus ellenzék felhívására hétfőn az ország számos nagy vá­rosában szüntették be a munkát, és tartottak utcai tüntetéseket. Csupán Mad­rid térségében 85 ezer mun­kás kapcsolódott be a sztrájk­akciókba. A megmozdulások résztvevői a munkafeltételek megjavítását és a politikai foglyok szabadon bocsátását követelik. Barcelónában és Madrid­ban a rendőrség könnyfa­kasztó bombákkal próbálta szétoszlatni a tüntetők több ezres tömegét. Villaverde vá­rosában több száz riadórend­őrt vezényeltek ki a tüntető munkások ellen. 12 tüntetői letartóztattak. Barcelonában az elektromos művek öteze: dolgozója munkalassításl ak­ciót kezdett. Közölték, ha a rendőrség beavatkozik, meg­szakítják az áramszolgálta­tást. 0 Budapest (MTI) Vasárnap hazánkba érke­zett Dudley Thompson ja­maicai külügyminiszter. A vendéget a Ferihegyi repülő­téren Púja Frigyes külügy­miniszter és dr. Juhász Adám. nehézipari államtit­kár fogadta. Púja Frigyes külügyminisz­ter hétíőn hivatalában fo­gadta Dudley Thompson ja­maicai külügyminisztert. A találkozón a két ország kö­zötti kapcsolatok fejlesztésé­nek lehetőségeiről folytattak eszmecserét. Dudley Thompson — dr. Juhász Ádám nehézipari mi­nisztériumi államtitkár tár­saságában — hétfőn délután Székesfehérvárra látogatott A vendégeket a Székesfehér­vári Könnyűfémműben Zá­vodí Imre, a Fejér megyei tanács elnöke és a gyár ve­zetői fogadták. Tóth Géza, a könnyűfémmű műszaki igaz­gatóhelyettese tartott tájé­koztatót az 1975-ben 75 ezer relőcsarnokat, ahol jelenleg az Irak számára gyártott „Ikarus-midi" valamint az IK—211 típusú munkásautó­busz példányai készülnek. A székesfehérvári gyárlátogatás után a vendégek visszatértek a fővárosba. * Magyarország múlt év feb­ruár 9-én vette fel a diplo­máciai kapcsolatokat Ja­maicával nagyköveti szin­ten. Jamaica ugyancsak a múlt évben létesített diplo­máciai kapcsolatot a Szov­jetunióval, Kubával, Cseh­szlovákiával, Romániával, Jugoszláviával és a Kínai Népköztársasággal. Különö­sen jól fejlődnek kapcsola­tai Kubával, amellyel lég­ügyi, oktatási, valamint gaz­dasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési egyez­ményt kötött. Ez a karib­tengeri szigetország az ENSZ-ben a gyarmatosítás ellen foglalt állást, s támo­gatta azt a határozatot, amely felszólította Izraelt a meg­tonna alumínium félkész árut szánt arab területek kiürí­előállító gyár eredményeiről, és termékeiről. A vendégek ezután megtekintették a könnyűfémmű szélesszalag hengerművét, a gyár óvodá­ját, majd az Ikarus székes­fehérvári gyárába látogattak. Az Ikarus jármű- és ka­rosszériagyár székesfehérvári üzemében Tóth István igaz­gató kalauzolta a vendége­ket. Megtekintették a 28 ezer négyzetméteres új sze­tésére. Az amerikai államok szervezetében fellénett a Ku­bát sújtó blokád ellen. A nyersanyagokban gazdag, s fejlett mezőgazdasággal is rendelkező karib-tengeri or­szág és hazánk között több területen kínálkozik lehető­ség az együttműködésre. El­sősorban a gazdasági, az ipa­ri és a műszaki-tudományos kapcsolatok kialakítására kedvezőek a kilátások. Közéleti napló KÜLDÖTTSÉGÜNK A SZOVJETUNIÓBAN, MONGOLJÁBAN -ISC . .. : .iiZjif Karakas László miniszter gítséget nyújt Magyarország vezetésével munkaügyi kül- Mongóliának a szakmunkád döttség utazott hétfőn a Szov- sok képzésében és tovább^ jetunióba és Mongóliába. A küldöttség Mongóliában ar­ról tárgyal, hogy milyen se­képzésében. A Szovjetunió­ban a szakoktatási együttmű­ködés további kiszélesítéséről folytatnak megbeszéléseket. KATONA ISTVÁN PRÁGÁBAN Katona István, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­nonti Bizottságának tagja, a Népszabadság főszerkesztője Oldrlch Svestkanak, Cseh­szlovákia Kommunista Párt­ja KB titkársága tagjának, a Rudé Právo főszerkesztőjé­nek meghívására Prágába ér­kezett. BÁTYAI JENŐ: Lopok a szegedi fnrinmáHY­és technikatörténetbe! Beirut (AP) A libanoni fővárosban és az ország északi részén hét­főn változatlan hevességgel folytatódtak a harcok a szemben álló felek között. Legfrissebb jelentések sze­rint a hétfői nap mérlege 04 halott és 115 #ebesült. 12. A gyári iparosítás egyik kiváló út­törője, Bakay Nándor, 1833. október 15-én született Újszegeden, ott, ahol apjának, nagyapjának, sőt már dédap­jának ls kötélverő műhelye állt. Ha­ladó szemléletű atyja, aki 1840-ben újszegedi házában iskolát nyitott fiát a kötelesmeslerságnek nevelte. Apja műhelyében tanulta ki a kötélverés mesterságét. Alig 10 évesen édesap­jával együtt vett részt a szabadság­harcban, majd leverése után négy­éves európai vándorútra kelt, miköz­ben a kötelesihesterságet tanulmá­nyozta. Hazatérése után apja műhe­lyében tevékenykedett, majd 1863-ban átvette apja műhelyét, amelyet az elő­dök hagyatékán 1870-re külföldi ve­zető színvonalat elérő, korszerű ken­derfonó, -szövő és kötélgyárrá fejlesz­tett. 1875-ben hatvan, két évvel később nyolcvan munkást foglalkoztatott Rn­Uayt iparpolitikája neves emberré tette. A város és az ország politikai életébe is bekapcsolódott, 1878-tól füg­getlenségi párti országgyűlési képvi­selő volt. Az 1879-es, várost pusztító nagy ár­víz BakayN gyárát sem kímélte, azt is csaknem teljesen tönkretette. Miután sikerült gyárát felépítenie, azt 1883­ban részvénytársasággá alakította, és most már igazgatóként irányította a 180 ezer forint tőkével indult válla­latot. A termelést tovább korszerűsí­tették, gépeket hoztak be, s amikor a vállalkozás nagyobb lábra állhatott volna, 1892. július 5-én leégett. Bakay. talán önmagával ls meghasonulva, ékkor már nem vitt vezető szerepet a gyár életében, a vezetés a részvény­társasággá történt átalakítás óta fo­kozatosan új szakemberek kezébe ke­rült. A múlt század derekától kezdődően írásaival is szorgalmazza a hazai ipar­fejlesztést a helyi és a budapesti la­pokban. A Szegedi Híradó című lap 1858-ban történt megindításában aktív szerepet vitt. Gellért Mórral, az első tudatos iparszervezővel a város veze­tő iparosrétegeit sikeresen győzték meg arról, hogy a fejlődés érdekében mindenképpen állandó és jól szerkesz­tett lapra van szükség. Az új lap Al­földi Iparlap címmel jelent meg 1875­ben. A lap megjelentetésével a szer­kesztőknek az volt a fő célkitűzésük, hogy a kiegyezés utáni adott lehető­ségekkel a magyar ipar mindjobban éljen, hogy a lap hasábjain keresztül te felébresszék a bátrabb iparosftást. Ha nem is nyíltan, de azért arra is törekedtek, hogy mihamarabb gátat izabjanak a magyar piacon egyre job­ban érvényesülő osztrák gyáripar fö­lényének. Az Alföldi Iparlap 18 évet ért meg, 1892-ben fejezte be műkö­dését. Bakay Nándor, a polgári liberális közéleti személyiség, függetlenségi párti politikus az emigrációban éló Kossuthtal baráti hangú levelezést folytatott, iparpolitikai elképzeléseit, a politikai helyzetet így ismertette a tu­rini remetevei. Bakay. flándor Gelléri Mór ama el; képzelését 1874-ben, hogy szervezze­nek 1878-ban Szegeden országos ipari vásárt és kiállítást, hathatósan támo­gatta, sőt a szervező bizottság elnöki tisztét is magára vállalta. Politikai karrierje, majd gazdasági helyzete sem volt mindig egyértelmű. Az előbbinek tulajdonítható, hogy a Kossuthtal folytatott levelezése meg­szakadt, továbbá az a tény, hogy foko­zatosan az általa naggyá tett gyártól is visszavonult, megelégedett a másod­titkári funkcióval. Cikkein túl mindenképpen említésre méltó két jelentősebb műve, amelyek közül az egyikben Szeged újjáalakí­tásával és a Tisza-szabályozás ügyé­vel foglalkozik, a másik szakmai tár­gyú. Ez utóbbiban a kender termesz­tésével, áztatásával és törésivel fog­lalkozik, a helyi tapasztalatok alapján. A múlt század végén mindentől és mindenkitől visszavonult, és hosszas betegség után halt meg Szegeden, 1902. január 23-án, 69 éves korában. Széchenyi István neve azért kínál­kozik ide, mert ő volt Szeged első dísz­polgára — 1834-ben választották azzá —, és ezt a kitüntető elmet azért ado­mányozták neki, mert szinte ő volt az els3 gazdaságpolitikus, aki a város iparosítását és közlekedését itt, a hely­színen is sürgette. Ismertette a város vezetpinek a pest—szegedi csatorna tervét, a Tisza szabályozásának szük­ségességét Széchenyi tgen elégedetlen volt a város rendezettségével, tisztasá­gával, és ezen a téren is tanácsokat adott a város vezetőinek, hogy hogyan lépjenek előbbre a városrendezésben. Kétszer járt. Széchenyi Szegeden. Előbb magánemberként, később kormánybiz­tosként (Folytatjuk) j

Next

/
Oldalképek
Tartalom